Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αμοιβαίες μεταθέσεις - Όροι και χρόνος αιτήσεων

(17-02-2009)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α') όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α').

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α'), μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών (αναγνωρισμένη εκπαιδευτική και μη) μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους  που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις τα δέκα (10) έτη.

δ) Να έχουν συμπληρώσει ένα έτος στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις και

ε) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους  που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εκπαιδευτικοί.

5.1. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

5.2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α').

5.4. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν στο ΚΥΣΔΕ, δια της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ, μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση στο σχετικό έντυπο αίτησης όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας  των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α') και το Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43Α΄), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από τη δημοσίευση του διορισμού τους μέχρι 31-8-2009 εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία και η διαφορά της συνολικής εκπ/κής τους υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα έτος στη θέση που τοποθετήθηκαν (προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης) με τη διαδικασία του άρθρου αυτού και έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν μετά την παρέλευση τριών ετών.