. -

, 28 2012

Μπαγιργος Ανδρας, Αιρετς Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Αχαας

Με βση τις τροποποισεις των Νμων 3848/2010 και 4038/2012, για τις μεταθσεις των εκπαιδευτικν και με αφορμ ερωτματ σας, σχετικ με τις ρυθμσεις του Σχεδου Νμου του Υπ. Παιδεας «Οργνωση και Λειτουργα Ιδρματος Νεολαας και Δια βου Μθησης και Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο και λλες διατξεις», αναφορικ με την κατργηση της διετας και το διπλασιασμ των μορων των συνθηκν διαβωσης των διορισθντων του 2010, σας ενημερνω τι, ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

1. Οι νεοδιριστοι εκπαιδευτικο τοποθετονται οριστικ (παρνουν δηλαδ οργανικ θση) χι στο τλος της πρτης διετας, πως σχυε, αλλ στο τλος του πρτου χρνου. Αν προυν μετθεση στο ΠΥΣΠΕ μετθεσης , αν χι στην περιοχ του πρτου διορισμο.

2. Καταργεται για λους η υποχρεωτικ διετα και για την υποβολ ατησης για μετθεση απαιτεται, πλον, η υπηρεσα ενς τους στην κατεχμενη οργανικ θση. 

3. Καταργεται ο διπλασιασμς των μορων που σχυε για την τρτη και τταρτη χρονι, για τους διορισθντες απ το 2010 και μετ. 

Εναι αυτονητο, μως, τι για τη φετιν χρονι θα ισχσει ο διπλασιασμς των μορων για τους διορισθντες του 2010, αφο οι συνδελφοι προγραμμτισαν τη μετθεσ τους με βση τον ισχοντα Νμο Ν.4038/12. Αυτ, εξλλου, θα προβλπεται και στην εγκκλιο των μεταθσεων, πως διαβεβαινει το τμμα μεταθσεων του Υπ. Παιδεας. 

4. Επανρχεται σε ισχ το ρθρο 8 του Π.Δ. 50/96, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 7 του Π.Δ. 100/97. 

Το ρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 προβλπει τα εξς:

« Το ρθρο 8 του Π.Δ.5Ο/96 αντικαθσταται ως ακολοθως: 

" 1. Για τη μετθεση εκπαιδευτικν που προβλπεται απ τις διατξεις αυτο του Π.Δ. απαιτεται υπηρεσα ενς τους στην κατεχμενη οργανικ θση μχρι 31 Αυγοστου του τους κατ το οποο πραγματοποιονται οι μεταθσεις. 

2. Ο χρνος υπηρεσας σε θσεις προσωρινς τοποθτησης των νεοδιοριζομνων και των μετατασσομνων εκπαιδευτικν, καθς και ο χρνος παραμονς των εκπαιδευτικν στη διθεση των υπηρεσιακν συμβουλων, για οποιονδποτε λγο, εφσον δεν οφελεται σε δικ τους υπαιτιτητα, λαμβνεται υπψη για τη θεμελωση του δικαιματος μετθεσης. 

3. Για τους εκπαιδευτικος που διορζονται και αναλαμβνουν υπηρεσα το μνα Σεπτμβριο, ως ημερομηνα διορισμο λογζεται η 1η Σεπτεμβρου. Σε κθε περπτωση o χρνος που θεμελινει δικαωμα μετθεσης μπορε να προκπτει απ συνυπολογισμ σωρευτικ χρνου υπηρεσας που χει διανυθε τμηματικ κατ τη διρκεια διδακτικο τους. 

4. Δεν απαιτεται η συμπλρωση ενς τους στην οργανικ θση στις περιπτσεις της μετθεσης ειδικν κατηγοριν καθς και στις περιπτσεις μετθεσης απ σχολεο μη ειδικς αγωγς σε ΣΜΕΑ. 

5. Ο εκπαιδευτικο που χουν διορισθε σε δυσπρσιτο σχολεο με τη διαδικασα του ρθρου 41 του Ν.1143/81 και διανουν την τριετ υποχρεωτικ υπηρεσα τους στο σχολεο δικαιονται να υποβλουν ατηση μετθεσης το Νομβριο του σχολικο τους με τη λξη του οποου συμπληρνουν τα τρα τη ".» 

Τροποποιομενες και καταργομενες διατξεις αναλυτικ : 

1. Στο ρθρο 39 παρ.3α αναφρεται : «Στο πρτο εδφιο της παραγρφου 12 του ρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) απαλεφεται η φρση «στο τλος της πρτης διετας».

2. Στο ρθρο 39 παρ 3β αναφρονται: «Η παργραφος 4 του ρθρου 4, το δετερο και τρτο εδφιο της παραγρφου 12 του ρθρου 9 και οι παργραφοι 1 και 2 του ρθρου 30 του ν. 3848/2010, πως τροποποιθηκαν με τις περιπτσεις α) και β) της παραγρφου 2 του ρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργονται. Για τις γενικς προποθσεις των μεταθσεων των εκπαιδευτικν της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης ισχει το ρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).» 

Οι παργραφοι που καταργθηκαν προβλεπαν τα εξς: 

α. Ν.3848/2010 ρθρο 4 παρ.4: «Ο χρνος πραγματικς υπηρεσας στη σχολικ μονδα της πρτης τοποθτησης μετ το διορισμ δεν μπορε να εναι μικρτερος των τριν ετν. Ο τρτος χρνος της υπηρεσας μοριοδοτεται με το διπλσιο του αριθμο μονδων μετθεσης της σχολικς μονδας που υπηρετε ο νεοδιοριζμενος. Κθε διταξη που ρυθμζει διαφορετικ το θμα αυτ καταργεται.»

β. Ν. 3848/2010, ρθρο 30, παρ.1 και 2: «1. Με την επιφλαξη των διατξεων της παραγρφου 4 του ρθρου 4 για τους νεοδιριστους εκπαιδευτικος, προπθεση για τη μετθεση εκπαιδευτικν εναι η πραγματικ υπηρεσα δο ετν στην κατεχμενη οργανικ θση μχρι την 31η Αυγοστου του τους κατ το οποο πραγματοποιονται οι μεταθσεις. Κθε διταξη που ρυθμζει διαφορετικ το θμα αυτ καταργεται. Η υποχρωση της διετος πραγματικς υπηρεσας που προβλπεται στο πρτο εδφιο αφορ την οργανικ θση στην οποα θα μετατεθον εκπαιδευτικο, στερα απ ατησ τους, απ το σχολικ τος 2010−2011 και μετ.

2. Οι διατξεις των παραγρφων 2, 3 και 4 του ρθρου 8 του π.δ. 50/1996 εξακολουθον να ισχουν.»

γ. Ν.4038/2012, ρθρο 33 παρ. 2 α,β: «2.α) Στο πρτο εδφιο της παρ. 4 του ρθρου 4 και

στο δετερο εδφιο της παρ. 12 του ρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α 71) η λξη «τριν» αντικαθσταται απ τη λξη «δο». Στο δετερο εδφιο της παραγρφου 4 του ρθρου 4 και στο τρτο εδφιο της παραγρφου 12 του ρθρου 9 του διου νμου, στερα απ τη φρση «Ο τρτος» προστθεται η φρση «και ο τταρτος» και η λξη «μοριοδοτεται» αντικαθσταται απ τη λξη «μοριοδοτονται».

β) Απ το πρτο εδφιο της παρ. 1 του ρθρου 30 του ν.3848/2010 απαλεφεται η φρση «Με την επιφλαξη των διατξεων της παραγρφου 4 του ρθρου 4 για τους νεοδιριστους εκπαιδευτικος».

1