ΠΟΤΕ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Σε αργία τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από ένταλμα προσωπικής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω κι αν απολύθηκε με εγγύηση. Επίσης, τίθεται σε αργία αυτοδίκαια ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ ή την ημέρα που δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή (άρθρο 103 του Ν. 3528/07).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ