Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

4 2013

Δημσιο: Οι 9.820 εργαζμενοι της διαθεσιμτητας Απ τις 25.000 δημοσους υπαλλλους που θα ενταχθον σε καθεστς διαθεσιμτητας μχρι το τλος του τους για να οκτμηνο, σοι μπορσουν κατπιν σχετικς αξιολγησης και σμφωνα με τις ανγκες θα μετακινηθον σε λλες θσεις, αλλ σοι δεν απορροφηθον εντς του χρονικο αυτο πλαισου θα περσουν οριστικ την πρτα της εξδου απ το Δημσιο.

πως σημεινει σε ρεπορτζ της η εφημερδα «Καθημεριν» το προσωπικ υποχρεωτικς και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, σο εκολα θα μπει στη διαθεσιμτητα τσο δσκολα θα βγει απ αυτ και θα επιστρψει σε κποια λλη θση στο Δημσιο.

Επσης, πως σημεινει η εφημερδα «Τα Να» γνωστο εναι το μλλον για τους 1.500 διοικητικος υπαλλλους των ΑΕΙ-ΤΕΙ, η αξιολγηση των οποων θα γνει απ τα δια τα πανεπιστημιακ ιδρματα και θα μετακινηθον αναλγων των προσντων τους.

Ανλογη, εναι και η τχη των 600 υπαλλλων που εργζονται σε φορες που υπγονται στο υπουργεο Εργασας και κυρως σε ασφαλιστικος φορες.

 

Ποιοι γλιτνουν την απλυση

Αντθετα, λιγτερο κινδυνεουν σοι χουν προσληφθε μσω σκληρο ΑΣΕΠ, μσω της Σχολς Δημσιας Διοκησης και μσω γραπτν εξετσεων.

Το προσωπικ του υπουργεου Υγεας (1.500 τομα νοσηλευτικ, διοικητικ, παραατρικ προσωπικ και 280 ιατρο που προρχονται απ το ΙΚΑ), οι 3.000 δημοτικο αστυνομικο και το προσωπικ που απασχολετο στις υπηρεσες που σχετζονται με την αντιμετπιση καταστροφν φανεται τι οδεουν προς δισωση.

Συγκεκριμνα, οι 1.200 δημοτικο αστυνομικο Πανεπιστημιακς Εκπαδευσης, καθς και περπου 800 απ τους 2.300 Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης αναμνεται να μετακινηθον στο υπουργεο Δικαιοσνης για ανγκες των σωφρονιστικν καταστημτων.

Το διο ισχει και για τους 2.122 εκπαιδευτικος των τεχνικν λυκεων αφο το 55% αυτν, ειδικτητας πως νοσηλευτν, γιατρν, οδοντιτρων και βρεφονηπιοκμων θα μποροσαν να καλψουν λλα κεν και ανγκες εν απ τους υπολοπους κποιοι θα μποροσαν να απασχοληθον ως ωρομσθιοι.

Επσης, ασφαλες φανεται τι εναι και περπου 200 υπλληλοι απ τους 600 του υπουργεου Υποδομν, οι οποοι διαθτουν αντατους ττλους σπουδν και απασχολονταν στην πρην Γενικ Γραμματεα Δημοσων ργων.

 

Πς θα γνει η μοριοδτηση για τη διαθεσιμτητα

Σε πντε βασικς κατηγορες χωρζονται τα κριτρια αξιολγησης που περιλαμβνονται στην Υπουργικ Απφαση που εξδωσε την ο Υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης Κυρικος Μητσοτκης.

1. Τα τυπικ προσντα στα οποα περιλαμβνονται οι ττλοι σπουδν και η γνση ξνης γλσσας που λαμβνουν 30 μρια ως αντατο ριο. Οι μεταπτυχιακο και διδακτορικο ττλοι για να μοριοδοτηθον θα πρπει να εναι συναφες με το αντικεμενο του φορα που υπηρετε ο υπλληλος. Για παρδειγμα, διοικητικς υπλληλος στο υπουργεο Δημσιας Τξης που διαθτει μεταπτυχιακ στην αειφρο ανπτυξη δεν θα μοριοδοτηθε για τον δετερο ττλο σε αυτ την πρτη φση αξιολγησης.

2. Η διοικητικ εμπειρα (αντατο ριο τα 30 μρια) που συμπεριλαμβνει την προπηρεσα και την υπηρεσα σε θση προσταμνου. Σαφς ευνοημνοι εναι οι υπλληλοι που χουν διατελσει γενικο διευθυντς, καθς μως και οι νετεροι υπλληλοι, αφο λαμβνουν 5 μρια για τα πντε πρτα χρνια υπηρεσας.

3. Ο τρπος εισαγωγς στο Δημσιο με 8 διαβαθμσεις στη μοριοδτηση. Τη μγιστη βαθμολογα (30 μρια) λαμβνουν οι απφοιτοι της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης και σοι χουν «περσει» με γραπτ διαγωνισμ του ΑΣΕΠ. σοι υπλληλοι χουν πετχει σε διαγωνισμ με σειρ προτεραιτητας, που τον πλρη λεγχο εχε το ΑΣΕΠ, λαμβνουν 25 μρια και οι υπλοιπες διαδικασες πρσληψης που ελχθησαν απ την ανεξρτητη Αρχ βαθμολογονται με 20 μρια.

Τα ΑΜΕΑ , πως γρφει η ιστοσελδα real.gr, που χουν τοποθετηθε σε οργανικς θσεις με μοριοδτηση απ τον ΟΑΕΔ σε εφαρμογ νμων που χουν ψηφιστε απ το ελληνικ Κοινοβολιο και οι προσληφθντες με διαδικασες που στην επιτροπ αξιολγησης συμμετεχε μλος του ΑΣΕΠ βαθμολογονται με 15 μρια.

Οι γραπτο διαγωνισμο που πραγματοποιθηκαν απ υπουργεα κυρως πριν απ το 1994 λαμβνουν 20 μρια και σοι προσλφθηκαν μσω επετηρδας 5 μρια. Αξζει να σημειωθε τι η συγκεκριμνη κατηγορα καταλαμβνει το 33% της συνολικς μοριοδτησης.

4. Η υπηρεσιακ αξιολγηση της τελευταας 8ετας βαθμολογεται το αντερο με 10 μρια. Για σους υπαλλλους δεν βρεθε γγραφο αξιολγησης στον φκελ τους θα λβουν μηδενικ βαθμολογα.

5. Θα αφαιρονται ως και 30 μρια απ την τελικ μοριοδτηση σε περπτωση κατ την οποα χουν επιβληθε πειθαρχικς ποινς στον υπλληλο με τελεσδικες αποφσεις απ τα αρμδια συμβολια.