Η οργανωτική δομή της ΠΑΣΚ σύμφωνα με τις αποφάσες του 1ου Συνεδρίου Αθήνα 2-3 Απρίλη 2005

1. Εισαγωγικά
2. Βασικές αρχές

3. Αρχές οργάνωσης
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
4. Το συνέδριο της ΠΑΣΚ
5. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο

6. Η Γραμματεία του πανελλαδικού συμβουλίου
7. Η Ολομέλεια αντιπροσώπων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
8. Εισαγωγικά
9. Περιφερειακή Ολομέλεια
10. Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
11. Συντονιστικό Συμβούλιο Νομού
12. Νομαρχιακή Ολομέλεια

13. Τοπικό επίπεδο

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
16. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

1. Εργασιακές Σχέσεις των Εκπαιδευτικών
Εισαγωγικά
Το 1ο συνέδριο της παράταξης αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Το γεγονός ότι οι αποφάσεις της ΠΑΣΚ/Δ.Υ., σε επίπεδο αρχών, που είναι ενιαίες και αφορούν όλες τις ΠΑΣΚ του Δημόσιου Τομέα, είναι υποχρεωτικά δεσμευτικές και για την παράταξη μας (σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Ζ' συνδιάσκεψης).
 2. Την αναγκαιότητα σ' αυτή τη δύσκολη πολιτικοσυνδικαλιστική συγκυρία να βγει η παράταξη μας ενωτικά και επιθετικά προς τα έξω, με θέσεις και προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και να μην αναλωθεί στην εσωστρέφεια της.
 3. Το γεγονός ότι το οποιοδήποτε οργανωτικό ζήτημα δεν λύνεται με ψηφοφορίες μεταξύ των στελεχών της παράταξης αλλά με την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και ή δυνατόν ομοφωνία στις όποιες ρυθμίσεις προτείνονται, για να μην αμφισβητούνται αυτές από κανέναν στο μέλλον.
 4. Την αναγκαιότητα να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιφερειακή οργάνωση της παράταξης, με θεσμοθετημένα όργανα στην περιφέρεια και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 5. Την ουσιαστική διαδικασία που έγινε κατά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου της ΑΔΕΔΥ, όπου αποδείχτηκε ότι, όταν η παράταξη λειτουργεί με πολιτικοσυνδικαλιστικά κριτήρια, μπορεί να καταλήγει σε αποφάσεις που ΕΝΩΝΟΥΝ και δεν διχάζουν τα μέλη της.
 6. Τη θετική εμπειρία από τη λειτουργία της διευρυμένης Γραμματείας, όπως αυτή, άτυπα, συγκροτήθηκε την τελευταία τριετία με τα εκλεγμένα μέλη της αλλά και με όλα τα μέλη του Α.Σ. της Δ.Ο.Ε., τον αιρετό και τα μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ.

Επιστροφή στην αρχή

Αποφάσισε:

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Τι είναι η ΠΑΣΚ: Η ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δημοκρατική συνδικαλιστική παράταξη που αγωνίζεται για ένα αυτόνομο, μαζικό, αγωνιστικό, συνδικαλιστικό κίνημα με στόχους: κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος πρόνοιας, δημοκρατία, εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, ειρήνη, συνεργασία, αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Βρίσκεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με το νεοφιλελευθερισμό και τους εκφραστές του.
 • Μέλη της ΠΑΣΚ: Η ΠΑΣΚ είναι ανοιχτή σε κάθε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στην Α/θμια Εκπαίδευση και συμφωνεί με τις θέσεις της και αποδέχεται τις αρχές της λειτουργίας της. Τα μέλη της ΠΑΣΚ πρέπει να μετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της, έχοντας δικαίωμα λόγου και ψήφου.
 • Φίλοι της ΠΑΣΚ: Είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε., που συμφωνούν, με την πολιτική και τους στόχους της παράταξης μας, αλλά επιλέγουν να μην εγγραφούν ως μέλη. Μπορούν να μετέχουν στις διαδικασίες της τοπικής ΠΑΣΚ, ύστερα από απόφαση του τοπικού συντονιστικού συμβουλίου, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.
 • Λειτουργία ΠΑΣΚ: Ο δημοκρατικός διάλογος μέσα στα όργανα και τις ολομέλειες, είναι βασικό στοιχείο της ΠΑΣΚ. Είναι προϋπόθεση για την κατοχύρωση της ενότητας μας. Όλα τα μέλη της ΠΑΣΚ συμμετέχουν στη χάραξη τακτικής και στρατηγικής για το χώρο της Π.Ε., προτείνοντας και τις δικές τους θέσεις και απόψεις. Οι τελικές αποφάσεις της παράταξης είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη, προκειμένου να είναι αποφασιστική και αποτελεσματική η παρέμβαση μας στο μαζικό χώρο.

Επιστροφή στην αρχή

2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 • Συγκρότηση των οργάνων με βάση τις αρχές της θεσμικής και της περιφερειακής εκπροσώπησης.
 • Οικονομική αυτοτέλεια της παράταξης με την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των πηγών εσόδων.
 • Τακτική έκδοση εντύπων.
 • Έμφαση στη λειτουργία της τοπικής και της περιφερειακής οργάνωσης και δημιουργία ουσιαστικού παραταξιακού κινήματος βάσης.

3. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ

Α. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. Το συνέδριο της ΠΑΣΚ εκπ/κών Π. Ε.
Η Ολομέλεια του είναι το ανώτατο όργανο της παράταξης και συγκαλείται τακτικά κάθε δύο χρόνια. Εκτάκτως συγκαλείται με απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου της Παράταξης ή αν το ζητήσει το 1/6 των τοπικών ΠΑΣΚ, οι οποίες θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν και το 1/6, τουλάχιστον, των αντιπροσώπων της παράταξης στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (π.χ. αν η παράταξη έχει 120 ΠΑΣΚ και 250 αντιπροσώπους, το 1/6 σημαίνει: 20 ΠΑΣΚ που αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον, 42 αντιπροσώπους). Σ' αυτή την περίπτωση οι τοπικές ΠΑΣΚ ορίζουν και τη θεματολογία του Συνεδρίου. Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σ' αυτό τουλάχιστον οι μισές συν μία ΠΑΣΚ (50%+1).

Στο συνέδριο μετέχουν:

 1. Οι Γραμματείς των τοπικών ΠΑΣΚ.
 2. Τόσοι εκπρόσωποι της τοπικής ΠΑΣΚ όσοι και οι αντιπρόσωποι που εξέλεξε η ΠΑΣΚ στην τελευταία Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
 3. Τα μέλη του δευτεροβάθμιου συντονιστικού οργάνου της παράταξης (πανελλαδικό συμβούλιο).
 4. Τα μέλη μας στο ΙΠΕΜ της Δ.Ο.Ε., εφόσον είναι μέλη της παράταξης.

Το σώμα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα το 50%+ 1, τουλάχιστον, των μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία 50%+1 των παρόντων.

Το συνέδριο έχει ως κύριο έργο:

 • Τον καθορισμό της στρατηγικής της παράταξης, τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της ιδεολογικής και πολιτικής συγκρότησης της, σύμφωνα με τα δεδομένα της συγκυρίας.
 • Τη συγκρότηση των θέσεων της παράταξης για τα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα.
 • Τη συγκρότηση του δευτεροβάθμιου Συντονιστικού οργάνου.
 • Η προσωρινή Η.Δ. και οι εισηγήσεις του δευτεροβάθμιου συντονιστικού οργάνου γίνονται γνωστές στις τοπικές ΠΑΣΚ, τουλάχιστον δυο μήνες πριν την ημερομηνία του συνεδρίου. Οι τοπικές ΠΑΣΚ αποστέλλουν τις προτάσεις τους στο δευτεροβάθμιο όργανο, τουλάχιστον, 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου. Το πανελλαδικό συμβούλιο εγκρίνει τη θεματολογία και τις εισηγήσεις (όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά και τις προτάσεις των τοπικών ΠΑΣΚ και των περιφερειακών συσκέψεων) και καταρτίζει την Οριστική Ημερήσια Διάταξη. Στο συνέδριο δεν μπορούν να συζητηθούν άλλα θέματα πέραν αυτών που είναι εγγεγραμμένα στην οριστική ημερήσια διάταξη (όπως γίνεται και στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.), εκτός αν πρόκειται για έκτακτο γεγονός για τη συζήτηση του οποίου αποφασίζει το συνέδριο. Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει τριμελές προεδρείο, το οποίο ορίζεται από το συνέδριο, μετά από εισήγηση του Πανελλαδικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός λειτουργίας του Συνεδρίου είναι αυτός που ισχύει στις Γ.Σ. του κλάδου.

Επιστροφή στην αρχή

2. Το Δευτεροβάθμιο συντονιστικό όργανο της ΠΑΣΚ.
Πανελλαδικό Συμβούλιο
Είναι το ενδιάμεσο, μεταξύ δυο συνεδρίων, αποφασιστικό σώμα της παράταξης. Συνέρχεται τακτικά τρεις φορές το χρόνο και, εκτάκτως, όταν χρειαστεί.
Βρίσκεται σε απαρτία με το 50%+1 των μελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία 50%+1 των παρόντων. Αποτελείται από 65 μέλη.
Απαρτίζεται: από τα μέλη της ΠΑΣΚ στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., τον τακτικό και τον αναπληρωματικό αιρετό της ΠΑΣΚ στο ΚΥΣΠΕ, τα μέλη της ΠΑΣΚ στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, τους αιρετούς της ΠΑΣΚ στα ΑΠΥΣΠΕ και από 37, ακόμη, αιρετά μέλη που εκπροσωπούν τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, ως εξής:
Αττική 10 μέλη, Κ. Μακεδονία 4 μέλη, Δυτ. Ελλάδα 3 μέλη και οι υπόλοιπες περιφέρειες από 2 μέλη, Σε περίπτωση που σε ορισμένες περιφέρειες δεν υπάρχουν υποψηφιότητες οι θέσεις συμπληρώνονται από τις υπόλοιπες αναλογικά. (Από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη). Για τον ορισμό των εκλεγμένων μελών στο Πανελλαδικό Συμβούλιο καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σταυροί που μπαίνουν είναι τόσοι όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε περιφέρεια
. Τα μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν, με απόφαση της Ολομελείας του συγκεκριμένες αρμοδιότητες και έχουν την ευθύνη για την περιφερειακή συγκρότηση και τη λειτουργία της παράταξης σε περιφερειακό επίπεδο. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφαση του εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και διαρθρώνεται με βάση τομείς πολιτικής και συνδικαλιστικής δραστηριότητας που να διασφαλίζουν τις αρχές της συλλογικότητας, της συμμετοχικότητας και της πολιτικής συνευθύνης στη λήψη των αποφάσεων. Τέτοιοι τομείς μπορεί να είναι π.χ.: τομέας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής, τομέας τεκμηρίωσης θέσεων, τομέας συνδικαλιστικής ενημέρωσης και κατάρτισης κλπ. Πέραν των παραπάνω το Πανελλαδικό Συμβούλιο έχει και τις εξής συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στην Ολομέλεια των αντιπροσώπων της ΠΑΣΚ για τη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε, τoν επικεφαλής του ψηφοδελτίου της παράταξης για το Α.Σ. της Δ.Ο.Ε., ο οποίος θα είναι και ο υποψήφιος Πρόεδρος, από την παράταξη μας, για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Εισηγείται, επίσης, και το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Έχει την ευθύνη για τη στήριξη του επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τη ΔΟΕ, από το σύνολο των αντιπροσώπων της ΠΑΣΚ κατά την εκλογική διαδικασία.
 • Καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για το ΚΥΣΠΕ. Οι τοπικές ΠΑΣΚ υποχρεούνται να έχουν, τουλάχιστον, έναν υποψήφιο, ανά Νομό, για τo Κεντρικό Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ). Σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλης υποψηφιότητας ορίζεται υποχρεωτικά υποψήφιος, για το ΚΥΣΠΕ, ο Γραμματέας της μεγαλύτερης ΠΑΣΚ του Νομού (σε περίπτωση ασυμβίβαστου, ορίζεται άλλο μέλος του συντονιστικού συμβουλίου).
 • Καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Αποφασίζει για τα μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ. Ορίζει, πέραν της θεσμικής εκπροσώπησης, το επτά μέλη της Γραμματείας της παράταξης και τα αξιώματα της.
 • Αποφασίζει για τον επικεφαλής της παράταξης στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, (υποψήφιο Πρόεδρο) σε περίπτωση που προκύψει θέμα αντικατάστασης του κατά τη διάρκεια της θητείας του (λόγω παραίτησης κλπ.).

Επιστροφή στην αρχή

3. Η Γραμματεία του πανελλαδικού συμβουλίου
Είναι ενδιάμεσο αποφασιστικό όργανο του Πανελλαδικού Συμβουλίου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο. Απαρτίζεται από τα μέλη μας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., από τα μέλη μας στην Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, από τον αιρετά και από επτά ακόμη μέλη που ορίζονται (εκλέγονται) από το Πανελλαδικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου κατανέμονται ανά ένα τα αξιώματα της Γραμματείας που είναι:

1. Γραμματέας
2. Αναπληρωτής Γραμματέας
3. Οργανωτικός Γραμματέας
4. Ταμίας
5. Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης θέσεων
6. Υπεύθυνος εκδόσεων ΚΑΙ εντύπων
7. Υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων
 • Η Γραμματεία έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% + 1 των μελών της. Εκτελεί τις αποφάσεις του συνεδρίου και του Πανελλαδικοί! Συμβουλίου και αποφασίζει, στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής της παράταξης για όλα τα τρέχοντα θέματα που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της παράταξης και του κλάδου, με απλή πλειοψηφία. Η Γραμματεία εισηγείται στο Πανελλαδικό Συμβούλιο τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τη Δ.Ο.Ε, (ο οποίος θα είναι και ο υποψήφιος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.), το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο του Δ.Σ, της Δ.Ο.Ε., το ψηφοδέλτιο για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ και το ψηφοδέλτιο για το ΚΥΣΠΕ, με βάση τις αρχές της ενότητας, της ανανέωσης, της συνέχειας, της συνέπειας, της συνδικαλιστικής δεοντολογίας, και της πολιτικοσυνδικαλιατικής λειτουργίας.
 • Η Γραμματεία αποφασίζει, στα πλαίσια των αρχών της παράταξης, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, σε σώμα. Ποια δηλ. αξιώματα θα διεκδικήσει η παράταξη μας (πέραν του Προέδρου) και ποιες συνεργασίες θα γίνουν. Τα εκλεγμένα μέλη μας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, αποφασίζουν μεταξύ τους (με απλή πλειοψηφία) για το ποιος θα καταλάβει τα συγκεκριμένα αξιώματα (πλην του Πρόεδρου' για τον οποίο ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω).

Επιστροφή στην αρχή

4. Η Ολομέλεια αντιπροσώπων
Στην Ολομέλεια μετέχουν:
• Οι τακτικοί αντιπρόσωποι της ΠΑΣΚ στη Γ.Σ. του κλάδου.
• Τα μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΚ (δευτεροβάθμιο όργανο)
• Τα μέλη μας (στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ (εφόσον είναι μέλη της παράταξης)

Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά, με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των μελών της, την παραμονή της πρώτης μέρας των εργασιών κάθε τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του κλάδου και, εκτάκτως, όταν κριθεί αναγκαίο. Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας γίνεται για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και του ψηφοδελτίου για την ΑΔΕΔΥ.
Η Ολομέλεια των αντιπροσώπων έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίων της παράταξης για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, και των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σύμφωνα με της αρχές της ενότητας, της ανανέωσης, της συνέπειας, της συνέχειας, της συνδικαλιστικής δεοντολογίας και της πολιτικοσυνδικαλιστικής λειτουργίας.
Τα ψηφοδέλτια για τη Δ.Ο.Ε, και την ΑΔΕΔΥ συγκροτούνται με την εξής διαδικασία:

 • Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, και για την ΑΔΕΔΥ κατατίθενται στη Γραμματεία της παράταξης τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Δ.Ο.Ε. Καμία άλλη υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή μετά την παραπάνω ημερομηνία.
 • Η Γραμματεία της παράταξης συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και εισηγείται στο Πανελλαδικό Συμβούλιο τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τη Δ.Ο.Ε, (όπως προβλέπει και το καταστατικό της Ομοσπονδίας), ο οποίος θα είναι και ο υποψήφιος πρόεδρος, από την παράταξη στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Εισηγείται επίσης και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, και για αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ με βάση τις αρχές της παράταξης που προαναφέρθηκαν.
 • Το Πανελλαδικό Συμβούλιο ανακοινώνει την απόφαση του στην Ολομέλεια των αντιπροσώπων η οποία και τελικά αποφασίζει με πλειοψηφία 50%+ 1 των παρόντων, δια ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εισήγηση της παράταξης, για τον επικεφαλής, διεξάγεται ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Επικεφαλής ορίζεται όποιος συγκεντρώσει πλειοψηφία 5Θ% + 1 των ψήφων (αφαιρουμένων των λευκών και των άκυρων). Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία 5Θ%+1 κατά την πρώτη ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων υποψηφίων.
 • Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου στηρίζεται, κατά τη διαδικασία εκλογής, από το σύνολο των αντιπροσώπων της παράταξης. Την ευθύνη, που κατοχυρώνει την καθολική σταυροδότηση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αναλαμβάνουν η Γραμματεία της ΠΑΣΚ, το πανελλαδικό Συμβούλιο και ο κάθε αντιπρόσωπος χωριστά, για τον οποίο είναι ζήτημα ηθικής τάξης και πολιτικής ευθύνης η πιστή τήρηση της δημοκρατικά ειλημμένης απόφασης που αναδεικνύει τον επικεφαλής (η διαδικασία που ακολουθείται για τη σταυροδότηση του επικεφαλής είναι ίδια μ' αυτή του ψηφοδελτίου για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ).
 • Ο επικεφαλής του σχήματος μας στη Δ.Ο.Ε, έχει την ευθύνη συντονισμού των εκλεγμένων μελών μας στο Δ.Σ. και εκπροσωπεί την παράταξη μας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Επιστροφή στην αρχή

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Περιφερειακή Οργανωτική δομή της ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε.
• Εισαγωγικά

Η αναγκαιότητα για περιφερειακή οργανωτική συγκρότηση της ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε. αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού σε περισσότερες από μία συνδιασκέψεις. Και στη συνδιάσκεψη του 2Θ02 κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις από τοπικές ΠΑΣΚ για το θέμα της περιφερειακής συγκρότησης.
Ο Ν.2986/02, που προβλέπει το θεσμό του περιφερειακού Διευθυντή και τη θεσμοθέτηση οργάνων σε επίπεδο περιφέρειας (ΑΠΥΣΠΕ, τμήματα καθοδήγησης κτλ.), καθιστά αναγκαία τη λειτουργία της παράταξης σε περιφερειακό επίπεδο. Η Δ.Ο.Ε, με πρωτοβουλία της παράταξης μας, είχε φέρει στη Γ.Σ. του κλάδου σχέδιο για περιφερειακή αποκέντρωση της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, αλλά δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη καταστατική πλειοψηφία για να θεσμοθετηθεί. Το θέμα παραμένει, όμως, ανοιχτό αφού η Περιφερειακή οργάνωση της Δ.Ο.Ε, είναι αναγκαιότητα της εποχής μας. Το θέμα θα επανέλθει σε καταστατική συνέλευση του κλάδου, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν (η εισήγηση για την περιφερειακή αποκέντρωση της Δ.Ο.Ε, υπάρχει στο κεφάλαιο «οι θέσεις μας»),
• Στόχοι της περιφερειακής οργάνωσης της ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε.

α. Η αποκεντρωμένη και αποτελεσματική λειτουργία της παράταξης.
β. Η ενεργοποίηση, ο συντονισμός και ο εμπλουτισμός της δράσης των τοπικών ΠΑΣΚ.
γ. Η ενίσχυση της συλλογικότητας στη διαμόρφωση θέσεων, στη λειτουργία, στη λήψη των αποφάσεων, στην παρέμβαση της παράταξης στην τοπική κοινωνία, στην άμεση, έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των φυσικών μελών για τις κεντρικές επιλογές της παράταξης, στην πρόληψη αρνητικών φαινομένων για την ενότητα και συνοχή της παράταξης.
δ. Η καλλιέργεια πνεύματος συνευθύνης, πολιτικής συνδικαλιστικής ενότητας, η αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων όλων των στελεχών, η ενίσχυση της παράταξης με νέα στελέχη, η συλλογική υπέρβαση των κρίσεων και των αδιεξόδων.
ε. Η διαμόρφωση προϋποθέσεων για έντονη πολιτική και συνδικαλιστική παρουσία της παράταξης με επεξεργασμένες θέσεις.
στ. Η έγκαιρη και αποτελεσματική αμφίδρομη ενημέρωση βάσης - κορυφής.
ζ. Ο καλύτερος συντονισμός με τα περιφερειακά όργανα της ΠΑΣΚ/ΔΥ για τον εμπλουτισμό της δράσης, την προβολή των θέσεων και την ενίσχυση των εκλογικών διαδικασιών στην περιφέρεια (π.χ. συγκρότηση ψηφοδελτίου για τα Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ).

Συγκρότηση περιφερειών τοπικών ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε.
Οι περιφέρειες τοπικών ΠΑΣΚ συγκροτούνται με βάση τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και με κύριο στόχο να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των στελεχών και στην καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην έδρα της Περιφέρειας.

Επιστροφή στην αρχή

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
α. Περιφερειακή Ολομέλεια
Αποτελεί το ανώτατο όργανο της ΠΑΣΚ στην Περιφέρεια. Σ' αυτή συμμετέχουν:

 • Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των τοπικών ΠΑΣΚ.
 • Τα μέλη μας στα Δ.Σ. των Συλλόγων της Περιφέρειας.
 • Οι αντιπρόσωποι των τοπικών ΠΑΣΚ της περιφέρειας.
 • Οι αιρετοί των αντίστοιχων ΠΥΣΠΕ.
 • Τα μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου της παράταξης.
 • Τα μέλη μας στα Δ.Σ. των Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ.

Αρμοδιότητες:
Η περιφερειακή ολομέλεια στα πλαίσια των αρχών και των αποφάσεων των ανωτέρων οργάνων της παράταξης, αποφασίζει για όλα τα θέματα του χώρου ευθύνης:

 • Εξειδικεύει και προωθεί τις αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων.
 • Διαμορφώνει το συνολικό πλαίσιο δράσης και παρέμβασης της παράταξης στην περιφέρεια.
 • Προωθεί προς τα ανώτερα όργανα το συνολικό προβληματισμό της περιφέρειας για όλα τα θέματα που την αφορούν.
 • Συμβάλλει με τις θέσεις της στην εμπλουτισμό του προσυνεδριακού διαλόγου της παράταξης, πριν από κάθε συνέδριο και με τους εκπροσώπους της συμμετέχει στη διαδικασία αποδελτίωσης των προτάσεων, με στόχο να αποβαίνει ουσιώδης η πορεία εργασιών του συνεδρίου.
 • Εκπροσωπεί το κεντρικό όργανο της παράταξης στα ΜΜΕ της περιοχής και προβάλλει τις θέσεις του.
 • Με τις θέσεις της συμβάλλει σε διαδικασία διαλόγου με τις άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργάνων και την προώθηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων.
 • Έχει την ευθύνη της οικονομικής ανασυγκρότησης της παράταξης στην περιοχή ευθύνης της και τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων των τοπικών ΠΑΣΚ στο περιφερειακό όργανο.
 • Καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για το ΑΠΥΣΠΕ, με βάση τις αρχές της παράταξης.
Σύγκληση
Η Ολομέλεια της Περιφέρειας συγκαλείται τακτικά δυο φορές το χρόνο, στην αρχή της συνδικαλιστικής χρονιάς για να καταρτίσει τον προγραμματισμό δράσης της παράταξης στην περιφέρεια και στις αρχές του Μάρτη της ίδιας συνδικαλιστικής χρονιάς για να συμμετάσχει στην επεξεργασία των θεμάτων Η.Δ. της επικείμενης Γ.Σ. του κλάδου. Τακτικά, επίσης, συνεδριάζει κατά το μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, πριν από κάθε τακτικό εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να συζητήσει και να εμπλουτίσει τις εισηγήσεις της ΠΑΣΚ/ΔΥ για το συνέδριο. Συνεδριάζει, εκτάκτως, όποτε οι ανάγκες, που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, το απαιτούν. Έχει απαρτία με το 50% +1 των μελών της. Υπεύθυνο για τη σύγκληση της περιφερειακής ολομέλειας είναι το περιφερειακό συντονιστικό συμβούλιο.
Με απόφαση του Π.Σ.Σ. καθορίζεται η γενικότερη θεματολογία των τακτικών ή έκτακτων συνόδων της περιφερειακής ολομέλειας. Έκτακτη σύγκληση της Π.Ο. μπορεί να γίνει και με απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου της παράταξης για θέματα γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος.

β. Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο
Το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο είναι το διαρκές όργανο της περιφερειακής ολομέλειας μεταξύ των συνοδών της. Αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου (της περιφέρειας) και από τους Γραμματείς των τοπικών ΠΑΣΚ. Με απόφαση των μελών του το Π.Σ.Σ. ορίζει το συντονιστή του. Ορίζονται, επίσης, αναπληρωτής συντονιστής, Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Με απόφαση της περιφερειακής ολομέλειας μπορούν να συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο και οι αιρετοί των ΠΥΣΠΕ.
Το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο και, εκτάκτως, όταν χρειαστεί. Συνεδριάζει στην έδρα της περιφέρειας, αλλά και στις έδρες των τοπικών ΠΑΣΚ. Την ευθύνη λειτουργίας και συντονισμού την έχει ο συντονιστής της περιφέρειας. Το περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο του λεκανοπεδίου αποτελείται από τα μέλη των ΠΑΣΚ του Λεκανοπεδίου στο δευτεροβάθμιο όργανο και συντονιστής του είναι ο Γραμματέας της παράταξης. Αρμοδιότητα του Π.Σ.Σ. είναι η κατάθεση του ψηφοδελτίου για το ΑΠΥΣΠΕ στην αντίστοιχη περιφερειακή Δ/νση, με έναν, τουλάχιστον, υποψήφιο της παράταξης από κάθε Νομό.

Επιστροφή στην αρχή

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Νομαρχιακό επίπεδο
   Συντονιστικό Συμβούλιο Νομού:

Στους Νομούς με περισσότερες από μια ΠΑΣΚ συγκροτείται συντονιστικό συμβούλιο Νομού που αποτελείται από τα μέλη της ΠΑΣΚ του Νομού στο δευτεροβάθμιο όργανο της παράταξης (Πανελλαδικό Συμβούλιο) και τους Γραμματείς των τοπικών ΠΑΣΚ του Νομού. Το συντονιστικό συμβούλιο με απόφαση του ορίζει το συντονιστή του Νομού. Αρμοδιότητα του συντονιστικού Συμβουλίου της ΠΑΣΚ του Νομού είναι η κατάθεση του ψηφοδελτίου για το ΠΥΣΠΕ, με έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε ΠΑΣΚ, καθώς και η συγκρότηση του ψηφοδελτίου της ΠΑΣΚ για το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ.

Επιστροφή στην αρχή

   Νομαρχιακή Ολομέλεια:
Αποτελείται από τα μέλη των συντονιστικών συμβουλίων των τοπικών ΠΑΣΚ, τα μέλη μας στα Δ.Σ. των Συλλόγων και στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, τους αντιπροσώπους μας σας Γ.Σ. του κλάδου, τα μέλη μας στο δευτεροβάθμιο όργανο της παράταξης, τους αιρετούς του Π Δ.Σ Π Ε. Συγκαλείται τακτικά δυο φορές το χρόνο και έκτακτα αν χρειαστεί. Στόχος είναι ο συντονισμός δράσης των τοπικών ΠΑΣΚ, η έκδοση κοινού ενημερωτικού υλικού, η γρήγορη ενημέρωση, η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων κτλ. Η συγκρότηση αυτή δεν ισχύει για το Λεκανοπέδιο (επειδή ταυτίζεται με περιφέρεια).

Επιστροφή στην αρχή

• Τοπικό επίπεδο
   Τοπική ΠΑΣΚ: Είναι το βασικό κύτταρο της παράταξης μας. Λειτουργεί μια τοπική ΠΑΣΚ ανά σύλλογο εκπ/κών Π.Ε.
   Ολομέλεια τοπικής ΠΑΣΚ: Κυρίαρχο όργανο της τοπικής ΠΑΣΚ είναι η Ολομέλεια. Συγκαλείται κάθε δίμηνο και, εκτάκτως, όταν κριθεί αναγκαίο. Η Ολομέλεια εξειδικεύει τις θέσεις της παράταξης, καθορίζει την ταχτική της, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, αποφασίζει για τις εκπροσωπήσεις, καθώς και για κάθε εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό θέμα. Βρίσκεται σε απαρτία με το 50%+1 των μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Στις ολομέλειες μπορούν να πάρουν μέρος και οι φίλοι της παράταξης με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Όλα τα στελέχη της τοπικής ΠΑΣΚ οφείλουν να λειτουργούν με πνεύμα συνδικαλιστικής και πολιτικής ευθύνης, να παραμερίζουν προσωπικούς διαγκωνισμούς και διαφορές και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας της παράταξης. Προσωπικοί και συνδικαλιστικοί αυτοπροσδιορισμοί, ξεχωριστά ψηφοδέλτια, αντιπαράθεση μεταξύ των στελεχών μας στις Γ.Σ. των Συλλόγων, που διασύρουν και αμαυρώνουν την εικόνα της παράταξης είναι έξω και πέρα από τις αρχές της ΠΑΣΚ.
   Συντονιστικό Συμβούλιο Τοπικής ΠΑΣΚ:
Αποτελείται από 5 ή 7 μέλη, ανάλογα με τη δυναμικότητα του Συλλόγου. Στις ΠΑΣΚ που τα μέλη του συλλόγου είναι κάτω από 500 τα μέλη του συντονιστικού συμβουλίου είναι 5, στις ΠΑΣΚ με πάνω από 500 μέλη στο σύλλογο, το συντονιστικό συμβούλιο είναι 7μελές. Στο συντονιστικό συμβούλιο της τοπικής ΠΑΣΚ, πέραν των παραπάνω μελών, μετέχουν και τα εκλεγμένα μέλη μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Το συντονιστικό Συμβούλιο με απόφαση του ορίζει το Γραμματέα του. Τα αξιώματα της τοπικής ΠΑΣΚ αντιστοιχίζονται με αυτά της Γραμματείας του Πανελλαδικού Συμβουλίου της παράταξης. Η θητεία του συντονιστικού συμβουλίου της τοπικής ΠΑΣΚ, αντιστοιχίζεται με τη θητεία του Πανελλαδικού Συμβουλίου.
   Ψηφοδέλτια Τοπικής ΠΑΣΚ: Τα ψηφοδέλτια της τοπικής ΠΑΣΚ είναι ανοιχτά και χωρίς αποκλεισμούς για τα μέλη της παράταξης. Αποφάσεις τοπικών ΠΑΣΚ για περιορισμούς στις υποψηφιότητες ή για αποκλεισμούς ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.
Ιδιαίτερα στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων στις Γ.Σ. του κλάδου και για αιρετούς παίρνουν μέρος όλα τα στελέχη της παράταξης.

Επιστροφή στην αρχή

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Η οικονομική αυτοδυναμία της παράταξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της.
Τα έσοδα της τοπικής ΠΑΣΚ προέρχονται, κυρίως, από τις εισφορές των μελών της και από εκδηλώσεις (π.χ. συνεστιάσεις, λαχειοφόρος αγορά κλπ.). Κάθε αντιπρόσωπος της τοπικής ΠΑΣΚ οφείλει να καταβάλει, ετησίως, το ποσό της συνδρομής του στην Περιφερειακή ΠΑΣΚ που ανέρχεται στο 40% μιας ημερήσιας αποζημίωσης του στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε, (το ποσό αυτό είναι φέτος 40€ ανά αντιπρόσωπο. Η ΠΑΣΚ δηλαδή που εκλέγει 8 αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΔΟΕ οφείλει 320€ το χρόνο στην περιφερειακή ΠΑΣΚ). Το ποσό το συγκεντρώνει ο ταμίας της τοπικής ΠΑΣΚ και το αποδίδει στον ταμία της περιφερειακής ΠΑΣΚ. Η περιφερειακή ΠΑΣΚ μπορεί να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους και από άλλες πηγές (π.χ. διάφορες εκδηλώσεις). Το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα έξοδα κίνησης των μελών του στο δευτεροβάθμιο όργανο της παράταξης (Πανελλαδικό Συμβούλιο), εκτός από τις απομακρυσμένες περιφέρειες (Ν. Αιγαίου, Ιονίου, Αν. Μακεδονίας, Θράκης), για τις οποίες τα έξοδα αναλαμβάνει το πανελλαδικό συμβούλιο.
Η Κεντρική ΠΑΣΚ έχει έσοδα που προέρχονται από τους αντιπροσώπους της παράταξης στα συνέδρια της ΔΟΕ και από διάφορες εκδηλώσεις. Αναλαμβάνει τα έξοδα των συνεδρίων, των εντύπων της παράταξης, των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών τελών. Το ποσοστό της ετήσιας συνδρομής του κάθε αντιπροσώπου προς την Κεντρική ΠΑΣΚ ορίζεται στο 60% μιας ημερήσιας αποζημίωσης του για τη Γ.Σ. του κλάδου (φέτος ανέρχεται σε 60€). Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ, ο αιρετός και ο αναπληρωματικός αιρετός του ΚΥΣΠΕ καθώς και οι Γενικοί Σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ καταβάλλουν στην κεντρική ΠΑΣΚ το ποσό που καταβάλλουν οι αντιπρόσωποι.

Επιστροφή στην αρχή

5. ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 1. α) Το συνδικαλιστικό στέλεχος που ανακοινώνεται ως υποψήφιος για τις εθνικές εκλογές από τον αρμόδιο πολιτικό φορέα, αν κατέχει διακριτά συνδικαλιστικά αξιώματα (Πρόεδρος ΔΟΕ, Αντιπρόεδρος ΔΟΕ, Γ. Γραμματέας ΔΟΕ, αι¬ρετός ΚΥΣΠΕ) παραιτείται απ' αυτά και αντικαθίσταται στα διακριτά αξιώματα,
  β) Σε περίπτωση εκλογής του ως βουλευτή παραιτείται από τα συνδικαλιστικά όργανα.
 2. Το συνδικαλιστικό στέλεχος που τοποθετείται σε θέση κυβερνητικού πολιτικού στελέχους ή υπαλλήλου (Γ.Γ Υπουργείου, Περιφέρειας, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Σύμβουλος Υπουργού, Υπάλληλος πολιτικού γραφείου) αν κατέχει οποιαδήποτε θέση στα όργανα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή στα όργανα της ΠΑΣΚ παραιτείται και αντικαθίσταται με ευθύνη της ΠΑΣΚ.
 3. Τα ασυμβίβαστα αυτά ισχύουν και για τους Γενικούς και Περιφερειακούς Δ/ντες, για τους Νομάρχες, τους Δημάρχους, τους Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των οργανισμών και των Ταμείων που διορίζονται από την κυβέρνηση.
 4. Πρόεδροι Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβουλίων, Αντινομάρχες και Αντιδήμαρχοι, αν κατέχουν θέση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, ή αιρετού του ΚΥΣΠΕ, παραιτούνται και αντικαθίστανται.
 5. Οι προϊστάμενοι Γραφείων, οι Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να κατέχουν θέση στα συνδικαλιστικά όργανα ούτε να είναι υποψήφιοι γι' αυτά.
 6. α. Ένας συνδικαλιστικός ρόλος για όλα τα στελέχη της παράταξης. Κανένα συνδικαλιστικό στέλεχος της παράταξης δεν μπορεί να έχει διπλό ή πολλαπλό ρόλο από επίπεδο ΑΠΡΕΠΕ και πάνω (δεν μπορεί κανείς να είναι π.χ. ταυτόχρονα αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ και του ΠΥΣΠΕ, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, αιρετός του ΚΥΣΠΕ και του ΑΠΥΣΠΕ, κλπ.). Με απόφαση της Ολομέλειας της Τοπικής ΠΑΣΚ και ύστερα από έγκριση της Γραμματείας του πανελλαδικού Συμβουλίου, η αρχή αυτή μπορεί να ισχύσει και σε τοπικό επίπεδο για τα αξιώματα του αιρετού και του Προέδρου του Συλλόγου (να μην συμπίπτουν δηλαδή, τα αξιώματα αυτά, στο ίδιο πρόσωπο).
  β. Στέλεχος της παράταξης που έχει εκλεγεί στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, ή αιρετός στο ΚΥΣΠΕ ολοκληρώνει τη Θητεία του και δεν μπορεί να παραιτηθεί για να θέσει υποψηφιότητα σε άλλο όργανο αντίστοιχου επιπέδου (ΔΟΕ - ΚΥΣΠΕ - Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ), ούτε μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του σ' αυτά τα όργανα, να θέσει υποψηφιότητα για άλλο όργανο (ΚΥΣΠΕ - Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ, ΔΟΕ), εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει το Πανελλαδικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου α (ένας ρόλος για όλα τα στελέχη).
  γ) Μέλος της παράταξης για να είναι υποψήφιο σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο θα πρέπει να έχει διατελέσει στέλεχος σε πρωτοβάθμιο όργανο (μέλος Α.Σ. Συλλόγου, αντιπρόσωπος, αιρετός».

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Είναι πενταμελής και συγκροτείται με απόφαση του πανελλαδικού συμβουλίου, από μέλη του. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που άπτεται των αρχών δεοντολογίας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα παραβίασης των αρχών της παράταξης.
Οι τοπικές ΠΑΣΚ, οποιοδήποτε θέμα δεοντολογίας προκύπτει το παραπέμπουν στην επιτροπή δεοντολογίας της παράταξη?-
Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγείται στο Πανελλαδικό Συμβούλιο, όταν προκύπτει πρόβλημα, τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Επιστροφή στην αρχή

7. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο διαμορφώνει κριτήρια πολιτικοσυνδικαλιστικής αξιολόγησης των οργάνων και των στελεχών της παράταξης.
Ενδεικτικά κριτήρια μπορεί να είναι: ο βαθμός συμμετοχής στα όργανα, ο σεβασμός στην τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται κάθε φορά, η δραστηριοποίηση στο συνδικαλιστικό κίνημα, η επίτευξη των στόχων που έχουν προκαθοριστεί κλπ.
Η διαδικασία πολιτικοσυνδικαλιστική; αξιολόγησης, αφορά όλα τα όργανα της παράταξης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και τα στελέχη που συμμετέχουν σ' αυτά.