,

14 2013

Δημοσο: Πληρνει τους ανειδκευτους και δνει ψχουλα στους πτυχιοχουςΤα τελευταα χρνια πολ κουβντα γνεται αναφορικ με τους μισθος του Δημοσου. Απ τη μα γκρνια για αδικες και απ την λλη δυσανασχτηση για υψηλος μισθος σε ανθρπους που δεν χουν καν τα απαιτομενα προσντα. Και προς επρρωση λων αυτν ρχεται η μελτη της διεθυνσης οικονομικν υποθσεων της Κομισιν που δεχνει πως στο Δημσιο χρυσοπληρωμνοι εναι οι ανειδκευτοι υπλληλοι και κακοπληρωμνοι οι πτυχιοχοι και τα στελχη.

πως αναφρει το capital που δημοσιεει τα αποτελσματα της ρευνας στο δημσιο οι μισθο εναι κατ 34-39% υψηλτεροι του ιδιωτικο τομα σε τεχντες, εργτες και ανειδκευτους υπαλλλους και κατ 40% περπου χαμηλτεροι στα στελχη.

Χαρακτηριστικ εναι πως το σνολο σων χουν πτυχο ΑΕΙ λαμβνει 2% λιγτερα απ ,τι θα παιρνε στον ιδιωτικ τομα.

Και φυσικ λα αυτ συμβανουν τη στιγμ που δεν υπρχει καννα σστημα αξιολγησης του προσωπικο και της απδοσς του. «Δεν υπρχει καν συνολικ ενιαα και συγκρσιμη εικνα για το προσοντολγιο των υπαλλλων στενο και ευρτερου δημοσου για να γνει αξιολγηση και σωστ αναδιρθρωση» αναφρει αρμδια πηγ, θυμζοντας τι η διαδικασα χει θεωρητικ ξεκινσει απ το 2010 με την καταγραφ στην Ενιαα Αρχ Πληρωμν.

 

λληνες δημσιοι υπλληλοι vs ιδιωτικο υπλληλοι

Οι «μνατζερ» στο δημσιο λαμβνουν 39,2% χαμηλτερες αμοιβς απ τους συναδλφους τους που εργζονται ως στελχη στον ιδιωτικ τομα, επιβεβαινοντας γιατ τσα χρνια το ελληνικ κρτος δεν μποροσε να προσελκσει ικανος τεχνοκρτες και διευθυντικ στελχη.

  • Οι πτυχιοχοι θετικν επιστημν πχ μηχανικο, λαμβνουν μισθ κατ 9,9% χαμηλτερο.
  • Με 2,1% υψηλτερο μισθ πριμοδοτονται σοι ασκον να εξειδικευμνο επγγελμα πχ δικηγρου, οικονομολγου κλπ.
  • Κατ 4,2% υψηλτερη εναι η αμοιβ του απλο υπαλλλου σε σχση πντα με τον ιδιωτικ τομα.
  • Κατ 18,8% εναι πιο μεγλες οι αμοιβς σων συνδονται με πωλσεις.
  • Κατ 34% πριμοδοτονται οι αμοιβς στους τεχντες του δημοσου τομα.
  • Υψηλτερος κατ 35,1% εναι ο μισθς των ανειδκευτων υπαλλλων.

 

Οι εργτες εναι οι πιο καλοπληρωμνοι

Κατ 39,4% υψηλτερες εναι οι αμοιβς στους εργτες βιομηχανικν μονδων. Σμφωνα με τα στοιχεα που αναφρει το capital, το προφλ της απασχλησης στο δημσιο δεχνει τι πλον ευνοημνοι εναι νδρες, νοι και χαμηλν προσντων. Συγκεκριμνα:

  • Η απασχληση στο ελληνικ δημσιο αποτελε το 27% της συνολικς απασχλησης στην Ελλδα.
  • Οι μισθο στο σνολ τους το 2010 ταν κατ 8,3% υψηλτεροι απ τον ιδιωτικ τομα. Κατ 10,3% μεγαλτεροι στους νδρες και κατ 6,6% στις γυνακες.

Οι διαφορς εναι πιο μεγλες αν χωριστον σε ηλικες οι υπλληλοι. Οι νοι (ως 29 ετν) εργαζμενοι λαμβνουν στο δημσιο μισθ κατ 14.5% υψηλτερο. Μηδενζονται σχεδν οι διαφορς στις μεγλες ηλικες δεχνοντας την αδυναμα μισθολογικς εξλιξης.

 

Ανειδκευτοι με μισθος 28,7% υψηλτερους του ιδιωτικο τομα

Για τους ανειδκευτους η διαφορ εκτοξεεται με μισθ 28,7% υψηλτερο του ιδιωτικο τομα για σους δεν χουν απολυτριο λυκεου. Η «ψαλδα» εναι 15% για τους υπαλλλους που χουν ολοκληρσει την δευτεροβθμια εκπαδευση (Λκειο). Για σους χουν πτυχο πανεπιστημου και... πνω δεν υπρχει καννα κνητρο εκτς –πλον– απ την ανεργα: στο δημσιο θα λαμβνουν 2% λιγτερα απ τι στον ιδιωτικ τομα... μλιστα στους νδρες πτυχιοχους (σως λγω των μεγαλτερων δυνατοττων εισοδηματικς ανλιξης στον ιδιωτικ τομα στην Ελλδα) οι διαφορς εναι μεγαλτερες με τις αμοιβς του δημοσου κατ 6% χαμηλτερες...

  • Αντιθτως, αν εργαζταν σε μα δημσια υπηρεσα στην Γερμανα θα λμβαναν 17% πιο πολλ χρματα και στην Κπρο 20% υψηλτερο μισθ.
  • Ακμη πιο εμφανες εναι οι διαφορς για νδρες χαμηλς εκπαδευσης με αμοιβ κατ 38% μεγαλτερη απ αυτ που θα απολμβαναν αν δολευαν στον ιδιωτικ τομα.

Η ρευνα της Κομισιν διαπιστνει παρμοια προβλματα και σε αρκετ λλα κρτη της ΕΕ. Ωστσο οι διαφορς στην Ελλδα εναι απ τις πλον εντυπωσιακς.