ΠΟΤΕ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ;

Ο εκπαιδευτικός τίθεται αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του σε διαθεσιμότητα - με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου - λόγω ασθένειας όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας, είναι όμως κατά την εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής ιάσιμη. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη (άρθρο 100, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

Κατά το τελευταίο δίμηνο, πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας να γνωμοδοτήσουν για την ικανότητα του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του. Αν η υγειονομική επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο υπάλληλος που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η σωματική ή πνευματική του ικανότητα σε βαθμό που του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του (άρθρο 21 του Ν. 3528/07). Για τον αναδιορισμό του αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εφόσον: