Όροι μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία

(17-02-2009)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α. Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Β. Μεταθέσεις στα Πειραματικά της Α/βαθμιας

Γ. Μεταθέσεις στα Πειραματικά τα μη ενταγμένα στα Α.Ε.Ι.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 

Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία

 

(Άρθρο 8 περ.Α΄ του Π.Δ. 100/97). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις: α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 και β) έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ

 

1.1. Για τις μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.7 του Ν.1566/85, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προς μετάθεση υποψηφίων εκπαιδευτικών.

 

1.2. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα πειραματικά σχολεία γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις κ΄ Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 31 Οκτωβρίου.

 

1.3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση  από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από λοιπά σχολεία σε πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής  μετάθεσης θα υποβάλουν προς τις Δ/νσεις-Γραφεία της οργανικής τους θέσης, χωριστά αίτηση από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αυξημένα προσόντα και τα οποία πρέπει κατά περίπτωση να είναι επικυρωμένα, αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, άλλως δε λαμβάνονται υπόψη. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη. Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από Πειραματικά σε:

 

α) άλλα Πειραματικά και β) σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης, μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

           

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη φάκελο επικυρωμένων/μεταφρασμένων δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν τα προσόντα που επικαλούνται στην αίτηση και στο βιογραφικό τους. Το βιογραφικό σημείωμα κατατίθεται σε έντυπη μορφή, η οποία προαιρετικά μπορεί να συνοδεύεται από ηλεκτρονική (αρχείο εγγράφου μορφής .doc σε δισκέτα).

 

Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

 

1.4. Η διαδικασία των μεταθέσεων αυτών ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία μέχρι 31-8-2009 σε σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και ένα έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Γίνεται σαφές ότι αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία προ του διορισμού ή μετάταξης στην Α/θμια Εκπ/ση θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου της διδακτικής προϋπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διδακτικής υπηρεσίας τα χρονικά διαστήματα που αφορούν τις κάθε είδος άδειες, τις αποσπάσεις και τη διάθεση των εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠΕΠΘ και γενικά σε φορείς όπου δεν προσφέρουν διδακτικό έργο λόγω της μακρόχρονης απουσίας και αλλαγής αντικειμένου ενασχόλησης (σχετικό το με αριθμ. 2485/28-6-2004/Φ90 έγγραφο του Ν.Σ.Κ.).

Παρά ταύτα θα συμπληρώνονται στην επισυναπτόμενη αίτηση τα χρονικά διαστήματα που αφορούν άδειες κύησης, άδειες λοχείας, βραχυπρόθεσμες αναρρωτικές άδειες, κανονικές και ειδικές άδειες. Διευκρινίζεται ότι ειδικές άδειες είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 50 του Ν. 3528/2007.

Οι υπηρετούντες στα Πειραματικά της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλα Πειραματικά ή μη μετά τη συμπλήρωση διετίας στις σχολικές αυτές μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης.

Στην αίτηση επισυνάπτονται:

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει: 1) ότι έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και 2) ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή διετή υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραματικά της κατηγορίας αυτής.

β) Πιστοποιητικά και τίτλοι σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 50/96 που κατέχουν οι υποψήφιοι όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που έχουν πενταετή (5) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξή τους σε Δημόσια Σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης μέχρι του έτους διενέργειας των μεταθέσεων και ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διδακτικής υπηρεσίας τα χρονικά διαστήματα που αφορούν τις κάθε είδος άδειες, τις αποσπάσεις και τη διάθεση των εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠΕΠΘ και γενικά σε φορείς όπου δεν προσφέρουν διδακτικό έργο λόγω της μακρόχρονης απουσίας και αλλαγής αντικειμένου ενασχόλησης ( σχετικό το με αριθμ. 2485/28-6-2004/Φ90 έγγραφο του Ν.Σ.Κ.)

Παρά ταύτα θα συμπληρώνονται στην επισυναπτόμενη αίτηση τα χρονικά διαστήματα που αφορούν άδειες κύησης, άδειες λοχείας, βραχυπρόθεσμες αναρρωτικές άδειες, κανονικές και ειδικές άδειες. Διευκρινίζεται ότι ειδικές άδειες είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 50 του Ν. 3528/2007.

Οι υπηρετούντες στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλα Πειραματικά ή μη Πειραματικά Σχολεία μετά τη συμπλήρωση τριετίας στις σχολικές αυτές μονάδες.

Για τις μεταθέσεις αυτές θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.27/148/Γ1/160/7-2-95 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 96Β΄/95).

Επισημαίνουμε ότι θεωρούνται κενές οι θέσεις των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2009 τριετή υπηρεσία στα σχολεία της κατηγορίας αυτής. Οι εκπ/κοί αυτοί δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση σε άλλα σχολεία μη πειραματικά, συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους για μετάθεση εκπαιδευτικούς ή να επανακριθούν κατόπιν αιτήσεώς τους από το ΚΥΣΠΕ με τους άλλους ενδιαφερομένους για την ανανέωση της θητείας τους στα πειραματικά σχολεία της κατηγορίας αυτής. Όσοι δεν επανακριθούν από το ΚΥΣΠΕ τίθενται με αίτησή τους στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ που ανήκει χωροταξικά το πειραματικό δημοτικό σχολείο ή του ΠΥΣΠΕ απ' όπου προήλθαν και τοποθετούνται οργανικά κατά προτεραιότητα και πριν τις γενικές μεταθέσεις (άρθρο 5 παρ. 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης).

Στην αίτηση επισυνάπτονται:

α) βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει: 1) ότι έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξή τους σε δημόσια σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και 2) έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή τριετή πραγματική υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραματικά της κατηγορίας αυτής.

β) επικυρωμένα πιστοποιητικά και τίτλοι σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε πειραματικά σχολεία και των δύο περιπτώσεων (ενταγμένα και μη) θα υποβάλουν χωριστή αίτηση και δικαιολογητικά για την κάθε περίπτωση. Οι ονομασίες δε των σχολικών μονάδων στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν θα αναγράφονται όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα των οργανικών κενών.

Επισημαίνεται ότι οι ατομικοί φάκελοι των υποψηφίων για μετάθεση εκπαιδευτικών δεν θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας.