Πλήρωση κενωμένων θέσεων Διευθυντών Σχολείων

Οι θέσεις Δ/ντών σχολικών μονάδων που κενώθηκαν ή θα κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν υπάρχει Υποδ/ντής θα καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 11 περ. Ε του Ν.1566/85 και την παρ. 14 της αριθ.Δ/5716/15-4-88 (ΦΕΚ 296 Τ.Α΄88), που κυρώθηκε με το Ν1824/88. Δηλ: Ν.1566/85 «Αν δεν υπάρχει Δ/ντής Σχ. μονάδας απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει Υποδ/ντής με απόφαση του Νομάρχη ( Περ. Δ/ντή ), που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΠΥΣΠΕ, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του Νομού ή Νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδ. έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός Δ/ντής παίρνει το επίδομα της αντίστοιχης θέσης».

Ν. 1824/88 « Η προσωρινή αναπλήρωση Δ/ντών σχολικών μονάδων δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των Δ/ντών σχολείων για διάστημα μέχρι δυο μηνών και εφόσον δεν υπάρχει Υποδ/ντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Δ/ντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπ/κός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπ/κός που ορίζει από το ΠΥΣΠΕ, ύστερα από σύγκριση και αξιολόγηση των ισοβαθμιών».

Παρατήρηση: Καμιά θέση Δ/ντή δε θεωρείται κενή, αν η παραίτηση από την υπηρεσία δε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, γιατί τότε λύεται η δημοσιοϋπαλληλική σχέση. Τονίζω αυτή τη λεπτομέρεια για να μην «τρέξουν» κάποιοι προϊστάμενοι να προλάβουν, οπότε θα δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα. Πρώτα δημοσιεύεται η παραίτηση και μετά γίνεται προκήρυξη θέσης.