() τα

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Πμπτη 18 Σεπτεμβρου 2014

http://www.fourtounis.gr/Σε προηγομενη ανακονωση του (10-8-13) ΔΣ της ΕΜΕ τονσθηκε τι σε καμα περπτωση δεν πρπει να περιορισθε η δυναττητα των μαθητν που επιλγουν τις επιστμες υγεας να εισγονται, εφσον το επιθυμον, σε σχολς θετικν και τεχνολογικν επιστημν. Ο περιορισμς αυτς ταν να σημαντικ λθος του παλαιτερου συστματος των Δεσμν, το οποο με επιτυχα αντιμετωπστηκε απ το ισχον σστημα. Με τον προτεινμενο νο νμο τιμωρεται ο μαθητς που επιλγει το πεδο των επιστημν υγεας, με τον αποκλεισμ του απ την μεγαλτερη ομδα των σχολν της Τριτοβθμιας εκπαδευσης, τις σχολς θετικν και τεχνολογικν επιστημν και αντστροφα. Επομνως, για να εναι δυνατ η επιλογ σχολν θετικν και τεχνολογικν επιστημν απ μαθητς των επιστημν υγεας αλλ και για την κλυψη βασικν προαπαιτομενων μαθηματικν αναγκν των ιατρικν και βιολογικν σχολν (σμφωνα με τα αναλυτικ προγρμματα σπουδν των αντστοιχων σχολν) κρνεται υποχρεωτικ η κοιν διδασκαλα των Μαθηματικν στο πεδο των επιστημν υγεας και στο πεδο των θετικν και τεχνολογικν επιστημν πως προβλπει το παρν πργραμμα της Δευτεροβθμιας εκπαδευσης. Για το λγο αυτ προτενουμε να παραμενουν, τα Μαθηματικ στο πεδο των επιστημν υγεας.
Προκειμνου να υλοποιηθον τα ανωτρω προτενουμε τα μαθματα προσανατολισμο στη Γ Λυκεου για τα Επιστημονικ Πεδα Εξειδκευσης: Επιστμες Υγεας και Θετικς και Τεχνολογικς Επιστμες, καθς και οι ρες που αντιστοιχον, να εναι τα εξς:
Φυσικ 6 ρες
Μαθηματικ 8 ρες
Βιολογα 6 ρες
Χημεα 4 ρες
Επομνως το σνολο των εξεταζμενων μαθημτων θα εναι πντε, δηλαδ τα τσσερα παραπνω και η Νεοελληνικ Γλσσα και Λογοτεχνα. μως πρπει να δνεται η δυναττητα της επιλογς ενς μνο απ τα μαθματα των Μαθηματικν της Βιολογας, αν νας μαθητς επιθυμε την εισαγωγ του αποκλειστικ και μνο στις Θετικς και Τεχνολογικς Επιστμες στις Επιστμες υγεας, αντστοιχα. Με βση την ανωτρω ρθμιση προτενονται τσσερις ρες παραπνω στα μαθματα προσανατολισμο στη Γ Λυκεου, οι οποες μπορον να εξευρεθον ετε με επιμκυνση του συνολικο προγρμματος, ετε με περικοπ ωρν απ τα μαθματα Γενικς Παιδεας.
Η διαφοροποηση μεταξ των αναγκν των διαφρων τμημτων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εναι προφανς τι μπορε να επιτευχθε με χρση διαφορετικν συντελεστν βαρτητας του κθε μαθματος, ανλογα με τα τμματα και τις σχολς προτμησης. Εναλλακτικ, το πρβλημα αυτ θα μποροσε να αντιμετωπιστε με τη διδασκαλα των εξς μαθημτων:
Μαθηματικ 6 ρες, κοιν για λους,
Φυσικ 5 ρες, κοιν για λους,
Χημεα 5 ρες, κοιν για λους,
Βιολογα 4 ρες, κοιν για λους,
και επιπλον
2 ρες εμβθυνση στα Μαθηματικ για Θετικς και Τεχνολογικς Επιστμες και
2 ρες εμβθυνση στη Βιολογα για Επιστμες Υγεας.
Συνολικ 20 +2+2 ρες.
 σον αφορ στα Παιδαγωγικ Τμματα επαναφρουμε την πρταση που διατυπθηκε στην προηγομενη ανακονωση του ΔΣ της ΕΜΕ (10-8-13), σμφωνα με την οποα οι απφοιτοι του Λυκεου που επιθυμον να συμμετσχουν στις εξετσεις για τα Παιδαγωγικ Τμματα δεν εντσσονται σε καμι ομδα προσανατολισμο, αλλ εξετζονται στα εξς μαθματα:
Νεοελληνικ Γλσσα,
Μαθηματικ με θματα Γενικς Παιδεας Α και Β Λυκεου,
Φυσικς Επιστμες με θματα απ τα αντστοιχα μαθματα Α και Β Λυκεου και
Ιστορα με θματα Γενικς Παιδεας Β και Γ Λυκεου.
Εναλλακτικ, θα ταν δυνατν το Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικν Τμημτων, με την προσθκη ενς πμπτου μαθματος (π. χ. Στοιχεα Κοινωνικν και Πολιτικν Επιστημν) να διευρυνθε συμπεριλαμβνοντας και λλα σχετικ συναφ τμματα π. χ. κποια τμματα του Παντεου Πανεπιστημου Κοινωνικν και Πολιτικν Επιστημν, τμματα Ιστορας και Εθνολογας, Πολιτικς Επιστμης και Δημσιας Διοκησης, Κοινωνιολογας κλπ.
Εν το Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικν Τμημτων παραμενει ως χει, υπρχει κνδυνος να τεθε εκτς προτμησης του συνλου σχεδν των υποψηφων, αφενς μεν λγω της αδιοριστας των εκπαιδευτικν και αφετρου δε λγω της μη παροχς της εναλλακτικς λσης της φοτησης σε ικαν αριθμ απ λλα τμματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.