-

Βασλης Φουρτονης. δσκαλος

7 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΜε βμα ταχ θλει να ξεκινσει το υπουργεο Παιδεας απ τον επμενο μνα την αξιολγηση των εκπαιδευτικν της Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, διαδικασα που θα περιλαμβνει και τα στελχη διοκησης.

Το σχετικ Προεδρικ Διταγμα δημοσιεθηκε πριν απ λγες μρες στην Εφημερδα της Κυβερνσεως (αρ. φλλου 240) και περιλαμβνει λες τις σχετικς λεπτομρειες. δη χουν ξεκινσει και τα σχετικ σεμινρια για την αξιολγηση του εκπαιδευτικο ργου, τα οποα γνονται σε λες τις περιφρειες και αρχικ αφορον την επιμρφωση των στελεχν της Εκπαδευσης.

Σκοπς της αξιολγησης των εκπαιδευτικν εναι η βελτωση της ποιτητας του εκπαιδευτικο και του διοικητικο τους ργου μσω της μεσης σνδεσς της με την επιμρφωση, προς φελος των ιδων, των μαθητν και της κοινωνας.

Οι πρτοι που θα αξιολογηθον θα εναι εκενοι που στις 31 Μαου 2014 συμπληρνουν χρνο προαγωγς, εν στη βαθμολγησ τους θα λαμβνονται υπ’ ψιν το παιδαγωγικ κλμα, η οργνωση της τξης, η προετοιμασα των μαθητν, τα εκπαιδευτικ μσα και η επαγγελματικ συνπεια.

Η αξιολγηση δασκλων και καθηγητν θα γνεται τουλχιστον μα φορ αν τριετα με χωρς την ατηση του εκπαιδευτικο, εν οι αξιολογομενοι θα χουν δικαωμα νστασης εντς πντε ημερν απ τη γνωστοποηση της κθεσης.

Οι αξιολογητς θα ενημερνουν τους εκπαιδευτικος αρχικ για τη διαδικασα και θα πηγανουν στο σχολεο για να παρακολουθσουν τουλχιστον 2 ρες διδασκαλας σε ποια μαθματα τξη επιλξουν απ κοινο με το δσκαλο τον καθηγητ. Κθε εκπαιδευτικς θα χει επσης δικαωμα να αξιολογε τον προστμενο αξιολογητ του εγγρφως και επωνμως.

Οι αξιολογομενοι χουν δικαωμα νστασης εντς 5 ημερν απ τη γνωστοποηση σε αυτν της κθεσης αξιολγησης απ τον αξιολογητ.

Ποια εναι τα κριτρια και οι συντελεστς:

 

Οι εκπαιδευτικο θα αξιολογονται με βση πντε βασικ κριτρια.

  1. Εκπαιδευτικ περιβλλον: Διαπροσωπικς σχσεις και προσδοκες, παιδαγωγικ κλμα και οργνωση της τξης (συντελεστς βαρτητας 0,75)
  2. Σχεδιασμς, προγραμματισμς και προετοιμασα της διδασκαλας: Βαθμς αντληψης των δυνατοττων και αναγκν των μαθητν για τη διαμρφωση του σχεδιασμο της διδασκαλας (συντελεστς βαρτητας 0,50)
  3. Διεξαγωγ της διδασκαλας και την αξιολγηση των μαθητν: Προετοιμασα μαθητν για τη διδασκαλα, διδακτικς ενργειες και εκπαιδευτικ μσα. Ενργειες μαθητν κατ τη διαδικασα μθησης, Εμπδωση της νας γνσης και αξιολγηση των μαθητν (συντελεστς βαρτητας 1,25)
  4. Υπηρεσιακ συνπεια και επρκεια: τυπικς υπαλληλικς υποχρεσεις, συμμετοχ στη λειτουργα του σχολεου, επικοινωνα και συνεργασα με γονες και φορες. (συντελεστς βαρτητας 1,50)
  5. Επιστημονικ και επαγγελματικ ανπτυξη: Τυπικ προσντα και επιστημονικ ανπτυξη (συντελεστς βαρτητας 1)

Ο εκπαιδευτικς θα εντσσεται και σε βαθμδα περιγραφικς κλμακας ποιοτικο χαρακτηρισμο (ελλιπς, επαρκς, πολ καλς, εξαιρετικς) ως προς τις διαπροσωπικς σχσεις και προσδοκες.

Η τελικ βαθμολογα θα υπολογζεται ως εξς: Πολλαπλασιζεται η βαθμολογα κθε κατηγορας με τον συντελεστ βαρτητας αυτς και τα γινμενα προστθενται. Στη συνχεια διαιρεται το θροισμα τους με το πντε, σο και το θροισμα των συντελεστν βαρτητας. Οι εκπαιδευτικο που χαρακτηρζονται ελλιπες σε περισστερα απ να κριτρια σε μα εκ των κατηγοριν χαρακτηρζονται συνολικ ελλιπες, ασχτως συνολικς βαθμολογας και εγγρφονται στον πνακα των μη προακτων.