σκηση ιδιωτικο ργου απ εκπαιδευτικος

λα σα πρπει να γνωρζουν οι εκπαιδευτικο για την σκηση ιδιωτικο ργου εκτς υπηρεσας

10 2012

, ,

 

Οι δημσιοι υπλληλοι και κατ’ επκταση οι εκπαιδευτικο χουν τη δυναττητα να εργζονται με αμοιβ εκτς υπηρεσας με ορισμνες προποθσεις που παρουσιζουμε σμερα.

Σμφωνα με τα ρθρα 31 και 32 του Νμου 3528/2007 (Υ.Κ.), οι δημσιοι υπλληλοι μπορον να ασκον ργο εργασα με αμοιβ (εκτς υπηρεσας) με την προπθεση τι χουν λβει δεια απ την υπηρεσα τους.

Η χωρς προηγομενη δεια της υπηρεσας σκηση εργασας ργου με αμοιβ του υπαλλλου εκτς υπηρεσας καθς και η συμμετοχ του σε εταιρεες, αποτελε πειθαρχικ παρπτωμα το οποο δικεται και τιμωρεται σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 106,107 και 109 του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.)

 

ρθρο 31 :σκηση ιδιωτικο ργου με αμοιβ

1. Μετ απ δεια ο υπλληλος μπορε να ασκε ιδιωτικ ργο εργασα με αμοιβ, εφσον συμβιβζεται με τα καθκοντα της θσης του και δεν παρεμποδζει την ομαλ εκτλεση της υπηρεσας του. 

2. Η δεια χορηγεται για συγκεκριμνο ργο εργασα μετ απ σμφωνη αιτιολογημνη γνμη του υπηρεσιακο συμβουλου και μπορε να ανακαλεται με τον διο τρπο. Η δεια στους υπαλλλους του Δημοσου χορηγεται απ τον οικεο υπουργ και στους υπαλλλους των νομικν προσπων δημοσου δικαου απ το αντατο μονομελς ργανο διοκησης και αν δεν υπρχει ττοιο ργανο, απ τον πρεδρο του συλλογικο οργνου διοκησης. 

3. Δεν επιτρπεται στον υπλληλο η κατ’ επγγελμα σκηση εμπορας. 

4. Ειδικς απαγορευτικς διατξεις διατηρονται σε ισχ.

 

ρθρο 32: Συμμετοχ σε εταιρεες

1. Ο υπλληλος υποχρεοται να δηλνει στην υπηρεσα του τη συμμετοχ του σε νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου οποιασδποτε μορφς, εκτς των σωματεων και των κοινωφελν ιδρυμτων. 

2. Απαγορεεται ο υπλληλος να μετχει σε οποιαδποτε εμπορικ εταιρεα προσωπικ, περιορισμνης ευθνης κοινοπραξα να εναι διευθνων εντεταλμνος σμβουλος αννυμης εταιρεας διαχειριστς οποιασδποτε εμπορικς εταιρεας. Μετ απ δεια ο υπλληλος μπορε να μετχει στη διοκηση αννυμης εταιρεας γεωργικο συνεταιρισμο με την επιφλαξη του προηγομενου εδαφου. Η δεια χορηγεται με τις προποθσεις και τη διαδικασα των παραγρφων 1 και 2 του ρθρου 31 του παρντος.

3. Απαγορεεται η απκτηση απ υπλληλο, σζυγο του ανλικα τκνα τους μετοχν ανωνμων εταιρειν που υπγονται στον ειδικ λεγχο της υπηρεσας του. Ο υπλληλος που κατ το διορισμ ο διος σζυγος του ανλικα τκνα του κατχουν μετοχς ανωνμων εταιρειν οι οποες εμππτουν στην απαγρευση του προηγομενου εδαφου τις αποκτ κατ τη διρκεια της υπηρεσας του, λγω κληρονομις, υποχρεοται να υποβλει σχετικ δλωση στην υπηρεσα του και εντς ενς τους ετε να τις μεταβιβσει ετε να ζητσει τη μετακνηση του σε λλη αρχ της υπηρεσας του τη μετταξη του σε λλη δημσια υπηρεσα νομικ πρσωπο δημοσου δικαου. Η μετακνηση μετταξη εναι υποχρεωτικ για την υπηρεσα του και διενεργεται σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 66 και 74 του παρντος. Κατ το διστημα που μεσολαβε μχρι τη μεταββαση των μετοχν την ολοκλρωση της μετταξης του, ο υπλληλος εμππτει στο κλυμα συμφροντος του ρθρου 36 του παρντος. 

4. Διατηρονται σε ισχ ειδικς διατξεις που αναφρονται σε νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου της παρ. 2 του παρντος ρθρου και θεσπζουν πρσθετους περιορισμος για τους υπαλλλους.

5. Επιτρπεται η συμμετοχ υπαλλλων με την υπηρεσιακ τους ιδιτητα σε συνεταιρισμος στη διοκηση ανωνμων εταιρειν εταιρειν περιορισμνης ευθνης, οι οποες ελγχονται απ το Δημσιο, τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημσιες επιχειρσεις, ταν τοτο προβλπεται απ ειδικς διατξεις.

 

σκηση ιδιωτικο ργου εκπαιδευτικο

Οι προποθσεις για την σκηση ιδιωτικο ργου απ εκπαιδευτικος αναφρεται στην εγκκλιο του ΥΠΕΠΘ (αρ.πρωτ.14543/Δ2,13-2-2003), με την οποα ορζονται τα εξς:

Με το ρθρο 31 του Υ.Κ. που εφαρμζεται αναλογικ και στους εκπαιδευτικος Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης κατ το ρθρο 52 του ν. 2721/99, προβλπεται η σκηση ιδιωτικο ργου εργασας με αμοιβ, μετ απ σμφωνη αιτιολογημνη γνμη του Υπηρεσιακο Συμβουλου (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), που χορηγεται απ το αρμδιο ργανο για συγκεκριμνο ργο εργασα, εφσον το ργο η εργασα συμβιβζεται με τα καθκοντα της θσης του εκπαιδευτικο και δεν παρεμποδζει την ομαλ εκτλεση της υπηρεσας του, εν κατ την παρ. 3 του διου ρθρου δεν επιτρπεται η κατ’ επγγελμα σκηση εμπορας.

πως συνγεται απ τη γραμματικ ερμηνεα και τον σκοπ των παραπνω διατξεων το υπηρεσιακ συμβολιο, για να γνωματεσει για τη χοργηση της ανωτρω δειας, θα πρπει να λβει υπψη του τα εξς:

α) Η σκηση ιδιωτικο ργου εργασας νοεται ως εξαρεση και χι ως καννας.

β) Η σκηση ιδιωτικο ργου με αμοιβ, συντρχει στην περπτωση κατ την οποα προκπτει σταθερ και συστηματικ απασχληση του εκπαιδευτικο με οικονομικ δραστηριτητα απ την οποα επιδικεται η προσπριση οικονομικν ωφελημτων. Ττοια απασχληση συντρχει και στην περπτωση κατ την οποα το ιδιωτικ ργο εργασα ασκεται χι μεν ευθως απ τον διο τον εκπαιδευτικ, αλλ εμμσως απ αυτν μσω οικονομικο προσπου του οποου χει τον λεγχο.

γ) Το ργο η εργασα θα πρπει να εναι συμβατ με την ειδικτητα του εκπαιδευτικο και να μην προκαλε σγκρουση του ιδιωτικο του συμφροντος με το συμφρον της υπηρεσας και γενικτερα να μην μεινει το κρος της υπηρεσας του. 

δ) Να μην παρεμποδζει την ομαλ εκτλεση της υπηρεσας, δηλ. των καθηκντων του εκπαιδευτικο. τσι η παρεμπδιση π.χ. αφορ τον ημερσιο χρνο σκησης του ιδιωτικο ργου, την κπωση του εκπαιδευτικο κ.λ.π.

ε) Η δεια θα χορηγεται μνο για συγκεκριμνο ιδιωτικ ργο εργασα, δηλαδ μνο γι’ αυτ που ρητ προσδιορζει ο εκπαιδευτικς στην ατησ του και φυσικ χι αριστα. 

στ) Τλος απαγορεεται η κατ’ επγγελμα σκηση εμπορας, δηλαδ δεν απαγορεεται η απλ διενργεια ορισμνων εμπορικν πρξεων, αλλ η κτση της εμπορικς ιδιτητας, που συνιστ πραγματικ γεγονς, κατ το ουσιαστικ κριτριο, που καθιερνει το ρθρο 1 του εμπορικο Νμου, το οποο χρζει ανλογης απδειξης. Συγκεκριμνα, η σκηση εμπορας εναι πραγματικ, κατ βση, γεγονς που προποθτει κατ περπτωση, την ρευνα των επαγγελματικν συνθηκν. 

Επισημανεται, πντως, τι για τα ιατρικ καθς και τα λοιπ επαγγλματα, στα οποα προχει ο επιστημονικς καθαρ χαρακτρας, δεν μπορε να τεθε, κατ’ αρχς, ζτημα απκτησης της εμπορικς ιδιτητας απ τους επιστμονες που ασκον αυτ, αφο η σκηση του λειτουργματς τους δεν εναι , απ μνη της, δυνατ να της προσδσει την εμπορικ ιδιτητα.

 

Αναγκαες Διευκρινσεις

Α. Νομικ Συμβολιο του Κρτους (Ν.Σ.Κ.) Β Τμμα (24-5-2000)

δ) …επσης στην παραγραφ. 6 του αρθρ.14 του ν.1566/85 ορζεται τι δεια σκησης ιδιωτικο ργου στους εκπαιδευτικος χορηγεται, εν προηγουμνως καλυφθον με υπηρεσιακ διδασκαλα οι ανγκες των δημσιων σχολεων. Οι δημσιοι εκπαιδευτικο δεν επιτρπεται να διδσκουν σε ιδιωτικ σχολεα φροντιστρια. 

 

Β. (Εγκκλιος ΥΠΕΠΘ, αρ.Πρωτ. Δ2/26341, 10-1-96)

"... Οι εκπαιδευτικο της Δημσιας Ββαθμιας Εκπ/σης μπορον να διδσκουν σε ιδιωτικ ΙΕΚ, στερα βεβαως απ δεια που χορηγεται απ το οικεο ΠΥΣΔΕ."

Θα πρπει να συνεκτιμηθον τα εξς :

Α) η απασχληση τους στα ιδιωτικ ΙΕΚ να εναι εκτς ωραρου λειτουργας του σχολεου που υπηρετον

Β) Αυτ να μην αποβανει σε βρος της εκπ/κης δραστηριτητας στην υπηρεσα τους και 

Γ) Η απασχληση τους στα ιδιωτικ ΙΕΚ να μην υπερβανει τις 10 ρες την εβδομδα (στην ατηση προς το ΠΥΣΔΕ πρπει να επισυνπτεται και βεβαωση για το ψος της αμοιβς)

 

Γ. ργο απ εκπαιδευτικος Ξνων Γλωσσν και Φυσικς Αγωγς 

Δεδομνου τι στην περιοριστικ απαρθμηση των φροντιστηρων, (δια της παρ.2 του ρθρου 63 του ΑΝ.2545/1940) περιλαμβνονται τα φροντιστρια Ξνων Γλωσσν, δεν εναι κατ νμο δυνατ η χοργηση δειας ιδιωτικο ργου με αμοιβ στους εκπαιδευτικος Αγγλικν, προκειμνου να διδξουν σε φροντιστρια Ξνων Γλωσσν (Σχετικ και η υπαριθμ. 270/1998 ατομικ Γνωμ. Γραφεου Νομικο Συμβολου ΥΠΕΠΘ). Αντιθτως, εναι δυνατ η χοργηση δειας σε εκπαιδευτικος Φυσικς Αγωγς προκειμνου να διδξουν σε Αθλητικ Σωματεα, εφσον αυτ δεν περιλαμβνονται στην περιοριστικ απαρθμηση των φροντιστηρων, εν το μθημα της Φυσικς Αγωγς δεν εναι διδασκμενο σε φροντιστρια (Σχετ. 5/1998 γνωμ. ΝΣΚ ), (Γνωμοδτηση Ν 251/98)

 

Δ. ργο απ εκπαιδευτικος της Μουσικς

Στους εκπαιδευτικος Κλδου ΠΕ16-Μουσικς εναι δυνατ η χοργηση δειας ιδιωτικο ργου προκειμνου να διδξουν σε ωδεα των οποων η δρυση προβλπεται απ τις διατξεις του Β.Δ. 16 της 23-12-65/15-1-66 (τ.Α/7) προς δικρισιν των φροντιστηρων μουσικς, δεδομνου τι ρητ στην παρ. 5 του αρθρ.63 του αυτο ως νω ΑΝ2545/1940 «δε θεωρονται ως φροντιστρια μουσικς τα Ωδεα και οι Φιλαρμονικα Μουσικα», τηρουμνων εν πση περιπτσει των προποθσεων των ρθρων 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985 και 77 παρ.2 του ΠΔ 611/1977. (γνωμοδτηση ΝΣΚ 251/98).

 

Ε. Εγκκλιος ΥΠΕΠΘ, αρ.Πρωτ.1272/ Δ2/2000

Σχετικ με το αρ. Δ2/1495/2000, 15-3-2000 « […] σας γνωστοποιομε τι οι μνιμοι εκπ/κοι κλ.ΠΕ13, Νομικν-Πολιτικν Επιστημν , νομιμοποιονται να ασκον το επγγελμα του δικηγρου ως δετερη εργασα, χωρς να προαπαιτεται η χοργηση της προβλεπμενης απ το αρθρ.31 του ν. 3528/2007αδεας, με την προπθεση ββαια τι δε παρεμποδζεται η ομαλ εκτλεση της υπηρεσας τους.

Η απαγρευση σκησης ιδιωτικο ργου επ’ αμοιβ δεν αφορ τις συγγραφικς και επιστημονικς ασχολες του υπαλλλου.

Το ΠΥΣΔΕ δε προβανει στην χοργηση της απαιτομενης δειας σκησης ιδιωτικο ργου με αμοιβ στους εκπ/κους (πως μηχανοτεχντες, ηλεκτροτεχντες κλπ) στην περπτωση που οι αιτοντες χουν στερηθε την δεια σκησης του επαγγλματος μετ το διορισμ τους στο Δημσιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.57/97/οικ 24824) 

 

ΣΤ. Συμμετοχ εκπαιδευτικο σε ετερρρυθμη–ομρρυθμη εταιρεα. ΔΙΔΑΔ/Φ.57.2/129/4165/29-07-2005 και ΔΙΔΑΔ/Φ.57/123/21358/19-11-04.

Σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 2 και 3 του ρθρου 32 του ν. 3528/07, δεν επιτρπεται στον υπλληλο η κατ’ επγγελμα σκηση εμπορας και απαγορεεται σε αυτν να μετχει σε οποιαδποτε εμπορικ εταιρεα (προσωπικ, περιορισμνης ευθνης κοινοπραξα) να εναι διευθνων εντεταλμνος σμβουλος ανωνμου εταιρεας διαχειριστς οποιασδποτε εμπορικς εταιρεας.

Ειδικτερα σας τονζουμε τι ενψει της κερδοσκοπικς επιδωξης οποιασδποτε εμπορικς εταιρεας και της συνακλουθης ανπτυξης εμπορικν συναλλαγν, οι οποες συνδονται με την εμπορικ ιδιτητα που ρητ απαγορεεται στους δημοσους υπαλλλους, η κατ το νμο απαγρευση συμμετοχς του υπαλλλου σε εταιρεες εναι γενικ και σχεδν απλυτη. Αφορ δηλαδ λους τους τπους των εταιρειν, οι οποες υφστανται σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα, με μνη εξαρεση τη δυναττητα συμμετοχς του υπαλλλου στη διοκηση αννυμης εταιρεας γεωργικν συνεταιρισμν.

Συνεπς, σμφωνα με τα ανωτρω δεν νομιμοποιεται δημσιος υπλληλος να συμμετχει με την ιδιτητα του μετχου στη δημιουργα Ο.Ε., με δεδομνο τι αυτ αποτελε προσωπικ εμπορικ εταιρεα.

σον αφορ τλος τη δυναττητα συμμετοχς σε αννυμη εταιρεα ισχουν τα παρακτω:

Σμφωνα με το ρθρο 32 του ν.3528/2007, μπορε ο υπλληλος, μετ απ δεια, να μετχει στη διοκηση ανωνμου εταιρεας, χωρς μως να εναι διευθνων εντεταλμνος σμβουλος αυτς.

Απαγορεεται η απκτηση απ υπλληλο, σζυγ του ανλικα τκνα τους μετοχν ανωνμων εταιρειν που υπγονται στον ειδικ λεγχο της υπηρεσας του.

 

Ζ. σκηση ιδιωτικο ργου απ εκπαιδευτικος κλδων ΠΕ14.01 (ιατρς), ΠΕ14.02 (οδοντατρος) και ΠΕ12 (μηχανικς). 

Σμφωνα με την υπ’ αριθμ. 378/2002 γνωμοδτηση του Β’ Τμ. Του Ν.Σ.Κ.: «η καθημεριν, διαρκς, σταθερ και συστηματικ παροχ οδοντιατρικν υπηρεσιν στω και για τσσερις (4) ρες ημερησως, συνιστ σκηση του ελεθερου επαγγλματος του οδοντιτρου, το οποο δεν συμβιβζεται με τα καθκοντα της θσης του δημοσου υπαλλλου γιατ εμππτει στον καννα της απαγρευσης που θτει μμεσα η διταξη της παρ. 1 του ρθρου 31 του Υ.Κ. και χι στην εξαρεση.»

Κατ’ ακολουθα των προαναφερθντων, πως εναι φυσικ, εφσον ββαια συντρχουν οι αυτς προποθσεις και για τους λλους δο κλδους μονμων εκπαιδευτικν τους ΠΕ14.01 (Ιατρος) και ΠΕ12 (Μηχανικος), προσκει η δια απντηση. 

 

Η. Χοργηση δειας για πληση προντων πνευματικο – καλλιτεχνικο χαρακτρα (ΔΙΔΑΔ / Φ57/ 167/26145/15-01-2007). 

Σμφωνα με εγκκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ σε απντηση σχετικο ερωτματος, εναι δυνατ η χοργηση της δειας του ρθρου 31 του Υ.Κ. για πληση προντων πνευματικο – καλλιτεχνικο χαρακτρα ιδας παραγωγς.

Σε κθε περπτωση πντως το μνο αρμδιο ργανο να αποφανθε ως προς τη χοργηση της αιτομενης δειας εναι το οικεο υπηρεσιακ συμβολιο, το οποο οφελει να αιτιολογσει ανλογα τη σχετικ ποψ του. 

 

Θ. σκηση ιδιωτικο ργου σε ιδιωτικ ΚΕΚ – Εργαστρια ελευθρων σπουδν.

Σμφωνα με την υπ’ αριθμ 535/2005 (γκριση υπουργο 27/3/2006) Γνωμοδτηση της Νομικς Υπηρεσας του ΥΠΕΠΘ η σκηση ιδιωτικο ργου (διδασκαλα σε ιδιωτικ ΚΕΚ σε εργαστριο ελευθρων σπουδν), ανεξρτητα απ τη φση της εργασιακς σχσης που δημιουργεται, δεν δναται να θεωρηθε μη συμβατ προς το ρλο του εκπαιδευτικο, ως αναφερμενη σε σκηση αμιγς διδακτικο ργου και επομνως δεν εμππτει στην απαγρευση του ρθρου 31 παρ. 1 Υ.Κ.

Στο σημεο αυτ επισημανεται τι, προς αποφυγ συγχσεων, εναι ενδεδειγμνο, κθε φορ που υποβλλεται ατηση εκπαιδευτικο για διδασκαλα σε εργαστριο ελευθρων σπουδν, να διαπιστνεται σαφς τι πρκειται για εργαστριο του Νομοθετικο Διατγματος της 9/9 Οκτωβρου 1935 και χι για φροντιστριο ελευθρων σπουδν της περπτωσης στ’ του ρθρου 63 παρ. 2 του Α.Ν.2545/40, δεδομνου τι, ευλγως, για το τελευταο ισχει η ρηθεσα απαγρευση του ρθρου 14 παρ. 16 εδ. 6 του ν. 1566/85.

Η λειτουργα των ΚΕΚ εργαστηρων ελευθρων σπουδν, που πρκειται να διδξουν οι εκπαιδευτικο, δεν πρπει να εμππτει στις διατξεις του ρθρου 35 του Υ.Κ. (κατοχ δετερης θσης). Στην περπτωση αυτ η υπηρεσιακ δεια εναι ανεπτρεπτη. 

Συνεπς η χοργηση υπηρεσιακς δειας σε εκπαιδευτικ για διδασκαλα σε ιδιωτικ ΚΕΚ Εργαστριο Ελευθρων Σπουδν εναι κατ’ αρχν επιτρεπτ με τη συνδρομ των παραπνω προποθσεων.

 

Ι. Απασχληση εκπαιδευτικν εντς της οργανικς θσης (Δ2/26262/10-11-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκκλιος Δ2/26262/10-11-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Με αφορμ ερωτματα που υποβλθηκαν στην Υπηρεσα μας, σχετικ με την απασχληση εκπαιδευτικν εντς της οργανικς τους θσης, σας γνωρζουμε τι, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 31 του Υπαλληλικο Κδικα (Ν.2683/9.2.1999), οι οποες εφαρμζονται και στο εκπαιδευτικ προσωπικ, σμφωνα με το ρθρο 53 παρ. 2 του ν.2721/99, ο υπλληλος μπορε να ασκε ιδιωτικ ργο εργασα με αμοιβ, μετ απ δεια, εφσον ββαια, συμβιβζεται με τα καθκοντα της θσης του και δεν παρεμποδζει την ομαλ εκτλεση μετ απ σμφωνη αιτιολογημνη γνμη του οικεου υπηρεσιακο συμβουλου (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και μπορε να ανακαλεται με τον διο τρπο. Στην περπτωση κατ την οποα, ασκεται απ τον υπλληλο ιδιωτικ ργο εργασα με αμοιβ χωρς τη χοργηση προηγομενης δειας απ το υπηρεσιακ συμβολιο, εφαρμζονται οι διατξεις της παρ. Θ` του ρθρου 107 του Ν. 2683/9.2.1999, σμφωνα με το οποο διαπρττεται πειθαρχικ παρπτωμα.

 

ΙΑ.251/1998 Ν.Σ.Κ. Γνωμοδτηση 251/1998 Ν.Σ.Κ.

Απ τις προπαραταθεσες διατξεις προκπτουν τα ακλουθα: 

δεια ασκσεως ιδιωτικο ργου χορηγεται στους εκπαιδευτικος της Π.Ε./Δ.Ε. εφ` σον προηγουμνως καλυφθον με υπερωριακ διδασκαλα οι ανγκες των δημσιων σχολεων και υπ την προπθεση ββαια, τι το ργο και εν προκειμνω η διδασκαλα δεν θα παρασχεθε σε ιδιωτικ σχολεα φροντιστρια, εν για τους εκπαιδευτικος της πρωτοβθμιας εκπαδευσης δεν εναι επιτρεπτ η δεια ασκσεως ργου εφ` σον αφορ παρδοση ιδιαιτρων μαθημτων, ρητς απαγορευμνη απ την διταξη της παρ. 9 του ρθρου 13 του ν.1566/85, η οποα διταξη χει ανλογη εφαρμογ και για τους εκπαιδευτικος της Β/θμιας εκπ/σης, σμφωνα με την παρ. 20 του ρθρου 14 του ν.1566/1985.

Επομνως, δεδομνου τι στην περιοριστικ απαρθμηση των φροντιστηρων, δια της παρ. 2 του ρθρου 63 του ΑΝ. 2545/1940 περιλαμβνονται τα φροντιστρια Ξνων γλωσσν, δεν εναι κατ νμο δυνατ η χοργηση αδεας ιδιωτικο ργου με αμοιβ στους εκπαιδευτικος Αγγλικν, προκειμνου να διδξουν σε φροντιστρια Ξνων γλωσσν (Σχετικ και η υπ` αριθμ. 270/1998 ατομικ Γνωμ. Γραφεου νομικο Συμβολου ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Αντιθτως εναι δυνατ η χοργηση δειας στους εκπαιδευτικος Φυσικς αγωγς προκειμνου να διδξουν σε Αθλητικ Σωματεα, εφ` σον αυτ δεν περιλαμβνονται στην περιοριστικ απαρθμηση των φροντιστηρων, εν το μθημα της Φυσικς Αγωγς δεν εναι εκ των διδασκομνων στα φροντιστρια (Σχετ. 5/1998 γνωμ. Ν.Σ.Κ.).

Τλος και στους εκπαιδευτικος κλδου ΠΕ 16, (Μουσικς) εναι δυνατ η χοργηση σχετικς αδεας διδασκαλας προκειμνου να διδξουν σε ωδεα των οποων η δρυση προβλπεται απ τις διατξεις του Β.Δ. 16 της 23-12-65/15-1-66 (τ.Α`) προς δικρισιν των φροντιστηρων μουσικς, δεδομνου τι ρητ στην παρ. 5 του ρθρου 63 του αυτο ως νω ΑΝ 2545/.1940 "Δεν θεωρονται ως φροντιστρια μουσικς τα Ωδεα και οι Φιλαρμονικα Μουσικα", τηρουμνων εν πση περιπτσει των προποθσεων των ρθρων 14 παρ. 16 του ν.1566/1985 και 77 παρ. 2 του Π.Δ. 611/1977.