,

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

20 2014

www.fourtounis.gr«Η παρξη συνταξιοχων γρατος σε ηλικα κοντ μικρτερη των 50 ετν στερεται κθε λογικς». Αυτ ταν να μνο απ τα συμπερσματα της μελτης του ΚΕΠΕ για το ασφαλιστικ σστημα της Ελλδας, τα ευρματα της οποας προκαλον σοκ. Γιατ καταλγει τι απτυχαν παταγωδς οι προσπθειες συμμαζματος των Ταμεων που χουν γνει ως τρα και σημειθηκε «κρηξη» συνταξιοδοτσεων.
Οι πρωρες συνταξιοδοτσεις σε μα χρα γερασμνη, που αντιμετωπζει και οικονομικ προβλματα, δεν χουν λογικ σμφωνα με τη μελτη, που εντπισε αυξημνο αριθμ συνταξιοχων κοντ στα 50 τη, σε συγκεκριμνες ειδικτητες και Ταμεα, χωρς να πρκειται για εργαζομνους σε αντικειμενικ ανθυγιειν επαγγλματα.
Τα ευρματα της μελτης, την οποα παρουσιζει στο σνολ της το «Βμα της Κυριακς» προδιαγρφουν τα να μτρα που αναμνεται να φρει προς ψφιση η κυβρνηση το ερχμενο φθινπωρο. Η να ασφαλιστικ ρθμιση προβλπει: 

  • Ενοποισεις Ταμεων αλλ και ρων και προποθσεων συνταξιοδτησης
  • Κατργηση λων των πρωρων συνταξιοδοτσεων
  • Καθιρωση ενιαων ρων ασφλισης για λους
  • Εκ βθρων αλλαγς στο σστημα εσπραξης των εισφορν, με ορζοντα το 2017, οπτε οι αντστοιχοι μηχανισμο των Ταμεων θα ενσωματωθον στις εφορες
  • Επανκριση λων των κοινωνικν πρων που χρηματοδοτον σμερα το ασφαλιστικ σστημα

Αναλοντας το κορυφαο θμα των πρωρων συνταξιοδοτσεων, οι συντκτες της κθεσης σημεινουν τι να ασφαλιστικ σστημα με χαλαρος καννες συνταξιοδτησης και σχετικ υψηλ ποσοστ αναπλρωσης δεν εναι βισιμο.
Διαπιστνουν τι οι προποθσεις αυτς διαφρουν σημαντικ τσο μεταξ των Ταμεων σο και μσα στο διο ασφαλιστικ ταμεο. Το 2010 η μση ηλικα συνταξιοδτησης ταν 62,34 τη (62,39 για τους νδρες και 63,31 για τις γυνακες). Το γενικ ριο συνταξιοδτησης ταν ττε τα 65 χρνια για τους νδρες και το 60ο για τις γυνακες.
Το διστημα 2010-2013 αυξθηκε σημαντικ ο αριθμς των νων συνταξιοχων (σων αποχρησαν εντς συγκεκριμνων ετν), γεγονς που οφελεται σε κποιο βαθμ στην φεση της οικονομας που ωθε σε μεωση της απασχλησης. Εντυπωσιακ ταν η αξηση του αριθμο των νων συνταξιοδοτσεων του Δημοσου απ το 2010 στο 2011, κυρως λγω της προσυνταξιοδοτικς διαθεσιμτητας που εφαρμστηκε τον Νομβριο του 2011 και η οποα εξθησε σε σνταξη σους εχαν τουλχιστον 33 τη συντξιμης εργασας και ηλικα 53 ετν. Επσης το 2011 καταγρφεται σημαντικ αξηση των νων συνταξιοδοτσεων του ΙΚΑ που, αν και για τους νδρες διορθνεται, για τις γυνακες παραμνει και το 2012.
Αντστοιχα το 2012 παρατηρεται αθρα ξοδος στον ΟΓΑ τσο για τους νδρες σο και για τις γυνακες. Τλος, το 2013 καταγρφεται εντυπωσιακ αξηση των νων συνταξιοχων του ΟΑΕΕ, ειδικ των ανδρν, που σχεδν διπλασιστηκαν.
Φανεται λοιπν τι ο αριθμς των νων συνταξιοχων αυξθηκε σε λα τα ασφαλιστικ ταμεα, με μικρς χρονικς διαφοροποισεις, εν το 2013 ο συνολικς αριθμς των νων συνταξιοχων καταγρφει οριακ μεωση.
Εναι εντυπωσιακ τι ο αριθμς των νων συνταξιοχων γυναικν σχεδν διπλασιστηκε μεταξ 2009 και 2012 και απ 57.000 εκτοξετηκε στις 98.000. Για τους νδρες οι αντστοιχες νες συντξεις ταν 95.000 το 2009 και 142.000 το 2011, αξηση κοντ στο 50%.