Διευκρινσεις για συνταξιοδοτικ θματα εκπαιδευτικν

του Γιννη Μπαλγκα, Ειδικο συνεργτη της ΔΟΕ

Τετρτη 23 Οκτωβρου 2013

http://2.bp.blogspot.com/-wAd42u7U7k8/UmZMa3shJ3I/AAAAAAABjdw/TnyTsdsh01I/s1600/885_1_~1.JPG1. Καταληκτικ ημερομηνα κατθεσης ατησης για αναγνριση πλασματικν χρνων

Σχετικ με την καταληκτικ ημερομηνα 31-12-2013, που ακογεται απ τα μσα μαζικς ενημρωσης για την κατθεση ατηση αναγνρισης πλασματικν χρνων, χουμε να παρατηρσουμε τα εξς:

Η ημερομηνα αυτ αφορ ασφαλισμνους που προρχονται απ τον ιδιωτικ τομα και ειδικτερα συγκεκριμνη μερδα ασφαλισμνων του ιδιωτικο τομα που θεμελινουν δικαωμα μχρι 31-12-2010.

Για τους ασφαλισμνους του Δημοσου η κατθεση ατησης αναγνρισης πλασματικν χρνων μπορε να γνει οποτεδποτε ακμη και κατ τη συνταξιοδτηση. Δεν υπρχει καταληκτικ ημερομηνα. Συνιστται μνο και μνο για οικονομικος λγους η κατθεση ατησης αναγνρισης να υποβληθε μχρι 31-12-2015 για να υπολογιστε η εξαγορ με βση το βασικ μισθ που εχε ο υπλληλος στις 31-10-2011. Αν η ατηση υποβληθε απ 1-1-2016, θα υπολογιστε με βση το βασικ μισθ του νου μισθολογου που θα χει ο υπλληλος την ημερομηνα υποβολς της ατησης και θα στοιχσει ακριβτερα, επειδ ο βασικς μισθς του νου μισθολογου εναι μεγαλτερος απ το βασικ μισθ του παλιο μισθολογου.

 

2. Παραιτσεις εκπαιδευτικν

Σμφωνα με το ν.4186/17-9-2013 ρθ. 36 παρ. 20 οι αιτσεις παρατησης των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υποβλλονται μετ την 31η Μαου, καθς και κατ τη διρκεια του αμσως επμενου διδακτικο τους, γνονται δεκτς με απφαση του Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων στερα απ γνμη των Κεντρικν Υπηρεσιακν Συμβουλων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) για εξαιρετικος λγους, πως βαρις και δυσατες ασθνειες, οι οποες αποδεικνονται απ πιστοποιητικ Υγειονομικς Επιτροπς Δημσιου Νοσοκομεου για ιδιατερα σοβαρος οικογενειακος λγους.

Ατηση παρατησης μνιμου εκπαιδευτικο πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υποβλλεται το τελευταο δεκαμερο του Απριλου θεωρεται τι χει γνει αποδεκτ και λεται αυτοδκαια η υπαλληλικ σχση, με το τλος του διδακτικο τους.

Ουσιαστικ το 1ο δεκαμερο του Ιουλου που υποβλλονταν μχρι τρα οι παραιτσεις των εκπαιδευτικν μεταφρθηκε για το τρτο δεκαμερο του Απριλου, που θα υποβλλεται μα ατηση παρατησης και η αποχρηση θα γνεται αυτοδκαια με τη λξη του διδακτικο τους. Σε οποιαδποτε λλο χρνο, πλην του τρτου δεκαμερου του Απριλου, υποβλλονται παραιτσεις, αυτς θα γνονται δεκτς με απφαση του Υπουργο Παιδεας στερα απ γνμη των Κεντρικν Υπηρεσιακν Συμβουλων για τους λγους που αναφρθηκαν πιο πνω. Θυμζουμε τι στη συνεδραση του ΚΥΣΠΕ στις 15-10-2011 που συζητθηκαν οι παραιτσεις των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας εκπαδευσης απ τις 128 αιτσεις παρατησης μνο 71 γιναν αποδεκτς εξετζοντας αυστηρ τους επικαλομενους λγους υγεας και οικογενειακος λγους.

 

3. Υποχρωση προσφορς υπηρεσας στην εκπαδευση μετ τη λξη της εκπαιδευτικς δειας

Με το νμο 4186/17-9-2013 ρθρο 36 παρ. 21 αλλζει η υποχρωση του εκπαιδευτικο να υπηρετσει με τη λξη της εκπαιδευτικς δειας τον τριπλσιο χρνο της εκπαιδευτικς αδεας που λαβε και μχρι 10 χρνια το αντερο που προβλεπε ο ν.2986/2002. Με τη να διταξη ο εκπαιδευτικς μετ τη λξη της εκπαιδευτικς αδεας του υποχρεοται να προσφρει τις υπηρεσες του στην εκπαδευση της βαθμδας που ανκει λλης βαθμδας για χρονικ διστημα σο με το χρνο της εκπαιδευτικς αδεας του και πντως χι μεγαλτερο των 5 ετν. Σε περπτωση παρατησης του εκπαιδευτικο που λαβε εκπαιδευτικ δεια ζητεται απ το Γενικ Λογιστριο βεβαωση της υπηρεσας του, αν υπηρετθηκε ο προβλεπμενος χρνος. Σε περπτωση αθτησης των υποχρωσης αυτς, ο εκπαιδευτικς υποχρεοται να επιστρψει τις αποδοχς που λαβε κατ το χρνο της δειας (μισθς και προσαξηση) για το τμμα του χρνου που δεν υπηρετθηκε, ο οποος δεν υπολογζεται στην περπτωση αυτ ως χρνος πραγματικς υπηρεσας κι επομνως δεν εναι συντξιμος.