Βρθηκαν π !

Δευτρα 19 Ιανουαρου 2015

AMFI11πως ανακονωσε το υπουργεο Πολιτισμο ο τφος εναι οικογενειακς, αφο βρθηκαν πντε τομα.
Ο ελχιστος αριθμς των ατμων, που ταυτοποιθηκαν απ τα διαγνωστικ σκελετικ κατλοιπα αντιστοιχε σε πντε τομα, τσσερα εκ των οποων αποδδονται σε ενταφιασμος και να σε καση.
Οι νεκρο των ενταφιασμν διακρνονται: Σε μα γυνακα, σε δο νδρες μσης ηλικας και σε να βρφος. Επιπλον, αναγνωρστηκαν οστ ζων, κποια απ τα οποα φανεται να ανκουν σε μακρ οστ αλγου. Τα οστ των ζων θα μελετηθον απ ειδικ ζωοαρχαιολγο.
Απ τα 550 οστ, που καταμετρθηκαν, τα 157, τα οποα προκυψαν κατπιν προσεκτικς ανταξης απ διαφορετικ θρασματα δισπαρτων οστν, καταγρφηκαν συστηματικ σε βση δεδομνων και γινε προσπθεια απδοσης τους σε επιμρους τομα.
Τα σκελετικ κατλοιπα του ταφικο μνημεου, απ τον λφο Καστ Αμφπολης αντιστοιχον σε 550 περπου οστ, θρυμματισμνα και ακραια, να κρανο σε αρκετ καλ κατσταση, απ το οποο λεπουν τα οστ, που συνθτουν το πρσωπο και μα σχεδν ακραιη κτω γνθο. Δεν βρθηκαν δντια, εκτς απ μα τερηδονισμνη ρζα δεξιο δετερου προγμφιου, η οποα βρισκταν μσα στη κτω γνθο και εμφανζει προχωρημνο ακρορριζικ απστημα.

τομο 1: Γυνακα
kranioΗ γυνακα, μπορε με ασφλεια να τοποθετηθε στο ηλικιακ διστημα νω των 60 ετν. Ο προσδιορισμς του φλου γινε βσει συγκεκριμνων δεικτν, που αφορον:
1) στα οστ της πυλου (λεκνης) (αριστερ μεζων ισχιακ εντομ, δεξι πρωτιαα αλακα, αριστερ και δεξι ισχιακ κρτωμα λαγνια ακρολοφα, σμα και κανθα ισχιακο),
2) στα οστ του κρανου (μεσφρυο, υπερφρυα τξα, κλση του μετωπιαου, μετωπιαα ογκματα, κτω κροταφικ γραμμ, μαστοειδες αποφσεις, ινιακ παρμα),
3) στην κτω γνθο (γνειο, γωνα κτω γνθου, κλδοι),
4) στη μορφολογικ διπλαση των οστν (μετρσεις των μακρν οστν).
Ο προσδιορισμς της ηλικας βασστηκε:
1) σε τμμα της αριστερς ηβικς σμφυσης (πρσθιο τμμα της λεκνης),
2) στο βαθμ συνοστωσης των κρανιακν ραφν,
3) στην ντονη προθαντια απλεια των οπσθιων δοντιν και στις δο πλευρς της κτω γνθου,
4) στην παρουσα μεταβολικν νοσημτων, πως εναι η οστεοπρωση και η μετωπιαα υπερστωση (Hyperostosis Frontalis Interna: πχυνση των τοιχωμτων του κρανου, εσωτερικ του μετωπιαου οστο, η οποα εναι συνθως ασυμπτωματικ και συνδεται με ορμονικς διαταραχς που εμφανζονται συχν σε γυνακες μετ την εμμηνπαυση),
5) στις ντονες εκφυλιστικς αλλοισεις, κυρως στη σπονδυλικ στλη και στις οστεοποισεις ενθσεων και χνδρων στα μακρ οστ και στις πλευρς.
Σε ,τι αφορ το ανστημα της ηλικιωμνης γυνακας, μετ απ τη συνδυαστικ εφαρμογ διαφορετικν μεθδων στις μετρσεις των μακρν οστν, εκτιμται στα 157 εκ.
Στο γυναικεο σκελετ φανεται τι αποδδονται τα περισστερα οστ που βρθηκαν στον κιβωτισχημο τφο, απ τα 7,8 μ. απ την κορυφ του θαλμου και κτω, δηλαδ 1 μ. πνω απ το δπεδ του κιβωτισχημου.

τομα 2 και 3 : Δο νδρες, 35 ως 45 ετν
1Τα δο τομα (2 και 3), απ τα τσσερα, που εχαν δεχτε ενταφιασμ, μπορον με ασφλεια να αποδοθον σε νδρες, βσει:
1) των ανατομικν σημεων στα οστ της πυλου (λεκνης) (αριστερ και δεξι ηβικ οστ και ειδικτερα κοιλιακ τξο, υποηβικ κοιλτητα και μση επιφνεια των οστν, αριστερ πρωτιαα αλακα, αριστερ και δεξι ισχιακ κρτωμα, αριστερ και δεξι κοτλη, μορφολογα ιερο οστο για το τομο 2 και δεξι ισχιακ κρτωμα και μορφολογα ιερο οστο για το τομο 3)
2) της μορφολογικς διπλασης των μακρν οστν (μετρσεις των μακρν οστν).

Οι δο νδρες εναι σχετικ κοντ ηλικιακ, στην κατηγορα των 35 ως 45 ετν: Ο νας, στις αρχς και ο δετερος, προς το τλος της κατηγορας αυτς.
Ο προσδιορισμς της ηλικας για το τομο 2 βασστηκε:
1) στις δο ηβικς συμφσεις (πρσθιο τμμα της λεκνης),
2) στις εκφυλιστικς αλλοισεις της ωτοειδος επιφνειας της αριστερς πυλου (η περιοχ της λεκνης που αρθρνεται με το ιερ οστ),
3) στην πλρη συνοστωση των επιφσεων των στερνικν κρων και στις δο κλεδες.
Ο προσδιορισμς του ηλικιακο ερους για το τομο 3, βασστηκε στη δεξι ηβικ σμφυση.
3Σημεινεται τι ο σχετικ νεαρτερος απ τους δο νδρες (τομο 2) φρει χνη τομν (cut marks) στην αριστερ νω θωρακικ μορα, σε δο πλευρς και αυχενικ σπνδυλο, (Εικ. 9-11) καθς και στην κτω επιφνεια του στερνικο κρου της αριστερς κλεδας. Ταυτζονται πιθανν με επιθετικ χτυπματα-τραυματισμος, που θα πρπει να γιναν εξ επαφς με αιχμηρ ργανο π.χ. μαχαιρδιο, και προκλεσαν το θνατο του, καθς δεν διακρνονται ενδεξεις επολωσης.
Ο δετερος νδρας (τομο 3), λγο μεγαλτερος σε σχση με τον πρτο, χει ενδεξεις εγκρσιου, πλρως επουλωμνου, κατγματος στη δεξι του κερκδα, σχετικ κοντ στο δεξι καρπ. Επιπλον, και οι δο νδρες παρουσιζουν εκφυλιστικς αλλοισεις οστεοαρθρτιδας και σπονδυλαρθρτιδας σε διαφορετικ σημεα των σκελετν τους.
Σε ,τι αφορ το ανστημα των ανδρν μετ απ τη συνδυαστικ εφαρμογ διαφορετικν μεθδων στις μετρσεις των μακρν οστν, εκτιμται στα 168 εκ. για το τομο 2 και στα 162-163 εκ. για το τομο 3.

τομα 4 και 5
4Το τταρτο τομο εναι να νεογννητο βρφος (νεογν). Ο προσδιορισμς της ηλικας βασστηκε στις μετρσεις μκους και πλτους του αριστερο βραχιονου και της αριστερς κτω γνθου. Ο προσδιορισμς του φλου σε αυτ το τομο δεν κρνεται δυνατς καθς τα μορφολογικ χαρακτηριστικ δικρισης φλου στα οστ των νεογνν δεν εναι σαφ.
Το πμπτο τομο εκπροσωπεται απ ελχιστα θρασματα, μλις εννα (9), κυρως μακρν οστν, (Εικ. 12, 13) που φρουν λες τις παραμορφσεις (εγκρσιες μικρορωγμς και μερικς φορς ντονη παραμρφωση) αλλ και τους αποχρωματισμος (υπλευκο και μπλε/γκρι) που συναντνται στις περιπτσεις πλρους κασης σαρκωμνου νεκρο και ανκει πιθαντατα σε ενλικο τομο.
Η γενικ εικνα ερεσης των σκελετικν καταλοπων συνηγορε στην αναμχλευση τους απ ανθρωπογεν επμβαση, η οποα φανεται τι αφοροσε τσο στο εσωτερικ του χρου 4, σο και στο εσωτερικ του κιβωτισχημου τφου.

5Προοπτικς
Στα σκελετικ ευρματα του ταφικο μνημεου του λφου Καστ, εκτς απ τις μακροσκοπικς μεθδους, θα εφαρμοστε μια σειρ αναλυτικν μεθδων για την καλτερη τεκμηρωση αλλ και για την συμπλρωση πληρστερων πληροφοριν, που αφορον στις παθολογικς αλλοισεις, στην διατροφ, στη συγγνεια και στον τπο καταγωγς των ανθρπων αυτν, δηλαδ εν πρκειται για τομα που γεννθηκαν και μεγλωσαν στην Αμφπολη για τομα που μετακινθηκαν απ κπου αλλο κατ την διρκεια της ζως τους και ενταφιστηκαν στο συγκεκριμνο ταφικ μνημεο.
Οι αναλυτικς αυτς μθοδοι περιλαμβνουν:
• ακτινολογικ μελτη των οστν για τον εντοπισμ παθολογικν αλλοισεων, που δεν εναι μακροσκοπικ διακριτς αλλ και για την πληρστερη περιγραφ των δη καταγεγραμμνων π.χ. μετωπιαα υπερστωση ατμου 1, τομς-τραυματισμο (cut marks) ατμου 2, επουλωμνο κταγμα ατμου 3.
• ιστολογικς-μικροσκοπικς τεχνικς π.χ. περπτωση μετωπιαας υπερστωσης, και που αλλο κριθε απαρατητο.
• αναλσεις σταθερν ισοτπων νθρακα και αζτου με σκοπ τον προσδιορισμ του εδους των πρωτενν που κατανλωναν τα συγκεκριμνα τομα.
• αναλσεις στροντου που λγω της απουσας δοντιν θα περιοριστον μνο στις τιμς που θα προκψουν απ τη δειγματοληψα των οστν.
• παλαιογενετικς αναλσεις (αρχαο DNA) με σκοπ την περιγραφ της βιολογικς και γενετικς ιστορας των ατμων. Στο πλασιο των αναλσεων θα εξεταστε η ενδεχμενη εξ αματος συγγνεια των τριν ατμων. Η ταφονομικ μως παρουσα των μακρν οστν, η απουσα δοντιν και τμημτων του κρανου στα τομα 2 και 3 που χρησιμοποιονται στις αναλσεις αρχαου DNA, ενδεχομνως να μην επιτρψει την απκτηση επαρκος ποστητας ενδογενος πυρηνικο DNA για την επιτυχημνη και με ακρβεια ταυτοποηση της εξ αματος συγγνειας. Στα τομα 4 και 5, λγω της περιορισμνης ποστητας δεγματος αλλ και της επδρασης υψηλς θερμοκρασας λγω κασης, στο τομο 5, δεν θα εφαρμοστον οι παραπνω μθοδοι.
• Η εφαρμογ AMS χρονολογσεων σε δεγματα τσο των ανθρπινων οστν σο και των συγκεμενων ζων, θα συμπληρσει την εικνα της διαδοχς των ταφν, η οποα δεν μπορε να ανασυσταθε μσα απ την ανασκαφικ διαδικασα.
Τσο οι μακροσκοπικς σο και οι αναλυτικς μθοδοι θα εφαρμοστον σε να μεγλο αριθμ σκελετν, περπου 300, απ τα νεκροταφεα της Αμφπολης, στο πλασιο διετος ερευνητικο προγρμματος, που χρηματοδοτεται απ το ΥΠΠΟΑ και πραγματοποιεται απ πολυπληθ ερευνητικ ομδα με επικεφαλς τις κυρες Σ. Τριανταφλλου, επκουρη Καθηγτρια Προστορικς Αρχαιολογας και Οστεοαρχαιολογας, Τμμα Ιστορας Αρχαιολογας, ΑΠΘ και Χ. Παπαγεωργοπολου, επκουρη Καθηγτρια Φυσικς Ανθρωπολογας, Τμμα Ιστορας Εθνολογας, Εργαστριο Φυσικς Ανθρωπολογας, ΔΠΘ. Η ομδα αποτελεται απ προπτυχιακος, μεταπτυχιακος και μεταδιδακτορικος φοιτητς των Πανεπιστημων Αριστοτελεου και Δημοκριτεου αλλ και διεθνς αναγνωρισμνους εξωτερικος συνεργτες.
Με αυτ τον τρπο θα αποκτηθε πολτιμο συγκριτικ υλικ, τσι στε:
1) τα συγκεκριμνα σκελετικ κατλοιπα, απ το εξαιρετικ σημαντικ ταφικ μνημεο του λφου Καστ να ενταχθον σε να ευρτερο πληθυσμιακ σνολο,
2) τα αποτελσματα των αναλυτικν μεθδων σε αρχαιολογικ σνολα να ερμηνευθον σε συνφεια με τα αποτελσματα της μακροσκοπικς μελτης ενς συνλου πληθυσμο,
3) να γνει σαφς τι τα ανθρωπολογικ ευρματα πρπει να μελετνται μσα στο αρχαιολογικ, κοινωνικ και ιστορικ τους πλασιο, που προσφρεται μνο μσα απ τη συστηματικ μελτη των συνευρημτων και τη συνολικ προσγγιση της περιδου.