Τρτη 13 Ιανουαρου 2015

http://s.kathimerini.gr/resources/2015-01/s21_metaptyxiaka-thumb-large.jpgΩς αντδοτο μακρς διαρκεας στην κρση, του οποου η ευεργετικ δρση θα αποτυπωθε στο εγγς μλλον στον επαγγελματικ στβο, αντιμετωπζουν ολονα και περισστεροι Ελληνες τις μεταπτυχιακς σπουδς.
Οι νοι πτυχιοχοι ΑΕΙ προσβλπουν σε να μεταπτυχιακ ττλο –master διδακτορικ– καθς επιδικουν να βελτισουν τις δεξιτητς τους (και το βιογραφικ τους) για να ανταποκριθον στις απαιτσεις της αγορς εργασας. Μλιστα, πολλο ακολουθον και διδακτορικς σπουδς, με στχο και το «χαρτζιλκι» που τους εξασφαλζει το πανεπιστμιο ως διδακτορικος υποτρφους. Η Ελλδα διαθτει πνω απ 31.000 διδκτορες, αριθμς διλου ευκαταφρνητος για τον πληθυσμ της. Ββαια, οι σπουδς και η γνση που παρνουν οι νοι αποτελον πλοτο, προστιθμενη αξα για τους διους και, ευρτερα, για την Ελλδα. Ομως, υπρχει και η λλη ψη του νομσματος. Η...μανα των μεταπτυχιακν σπουδν «εξαπλθηκε» τα τελευταα χρνια και στους καθηγητς των ελληνικν πανεπιστημων, οι οποοι οργαννουν να προγρμματα με δδακτρα για να αντισταθμσουν τις οικονομικς τους απλειες – σε εππεδο μισθολογικν απολαβν, αλλ και κρατικς χρηματοδτησης του ιδρματς τους. Εναι χαρακτηριστικ τι πρσφατα, σμφωνα με πληροφορες της «Κ», Σγκλητος μεγλου πανεπιστημου της χρας σε μα μνο συνεδρασ της δωσε το «πρσινο φως» για τη λειτουργα περπου εκοσι νων μεταπτυχιακν προγραμμτων στο δρυμα.
Ειδικτερα, οι μεταπτυχιακς σπουδς χωρζονται σε δο κκλους: στα μεταπτυχιακ προγρμματα (γνονται σε ομδες φοιτητν απ περισσοτρους του ενς πανεπιστημιακος, εναι το πολ διετος διρκειας και εναι ο κκλος που προσελκει τη μεγλη μερδα φοιτητν) και στο –εξειδικευμνο για κθε φοιτητ– διδακτορικ. Με βση τα στοιχεα του υπουργεου Παιδεας, μσα στην τελευταα πενταετα περπου 50.000 Ελληνες αποφοτησαν συνεχζουν να παρακολουθον μεταπτυχιακ προγρμματα – δηλαδ περπου 10.000 νοι κθε χρνο. Τη μερδα του λοντος χουν τα μεταπτυχιακ στις Θετικς Επιστμες και ακολουθον οι σπουδς πνω σε οικονομικ αντικεμενα και οι τεχνολογικς επιστμες.

Οι πρωταθλητς
Τα περισστερα μεταπτυχιακ προγρμματα οργαννονται στα ελληνικ πανεπιστμια και ΤΕΙ. Χαρακτηριστικ, για το 2014-2015 χρηματοδοτονται απ το υπουργεο Παιδεας συνολικ 230 μεταπτυχιακ στα ελληνικ πανεπιστμια. Τα περισστερα –47– οργαννονται στο Παν. Αθηνν και ακολουθον το ΑΠΘ με 42, το Παν. Κρτης με 34, το Πατρν με 29. Παρλληλα, οργαννονται μεταπτυχιακ με δδακτρα τσο απ τα δημσια πανεπιστμια σο και απ τα ιδιωτικ κολγια. Μλιστα, το τελευταο διστημα που το υπ. Παιδεας «απελευθρωσε» τα μεταπτυχιακ προγρμματα δνοντας τη δυναττητα/ευελιξα στα δια τα ΑΕΙ να αποφασζουν την δρυσ τους, υπρχει αξηση των μεταπτυχιακν με δδακτρα τα οποα φθνουν ως τις 9.000 ευρ ετησως.
Απ την λλη, πολλο Ελληνες χουν παρακολουθσει μεταπτυχιακ προγρμματα σε πανεπιστμια του εξωτερικο, προσβλποντας και στην προοπτικ να βρουν εργασα στην δια χρα. Ενδεικτικ, οι τρεις στους τσσερις Ελληνες επιστμονες που μετανστευσαν στο εξωτερικ για εξερεση δουλεις χουν μεταπτυχιακ ττλο ετε απ ΑΕΙ της Ελλδας ετε του εξωτερικο. Απ το 2009 μεταπτυχιακ ττλο απ ξνο πανεπιστμιο πραν περπου 15.000 Ελληνες.
«Μετ το πρτο πτυχο, σε κποιες σπουδς χρειζεται νας προσανατολισμς σε κποιο επαγγελματικ πεδο», ανφερε, μιλντας στην «Κ», ο Ανδρας Νικολπουλος, διευθυντς του μεταπτυχιακο στις διαπραγματεσεις (DIN) του Οικονομικο Παν. Αθηνν. Κυρως μεταπτυχιακ εξειδκευση απαιτεται σε σπουδς χαμηλς ζτησης στην αγορ εργασας, πως π.χ. οι ανθρωπιστικς και κοινωνικς επιστμες.
Σμφωνα με τον διο, η ποιτητα ενς μεταπτυχιακο προγρμματος εξαρτται απ το πργραμμα των μαθημτων, τους διδσκοντες και την απορροφητικτητα των αποφοτων του. «Η σωρηδν δρυση μεταπτυχιακν συχν δεν απαντ σε ακαδημακς ανγκες, αλλ γνεται ετε για να υπρξουν σοδα απ τα δδακτρα ετε για να χρησιμοποιηθον στους ποικλους συσχετισμος ισχος στα ΑΕΙ. Γνονται συνθως στο ρπα-κλλα», πρσθεσε στην «Κ» η αναπληρτρια καθηγτρια του Παν. Αθηνν Βσω Κιντ.
Στο επμενο κκλο μεταπτυχιακν σπουδν, η εκπνηση ενς διδακτορικο διαρκε τουλχιστον τρα χρνια. Με βση τα στοιχεα που διθεσε στην «Κ» το Εθνικ Κντρο Τεκμηρωσης του Εθνικο Ιδρματος Ερευνν, απ το 1985 χουν εκπονηθε σε ελληνικ ξνα πανεπιστμια 31.017 διδακτορικς διατριβς. Οι περισστερες χουν γνει σε αντικεμενα των Επιστημν Υγεας (11.868), στις Φυσικς Επιστμες (5.726) και στους τομες της Μηχανικς και Τεχνολογας (4.636). Ββαια, η μεγλη κρηξη γινε την τελευταα 15ετα, μσα στην οποα χουν εκπονηθε οι δο στις τρεις διδακτορικς διατριβς. Συγκεκριμνα, απ το 2000 ως και το 2013 δθηκαν 20.957 διδακτορικ (το 67,5% των συνολικ 31.017 διδακτορικν), εν την πενταετα 2009-2013 δθηκαν 9.014 διδακτορικ (το 29%).
Εθνικς πλοτος
«Τα διδακτορικ αποτελον τον πλοτο της χρας. Εναι χαρακτηριστικ τι πολλο πανεπιστημιακο, ερευνητς, αλλ και στελχη επιχειρσεων επισκπτονται τον διαδικτυακ μας τπο didaktorika.gr και αναζητον διδακτορικς διατριβς σε αντικεμενα που τους ενδιαφρουν», ανφερε στην «Κ» η Εη Σαχνη, διευθντρια του Εθνικο Κντρου Τεκμηρωσης. Διδακτορικ επιλγουν να εκπονσουν σοι πτυχιοχοι στοχεουν σε ακαδημακ καριρα, εν μπορον να εργασθον και σε ερευνητικ κντρα τμματα ρευνας εταιρειν στην Ελλδα και στο εξωτερικ. Ββαια, κατ τη διρκεια του διδακτορικο, οι υποψφιοι διδκτορες μπορον να προσβλπουν σε μα μικρ αμοιβ μσω υποτροφας που χουν κερδσει απ το πανεπιστμι τους κνοντας βοηθητικ εκπαιδευτικ ργο.