ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥΣ

 

1. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας εις 4/πλουν

2. Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

3. Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού

4. Έντυπο περιουσιακής κατάστασης

5. Αντίγραφο πτυχίου

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού

8. Πιστοποιητικό Υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή

9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών με πλήρη στοιχεία (πράξεις πρόσληψης και απόλυσης-Ημερομηνία πρόσληψης και απόλυσης)

10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. κλπ)

11. Βεβαίωση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα πριν το 1993 (η βεβαίωση θα συνοδεύεται από καρτέλες ενσήμων).

12. Εάν έχετε μεταπτυχιακούς τίτλους θα τους καταθέσετε. Εάν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού μεταφρασμένο και αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ

13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δε λαμβάνουν αποδοχές ή σύνταξη από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

14. 10 € για τον ατομικό φάκελο

15. Για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας:

1) Απογραφικό δελτίο για έκδοση βιβλιαρίου υγείας

2) 2 φωτογραφίες για τους ίδιους τους ασφαλισμένους

3) 2 φωτογραφίες για τα τέκνα (εάν επιθυμείτε να τα ασφαλίσετε)

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εφόσον επιθυμούν να ασφαλίσουν τα παιδιά τους

6) Διαγραφή από το ΙΚΑ.

Εφόσον επιθυμείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την υπηρεσία, δικαιολογητικών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 επιλέξτε το ανάλογο τετράγωνο:

- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Υποσημείωση: Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί υπηρεσιακά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7024/8-4-05 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ267/1-3-05 τ.Β΄) καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου - γεννήσεως παιδιών (για έγγαμους) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ1309/Β΄)