ΠΟΤΕ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Με πράξη του αρμόδιου Υπουργού - ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου - είναι δυνατή η θέση σε αργία του υπαλλήλου όταν (άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 3528/07):

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της αργίας γίνεται παρακράτηση του ήμισυ των αποδοχών (1/2) εκτός κι αν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης λόγω αδικαιολόγητης αποχής (22 συνεχείς εργάσιμες ημέρες ή 30 ημέρες σε ένα έτος) από την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΠΡΟΣΟΧΗ