()

Σββατο 31 Ιανουαρου 2015

www.fourtounis.grΟ Δμαρχος Χαλανδρου και το Δημοτικ Συμβολιο Χαλανδρου συμφωνε τρα με προσλψεις εργαζομνων εποχικο χαρακτρα ξεχνντας οι στο παρελθν αυτ η μορφ απασχλησης ταν κκκινη γραμμ μιας και απαιτοσαν μνιμο προσωπικ!!!
Απ πο προκπτει αυτ; Μα απ την δια την απφαση του Δημοτικο Συμβουλου Χαλανδρου το οποο στη συνεδρασ του της 28-01-2015, ενκρινε κατ πλειοψηφα την πρσληψη προσωπικο με 2μηνες συμβσεις εργασας ιδιωτικο δικαου, συνολικ πενντα δο (52) ατμων, σμφωνα με οριζμενα στο ρθρο 206, παρ. 1 Ν.3584/2007 «Κδικας Κατστασης Δημοτικν και Κοινοτικν υπαλλλων».

Συγκεκριμνα η απφαση αναφρει:
Κατ πλειοψηφα εγκρνει την πρσληψη προσωπικο με 2μηνες συμβσεις εργασας ιδιωτικο δικαου, συνολικ πενντα δο (52) ατμων, σμφωνα με οριζμενα στο ρθρο 206, παρ. 1 Ν.3584/2007 «Κδικας Κατστασης Δημοτικν και Κοινοτικν υπαλλλων», ως εξς:
1. Τριντα οκτ (38) ΥΕ Εργτες καθαριτητας
2. Δκα (10) ΔΕ Οδηγο απορριμματοφρων με ψηφιακ ταχογρφο και Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (ΠΕΙ).
3. Τρεις (3) ΔΕ Χειριστς σαρθρου και με δπλωμα οδγησης Γ κατηγορας
4. ναν (1) ΔΕ Χειριστ πλυντηρου και με δπλωμα οδγησης Γ κατηγορας
Οι ανωτρω συμβσεις θα υλοποιηθον κατπιν της λξης των συμβσεων που εναι σε ισχ και η δαπνη τους θα καλυφθε απ τους ΚΑ 20.6041.01 και 20.6054.01, του προπολογισμο του Δμου οικονομικο τους 2015.
Η λψη της ανωτρω απφασης κρνεται αναγκαα στε να μην υπρξει κεν στην καθαριτητα ( αποκομιδ οικιακν απορριμμτων, αποκομιδ κλαδιν – ογκωδν αντικειμνων, πλσης κδων απορριμμτων, οδοκαθριση, καθαρισμς ευασθητων κοινχρηστων χρων και λακν αγορν κλπ) και να διασφαλιστε η δημσια υγεα.
Μειοψφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζ και Π. Αναστασιδης.
Αυτ η απφαση λαβε αξοντα αριθμ 21/2015.
Γι αυτ συντχθηκε το παρν πρακτικ και υπογρφεται ως κατωτρω: Χαλνδρι, 29/01/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΛΙΕΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙ?ΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.