Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

13 2013

Οι μεταθσεις των εκπαιδευτικν1. Δικαωμα υποβολς ατησης για αμοιβαα μετθεση χουν οι εκπαιδευτικο εφσον συντρχουν οι παρακτω προποθσεις του ρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) πως τροποποιθηκε απ το ρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).

α) Να ανκουν στον διο κλδο, να χουν την δια ειδικτητα και να μην χουν συμπληρσει 25ετ πραγματικ υπηρεσα κατ την ννοια του ρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), πως τροποποιθηκε απ το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’), μχρι 31 Αυγοστου 2013.

β) Η διαφορ της συνολικς εκπαιδευτικς υπηρεσας τους να μην υπερβανει κατ την 31η Αυγοστου του τους 2013 τα δκα (10) τη.

γ) Να χουν συμπληρσει δο χρνια υπηρεσας απ την ημερομηνα δημοσευσης του διορισμο τους στην Εφημερδα της Κυβερνσεως μχρι 31-8-2013, εκ των οποων τον να χρνο στην οργανικ τους θση.

2. Δεν δικαιονται αμοιβαας μετθεσης οι χαρακτηριζμενοι ως υπερριθμοι (ρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 πως προστθηκε με το ρθρο 9 παρ. 2 του 100/97), καθς και σοι δεν χουν τοποθετηθε οργανικ σε σχολικ μονδα.

3. Οι εκπαιδευτικο που μετατθενται αμοιβαα χουν δικαωμα υποβολς ατησης μετθεσης για σχολεα των περιοχν μετθεσης της Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης απ την οποα προλθαν, εφσον απ την ημερομηνα της μετθεσς τους αυτς και μχρι 31 Αυγοστου του τους που πραγματοποιονται οι μεταθσεις υπηρετσουν για μια τριετα εκτς της περιοχς απ σχολεο της οποας μετατθηκαν.

4. Οι ενδιαφερμενοι για αμοιβαα μετθεση υποβλλουν τις σχετικς αιτσεις στην οικεα Διεθυνση Εκπαδευσης, μσα σε δεκαπντε (15) ημρες απ την ανακονωση των μεταθσεων σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), πως τροποποιθηκε απ το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).

5. Οι Προστμενοι των Διευθνσεων, αφο διαπιστσουν τι οι ενδιαφερμενοι πληρον τις προποθσεις για αμοιβαα μετθεση και ελγξουν την πληρτητα και την ορθτητα των δικαιολογητικν, αποστλλουν στη Διεθυνση Προσωπικο Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Τμμα Γ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μαζ με τις αιτσεις, βεβαωση (ενσωματωμνη στο σχετικ ντυπο ατησης) που θα δηλνεται ο χρνος πραγματικς υπηρεσας των ενδιαφερομνων εκπαιδευτικν της Διεθυνσς τους κατ την ννοια του ρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), πως τροποποιθηκε απ το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’) και το Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43Α), το ΦΕΚ διορισμο τους, αν χουν υπηρετσει να τος στην οργανικ τους θση, καθς και αν χουν χαρακτηρισθε ως υπερριθμοι και αν βρσκονται στη διθεση του ΠΥΣΔΕ.