του Γιννη Μπαλγκα

12 2013

Συνεχζεται η οικονομικ εξαθλωση των εκπαιδευτικν τα 3 τελευταα χρνια και ιδιατερα των νεοδιοριζμενων.

Καταγραφ3νας νεοδιοριζμενος εκπαιδευτικς που προσλαμβνεται με μισθ 673€ καθαρ πως και νας αναπληρωτς που προσλαμβνεται με 878€ καλονται να υπηρετσουν στις πιο απομακρυσμνες περιοχς της πατρδας ουσιαστικ στηριζμενοι στο πενιχρ εισδημα της οικογνεις τους.

Η μεωση των μισθν των εκπαιδευτικν κατ....20ο/ο-40ο/ο την τελευταα τριετα, χουν οδηγσει σε απγνωση τους εκπαιδευτικος. Υπολογζεται τι νας εκπαιδευτικς με 15 τη υπηρεσας μνο τα τελευταα χρνια χει χσει πνω απ 5 μισθος σε σχση με το 2009.

Οι αλλεπλληλες οριζντιες περικοπς τσο στην κρια σνταξη σο και στις επικουρικς και η δραματικ μεωση του εφπαξ κατ 38ο/ο αποτελον αρπαγ των εισφορν που κατβαλλαν οι εργαζμενοι για 35 και πλον συνεχ χρνια.

Η ρτρα του μηδενικο ελλεμματος στα επικουρικ ταμεα πως και στο ΤΠΔΝ σμφωνα με τους μνημονιακος νμους σε συνδυασμ με τη μεωση των εισφορν στα Ταμεα θα οδηγσουν σε νες μεισεις τσο της επικουρικς σνταξης σο και του εφπαξ.