,

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

13 2014

http://www.in-centro.net/wp-content/uploads/2014/03/91.jpgΓια προσβολ στον πυρνα των συνταγματικν δικαιωμτων και εγγυσεων των πολιτν κνει λγο η Ολομλεια των Δικηγορικν Συλλγων της Ελλδας, απαντντας στη γνωμοδτηση του Νομικο Συμβουλου του Κρτους για τους ελγχους που μπορε να κνουν οι φορολογικς αρχς σε σπτια φορολογουμνων, χωρς την παρουσα εισαγγελα.
Ειδικτερα, ο πρεδρος της Ολομλειας των Δικηγορικν Συλλγων της χρας, Βασλης Αλεξανδρς, τονζει τι η φορολογικ διοκηση δεν χει καμα εξουσιοδτηση να περιορσει τα ατομικ δικαιματα των πολιτν. «Για την ρευνα σε κατοικα απαιτεται πντοτε η παρουσα δικαστικο λειτουργο, ανεξαρττως του σκοπο της κθε ρευνας»
Επιπλον, πως τονζει, το Σνταγμα δεν κνει καμα δικριση μεταξ διοικητικν ανακριτικν ερευνν. Με δεδομνο τι ο φορολογικς λεγχος μπορε να χει ως επακλουθο την επιβολ διοικητικν κυρσεων, αλλ και κνηση της ποινικς δωξης εις βρος του φορολογουμνου, η μη διασφλιση των ποιων εγγυσεων κατ το στδιο αυτν των ελγχων οδηγε σε καταστρατγηση των δικαιωμτων του ελεγχμενου.
Καταλγοντας, ο Βασλης Αλεξανδρς απαντντας στη γνωμοδτηση του ΝΣΚ σημεινει τι εναι προδλως αντισυνταγματικ.

λη η ανακονωση χει ως εξς:

«Με την με αριθμ. 256/2014 Γνωμοδτησ του, το ΝΣΚ παρεδε -κατ πλειοψηφα- τα δικαιοκρατικ ρια της ελεγκτικς εξουσας της Φορολογικς Διοκησης. Παραγνρισε τι η διαφλαξη των φορολογικν δικαιωμτων του Δημοσου και η πταξη της φοροδιαφυγς δεν μπορον να επιτευχθον ναντι οιουδποτε τιμματος, πολ περισστερο μσω προσβολν του πυρνα συνταγματικν εγγυσεων και δικαιωμτων.
Ειδικτερα, ο Πρεδρος της Ολομλειας των Δικηγορικν Συλλγων της χρας, υιοθετντας την ποψη της μειοψηφας, σημεινει τα εξς: Στη φορολογικ Διοκηση δεν χει παρασχεθε καμα γενικ εξουσιοδτηση να περιορζει ατομικ δικαιματα. Εν προκειμνω, επεμβσεις στο συλο της κατοικας πρπει να πληρον τις επιταγς των ρθρων 9 και 25 του Συντγματος. Σμφωνα δε με το γρμμα του ρθρου 9 παρ. 1 εδ. 3, για την "ρευνα σε κατοικα" απαιτεται "πντοτε" η παρουσα δικαστικο λειτουργο, ανεξαρττως του σκοπο της εκστοτε "ρευνας" της νομικς της φσης, και υπ την επιφλαξη του νμου. Ας σημειωθε τι αιτισεις περ αντισυνταγματικτητας χει προβλει η συνταγματικ θεωρα για την εσοδο σε κατοικα, χωρς την παρουσα δικαστικο λειτουργο, κατ την αναγκαστικ εκτλεση του ΚΠολΔ τη διοικητικ εκτλεση του ΚΕΔΕ (βλ. σχετ. Δαγτγλου, Ατομικ δικαιματα, 2012, σελ. 349, επσης Χρυσγονου, Ατομικ και κοινωνικ δικαιματα, 2006, σελ. 249).
Πλον συγκεκριμνα, το Σνταγμα δεν διακρνει μεταξ διοικητικν ανακριτικν ερευνν. λλωστε, πως εναι γνωστ, τα ρια ανμεσα σε μια προληπτικ-ελεγκτικ και σε μια κατασταλτικ δρση των φορολογικν οργνων εναι ασαφ, οι δε δυναττητες αποτροπς καταχρηστικν συμπεριφορν δεν διασφαλζονται απ την ισχουσα νομοθεσα. Με δεδομνο τι κθε φορολογικς λεγχος μπορε να χει ως επακλουθο την επιβολ διοικητικν κυρσεων (ποινν κατ την ννοια της ΕΣΔΑ), αλλ και κνησης ποινικς δωξης κατ του φορολογουμνου, η μη διασφλιση των δικαιοκρατικν εγγυσεων κατ το στδιο των φορολογικν ελγχων/ερευνν οδηγε σε καταστρατγηση των δικαιωμτων του μετπειτα διοικητικ ποινικ διωκμενου.
Τα παραπνω παρατηρονται (και) στις διατξεις των ρθρων 23 επ. του ν. 4174/2013. Στο ρθρο 23 του νμου, η εξουσα ερευνν της φορολογικς Διοκησης φανεται κατ τον σκοπ της να χει κατ´ αρχν προληπτικ-ελεγκτικ χαρακτρα και πντως περιορζεται σε "εγκαταστσεις που χρησιμοποιονται για τη διενργεια επιχειρηματικν δραστηριοττων". Οι ροι που διπουν τις εν λγω ρευνες ρυθμζονται -ελλειμματικ- στο ρθρο 25 του ιδου ως νω νμου. λως δε ασαφς, στην παρ. 3 του ρθρου αυτο (τελ. εδφιο) προβλπεται η δυναττητα εισδου στην "κατοικα" του φορολογουμνου "μνο με εντολ του αρμδιου Εισαγγελα". Εναι προφανς τι η εν λγω πρβλεψη στερεται της απαιτομενης "ποιτητας νμου", η δε κατ´ οκον ρευνα δεν χει (μνον) προληπτικ, αλλ (και) κατασταλτικ χαρακτρα. τσι, ο κνδυνος καταστρατγησης θεμελιωδν δικαιωμτων του καθ´ ου η ρευνα, δια του φερμενου ως "διοικητικο ελγχου", εναι απτς και συγκεκριμνος.
Ενψει των ανωτρω, η επμαχη Γνωμοδτηση του ΝΣΚ αντιβανει ευθως στις επιταγς της εσωτερικς συνταγματικς τξης, η δε διταξη του ρθρου 25 παρ. 3 τλ. εδφιο του ν. 4174/213 εναι προδλως αντισυνταγματικ»