Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

10 2013

http://www.ethemis.gr/wp-content/uploads/2012/08/court_sfyri.jpgΔυο δικαστικς αποφσεις που εκδθηκαν πρσφατα βζουν φωτι στο χρο της εκπαδευσης συνολικ. Μιλμε για την απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν που αναστλλει το μτρο της διαθεσιμτητας και του Συμβουλου Επικρατεας που ακυρνει το διταγμα για την αξιολγηση των εκπαιδευτικν

Διοικητικ Εφετεο Αθηνν: Παρνομη η διαθεσιμτητα

Φωτι στην εφαρμογ της διαθεσιμτητας βζουν δο δικαστικς αποφσεις που βγκαν την Τετρτη. Αφενς το ΣτΕ χαρακτηρζει ως μη νμιμο το ΠΔ για την αξιολγηση δασκλων και καθηγητν και αφετρου η Ολομλεια του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν κανε δεκτ την ατηση δο εκπαιδευτικν της δευτεροβθμιας εκπαδευσης που ζητοσαν να ανασταλε το μτρο της διαθεσιμτητας στο οποο εχαν τεθε.

πως αναφρει το AΠΕ-ΜΠΕ, σμφωνα με την δικηγρο των δο εκπαιδευτικν Κωνσταντνα Φουντα, το Διοικητικ Εφετεο Αθηνν κανε δεκτ την ατηση των δο εκπαιδευτικν. Διευκρινζεται, ωστσο, τι οι αιτσεις αναστολν εναι ατομικς και χι ομαδικς και το δικαστριο κρνει κατ περπτωση.

Παρλληλα, σημεινεται τι το μτρο της διαθεσιμτητας χει κριθε αντισυνταγματικ και αντθετο στον Ευρωπακ Κοινωνικ Χρτη με αποφσεις διαφρων Πολιτικν Πρωτοδικεων της χρας (διαδικασα ασφαλιστικν μτρων).

Ενδεικτικ την κρση αυτ χουν εκφρσει, μεταξ των λλων, τα Πρωτοδικεα Χου (απφαση 37/2013), Ξνθης (απφαση 90/2013), Μεσολογγου (απφαση 63/2013), κ.λπ.

 

ΣτΕ: Μη νμιμο το ΠΔ για την αξιολγηση δασκλων και καθηγητν

Παρλληλα, την Τετρτη το ΣτΕ επστρεψε στο υπουργεο Παιδεας το προεδρικ διταγμα για την αξιολγηση των εκπαιδευτικν της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, κτι το οποο ουσιαστικ σημανει πως οι εργαζμενοι στην εκπαδευση θα κριθον και εκενοι με τους καννες που ισχουν για τους υπλοιπους δημοσους υπαλλλους.

Η μη νομιμτητα του επμαχου σχεδου διατγματος γκειται στο τι πρεπε να εχε εκδοθε ως τη 10η Μαρτου 2013, πως προβλπει η ισχουσα νομοθεσα. Η μη κατθεσ του στο ΣτΕ και η μη δημοσευσ του στην Εφημερδα της Κυβερνσεως ως την επμαχη ημερομηνα χει ως συνπεια η αξιολγηση των εκπαιδευτικν να γνει, πλον, με τις διατξεις που προβλπονται για λους τους πολιτικος υπαλλλους του Δημοσου και των λλων φορων σμφωνα με το ρθρο 4 Ν. 4024/2011.

Σε αυτ υπγονται μεταξ λλων οι μνιμοι και δκιμοι πολιτικο υπλληλοι και οι υπλληλοι με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου του Δημοσου, των ΟΤΑ (πρτου και δετερου βαθμο), οι υπλληλοι της γραμματεας των δικαστηρων και εισαγγελιν, οι ιατρο υπηρεσας υπαθρου και οι μνιμοι αγροτικο ιατρο και οι υπλληλοι της Βουλς.

Ειδικτερα, με τον νμο 4072/2012 προβλφθηκε τι με Προεδρικ Διταγμα καθορζονται τα ργανα, η διαδικασα και τα κριτρια της αξιολγησης των εκπαιδευτικν της δημσιας πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης. Αυτ πρεπε να εκδοθε μσα σε τσσερις μνες απ τη δημοσευση του νμου 4072/2012 στην Εφημερδα της Κυβερνσεως. Μετ την πρακτη παρλευση της προθεσμας αυτς εφαρμζονται -πως αναφρεται στον νμο- και για τους εκπαιδευτικος της δημσιας πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης οι διατξεις του Ν. 4024/2011 που ισχουν για τους λοιπος δημοσους υπαλλλους. Στη συνχεια, με το ρθρο 32 του Ν. 4115/2013 παρατθηκε για επτ μνες η προθεσμα αυτ, προκειμνου να εκδοθε το Προεδρικ Διταγμα που θα καθριζε τα ργανα, τη διαδικασα, καθς και τα κριτρια της αξιολγησης των εκπαιδευτικν και ορστηκε τι η παρταση αρχζει απ την 11η Αυγοστου 2012 και λγει στις 10 Μαρτου 2013.

Το επμαχο σχδιο ΠΔ κατατθηκε αρχικ στο Αντατο Ακυρωτικ Δικαστριο στις 29.3.2013, αλλ τον περασμνο Ιονιο, λγω της παρατησης του υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης, Αντνη Μανιτκη, ο οποος το συνυπγραφε, διαβιβστηκε στις 16.7.2013 στο ΣτΕ γγραφο του υπουργεου Παιδεας που διαβεβαωνε τι το περιεχμενο του εν λγω διατγματος γινε αποδεκτ (υπεγρφη) απ τον νο υπουργ Διοικητικς Μεταρρθμισης, Κυρικο Μητσοτκη.

μως οι σμβουλοι Επικρατεας, στη γνωμοδτησ τους υπογραμμζουν τι, δη, κατ τον χρνο της αρχικς αποστολς (29.3.2013) του υπ επεξεργασα σχεδου στο ΣτΕ εχε παρλθει η αποκλειστικ προθεσμα που ορστηκε με τους νμους. τσι δεν προχρησαν στην αξιολγηση του περιεχομνου του επμαχου διατγματος, καθς το κριναν στο σνολ του μη νμιμο.

Υπενθυμζεται, τι σκοπς της αξιολγησης των εκπαιδευτικν εναι, σμφωνα με το σχδιο διατγματος, η βελτωση της ποιτητας του εκπαιδευτικο ργου τους, προς φελος των μαθητν και της κοινωνας, εν η αξιολγηση των εκπαιδευτικν συμβλλει: α) στη διαπστωση της ποιτητας, των λειτουργιν και των αποτελεσμτων του εκπαιδευτικο τους ργου, β) στη διχυση των καλν πρακτικν στα σχολεα λης της χρας, ως βασικο συντελεστ υποστριξης των εκπαιδευτικν στις διαδικασες της επιμρφωσης και της ανατροφοδτησης του ργου τους και γ) στην παροχ κιντρων για τη διαρκ επιστημονικ και επαγγελματικ ανπτυξη και εξλιξη των στελεχν και των εκπαιδευτικν, στο πλασιο και της δι βου μθησης. Η αξιολγηση των εκπαιδευτικν θα διενεργεται επ συγκεκριμνων κριτηρων, που σχετζονται με τη φση του εκπαιδευτικο ργου και την υπαλληλικ ιδιτητα.

Πντως, αξζει να σημειωθε τι με το εκπαιδευτικ νομοσχδιο που ψηφστηκε την Τρτη στη Βουλ, δθηκε παρταση για την εκ νου κατθεση του Προεδρικο Διατγματος για την αξιολγηση των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, καθς το Συμβολιο της Επικρατεας εχε ασχοληθε μνο με την τυπικ λξη της προθεσμας.