- 300

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

25 2013

http://www.fourtounis.gr/Αυξνονται οι λληνες που εργζονται αλλ ζουν σαν... νεργοι. Σμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 4,3% του εργατικο δυναμικο- δηλαδ 213.900 τομα- εναι πλον οι υποαπασχολομενοι μερικς απασχλησης. Πρκειται για εργαζμενους που παρτι το επιθυμον δεν μπορον να εργαστον περισστερες ρες, με αποτλεσμα να καλονται να ζσουν με μισθ που δεν φτνει τα 300 ευρ.

Οι συγκεκριμνοι δεν περιλαμβνονται στους δεκτες ανεργας, εν ενδεικτικ της απλυτης απορρθμισης της αγορς εργασας εναι το γεγονς τι η Eurostat και κατ' επκταση η ΕΛΣΤΑΤ παργει 3 νους δεκτες για να περιγρψει ακριβς τη κατηγορα των «ημινεργων» και λλες υποομδες φτωχν εργαζομνων που η κρση διγκωσε.

Ενδεικτικ πντως της απλυτης απορρθμισης της αγορς εργασας εναι τι η Eurostat και κατ' επκταση η ΕΛΣΤΑΤ παργει 3 νους δεκτες για να περιγρψει ακριβς τη κατηγορα των «ημινεργων» και τις λλες υποομδες φτωχν εργαζομνων που η κρση διγκωσε.

Αυτο οι «σαν νεργοι» εργαζμενοι καλονται να ζσουν με «επιδματα εργασας» της τξης των 300 ευρ, αφο σμφωνα με τη νομοθεσα «οι αποδοχς των μερικς και των εκ περιτροπς απασχολομενων δεν μπορε να εναι καττερες απ τις νμιμες αποδοχς των πλρως απασχολομενων στην δια εργασα και καθορζονται ειδικτερα ανλογα με τις ρες της μερικς απασχλησης σε σγκριση με αυτς της πλρους απασχλησης».

τσι με δεδομνο τι τα ποσ του καττατου μισθο των 586 ευρ (για τους πνω των 25 ετν) και των 510,95 ευρ (για τους κτω των 25 ετν) εν διαιρεθον στο μισ μας δνουν το ποσ των 293 ευρ και των 255,45 ευρ αντιστοχως. Οι υπολογισμο αυτο βεβαως ισχουν αν ο μερικς απασχολομενος, αμεβεται ως ανειδκευτος εργτης και δουλεει 4 ρες. Αν δουλεει λιγτερο, ευνητο εναι τι τα ποσ αυτ προσαρμζεται προς τα κτω.

Στην κατηγορα δε αυτ εντσσονται δυστυχς λο και περισστεροι, αφο σμφωνα με τα στοιχεα της ΕΛΣΤΑΤ απ 132,6 χιλιδες στο β' τρμηνο του 2010, χουν φθσει τις 213,9 χιλιδες στο β' τρμηνο του 2013.

 

Αναλυτικ η ρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Τα στοιχεα προκπτουν απ την ειδικ ρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το εργατικ δυναμικ «Δεκτες υποαπασχλησης και εν δυνμει πρσθετου εργατικο δυναμικο».

πως εξηγε, η Στατικ Αρχ, η κλασσικ περιγραφ της κατστασης απασχλησης γνεται με την κατταξη του πληθυσμο σε 3 διακριτς κατηγορες: τους απασχολομενους, τους ανργους και τους μη ενεργος. 

Το ποσοστ ανεργας εναι ο πλον χρησιμοποιομενος δεκτης της αγορς εργασας και αντανακλ να ευρ φσμα οικονομικν και κοινωνικν ζητημτων (υποαπασχλησης, κνδυνος φτχειας και κοινωνικο αποκλεισμο, κλπ.) 

Εντοτοις, γνεται λο και περισστερο δσκολο να περιγραφε η αυξανμενη καττμηση και διαφοροποηση της αγορς εργασας και οι εξαιρετικ διαφορετικο βαθμο σνδεσης με αυτν μνο με τον δεκτη ανεργας. 

Για αυτ το λγο, η Eurostat αποφσισε να παργει 3 νους δεκτες, συμπληρωματικος του δεκτη ανεργας, οι οποοι καλπτουν τομα που αφενς χουν κοιν χαρακτηριστικ με σους χαρακτηρζονται νεργοι σμφωνα με τον καθιερωμνο 

ορισμ του Διεθνος Οργανισμο Εργασας, αφετρου μως δεν ικανοποιον λα τα κριτρια για να χαρακτηριστον νεργοι. 

Οι τρεις αυτο δεκτες αναφρονται στους υποαπασχολομενους μερικς απασχλησης, στα τομα που αναζητον εργασα αλλ δεν εναι μεσα διαθσιμα προς εργασα και στα τομα που εναι διαθσιμα για εργασα αλλ δεν αναζητον. 

Κθε δεκτης ορζεται ως το ποσοστ των ατμων της αντστοιχης κατηγορας ως προς το σνολο του εργατικο δυναμικο.

Ο πρτος δεκτης (υποαπασχολομενοι μερικς απασχλησης) καλπτει τομα που αν και εναι απασχολομενοι δεν εργζονται ικαν αριθμ ωρν και απ αυτ την ποψη ομοιζουν με τους ανργους. 

Οι δο επμενοι, οι οποοι ονομζονται απ κοινο εν δυνμει πρσθετο εργατικ δυναμικ, καλπτουν τομα που δεν αποτελον τμμα του συνθους εργατικο δυναμικο αλλ χουν ισχυρτερη σνδεση με την αγορ εργασα απ τι τα λλα μη ενεργ τομα. 

 

Δεκτης υποαπασχλησης: Υποαπασχολομενοι μερικς απασχλησης

Οι υποαπασχολομενοι μερικς απασχλησης αποτελον υποσνολο των ατμων που θεωρονται απασχολομενοι σμφωνα με τον ορισμ του Διεθνος Οργανισμο Εργασας (ILO) και περιλαμβνουν τα τομα που εργζονται σε μερικ απασχληση, επιθυμον να εργζονται περισστερες ρες, και εναι μεσα διαθσιμοι να εργαστον περισστερο. 

Στο β' τρμηνο του 2013 ανρχονταν σε 213,9 χιλιδες τομα, 4,3% του εργατικο δυναμικο, ναντι 222,2 χιλιδες το α' τρμηνο. Στο β' τρμηνο του 2010 ο αριθμς ταν 132,6 χιλιδες (2,6% του εργατικο δυναμικο), στο β' τρμηνο του 2011 ταν 152,8 χιλιδες (3,1% του εργατικο δυναμικο) και στο β' τρμηνο του 2012 ταν 177,8 χιλιδες (3,6% του εργατικο δυναμικο).

Αξηση παρουσιζουν απ το 2010 και οι λλοι δεκτες. Δηλαδ και οι τρεις δεκτες -δηλαδ οι υποαπασχολομενοι μερικς απασχλησης, τα τομα που αναζητον εργασα, αλλ δεν εναι μεσα διαθσιμα προς εργασα, και τα τομα που εναι διαθσιμα για εργασα αλλ δεν αναζητον, ως ποσοστ του εργατικο δυναμικο- εμφανζουν κατ τη περοδο 2010 – 2013 β' τρμηνο αξηση συγκρσιμη με το ποσοστ αξησης του δεκτη ανεργας, και κυμανεται απ 64,5% ως 96,4%.