ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α. Γενικά για τις μεταθέσεις

Οι αιτήσεις για μεταθέσεις υποβάλλονται από 1 - 30 Νοεμβρίου στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ' εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, μέχρι τέλος Ιανουαρίου μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυμούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 30ή Νοεμβρίου. Ανάκληση της αίτησης μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις (άρθρο 8, παρ. 1 του Π.Δ. 50/96). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (άρθρο 8, παρ. 2 του Π.Δ. 50/96).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τουςθέση (άρθρο 4 του Π.Δ. 91/2005).

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενόςέτουςστην οργανική θέση στιςπεριπτώσειςμετάθεσηςειδικών κατηγοριών (βλέπε παρακάτω: "ειδικέςκατηγορίες") καθώςκαι στιςπεριπτώσειςμετάθεσηςαπό σχολείογενικήςαγωγήςσε Σ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 8, παρ. 4 του Π.Δ. 50/96).

Ο χρόνοςπου θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσηςμπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίαςπου έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 8, παρ. 3 του Π.Δ. 50/96).

Θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί:

  1. στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης (άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 2986/02),
  2. στα σχολεία του Αρμενικού Σταυρού (Ν. 1674/86) και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (Ν. 2413/96),
  3. στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ),
  4. στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν θεμελιώνει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί κατά τη διάρκεια διαφόρων διδακτικών ετών σε σχολεία εκτός της οργανικής του θέσης, αφού δεν μπορεί να συνυπολογίσει αθροιστικά το χρόνο των θερινών διακοπών των αντίστοιχων ετών ως χρόνο υπηρεσίας στην οργανική του θέση (864/1989 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Β. Κριτήρια μεταθέσεων

Για τα κριτήρια μεταθέσεων βλέπε «κριτήρια και μονάδες τοποθέτησης». Επιπλέον, για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή λαμβάνεται υπόψη και το κριτήριο της «πρώτης προτίμησης» (2 μονάδες).

Γ. Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

(άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996)

Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

Δ. Αμοιβαίες μεταθέσεις

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ), αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ), δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.
Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.