ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εσωτερικό

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και ανίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών σε άλλο νομό με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 5 του ν. 1566/85). Στις αποσπάσεις αυτές υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός και προκειμένου για απόσπαση σε υπηρεσία (εκτός των υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τον Ο.Ε.Ε.Κ.) οι προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (Ν. 2413/96)

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από αίτησή τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:\

ΠΡΟΣΟΧΗ