Βασλης Φουρτονης

Κυριακ 28 Σεπτεμβρου 2014

http://www.fourtounis.gr/Τηλφωνα, οδο, ημερομηνες γννησης εναι αριθμο και λξεις που χρησιμοποιονται συχν ως κωδικο πρσβασης. Κωδικο πρσβασης εκολα προβλψιμοι που χουν ως αποτλεσμα  οι χρστες τους να τθενται σε μεγλο κνδυνο λγω των χκερς. Παρακτω παρουσιζονται οκτ τρποι μσω των οποων μπορε να «χτιστε» νας ισχυρς και… τρωτος κωδικς πρσβασης που δεν θα μπορσει να τον σπσει καννας χκερ.

Αποφγετε το προφανς
σο απστευτο κι αν ακογεται υπρχουν ακμη χρστες που βζουν σε κρτες, mail και λοιπος λλους λογαριασμος κωδικος πρσβασης πως  «123456» τη λξη «password».

Κντε να μτο σας, κωδικ
νας καλς τρπος για να δημιουργσετε ναν κωδικ που και ασφαλς θα εναι και δεν θα τον ξεχντε εναι να φτιξετε ναν με μια φρση για εσς. Για παρδειγμα: «Ο συγκτοικς μου στο πανεπιστμιο ταν απ τη Λρισα» θα μποροσε να μετατραπε στον εξς κωδικ «ΟσμσπηατΛΑ».

Ανακατψτε γρμματα με αριθμος
Οι ειδικο ισχυρζονται τι νας κωδικς που περιλαμβνει τσο γρμματα σο και αριθμος εναι πολ πιο ασφαλς απ ναν που αποτελεται μνο απ γρμματα μνο απ αριθμος. Αλλ και σε αυτ την περπτωση δεν πρπει να χρησιμοποιονται τα προφαν. νας εκολος τρπος για να δημιουργηθε νας κωδικς εναι να προστεθε ενδιμεσα, ακμη και σπαστ στον κωδικ που προκπτει απ την προσωπικ φρση, μια… χρονολογα γννησης. Για παρδειγμα: «Οσμσπη1984ατΛΑ»

Χρησιμοποιεστε περισστερους απ 12 χαρακτρες
λοι οι κωδικο εναι δυνατ να παραβιαστον. Ωστσο, σο μεγαλτερος εναι νας κωδικς τσο πιο δσκολο εναι το ργο του επδοξου χκερ. Σμφωνα με τους ερευνητς του πανεπιστημου της Τζρτζια θα χρειαστε 17 χρνια για να μπορσει κανες να σπσει ναν κωδικ 12 χαρακτρων.

Μην χρησιμοποιετε τον διο κωδικ πρσβασης σε λους τους λογαριασμος σας
Αν χετε ναν κωδικ πρσβασης για λους τους λογαριασμος σας ττε να χτπημα σε ναν απ αυτος εκθτει σε κνδυνο και λους τους υπλοιπους! Φροντζετε να τους αλλζετε αν τακτ χρονικ διαστματα και αποφεγετε να επαναχρησιμοποιετε κωδικος που χετε δη χρησιμοποισει.

Προσαρμστε τον κωδικ αν σελδα
Αν επιμνετε και θλετε να χετε ναν κωδικ για λους τους λογαριασμος σας ττε φροντστε να τον προσαρμζετε ανλογα με το πο το χρησιμοποιετε. Για παρδειγμα αν θλετε να βλετε τον παραπνω κωδικ «Οσμσπη1984ατΛΑ» στο Facebook ττε μετατρψτε τον σε «FBK. Οσμσπη1984ατΛΑ».

Να αποσυνδεστε πντα
σο βολικ, τσο και επικνδυνο εναι το να μνει κανες συνδεδεμνος σε λους τους λογαριασμος του. Σε περπτωση που νας χκερ αποκτσει πρσβαση σε ναν υπολογιστ με αποθηκευμνους λους τους κωδικος πρσβασης ττε θα μπορσει μσα σε ελχιστο χρνο να τους υποκλψει.

Ενεργοποιστε την επαλθευση των δο κινσεων
Η επαλθευση των δο κινσεων βοηθ στην περαιτρω προστασα απ τους χκερ. Η επαλθευση των δο κινσεων απαιτε απ ποιον την χει ενεργοποισει πρα απ τον κωδικ του να πληκτρολογσει και τον αριθμ που θα του σταλε σε μνυμα.