Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

16 2013/span>

http://www.real.gr/Files/Articles/Photo/550_334_282319.jpgΣε πλρη λεγχο λων των πιστοποιητικν λων των δημοσων υπαλλλων θα προβον οι αρμδιοι προστμενοι Διοικητικο - Προσωπικο, μετ απ σχετικ εντολ του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Κυρικου Μητσοτκη.

Συγκεκριμνα, με εγκκλιο που υπγραψε τη Δευτρα ο κ. Μητσοτκης ζητε απ λες υπηρεσες του Δημοσου τον εμπεριστατωμνο λεγχο των πιστοποιητικν και στοιχεων που σχετζονται με την πρσληψη, τη μετταξη τη μετατροπ της εργασιακς σχσης των υπηρετοντων υπαλλλων του δημσιου τομα.

Σμφωνα με σχετικ ανακονωση, ο Υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης ζητε απ τους αρμοδους προσταμνους Διοικητικο -Προσωπικο να ελγξουν τα στοιχεα του προσωπικο μητρου των υπαλλλων και να διασταυρσουν τα δικαιολογητικ που αποτλεσαν τυπικ προσντα διορισμο, μετταξης μετατροπς της εργασιακς σχσης, σε συνεργασα με τις καθλην αρμδιες υπηρεσες εκδοσες αρχς.

πως επισημανεται στην εγκκλιο, σε περπτωση που οι αρμδιες υπηρεσες εκδοσες αρχς βεβαισουν την ανακρβεια των στοιχεων που τους αποστλλονται απ τις Διευθνσεις Διοικητικο - Προσωπικο (π.χ. κδοση ττλου σπουδν, βαθμς πτυχου, επιτυχς συμμετοχ σε εξετσεις, κ.λπ.) σε περπτωση που τα στοιχεα δεν εναι τα απαιτομενα απ την οικεες κατ περπτωση διατξεις, ττε οι Διευθνσεις Διοικητικο - Προσωπικο θα πρπει να προβον στην ανκληση του διορισμο των υπαλλλων με επαρκς αιτιολογημνη απφαση απ την οποα θα προκπτει η δλια πρκληση υποβοθηση της παρανομας. Επσης, στην περπτωση αυτ, ο Κυρικος Μητσοτκης ζτησε να κινθει η διαδικασα αναζτησης τυχν πειθαρχικν ευθυνν των οργνων διοκησης που εχαν την ευθνη συνργησαν στην παρνομη πρξη. Σημεινεται τι την εφαρμογ της εγκυκλου θα παρακολουθε το Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (ΣΕΕΔΔ).

Μετ την αποστολ της εγκυκλου, ο Κυρικος Μητσοτκης, δλωσε σχετικ με το θμα: «Μετ απ τσσερις μνες εντατικν ελγχων ρχονται στο φως τα πρτα αποτελσματα για το ζτημα των πλαστν δικαιολογητικν που χρησιμοποησαν υπλληλοι κατ το διορισμ τους την υπηρεσιακ τους εξλιξη. δη, απ τον μχρι τρα λεγχο στη Δημοτικ Αστυνομα, εντοπστηκαν 45 ττοιες περιπτσεις, οι διορισμο των οποων σταδιακ ανακαλονται. Τα στοιχεα δεχνουν τι το πρβλημα των πλαστν δικαιολογητικν εναι υπαρκτ. Την κταση του φαινομνου μως, τρα επιχειρομε να μθουμε. Στο πλασιο αυτ, ζτησα σμερα απ λες τις υπηρεσες του Δημοσου, σε συνεργασα με το ΣΕΕΔΔ, να προχωρσουν σε εμπεριστατωμνο λεγχο των πιστοποιητικν και στοιχεων που σχετζονται με την πρσληψη, τη μετταξη τη μετατροπ της εργασιακς σχσης των δημοσων υπαλλλων».

«Εμαστε αποφασισμνοι να συνεχσουμε την δσκολη αυτ προσπθεια στε να αποκαταστσουμε παλαις αδικες και να αποτρψουμε τη δημιουργα νων, στο πλασιο της διαδικασας αναμρφωσης των δομν της δημσιας διοκησης», κατληξε ο υπουργς.