Της Χαρς Καλημρη απ την ΗΜΕΡΗΣΙΑ

19 2013

Ποιες ανατροπς φρνει ο Σεπτμβριος για μαθητς και εκπαιδευτικος Τα πνω - κτω ρχονται τον Σεπτμβριο στον εκπαιδευτικ «χρτη» της χρας, με ανατροπς για χιλιδες μαθητς και εκπαιδευτικος: περισστεροι απ 2.000 καθηγητς τεχνικς εκπαδευσης τθενται σε διαθεσιμτητα μετ την κατργηση 46 ειδικοττων στα Επαγγελματικ Λκεια και Σχολς, επιπλον 6.000 καθηγητς Γενικν Λυκεων μετατσσονται υποχρεωτικ στην πρωτοβθμια εκπαδευση, αλλ και σε διοικητικς θσεις, εν μπροστ στον φβο νων δυσμενν αλλαγν ακμη 7.000 εκπαιδευτικο ετοιμζονται για συνταξιοδτηση. Κι λα αυτ την ρα που για χιλιδες μαθητς Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων ξεκιν η εφαρμογ της αναδιρθρωσης της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, με να ωρολγια προγρμματα και νο σστημα εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση.

 

Ειδικτερα, οι βασικς αλλαγς με τις οποες οι μαθητς Λυκεων θα βρεθον αντιμτωποι απ τη να σχολικ χρονι εναι οι εξς:

1. Αλλζει το ωρολγιο πργραμμα μαθημτων. Οι μαθητς οι οποοι απ τον Σεπτμβριο θα φοιτσουν στην α’ τξη Γενικο Λυκεου θα εγκαινισουν το νο εκπαιδευτικ πργραμμα και θα εναι οι πρτοι που τον Ιονιο του 2016 θα εξετασθον με το νο σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων. Ενδεικτικ, στην α’ τξη Γενικο Λυκεου θα εφαρμοστε πργραμμα μαθημτων γενικς παιδεας συνολικ 35 ωρν εβδομαδιαως, με εννα κοιν μαθματα και να μθημα επιλογς. Στη β’ και γ’ τξη, οι μαθητς θα επιλγουν υποχρεωτικ μα ομδα μαθημτων προσανατολισμο (θα αντικαταστσουν τις κατευθνσεις που υπρχουν σμερα) που αντιστοιχε σε συγκεκριμνα επιστημονικ πεδα τμημτων ΑΕΙ στα οποα επιθυμον την εισαγωγ τους.

2. Εφαρμζεται νο σστημα προαγωγικν - απολυτηρων εξετσεων. Οι μαθητς της Α' και Β' Λυκεου θα εξετζονται με ενδοσχολικς εξετσεις σε λα τα διδασκμενα μαθματα της σχολικς χρονις, εκτς απ τα επιλεγμενα (π.χ. Φυσικ Αγωγ και Ερευνητικ Εργασα). Τα θματα θα εναι κοιν για λους τους μαθητς και θα ορζονται κατ 50% με κλρωση απ τρπεζα θεμτων διαβαθμισμνης δυσκολας και κατ 50% απ τους διδσκοντες. Στη Γ' Λυκεου, οι γραπτς απολυτριες εξετσεις θα διεξγονται ενδοσχολικ και θα περιλαμβνουν τα μαθματα της Νας Ελληνικς Γλσσας και Λογοτεχνας, των Θρησκευτικν, της Ιστορας, της Ξνης Γλσσας και τρα απ τα μαθματα της επιλεχθεσας ομδας προσανατολισμο. Απαρατητη προπθεση για να λβει απολυτριο ο μαθητς εναι η επτευξη γενικο βαθμο σου αντερου του 10 και μσου ρου μεγαλτερου του 10 στα μαθματα της Ελληνικς Γλσσας και των Μαθηματικν.

3. Καθιερνεται νο σστημα Πανελλαδικν Εξετσεων. Αφο ολοκληρσουν τις ενδοσχολικς απολυτριες εξετσεις, οι μαθητς θα μπορον να συμμετχουν σε Πανελλαδικς Εξετσεις για την εισαγωγ στα ΑΕΙ. Τα μαθματα στα οποα θα εξετζονται μεινονται σε 4, αντ 6 σμερα, εν δημιουργονται επιστημονικ πεδα εξειδκευσης με τα ακλουθα εξεταζμενα μαθματα: Νεοελληνικ Γλσσα, Αρχαα, Ιστορα και Λατινικ για το 1ο πεδο των Ανθρωπιστικν και Νομικν Σπουδν, Νεοελληνικ Γλσσα, Μαθηματικ, Φυσικ και Χημεα για το 2ο πεδο των Θετικν και Τεχνολογικν Επιστημν, Νεοελληνικ Γλσσα, Φυσικ, Χημεα και Βιολογα για το 3ο πεδο των Επιστημν Υγεας, Νεοελληνικ Γλσσα, Μαθηματικ & Στοιχεα Στατιστικς, Οικονομα & Διοκηση, Στοιχεα Κοινωνικν & Πολιτικν Επιστημν για το 4ο πεδο των Επιστημν Οικονομας, Διοκησης και Πολιτικν Επιστημν και Νεοελληνικ Γλσσα, Μαθηματικ & Στοιχεα Στατιστικς, Ιστορα και Αρχς Φυσικν Επιστημν για το 5ο πεδο των Παιδαγωγικν Τμημτων.

4. Προσμετρνται οι βαθμο και των τριν τξεων. Για τον υπολογισμ του βαθμο πρσβασης στα ΑΕΙ θα Ποιες ανατροπς φρνει ο Σεπτμβριος για μαθητς και εκπαιδευτικος προσμετρται ο γενικς βαθμς λων των τξεων του Λυκεου που υπολογζεται ως εξς: Ο βαθμς προαγωγς της α’ τξης πολλαπλασιζεται με συντελεστ 0,5, της β’ τξης με συντελεστ 0,7 και της γ’ με 0,9. Αυτο οι βαθμο αθροζονται και διαιρονται δια τρα. «Πριμ» θα δνεται σε υποψηφους με υψηλτερους βαθμος στις Πανελλαδικς Εξετσεις απ τον μσο ρο του Λυκεου.

5. Καθιερνεται και 4η τξη στο Επαγγελματικ Λκειο. Το νο Επαγγελματικ Λκειο θα προσφρει δο κκλους σπουδν: τον δευτεροβθμιο κκλο σπουδν και την προαιρετικ τξη μαθητεας, σε τταρτο τος σπουδν, που οι μαθητς με να συμβολικ ποσ θα μπορον να κνουν πρακτικ σκηση σε επιχειρσεις. Στους απφοιτους του δευτεροβθμιου κκλου σπουδν θα χορηγεται απολυτριο ιστιμο του Γενικο Λυκεου, εν οι απφοιτοι της τξης μαθητεας θα λαμβνουν πτυχο ειδικτητας επιπδου 4. Οι απφοιτοι του δευτεροβθμιου κκλου σπουδν χουν δικαωμα συμμετοχς σε ειδικς Πανελλαδικς Εξετσεις για εισαγωγ σε σχολς των ΤΕΙ που θα εξετζονται σε 4 μαθματα (δο γενικς παιδεας και δο ειδικτητας).

 

Μετατξεις και κινητικτητα για τους καθηγητς

Η αναδιρθρωση της δευτεροβθμιας εκπαδευσης ρχεται σε μια στιγμ που χιλιδες εκπαιδευτικο θα πρπει να μετακινηθον υποχρεωτικ απ τον Σεπτμβριο σε σχολεα λλων περιοχν, ακμη μως και σε λλους φορες. Ειδικτερα, οι αλλαγς που χουν γνει ως σμερα γνωστς προβλπουν για τους εκπαιδευτικος τα εξς:

1. Υποχρεωτικς μετατξεις. Συνολικ 6.028 καθηγητς δευτεροβθμιας εκπαδευσης πλεονζουν -σμφωνα με το υπουργεο Παιδεας- και θα πρπει να μεταταχθον υποχρεωτικ σε λλες θσεις. Απ αυτος, οι 4.712 καθηγητς θα μετακινηθον σε σχολεα της πρωτοβθμιας εκπαδευσης, αλλ και σε διοικητικς θσεις φορων, εν οι υπλοιποι 1.316 καθηγητς αναμνεται να τοποθετηθον σε κενς θσεις των περιοχν τους.

2. Διαθεσιμτητα. Επιπλον 2.122 καθηγητς Επαγγελματικν Λυκεων χνουν την οργανικ τους θση και τθενται σε διαθεσιμτητα. Σμφωνα με το υπουργεο Παιδεας, στχος εναι οι περισστεροι -περπου 1.300- να απορροφηθον απ τον κλδο της υγεας, επιπλον 300 αναμνεται να ενισχσουν τους δμους και οι υπλοιποι να προσληφθον ως ωρομσθιοι στα ΙΕΚ.

Στο δετερο «κμα» της διαθεσιμτητας, σμφωνα με το υπουργεο Παιδεας, θα ενταχθον πλεονζοντες διοικητικο υπλληλοι σε πανεπιστμια και ΤΕΙ. Στο «στχαστρο» μπανουν περπου 1.500 διοικητικο υπλληλοι, απ το σνολο των 10.200, με χαμηλ προσντα, οι οποοι θα αξιοποιηθον σε λλες υπηρεσες.