Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. - Λύση Υπαλληλικής σχέσης (8-8-2008)

 

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό

Μαρούσι 8-8-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

Μαρούσι 5-8-2008

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

10173/Δ2  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β

Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι

Προς: 1. Περιφ/κές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

 Εκ/πσης όλης της χώρας

Πληροφορίες : (Πρωτ/θμια Εκπ/ση) Μ. Δόκου

         2. Διευθύνσεις και Γραφεία

Πρωτ/θμιας Εκ/πσης όλης της χώρας

Τηλέφωνο 210-3442121

         3. Διευθύνσεις και Γραφεία

Δευτ/θμιας Εκ/πσης όλης της χώρας

Πληροφορίες : (Δευτ/θμια Εκπ/ση) Α. Παναγιώτου

Τηλέφωνο 210-3442271

Fax  210-3442365

 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου ρυθμίζεται το θέμα απόλυσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας καθώς και το θέμα των παραιτήσεων εκπαιδευτικών. Κατόπιν αυτού σας αποστέλλουμε αντίγραφο αποσπάσματος του συγκεκριμένου Φ.Ε.Κ. και σας γνωρίζουμε σχετικά τα εξής:

 

Α΄. Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 τ.Α΄) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας. Με τη διάταξη αυτή γίνεται εναρμόνιση προς τον ισχύοντα υπαλληλικό κώδικα και η αντίστοιχη διάταξη της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄) καταργείται με την παρ. 3 άρθρο 4, του Ν. 3687/2008.

Εννοείται ότι σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας πληρούνται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους (31 Αυγούστου), π.χ. στις 29 Ιουλίου, η αυτοδίκαιη απόλυση συντελείται την ημερομηνία αυτή. Υπενθυμίζεται ότι ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (παρ. 3 του άρ. 155 του Ν. 3528/2007)

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α΄/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ' αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης (παρ. 6 του άρ. 19 και παρ. 25 του άρ. 24 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 - Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β΄/ 16-10-2002). Ειδικά για τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης οι διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης εκδίδονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Περίληψη της σχετικής πράξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Β. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Β.1. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 11 Αυγούστου μέχρι τη λήξη του ερχόμενου διδακτικού έτους:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρ. 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄/9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Στην περίπτωση παραίτησης για λόγους υγείας οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ιεραρχικά μια αίτηση παραίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα οποία, όταν συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, συμπεριλαμβάνεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση για τους επικαλούμενους λόγους. Η Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζουν στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τη συγκεκριμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά καθώς και πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με τη διευκρίνιση ότι πληρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007). Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.

Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 παρ. 2 Ν. 3528/2007).

Β.2. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι και τις 10 Αυγούστου:

Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι και τις 10 Αυγούστου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄ /9-2-2007). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνεπώς:

Αν εκπαιδευτικός υποβάλει την πρώτη αίτηση παραίτησης από την επομένη του τέλους του διδακτικού έτους μέχρι και την 10η Αυγούστου, τότε η λύση της υπαλληλικής σχέσης μπορεί να επέλθει με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

i. Με υποβολή από τον εκπαιδευτικό δεύτερης αίτησης παραίτησης στην οποία να δηλώνει ότι εμμένει στο περιεχόμενο της πρώτης, δηλαδή στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Η δεύτερη αυτή αίτηση παραίτησης πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης. Αν υποβληθεί εκτός του χρονικού αυτού διαστήματος τότε δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση λοιπόν εμπρόθεσμης υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση λύεται ακριβώς την ημερομηνία αυτήν (της δεύτερης αίτησης), η οποία αποτελεί, κανονικά, και ημερομηνία μέχρι την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία και ημερομηνία διακοπής μισθοδοσίας. Η ημερομηνία έναρξης τριμήνων αποδοχών, εφόσον ο εκπαιδευτικός επιλέξει να τις λάβει, είναι αυστηρά η επόμενη της διακοπής μισθοδοσίας.

Εάν η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών συμπίπτει με αργία, δεύτερη αίτηση παραίτησης που υποβάλλεται ακριβώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα, γίνεται κανονικά δεκτή. Στην περίπτωση αυτήν, η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης είναι και πάλι η ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Παραδείγματα (χάριν γενικότητας το έτος παραλείπεται):

 

Ημερομηνία πρώτης

αίτησης παραίτησης

Χρονικό διάστημα «έγκυρης»

δεύτερης αίτησης παραίτησης

 

ΑΠΟ (συμπεριλαμβάνεται)

ΕΩΣ (συμπεριλαμβάνεται)

1/7

15/7

30/7

10/7

24/7

8/8

20/7

3/8

18/8

30/7

13/8

28/8

31/7

14/8

29/8

1/8

15/8

30/8

8/8

22/8

6/9

10/8

24/8

8/9

 

ii. Με παρέλευση απράκτου διμήνου. Εφόσον :

* ο εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, εντός μηνός που δικαιούται, την πρώτη αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει,

* δεν υποβάλλει «έγκυρη» δεύτερη αίτηση παραίτησης (όπως περιγράφεται προηγούμενα στην περίπτωση i) και

* το αρμόδιο όργανο δεν έχει κάνει αποδεκτή την 1η αίτηση παραίτησης σε χρόνο τέτοιο, ώστε η λύση της υπαλληλικής σχέσης να έχει προλάβει να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. πριν την πάροδο διμήνου (από την 1η ), τότε η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια με την παρέλευση δύο (2) μηνών (απράκτου διμήνου) από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης παραίτησης. Για την ημερομηνία εκείνη (της λύσης) είναι αδιάφορο αν συμπίπτει με αργία ή όχι, ενώ ταυτίζεται, κανονικά, με τις ημερομηνίες μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία και διακοπής μισθοδοσίας (οι τρίμηνες αποδοχές καταβάλλονται μία ημέρα μετά, εφόσον το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός).

 

Παραδείγματα (χάριν γενικότητας το έτος παραλείπεται):

Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης

Παρέλευση «απράκτου διμήνου», επομένως και λύση υπαλληλικής σχέσης

                      1/7

                         31/8

                      15/7

                         14/9

                      30/7

                          29/9

                      31/7

                          30/9

                      1/8

                          30/9

                      8/8

                          7/10

                     10/8

                          9/10

 

iii. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα η αίτηση παραίτησης να γίνει αποδεκτή πριν από την πάροδο του διμήνου, όχι, όμως, πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται  στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. πραγματοποιηθεί πριν  την παρέλευση απράκτου διμήνου (διότι αν παρέλθει δίμηνο, θα ίσχυαν όσα περιγράφονται στην προηγούμενη περίπτωση ii) , σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων (αρ.14, παρ. 1 ,  Π.Δ.169/2007, Φ.Ε.Κ.210 τ.Α΄/31-8-2007), η συντάξιμη υπηρεσία θα τερματιστεί το αργότερο  20 ημερολογιακές ημέρες μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Εάν, ωστόσο, κοινοποιηθεί στον εκπαιδευτικό από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο  που υπάγεται πριν την πάροδο είκοσι (20 ) ημερών από την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ., η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται με την ημερομηνία κοινοποίησης του Φ.Ε.Κ. στον ενδιαφερόμενο.

Υπογραμμίζεται ότι η ημερομηνία της λύσης της υπαλληλικής σχέσης με όποιον τρόπο και αν αυτή επέρχεται (περ. i έως iii ), είναι εργάσιμη ημέρα, εφόσον βέβαια δεν ταυτίζεται με αργία (π.χ. Σάββατο ή Κυριακή).

Εάν η 10η Αυγούστου είναι αργία, όπως συμβαίνει κατά το τρέχον έτος, η πρώτη αίτηση παραίτησης πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, προκειμένου να μην υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος στα οριζόμενα της Β.1. ενότητας.

Το διάστημα των 15-30 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή της δεύτερης αίτησης παραίτησης, «μετρά» από την ημερομηνία αυτήν υποβολής της πρώτης αίτησης.

Έστω λοιπόν ότι η αίτηση κατατίθεται στις 8/8/2008. Τότε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να υποβληθεί η δεύτερη αίτηση παραίτησης (εφόσον φυσικά ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να υποβάλει δεύτερη αίτηση) για να είναι «έγκυρη», είναι από 22/8/2008 έως και 6/9/2008.

Ως προς την ημερομηνία, τώρα, παρέλευσης απράκτου διμήνου:

Άπρακτο δίμηνο παρέχεται δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης. Εάν λοιπόν αυτή έγινε στις 8/8, άπρακτο δίμηνο, άρα και λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται την 7/10.

 

Β.3. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο:

Εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007).

 

Γ΄ Θάνατος εκπαιδευτικού:

Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού η Διεύθυνση ή το οικείο Γραφείο Εκπαίδευσης γνωστοποιεί το συμβάν στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αποστολή σχετικού εγγράφου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΒΑΘΜΟΣ, Μ.Κ., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ) και συνημμένα τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να ενημερώνονται στη συνέχεια η Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (πρώην Διεύθυνση Μηχανογράφησης) και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οι ημερομηνίες «θανάτου», «μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία» και «διακοπής μισθοδοσίας» ταυτίζονται.

 

Δ΄. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.

Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 21 του άρ. 11 και παρ. 22 του άρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 - Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α΄/ 3-1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 15 του άρ. 15 και παρ. 16 του άρ. 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του άρ. 17 και παρ. 14 του άρ. 18 του Π.Δ. 1/2003).

Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις του δικαιώματος σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 εδάφιο  γ΄ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 - Φ.ΕΚ. 210 τ.Α΄/31-8-2007), τακτικός δημόσιος υπάλληλος δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Ως εκ τούτου, η απόλυση αυτή έχει διαφορετικές συνέπειες από την περίπτωση της παραίτησης για λόγους υγείας (κεφ. Β.1 της παρούσας εγκυκλίου) και γι' αυτό παρακαλούνται οι Διευθύνσεις καθώς και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ