Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

21 2013

http://www.epoli.gr/content/data/multimedia/images/SEEDD_Tampella-571x423-0_0.jpgΤο Σμα Επιθεωρητν-Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (ΣΕΕΔΔ)χει αρχσει και διενεργε ελγχους, μεταξ λλων, και για τη διαπστωση της τρησης του χρνου εργασας απ τους Δημοσους Υπαλλλους. Απ τους ελγχους αυτος που βρσκονται σε εξλιξη σε διφορους φορες σε λη την επικρτεια, προκπτει τι τα συστματα ελγχου τρησης του ωραρου υπολειτουργοσαν εν παρατηρθηκε απροθυμα των αρμοδων διοικητικν οργνων να ελγξουν την τρηση του εργασιακο χρνου και να επιβλουν τις κατ νμο προβλεπμενες πειθαρχικς και διοικητικς κυρσεις.

Για το λγο αυτ, το ΣΕΕΔΔ, κατπιν σχετικς εντολς του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, επεκτενει τους σχετικος ελγχους σε μεγλο αριθμ φορων, με σκοπ να συμβλει αποτελεσματικ στην εξλειψη του φαινομνου της αδικαιολγητης αποχς απ τα υπηρεσιακ καθκοντα, το οποο προκαλε σοβαρ προβλματα στη λειτουργα των υπηρεσιν και στην εξυπηρτηση των πολιτν.

Σημεινεται, τι η τρηση του χρνου εργασας, ο οποος απ 16-6-2011με το νμο 3979/2011 αυξθηκε απ τριανταεπτ και μισ (37) και ρες σε σαρντα (40) εβδομαδιαως, δηλαδ ανρχεται σε οκτ ρες ημερησως, αποτελε θεμελιδη υποχρωση των υπαλλλων των Δημοσων Υπηρεσιν, των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α και Β' βαθμο. Η μη εκπλρωση της ανωτρω υποχρωσης απ ορισμνους υπαλλλους δημιουργε αρνητικ εικνα για το σνολο της Δημσιας Διοκησης και υπονομεει τη σχση εμπιστοσνης με τους πολτες. Αυτ η αρνητικ εικνα αδικε το προσωπικ που εργζεται ευσυνεδητα και πολλς φορς υπ δυσχερες συνθκες. Κατ συνπεια, το φαινμενο αυτ πρπει να αντιμετωπισθε μεσα και αποτελεσματικ.

Επισημανεται, επσης, τι ο λεγχος της τρησης του εργασιακο χρνου απ το προσωπικ του δημοσου αποτελε ευθνη των μεσων Προσταμνων και των Διευθνσεων Διοικητικο/Προσωπικο, που οφελουν, σε περπτωση μη τρησης, εν λω εν μρει, του χρνου εργασας, να μεριμνον για την ανλογη περικοπ των αποδοχν των υπαλλλων, καθς και για την σκηση του πειθαρχικο ελγχου.

δη, το ΣΕΕΔΔ ολοκλρωσε τους ελγχους του στις Κεντρικς Υπηρεσες των Υπουργεων Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Τουρισμο, στις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Πολιτισμο του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο που στεγζονται στο κτριο επ της οδο Μπουμπουλνας 20-22 και στις Υπηρεσες του Υπουργεου Εσωτερικν που στεγζονται στο κτριο επ της οδο Ευαγγελιστρας 2, απ τους οποους προκυψαν τα εξς:

Α) Στο Υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, κατ το μνα Νομβριο 2012 , που εξετστηκε δειγματοληπτικ, απ το σνολο των εργαζομνων που ελγχθηκαν, δεκαεννα (19) υπλληλοι απουσαζαν για περισστερες απ οκτ (8) ρες αθροιστικ σε μηνιαα βση, εν παρατηρθηκαν και ορισμνες ολιγλεπτες καθυστερσεις πρωρες αποχωρσεις υπαλλλων. Σημεινεται, τι η πλειοψηφα των εργαζομνων τρησε τον ως νω αναφερμενο προβλεπμενο χρνο εργασας και μλιστα αρκετο εξ αυτν εργστηκαν και πραν των οκτ (8) ωρν ημερησως. Για μεγλο χρονικ διστημα η Διεθυνση Διοικητικο παρλειψε να διενεργσει λεγχο για τη συμπλρωση του χρνου εργασας απ το προσωπικ και μχρι το χρνο του ελγχου του ΣΕΕΔΔ δεν εχε μεριμνσει για την ανλογη περικοπ των αποδοχν των υπαλλλων που δεν συμπλρωναν τον εργασιακ χρνο, και για την πειθαρχικ τους δωξη.

Β) Στο Υπουργεο Τουρισμο, το Νομβριο 2012, κατ τον οποο εχε εγκριθε υπερωριακ απασχληση, ποσοστ 75% των υπαλλλων τρησαν τον υποχρεωτικ χρνο εργασας, μως σε 50 υπαλλλους καταβλθηκε υπερωριακ αμοιβ για 1-2 ρες επιπλον των δεδουλευμνων βσει ωροσμανσης, με εξαρεση δο περιπτσεις που η διαφορ ταν 8-9 ρες. Η Υπηρεσα δικαιολγησε την επιλογ της επικαλομενη επιβρβευση των συγκεκριμνων υπαλλλων, χωρς ωστσο αυτ να προβλπεται απ την κεμενη νομοθεσα. Κατ το τρμηνο Μαρτου-Μαου 2012, κατ το οποο δεν χορηγθηκαν υπερωρες, μνο το 23% των υπαλλλων τρησε το χρνο εργασας και μλιστα 13 υπλληλοι παρουσασαν αναιτιολγητη αρνητικ απκλιση, που αθροιστικ ξεπερνοσε τον εργασιακ χρνο τριν ημερν. Παρ τα ανωτρω, η Διεθυνση Διοικητικο δεν εχε μεριμνσει για την ανλογη περικοπ αποδοχν και τον πειθαρχικ λεγχο των υπαλλλων. Επσης, παρ την επανειλημμνη χρση βραχυχρνιων αναρρωτικν αδειν απ μεγλο ποσοστ του προσωπικο, η Υπηρεσα δεν εφαρμζει την πρβλεψη του Υπαλληλικο Κδικα για κατ' οκον εξταση, λγω λλειψης ελεγκτ-ιατρο. Χαρακτηριστικ σημεινεται τι το 2012 απ τους 246υπαλλλους, 180 λαβαν 1.765 ημρες αναρρωτικς δειας, δηλαδ κατ μσο ρο 10 ημρες καστος.

Γ) Στις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Πολιτισμο του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο που στεγζονται στο κτριο επ της οδο Μπουμπουλνας 20-22, διαπιστθηκε τι αν και απ το 1998 εχε εγκατασταθε ηλεκτρονικ σστημα παρακολοθησης της τρησης του εργασιακο χρνου αυτ τθηκε σε λειτουργα μλις το 2012, χωρς μως να ενεργοποιηθε η δυναττητα απεικνισης των τυχν αποκλσεων στη συμπλρωση του εργασιακο χρνου αν υπλληλο. Η Διεθυνση Διοικητικο δεν ενημρωνε ανελλιπς το ηλεκτρονικ σστημα με τις χορηγομενες δειες στε αυτ να παρχει αξιπιστα στοιχεα και μχρι τη διενργεια του ελγχου απ το ΣΕΕΔΔ δεν εχε μεριμνσει για την ανλογη περικοπ αποδοχν και τον πειθαρχικ λεγχο των υπαλλλων που δεν τηροσαν το χρνο εργασας. Κατ το Νομβριο 2012 που εξετστηκε δειγματοληπτικ, προκυψε τι το 68,69% των υπαλλλων δεν τρησαν το χρνο εργασας και μλιστα 113 υπλληλοι εχαν ελλεποντα χρνο που αθροιστικ υπερβαινε τη μα εργσιμη ημρα. Επιπλον διαπιστθηκε τι, παρ το γεγονς τι κατ το τος 2012, το προσωπικ λαβε κατ μσο ρο 9 ημρες αναρρωτικς δειας, δεν εφαρμστηκε η πρβλεψη για κατ' οκον εξταση των υπαλλλων απ τους ελεγκτς ιατρος της υπηρεσας. Παρλληλα χορηγθηκαν αναρρωτικς δειες νω των 10 ημερν χωρς προηγομενη γνωμτευση της οικεας υγειονομικς επιτροπς και σε ορισμνες περιπτσεις γιναν αποδεκτ δικαιολογητικ που υποβλθηκαν εκπρθεσμα και με σημαντικ καθυστρηση.

Δ) Στις Υπηρεσες του Υπουργεου Εσωτερικν που στεγζονται στο κτριο επ της οδο Ευαγγελιστρας 2 (οκτ Διευθνσεις), εντοπσθηκαν ξι (6) υπλληλοι που απεχαν αδικαιολγητα απ τα καθκοντ τους για μεγλο χρονικ διστημα. Ειδικτερα, μια υπλληλος απεχε απ τα καθκοντ της για χρονικ διστημα νω των δο (2) ετν, νας υπλληλος για επτ συνεχμενους μνες, εν για ξι μνες δεν συμπλρωνε το 8ωρο και νας υπλληλος απουσασε για δο μνες. Επιπλον, νας υπλληλος απουσαζε αδικαιολγητα για χρονικ διστημα 42 ημερν και δο λλοι επ επτ μνες δεν συμπλρωναν το 8ωρο. Για ορισμνες απ τις ως νω περιπτσεις η αρμδια Διεθυνση Διοικητικο προβη σε ενργειες για την αναλογικ περικοπ των αποδοχν τους και για την πειθαρχικ τους δωξη, αφο μως εχε προηγηθε ο λεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..

Μετ τους παραπνω ελγχους, το ΣΕΕΔΔ διατπωσε προτσεις με στχο την εξλειψη του φαινομνου της αδικαιολγητης αποχς απ τα υπηρεσιακ καθκοντα, τη βελτωση και τον εκσυγχρονισμ των συστημτων ελγχου, αλλ και την αναζτηση και επιστροφ των αχρεωσττως καταβληθντων μισθν. Επσης ζτησε τον καταλογισμ πειθαρχικν ευθυνν στους ασυνεπες υπαλλλους και στα ργανα διοκησης τα οποα αν και χουν τη σχετικ ευθνη, παραλεπουν να ελγξουν την τρηση του χρνου εργασας.