ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η μετάταξη γίνεται είτε αυτεπάγγελτα λόγω εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει αν ο μετατασσόμενος έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση στην οποία γίνεται η μετάταξη. Για τη μετάταξη εκδίδεται πράξη του αρμόδιου Υπουργού (άρθρα 69, 73, 74 του Ν. 3528/07).

Η μετάταξη αναλύεται σε δύο ιδιαίτερες πράξεις:

α) σε απόλυση του υπαλλήλου από την οργανική θέση που κατέχει και

β) στο διορισμό του σε άλλη οργανική θέση (Συμβούλιο της Επικρατείας 1396/1965). Η μεταβολή αυτή γίνεται χωρίς διακοπή της υπαλληλικής σχέσης και έτσι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στην προηγούμενη θέση υπολογίζεται για την υπηρεσιακή κατάστασή του (ΣτΕ 1503/1964).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, του οποίου έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και στον κλάδο τον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν έχουν διοριστεί οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς υπηρεσία στην εκπαίδευση (άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 3260/04).