2012

23 2012

Βασλης Φουρτονης Αναπληρωματικς αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Αγαπητο συνδελφοι/ες

Απ τις 17 Μαου 2012 χει κυκλοφορσει η εγκκλιος για τις αποσπσεις απ ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και για Σ.Μ.Ε.Α., Τμματα νταξης, ΚΕΔΔΥ και Διαπολιτισμικ Σχολεα.

Επσης με διαφορετικ εγκκλιο καλονται οι συνδελφοι που επιθυμον να καταθσουν ατηση για απσπαση σε υπηρεσες φορες του υπουργεου Παιδεας πως:

α) στην Κεντρικ Υπηρεσα του Υπουργεου

β) στις Περιφερειακς Διευθνσεις Εκπαδευσης

γ) στις Διευθνσεις Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

δ) στις ανεξρτητες αποκεντρωμνες υπηρεσες του Υπουργεου

ε) σε νομικ πρσωπα δημοσου και ιδιωτικο δικαου που εποπτεονται απ το Υπουργεο

Παιδεας και στ) στα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.)

Οι αιτσεις για αποσπσεις απ ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσες και φορες του Υπουργεου Παιδεας μπορον να κατατεθον απ τις 23-5-2012 μχρι και τη 1-6-2012.

 

Βασικς πληροφορες για τις αποσπσεις

α) Μπορομε να δηλσουμε μχρι 5 ΠΥΣΠΕ προτμησης και μχρι 1 φορα αρμοδιτητας του ΥΠΕΠΘ

β) Στην περπτωση που κποιος συνδελφος/σα κνει ατηση για απσπαση απ ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ατηση για υπηρεσα φορα του ΥΠΕΠΘ, προηγεται η εξταση των αιτσεων για τους φορες και σε περπτωση ικανοποησης δεν θα εξετζεται η ατηση απσπασης για λλο ΠΥΣΠΕ.

γ) Ανκληση ατησης μπορε να γνει μνο, εν οι λγοι χουν προκψει μετ την λξη της προθεσμας κατθεσης της ατησης.

δ) Δικαωμα υποβολς ατησης χουν λοι οι εκπαιδευτικο εκτς απ τους συναδλφους που διορστηκαν το τος 2011-2012 και διανουν το 2ο τος υπηρτησης της οργανικς τους, εν εξαιρονται οι νεοδιριστοι που ανκουν στην ειδικ κατηγορα και σοι εναι στελχη της εκπαδευσης.

 

Τα κριτρια μοριοδτησης των αποσπσεων ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Η μοριοδτηση των αιτσεων καθορζεται απ 4 παργοντες:

α) την συνολικ υπηρεσα, β) τη συνυπηρτηση, γ) την εντοπιτητα και δ) τους οικογενειακος λγους.

Αναλυτικ τη μοριοδτηση χει ως εξς:

Η συνολικ υπηρεσα ως εξς:

α) 1 μονδα για κθε τος απ 1 ως και 10 τη υπηρεσας

β) 1,5 μονδες για κθε τος απ 10 τη ως και 20 τη

γ) 2 μονδες για κθε τος υπηρεσας απ 20 τη και νω

Η συνυπηρτηση δνει 10 μονδες

Η εντοπιτητα δνει 4μονδες,

Οι οικογενειακο λγοι ως εξς:

α) Οι γγαμοι εκπαιδευτικο λαμβνουν 4 μονδες. διο αριθμ μονδων λαμβνουν και οι διαζευγμνοι σε δισταση γονες εκπαιδευτικο, στους οποους χει ανατεθε νμιμα η επιμλεια γαμων ανλικων σπουδαζντων παιδιν (φυσικν, θετν αναγνωρισμνων).

β) Οι εκπαιδευτικο σε χηρεα λαμβνουν 12μονδες, αν χουν παιδ που εναι ανλικο σπουδζει, αλλις λαμβνουν 4 μονδες.

γ) Οι εκπαιδευτικο με μονογονεκ οικογνεια, χωρς να χει προηγηθε γμος, λαμβνουν 6 μονδες, εφσον χουν παιδ που εναι ανλικο σπουδζει. Οι εκπαιδευτικο που εναι γγαμοι, σε δισταση, σε διζευξη χηρεα με μονογονεκ οικογνεια λαμβνουν 5 μονδες για το πρτο, 6 μονδες για το δετερο και 8 μονδες για το τρτο παιδ (φυσικ, θετ αναγνωρισμνο) και 10 μονδες για κθε να απ τα υπλοιπα παιδι, εφσον αυτ εναι γαμα ανλικα σπουδζουν.

 

Αποσπσεις κατ προτεραιτητα

Προβλπονται αποσπσεις κατ προτεραιτητα σε συγκεκριμνες κατηγορες εκπαιδευτικν και κατ σειρ σγκρισης μεταξ τους ως εξς:

α) σοι ανκουν σε ειδικ κατηγορα μετθεσης. Μπορετε να δετε αναλυτικ την εγκκλιο για τις συγκεκριμνες περιπτσεις ασθενειν απλ διευκρινζεται τι για τις αποσπσεις με υπαγωγ σε ειδικ κατηγορα αρκε γνωμτευση πρωτοβθμιας υγειονομικς επιτροπς.

β) Εναι σζυγοι στρατιωτικν των Ενπλων Δυνμεων, νστολου προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος καθς και του Ειδικο νστολου προσωπικο Δημοτικς Αστυνομας

γ) Εναι εκλεγμνοι περιφερειακο σμβουλοι, δμαρχοι, δημοτικο σμβουλοι, πρεδροι δημοτικν και τοπικν κοινοττων εκπρσωποι τοπικν κοινοττων δ) Εναι σζυγοι δικαστικν λειτουργν.

 

Αποσπσεις σε ΣΜΕΑ, Τμματα νταξης και Διαπολιτισμικ Σχολεα

Για τις αποσπσεις αυτς οι εκπαιδευτικο θα πρπει να χουν τα προσντα που αναφρονται στο ρθρο 4 παρ. Α4 του Ν. 2817/2000. Η ατηση αυτ θα συνοδεεται απ αναλυτικ βιογραφικ σημεωμα και επσημα γγραφα (επικυρωμνα αντγραφα) για την απδειξη των απαιτομενων προσντων.

Επσης για απσπαση σε διαπολιτισμικ σχολεα οι εκπαιδευτικο οφελουν να διαθτουν αυξημνα προσντα που αποδεικνονται με τα παρακτω:

α) Πιστοποιητικ για τη γνση ξνης γλσσας (κατ προτεραιτητα της μητρικς γλσσας της πλειοψηφας των μαθητν),

β) Βεβαισεις παρακολοθησης σεμιναρων σχετικν με τη διδασκαλα σε παλιννοστοντες μαθητς και

γ) Βεβαισεις για τυχν προπηρεσα τους σε Διαπολιτισμικ Σχολεα σε Σχολεα του εξωτερικο.

 

Πατστε ΕΔΩ για την εγκκλιο των αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΕΔΩ για την εγκκλιο των αποσπσεων σε φορες