Δάνεια που χορηγούν τα επικουρικά ταμεία στους εκπαιδευτικούς

(Μ.Τ.Π.Υ.-Ταμείο Αρωγής υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ-Παρακαταθηκών και Δανείων)

(12-9-2008)

 

 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Δάνειο από το ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ

Δάνειο από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

 

 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Ακαδημίας 40 T.K. 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210.36.94.100 - Fax : 210.36.09.545

http://www.tpd.org.gr/

 

Χορήγηση δανείου για μικροεπισκευές και μικροβελτιώσεις:

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται δάνειο από το Παρακαταθηκών μόνο όταν αυτός ή ο/η σύζυγος έχουν πλήρη κυριότητα, ποσοστό συνιδιοκτησίας, πλήρη επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Αίτηση που δίνεται από το ταμείο

2. Βεβαίωση χρόνων μόνιμης υπηρεσίας και μηνιαίων αποδοχών ( καθαρά- ακαθάριστα- αναλυτικές κρατήσεις).

3. Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο ή κενό και φωτοτυπία εντύπου Ε2 του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση ύπαρξης ψιλής κυριότητας και φωτοτυπία εντύπου Ε9 του έτους, στο οποίο αναφέρεται η κατοικία. Σε περίπτωση που η κατοικία αποκτήθηκε τελευταία και δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα χρειάζεται να προσκομισθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση ημιτελούς κατοικίας, η οποία αποπερατώθηκε τελευταία και γι' αυτό δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα θα γίνει αυτοψία από μηχανικό. Το ποσό του δανείου είναι 10.000 ευρώ

Το επιτόκιο είναι 6% και η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να είναι 5 ή 10 χρόνια.

1) Αν η αποπληρωμή γίνει στα 10 χρόνια η μηνιαία δόση είναι 112,03 ευρώ.

2) Αν η αποπληρωμή γίνει στα 5 χρόνια η μηνιαία δόση είναι 195,39 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tpd.org.gr/ 

πίσω

 

 

Δάνειο από το ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ

Διεύθυνση: Όθωνος 10 Τ.Κ.10557 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103234856-2103230377- 2103236277 fax: 2103229547

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας (ΦΕΚ διορισμού) μπορούν να πάρουν δάνειο από το Ταμείο Αρωγής. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας από 3500 ευρώ μέχρι 5000ευρώ.Το επιτόκιο είναι 4% και η επιστροφή γίνεται σε 36 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Το δάνειο από το Ταμείο Αρωγής επιβαρύνεται και με ένα επιπλέον ποσό περίπου 30 ευρώ που είναι η ασφάλεια δανείου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Αίτηση που δίνεται από το ταμείο

2. Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων στην οποία να αναγράφονται τα έτη υπηρεσίας, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού.

3. Ιατρική γνωμάτευση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται ο συγκεκριμένος λόγος υγείας, για τον οποίο ζητείται το δάνειο.

Σημείωση: ισχύουν και για το Ταμείο Αρωγής, σχετικά με τις δόσεις και τα ποσά παρακράτησης ότι αντίστοιχα αναφέρονται στο ΜΤΠΥ

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης

πίσω

 

 

Δάνειο από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382

Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

. Τι ισχύει για τα δάνεια των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων. Το Μ.Τ.Π.Υ. χορηγεί δάνεια στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους και στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας πού είναι μέτοχοι του, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τους.

. Λόγοι χορήγησης δανείου. Γάμος, τοκετός, θάνατος, επιβεβλημένη ιατρική λουτροθεραπεία, ασθένεια . Έκτακτη στεγαστική ανάγκη (εγκατάλειψη οικίας λόγου σεισμού, έξωσης, αναπόφευκτη επισκευή)

. Προϋποθέσεις χορήγησης δανείων 1. Συμπλήρωση 2 ετών συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. 2. Να μην υπάρχει οφειλή στο Ταμείο από προηγούμενο Δάνειο.

. Εξόφληση Δανείων Τα δάνεια εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις που παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις αρχές του 2002 σε 4% και είναι σταθερό.

. Ύψος Δανείων Τα ποσά και η τρέχουσα μηνιαία δόση με βάση το σημερινό επιτόκιο διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Έτη συμμετοχής στο ταμείο

Ποσό Δανείου

Μηνιαία δόση με βάση το τρέχον επιτόκιο

2-10

3.500€

103,22€

10-20

5.000€

147,46€

20-25

6.000€

176,95

25 και άνω

8.000€

235,94

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (για όσους ζητούν δάνειο για πρώτη φορά)

3. Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού σας και ο τρόπος πληρωμής της μισθοδοσίας σας (π.χ. μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ ή μέσω Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. σημειώνοντας το μητρώο στην υπηρεσία σας)"

4. Βεβαίωση Ιατρού ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αν ζητείται το δάνειο για λόγους υγείας.

5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, θανάτου ή ανακοίνωση γάμου.

6. Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την περίπτωση της στεγαστικής ανάγκης. Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Π.Υ. Ο χρόνος από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έγκρισή της είναι περίπου 15 ημέρες και εξαρτάται από το πλήθος των αιτήσεων.

Πληρωμή δανείου : Για την είσπραξη του δανείου σας, θα σας στείλουμε στην διεύθυνση κατοικία σας δύο (2) έντυπα χρεωστικού ομολόγου του εγκριθέντος δανείου που θα υπογράψετε στην θέση ο δικαιούχος και θα θεωρηθεί από τον προϊστάμενό σας. Επίσης, θα συμπληρώσετε τα αριθμημένα στοιχεία που υπάρχουν στα ομόλογα μετά από υπόδειξη του εκκαθαριστή σας καθώς και τον τρόπο μισθοδοσίας σας π.χ. Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης ή μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, καθώς και τον αριθμό μητρώου που έχετε στην υπηρεσίας σας.

Τα έντυπα που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες μαζί με ευανάγνωστη φωτοτυπία του Τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας σας, με πρώτο ονοματεπώνυμο το δικό σας, όπου θα αναγράφεται από την Τράπεζα το ΙΒΑΝ. Σε περίπτωση που δεν τον αναφέρει το βιβλιάριο τραπέζης, παρακαλούμε να τον ζητήσετε από την τράπεζα που το εξέδωσε.

Συμμετέχουσες τράπεζες στο ΔΙΑΣ TRANSFER: ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ, CITIBANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ASPIS BANK, PROBANK, ΚΥΠΡΟΥ, ABN AMRO BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, NOVA BANK, HYPO UND VAREINSBANK, BANK OF AMERICA, ΩΜΕΓΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ.

Το ΜΤΠΥ μετά την παραλαβή των υπογεγραμμένων ομολόγων, θα καταθέσει το ποσό του δανείου στο τραπεζικό λογαριασμό σας ή σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στις συμμετέχουσες τράπεζες, με τραπεζική εντολή στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος της περιοχής σας. Η πίστωση του λογαριασμού σας θα γίνει χωρίς άλλη ειδοποίηση αφού αφαιρεθούν: α) Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, β) Ο τόκος που αναλογεί από την ημέρα κατάθεσης του δανείου μέχρι την έναρξη παρακράτησης της πρώτης δόσης για την εξυπηρέτηση του δανείου, γ) Το χαρτόσημο των τόκων και δ) Τα έξοδα για την πίστωση του λογαριασμού σας, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει το ΜΤΠΥ με τη Ε.Τ.Ε (για την πληρωμή σας μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ TRANSFER), είναι από 0,70 μέχρι 1€, ενώ για τις τραπεζικές εντολές μόνο με την Ε.Τ.Ε. είναι 6€. Μετά την κατάθεση στο λογαριασμό σας θα ενημερωθεί η Υπηρεσία σας και εσείς προσωπικά σχετικά με τη χορήγηση του δανείου που θα αναφέρει το ποσό, τη μηνιαία δόση καθώς και την έναρξη και λήξη αυτού. Αν υπάρχει ανεξόφλητο ποσό δανείου, κατά την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, αυτό κρατείται από το εφάπαξ βοήθημα που χορηγεί το Τ.Π.Δ.Υ. Για το σκοπό αυτό, ο μέτοχος προσκομίζει στο ταμείο μας βεβαίωση της υπηρεσίας του στην οποία αναφέρεται μέχρι ποιο μήνα πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί η παρακράτηση της δόσης προκειμένου να υπολογισθεί στο οφειλόμενο υπόλοιπο.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτηση

πίσω