7

:

4 2013

Απ την 1η Ιανουαρου 2013 μπανει τλος στις ευνοκς διατξεις και το ριο ηλικας πει στα 67 για πλρη σνταξη και στα 62 για μειωμνη Επτ συνταξιοδοτικς διατξεις επιτρπουν την «ξοδο» στη σνταξη των δημοσων υπαλλλων. Κλειδ αποτελε το τος συμπλρωσης της 25ετας, με κερδισμνους σους θεμελινουν δικαωμα μχρι το τλος του 2012.

Απ την 1η Ιανουαρου 2013 μπανει τλος στις ευνοκς διατξεις και το ριο ηλικας πει στα 67 για πλρη σνταξη και στα 62 για μειωμνη.

Απ την 1η Ιανουαρου 2013 μπανει τλος στις ευνοκς διατξεις και το ριο ηλικας πει στα 67 για πλρη σνταξη και στα 62 για μειωμνη

Σε περπτωση που συμπληρνονται 40 τη ασφλισης οι δημσιοι υπλληλοι μπορον να προυν πλρη σνταξη στα 62. Διαβατριο για την ταχτερη ξοδο στη σνταξη αποτελε η αναγνριση πλασματικν ετν ασφλισης. Με τον τρπο αυτ χιλιδες ασφαλισμνοι θεμελινουν δικαωμα με μειωμνα ρια ηλικας και μπορον να επισπεσουν τη συνταξιοδτησ τους.

Σας παρουσιζουμε ναν αναλυτικ οδηγ για τις προποθσεις συνταξιοδτησης απ το Δημσιο των ασφαλισμνων απ το 1983 ως και το 1992:

 

1 ντρες με ανλικα. Μεγλοι κερδισμνοι εναι σοι συμπληρνουν 25ετα τη διετα 2011 και 2012. Για τη συγκεκριμνη ομδα ασφαλισμνων ισχουν μειωμνα ρια και επομνως γνεται ταχτερα η ξοδος στη σνταξη.

Ββαια κατ τη συμπλρωση των 25 ετν εναι απαρατητο να υφσταται αθροιστικ και ανηλικτητα του τκνου. Ως ανλικο θεωρεται το τκνο μχρι την 31 Δεκεμβρου του τους που συμπληρνει το 18ο τος της ηλικας του. Για παρδειγμα αγρι που χει γεννηθε το στις 20 Ιανουαρου του 1993 θεωρεται απ απψεως θεμελωσης δικαιματος τι ενηλικινεται την 31η Δεκεμβρου του 2011.

Τυχερο εναι σοι νδρες με ανλικα παιδι συμπληρνουν 25ετα τη διετα 2011 και 2012 Τυχερο εναι σοι νδρες με ανλικα παιδι συμπληρνουν 25ετα τη διετα 2011 και 2012

Εδ πρπει να σημειωθε πως αν ο υπλληλος χει συμπληρσει 25ετα το 2010 με χρνο ασφλισης στον ιδιωτικ τομα μπορε να αποποιηθε τον εν λγω χρνο στε να συνταξιοδοτηθε με θεμελωση μετ το 2011. Για παρδειγμα υπλληλος που διορστηκε στο Δημσιο το 1988 με 2 ανλικα παιδι χει και 5 χρνια ασφλιση στο ΙΚΑ και τσι χει θεμελισει δικαωμα πριν απ την 31η Δεκεμβρου 2010.

Ο εν λγω υπλληλος μπορε να αποποιηθε τον χρνο του ΙΚΑ και αναγνωρζοντας δο πλασματικ τη να θεμελισει δικαωμα το 2011 στε να μπορε να συνταξιοδοτηθε με μειωμνο ριο. Στην περπτωση που και οι δο γονες εναι δημσιοι υπλληλοι το δικαωμα μπορε να ασκηθε και απ τους δο εφσον πληρονται οι σχετικς προποθσεις. Η σνταξη σε κθε περπτωση εναι πλρης, αναλογικ των ετν που χουν οι ασφαλισμνοι μχρι τη στιγμ που θα υποβλουν ατημα συνταξιοδτησης.

Η θεμελωση του συνταξιοδοτικο δικαιματος γνεται επομνως με τη συμπλρωση της 25ετας, μως το ατημα μπορε να υποβληθε οποτεδποτε στο μλλον. Επσης το εν λγω ατημα μπορε να υποβληθε και με αναστολ.

Για παρδειγμα δημσιος υπλληλος πατρας ανηλκου χει θεμελιωμνο δικαωμα και εναι σμερα 48 ετν. Ο εν λγω υπλληλος μπορε να υποβλει παρατηση μεσα και να εξλθει με αναστολ αναμνοντας την καταβολ της σνταξης απ τα 52 κι πειτα.

 

2 νδρες με 25ετα. Και στην περπτωση αυτ ισχουν μειωμνα ρια για σους θεμελινουν δικαωμα τη διετα 2011 - 2011. Συγκεκριμνα το ριο ηλικας διαμορφνεται στα 61 (56 μειωμνη) το 2011 και στα 63 (58 μειωμνη το 2012).

Οι νδρες δημσιοι υπλληλοι που συμπληρνουν την 25ετα μχρι το τλος του 2010 μπορον να αποχωρσουν στα 65 με πλρη και στα 60 με μειωμνη σνταξη. Εφσον αποχωρσουν στα 60 αποδχονται να υποστον μια ποιν στη σνταξ τους η οποα τους ακολουθε εφ' ρου ζως. Η εν λγω μεωση -για θεμελωση μχρι το τλος του 2010- φτνει το 4,5% αν τος (με αντατο ριο το 22,5%).

Για τη συμπλρωση της 25ετας προσμετρται τσο ο χρνος του δημσιου σο και του ιδιωτικο τομα, ο στρατς και τα πλασματικ τη των τκνων εφσον με αυτ φτνει ο ασφαλισμνος την 25ετα μχρι 31 Δεκεμβρου 2010.

 

3 νδρες τρτεκνοι. Η θεμελωση γνεται στα 20 τη ασφλισης και η «ξοδος» στα 52 το 2011 και στα 55 το 2012. Η δυναττητα παρχεται και στους τριτκνους που μχρι το 2010 εχαν συμπληρσει 25 τη ασφλισης. Οσον αφορ τον χρνο ασφλισης και τα πλασματικ τη οι πατρες που επιθυμον (ακμη και αυτο που χουν συμπληρσει 20ετα αλλ και 25ετα) μπορον να εξαγορσουν τα τη των τκνων, εφσον χουν συμπληρσει 15ετ δημσια υπηρεσα, τον στρατ, τα τη των σπουδν. Ο χρνος του ιδιωτικο τομα προσμετρται τσο για θεμελωση σο και για προσαξηση με βση τη διαδοχικ ασφλιση.

 

4 Μητρες ανηλκων. Μπορομε να διακρνουμε τρεις κατηγορες ανλογα με το τος συμπλρωσης της 25ετας. Μεγλες κερδισμνες εναι σες μητρες θεμελωσαν δικαωμα μχρι το τλος του 2010, με το ριο να διαμορφνεται στο 50ο τος. Και σε αυτ την περπτωση για τη συμπλρωση της 25ετας συμπεριλαμβνεται τσο η ασφλιση στον ιδιωτικ σο και η υπηρεσα στον δημσιο τομα.

Επιπλον σες υπλληλοι μπορον να συμπληρσουν την 25ετα αναδρομικ το 2010 με εξαγορ πλασματικο χρνου τκνων κατοχυρνουν και αυτς δικαωμα με τη συμπλρωση του 50ου τους τους.

Για θεμελωση το 2011 η «ξοδος» γνεται στα 52, εν το 2012 το ριο ηλικας πει στα 55 τη. Για τη συμπλρωση του ελχιστου χρνου ασφλισης των 25 ετν μπορον να χρησιμοποισουν πλασματικ τη του νμου 3865/2010 των τκνων, εφσον χουν συμπληρσει 15ετ δημσια υπηρεσα, τα τη των σπουδν αλλ και της δειας ανατροφς. Αξζει να σημειωθε τι για τη θεμελωση με τις διατξεις για τις μητρες ανλικων τκνων ως ημερομηνα ενηλικωσης λαμβνεται υπ' ψιν η 31η Δεκεμβρου του τους που το τκνο ενηλικιθηκε.

 

5 Τρτεκνες. Για την εν λγω ομδα ασφαλισμνων η θεμελωση γνεται με τη συμπλρωση τουλχιστον 20 ετν ασφλισης. Σε περπτωση που το δικαωμα «κλεδωσε» μχρι το τλος του 2010, η ξοδος γνεται ανεξαρττως ορου.

Το 2011 απαιτεται η συμπλρωση του 52ου τους, εν αν η θεμελωση γινε πρσι, πρπει να συμπληρωθε το 55ο τος. Και σε αυτ την περπτωση η σνταξη εναι πλρης, αναλογικ των ετν ασφλισης τη στιγμ της ατησης. Ιδιατερα σημαντικ εναι πως δεν υπρχει ποιν για τη λψη της σνταξης σε τσο χαμηλ ριο ηλικας.

 

6 Γυνακες με 25ετα. Κερδισμνες εναι οι ασφαλισμνες που θεμελωσαν δικαωμα μχρι το τλος του 2010 με το ριο ηλικας να διαμορφνεται στα 60 για πλρη σνταξη και στα 55 για μειωμνη. Τη διετα 2011- 2012 προβλπονται μεταβατικς διατξεις με σταδιακ αξηση της ηλικας συνταξιοδτησης.

Προσοχ, καθς για θεμελωση μχρι το τλος του 2010 η μεωση στις περιπτσεις πρωρης εξδου εναι 4,5% το τος (και μχρι 22% την πενταετα). Για θεμελωση μετ την 1η Ιανουαρου 2011 η μεωση πει στο 6% το τος και μχρι 30% την πενταετα.

Σημεινεται πως με εξαγορ πλασματικο χρνου τκνων οι ασφαλισμνες μπορον να θεμελισουν αναδρομικ το δικαωμα το 2010 και να κατοχυρσουν για την πλρη σνταξη στα 60.

 

7 Δημσιοι υπλληλοι (ντρες και γυνακες) με 35ετα. Τα απαιτομενα τη ασφλισης και το ριο ηλικας εναι σε μεση συνρτηση με το πτε συμπληρνεται η 25ετα.

Σε περπτωση που η θεμελωση γνεται μχρι το τλος του 2010 η ξοδος με 35ετα γνεται στα 58. Το 2011 απαιτονται 36 χρνια και η συμπλρωση του 58ου τους, εν το 2012 χρειζονται 37 χρνια και το 59ο τος της ηλικας

Ωστσο απ 1η Ιανουαρου 2013 απαιτονται 40 τη και η συμπλρωση του 62ου τους της ηλικας.

 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ντρες

Θεμελωση

Χρνος

ριο

Απαιτομενος Χρνος

Παρατηρσεις

25 τη

Μχρι 31-12-2010

60

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

Μχρι 31-12-2010

65

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2011

56

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

2011

61

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2012

58

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

2012

63

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

Απ 2013

62

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

Απ 2013

67

25 τη και νω

Πλρης

Πατρες Ανηλκων

25 τη

2011

52

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2012

55

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

Απ 1-1-2013

67

25 τη και νω

Πλρης

Πατρες 3 και νω τκνων

20 τη

Μχρι 31-12-2011

52

21 τη και νω

Πλρης

20 τη

Απ 1-1-2012
Μχρι 31-12-2012

55

23 τη και νω

Πλρης

Απ 2013

67

15 τη και νω

Πλρης

Μητρες ανηλκων

Θεμελωση

Χρνος

ριο

Απαιτομενος Χρνος

Παρατηρσεις

25 τη

Μχρι 31-12-2010

50

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2011

52

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2012

55

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

Απ 1-1-2013

67

25 τη και νω

Πλρης

Μητρες 3 και νω τκνων

Θεμελωση

Χρνος

Oριο

Απαιτομενος Χρνος

Παρατηρσεις

20 τη

Μχρι 31-12-2010

Χωρς ριο

20 τη και νω

Πλρης

20 τη

2011

52

21 τη και νω

Πλρης

20 τη

2012

55

23 τη και νω

Πλρης

Απ 2013

67

15 τη και νω

Πλρης

Γυνακες 25ετα

25 τη

Μχρι 31-12-2010

55

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

Μχρι 31-12-2010

60

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2011

56

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

2011

61

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

2012

58

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

2012

63

25 τη και νω

Πλρης

25 τη

Απ 2013

62

25 τη και νω

Μειωμνη

25 τη

Απ 2013

67

25 τη και νω

Πλρης

 

Ασφαλισμνοι απ 1983 ως και 1992

Κατηγορα

Θεμελωση

Χρνος

Oριο

Απαιτομενος
χρνος

Παρατηρσεις

ντρες-
γυνακες

25 τη

Μχρι 31-12-2010

58

35 τη και νω

Πλρης

25 τη

-2011

58

36 τη και νω

Πλρης

25 τη

2012

59

37 τη και νω

Πλρης

25 τη

Απ 2013

62

40 τη και νω

Πλρης