8 2012

Στο ΦΕΚ 54/Α'/14-03-2012 δημοσιετηκε ο ν.4057/2012 «Πειθαρχικ Δκαιο Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου», με τον οποο αντικαθσταται το κεφλαιο ΣΤ' του Μρους Δ' και το Μρος Ε' του Υπαλληλικο Κδικα (ν.3528/2007).

Στις διατξεις του ανωτρω νμου εμππτουν:

Οι πολιτικο υπλληλοι με σχση εργασας δημοσου δικαου που υπγονται στον Υπαλληλικ Κδικα (ρθρο 2 του ν. 3528/2007).

Το προσωπικ του Δημοσου και των νομικν προσπων δημοσου δικαου που υπηρετε με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου και κατχει οργανικς θσεις. Στο προσωπικ αυτ εφαρμζονται αναλγως οι διατξεις που αναφρονται σε θματα θσης σε αργα καθς και εκενες με τις οποες προβλπονται πειθαρχικ παραπτματα και πειθαρχικς ποινς (ρθρο τταρτο του ν. 4057/2012).

Οι πολιτικο υπλληλοι με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ α' βαθμο (ρθρο πμπτο του ν. 4057/2012) και β' βαθμο (ρθρα 146Α και 146Β του ν. 4057/2012 σε συνδυασμ με την παρ. 1 του ρθρου 252 του ν. 3852/2010) και 1 των νομικν προσπων δημοσου δικαου αυτν, οι οποοι υπγονται σε λες τις διατξεις του ανωτρω νμου, εκτς των θεμτων που αφορον τους πειθαρχικς προσταμνους, τα οποα ρυθμζονται ειδικτερα με τις διατξεις των ρθρων 121 και 191 του ν. 3584/2007 και των παρ. 2 και 3 του ρθρου 252 του ν. 3852/2010.

4. Το προσωπικ των ΟΤΑ α' βαθμο και των νομικν προσπων δημοσου δικαου αυτν που υπηρετε με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου. Στο προσωπικ αυτ εφαρμζονται αναλγως οι διατξεις που αναφρονται σε θματα θσης σε αργα καθς και εκενες με τις οποες προβλπονται πειθαρχικ παραπτματα και πειθαρχικς ποινς (παρ. 2, ρθρο πμπτο του ν. 4057/2012).

Με τις ρυθμσεις του ν.4057/2012 επρχεται μια ριζικ αναμρφωση του πειθαρχικο δικαου των υπαλλλων που υπγονται σε αυτν προκειμνου να αντιμετωπισθον οι παθογνειες και δυσλειτουργες του υφιστμενου μχρι σμερα συστματος. Με τις ρυθμσεις του νμου εισγονται καινοτομες , κυριτερες απ τις οποες εναι οι ακλουθες:

Α) Προσδιορζονται σαφς τα πειθαρχικ παραπτματα, οτως στε ο δημσιος υπλληλος να γνωρζει εκ των προτρων το νομικ πλασιο και να αποφεγει πρξεις παραλεψεις πειθαρχικ αποδοκιμαστες εν αντιμετωπζονται με ιδιατερη αυστηρτητα τα παραπτματα με οικονομικ αντικεμενο. Με τον τρπο αυτ παει να υφσταται ο κνδυνος των αυθαρετων κρσεων, εξυπηρετεται η αρχ της ασφλειας δικαου και λαμβνεται ιδιατερη πρνοια για τα παραπτματα με οικονομικ αντικεμενο.

Παρλληλα, θεσπζεται μεγαλτερος χρνος παραγραφς στε να αντιμετωπζονται περιπτσεις μη πειθαρχικς δωξης λγω της παρδου του σντομου μχρι σμερα προβλεπμενου χρνου παραγραφς.

Β) Αναμορφνονται οι πειθαρχικς ποινς με τη θσπιση αυστηρτερων, την εισαγωγ νων καθς και την κλιμκωση των προβλεπμενων. Για τα βαρτερα πειθαρχικ παραπτματα προβλπεται καττατη επιβαλλμενη ποιν, πως επσης και η δυναττητα επιβολς, επιπροσθτως, χρηματικς κρωσης μχρις ορισμνου ποσο. Με τον τρπο αυτ το σστημα των πειθαρχικν ποινν γνεται αυστηρτερο, προκειμνου να αντιμετωπισθον αποφασιστικ φαινμενα παρνομης συμπεριφορς στο δημοσιοπαλληλικ σμα, παρχοντας ταυτχρονα στο πειθαρχικ συμβολιο τη δυναττητα να επιβλει την πειθαρχικ ποιν που προσκει στη βαρτητα του πειθαρχικο παραπτματος.

Γ) Αναμορφνονται τα πειθαρχικ συμβολια τα οποα εναι πλον ργανα διαφορετικ απ τα υπηρεσιακ συμβολια και χουν ως αποκλειστικ αρμοδιτητα την εξταση των πειθαρχικν υποθσεων. Προκειμνου δε να διασφαλζονται οι αρχς της αντικειμενικτητας και της αμεροληψας συμμετχουν σε αυτ, κατ κριο λγο, δικαστικο λειτουργο.

Επ των ειδικτερων ρυθμσεων σημεινονται τα κτωθι:

1. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ:

Στο ρθρο 107 παρ. 1 παρατθενται τα πειθαρχικ παραπτματα, η τλεση των οποων μπορε να επισρει την επιβολ πειθαρχικς ποινς .

Η παρβαση του υπαλληλικο καθκοντος, πως αυτ προσδιορζεται απ τις υποχρεσεις που επιβλλουν στον υπλληλο οι κεμενες διατξεις, εντολς και οδηγες, αναγορεεται σε ιδιατερο πειθαρχικ παρπτωμα (περ. β').

Στην περ. δ' και προκειμνου να αντιμετωπισθον φαινμενα διαφθορς , ορζεται ως πειθαρχικ παρπτωμα η απκτηση οικονομικο οφλους ανταλλγματος προς φελος του διου του υπαλλλου τρτου προσπου, κατ την σκηση των καθηκντων του εξ αφορμς αυτν.

Στην περ. θ' ορζεται ως ιδιατερο πειθαρχικ παρπτωμα η σοβαρ απεθεια και στην περ. κστ' η απλ απεθεια.

Στην περ. ια' ορζεται ως πειθαρχικ παρπτωμα η παραβαση των υποχρεσεων του ρθρου 27 του ν. 3528/2007 (υποχρωση υπαλλλου να συμπεριφρεται κατ τρπο στε να καθσταται ξιος της κοινς εμπιστοσνης, να συμπεριφρεται με ευπρπεια στους πολτες και να τους εξυπηρετε, χωρς να κνει διακρσεις σε φελος σε βρος των πολιτν εξαιτας των πολιτικν, φιλοσοφικν θρησκευτικν τους πεποιθσεων), καθς και η αδικαιολγητη προτμηση νετερων υποθσεων με παραμληση των παλαιτερων και ενοποιονται τσι, ως να ιδιατερο πειθαρχικ παρπτωμα υποχρεσεις του υπαλλλου που υπρχαν ως ξεχωριστς περιπτσεις παραπτωμτων στις προσχουσες διατξεις.

Στην περ. ιβ' ορζεται ως πειθαρχικ παρπτωμα η ρνηση παροχς πληροφρησης χι μνο στους πολτες, αλλ και στις αρχς.

Στην περ. ιη' ορζεται ως πειθαρχικ παρπτωμα η ρνηση σμπραξης, συνεργασας, χοργησης στοιχεων εγγρφων κατ τη διεξαγωγ ρευνας, επιθερησης ελγχου απ τις Ανεξρτητες Διοικητικς Αρχς, το Γενικ Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης και τα ιδιατερα Σματα και Υπηρεσες Επιθερησης και Ελγχου.

Στην περ. ιθ' και προκειμνου να ενισχυθε η αξιοκρατα και η ιστητα κατ την αξιολγηση των υπαλλλων ορζεται ως ιδιατερο πειθαρχικ παρπτωμα η αδικαιολγητα μη γκαιρη σνταξη η σνταξη μεροληπτικς κθεσης αξιολγησης η σνταξη κθεσης με κρσεις χαρακτηρισμος που δεν εξειδικεονται με αναφορ συγκεκριμνων στοιχεων.

Στην περ. κβ' εκσυγχρονζεται το περιεχμενο του πειθαρχικο παραπτματος της σναψης στενν κοινωνικν σχσεων υπαλλλου με λλα πρσωπα προς την κατεθυνση της τιμωρας μνο εκενων των περιπτσεων που η σναψη ττοιου εδους σχσεων γνεται με αφορμ το χειρισμ θεμτων αρμοδιτητας του υπαλλλου, απ την αντιμετπιση των οποων εξαρτνται ουσιδη συμφροντα των προσπων αυτν.

Στην περ. κζ' ορζεται ως ιδιατερο πειθαρχικ παρπτωμα η μη τρηση του ωραρου απ τον υπλληλο και η παρλειψη του προσταμνου να ελγχει την τρησ του.

Στην περ. λβ' 2 . 3861/2010. .

 

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ:

Στο ρθρο 109, που αναφρονται οι πειθαρχικς ποινς, προβλπονται

αφενς νες και αφετρου αυστηρτερες σε σχση με τις προσχουσες.

Ειδικτερα σι νες πειθαρχικς ποινς εναι η στρηση του δικαιματος συμμετοχς σε διαδικασα επιλογς προσταμνου οργανικς μονδας

οποιουδποτε επιπδου απ να (1) ως πντε (5) τη καθς και η αφαρεση της σκησης των καθηκντων προσταμνου οργανικς μονδας οποιουδποτε επιπδου για τη θητεα το υπλοιπο της. Οι συγκεκριμνες ποινς κρθηκε αναγκαο να υιοθετηθον δεδομνου τι με το ισχον σστημα κινητς ιεραρχας οι υπλληλοι δεν καταλαμβνουν τις θσεις ευθνης με προαγωγ αλλ ασκον τα καθκοντα για ορισμνο χρνο με συνπεια η ποιν του υποβιβασμο να μην χει πλον την δια βαρτητα .

Θεσπζεται μεγαλτερη κλιμκωση στις πειθαρχικς ποινς, η οποα διαμορφνεται ως εξς: το ριο της πειθαρχικς ποινς του προστμου αυξνεται ως τις αποδοχς δδεκα (12) μηνν. Η πειθαρχικ ποιν της προσωρινς πασης κυμανεται απ τρεις (3) ως δδεκα (12) μνες και η πειθαρχικ ποιν του υποβιβασμο μπορε να φτσει τους δο (2) βαθμος (ρθρο 109, παρ. 1). Σημεινεται, εν προκειμνω, τι ο υπλληλος που τιμωρεται με υποβιβασμ δεν κρνεται για προαγωγ οτε συμμετχει στη διαδικασα επιλογς προσταμνων, πριν περσει απ την ημερομηνα εκτλεσης της πειθαρχικς απφασης χρονικ διστημα σο με το χρνο που απαιτεται για προαγωγ (ρθρο 144, παρ. 4).

Με σκοπ την ουσιαστικ αντιμετπιση των σοβαρν πειθαρχικν παραπτωμτων, προβλπεται καττατο ριο ως προς την πειθαρχικ ποιν που μπορε να επιβληθε σε περπτωση διπραξς τους. ρθρο 109 παρ. 5α Ειδικτερα για τα παραπτματα:

α. πρξεις με τις οποες εκδηλνεται ρνηση αναγνρισης του Συντγματος λλειψη αφοσωσης στην Πατρδα και τη Δημοκρατα,

β. παρβαση καθκοντος κατ τον Ποινικ Κδικα λλους ειδικος ποινικος νμους,

γ. απκτηση οικονομικο οφλους ανταλλγματος προς φελος του διου του υπαλλλου τρτου προσπου, κατ την σκηση των καθηκντων του εξ αφορμς αυτν,

δ. σοβαρ απεθεια και

ε. αδικαιολγητη αποχ απ την εκτλεση των καθηκντων, εφσον υπερβανει τις εκοσι δο (22) εργσιμες ημρες συνεχς τις τριντα (30) εργσιμες ημρες σε διστημα ενς (1) τους, δεν μπορε να επιβληθε ποιν καττερη του υποβιβασμο.

Με την παρ. 3 του ρθρου 109 προβλπεται τι σε περιπτσεις υπαλλλων που χουν υποπσει σε ιδιατερα σοβαρ πειθαρχικ παραπτματα, το αρμδιο πειθαρχικ ργανο χει τη δυναττητα να επιβλλει, επιπλον της πειθαρχικς ποινς, διοικητικ κρωση δηλ. χρηματικ πρστιμο. Συγκεκριμνα, ταν επιβλλονται οι πειθαρχικς ποινς της στρησης του δικαιματος προαγωγς απ να (1) ως πντε (5) τη της στρησης του δικαιματος συμμετοχς σε διαδικασα επιλογς προσταμνου απ να (1) ως πντε (5) τη της αφαρεσης της σκησης καθηκντων προσταμνου οργανικς μονδας για τη θητεα το υπλοιπο της του υποβιβασμο ως δο (2) βαθμος της προσωρινς πασης απ τρεις (3) ως δδεκα (12) μνες και συντρχουν επιβαρυντικς περιστσεις, το πειθαρχικ συμβολιο δναται να επιβλλει επιπλον διοικητικ κρωση απ τρεις χιλιδες (3.000) ως τριντα χιλιδες (30.000) ευρ. Στην περπτωση που σε υπλληλο χει επιβληθε η ποιν της οριστικς πασης για τα παραπτματα της απκτησης οικονομικο οφλους ανταλλγματος προς φελος του ιδου τρτου προσπου κατ την σκηση των καθηκντων του εξ αφορμς αυτν /και της αναξιοπρεπος ανξιας ανρμοστης για υπλληλο συμπεριφορς εντς εκτς υπηρεσας, που σχετζεται με οικονομικ αντικεμενο, το πειθαρχικ συμβολιο μπορε να επιβλλει επιπλον διοικητικ κρωση απ δκα χιλιδες (10.000) ως εκατ χιλιδες (100.000) ευρ.

Σμφωνα με το ρθρο 113 παρ. 1 και 2 στην περπτωση που ο πειθαρχικς διωκμενος χει απολσει την υπαλληλικ ιδιτητα, η καταδικαστικ πειθαρχικ απφαση δεν παραμνει πλον ανεκτλεστη, αλλ, εν του επιβληθε πειθαρχικ ποιν αντερη του προστμου, μετατρπεται απ το πειθαρχικ συμβολιο, ανλογα με τη βαρτητα του παραπτματος, σε ποιν προστμου αποδοχν ως δδεκα (12) μηνν με δυναττητα επιβολς και διοικητικς κρωσης.

Με τις διατξεις των ρθρων 118 και 119 αυξνεται το ερος των πειθαρχικν ποινν που μπορον να επιβλλουν οι πειθαρχικς προστμενοι. Ο Υπουργς και το Δ.Σ. νομικν προσπων δημοσου δικαου μπορον να επιβλλουν την πειθαρχικ ποιν του προστμου ως και τις αποδοχς τριν (3) μηνν αντ των αποδοχν του ενς (1) μηνς που σχυε μχρι σμερα. Ανλογη αξηση του ερους των πειθαρχικν ποινν προβλπεται και για τους λοιπος πειθαρχικς προστμενους.

Με το ρθρο 117 γνεται προσαρμογ του ορισμο των πειθαρχικς προσταμνων στις διατξεις του ν. 3852/2010. Ειδικτερα, ορζονται ως πειθαρχικς προστμενοι ο Γενικς Γραμματας Αποκεντρωμνης Διοκησης αντ του Γενικο Γραμματα Περιφρειας και ο Ελεγκτς Νομιμτητας για το προσωπικ τους αντστοιχα.

Ο Υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης ασκε πειθαρχικ εξουσα και: α) στους υπαλλλους του δημοσου και των νομικν προσπων δημοσου δικαου για ανρμοστη συμπεριφορ προς τους πολτες, αδικαιολγητη μη εξυπηρτησ τους, μη γκαιρη διεκπεραωση των υποθσεν τους, ρνηση συνεργασας με τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) και μη εφαρμογ των περ απλοστευσης των διαδικασιν και καταπολμησης της γραφειοκρατας διατξεων, β) στους υπαλλλους των Κντρων Εξυπηρτησης Πο­λιτν (Κ.Ε.Π.) για οποιοδποτε πειθαρχικ παρπτωμα. Ειδικ για τους υπαλλλους των Κ.Ε.Π. που ανκουν στους Ο.Τ.Α., ο Υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης μπορε να ασκε πειθαρχικ δωξη ενπιον του αρμοδου οργνου κατ την κεμενη νομοθεσα.

3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

Με τις διατξεις του ρθρου 112 αυξνονται τα χρονικ ρια της παραγραφς των πειθαρχικν παραπτωμτων, τα οποα στο ν. 3528/2007 ταν μικρ και επτρεπαν την αποφυγ της τιμωρας. τσι ο χρνος της παραγραφς εναι πλον πντε (5) τη απ την ημρα διπραξης του πειθαρχικο παραπτματος και επτ (7) τη εν επλθε διακοπ της παραγραφς λγω κλσης σε απολογα παραπομπς στο πειθαρχικ συμβολιο. Ειδικ στις περιπτσεις πειθαρχικν παραπτωμτων με ιδιατερο βαθμ βαρτητας, πως η πρξη ρνησης αναγνρισης του Συντγματος λλειψης αφοσωσης στην Πατρδα και τη Δημοκρατα, η παρβαση καθκοντος κατ τον Ποινικ Κδικα λλους ειδικος ποινικος νμους, η απκτηση οικονομικο οφλους ανταλλγματος προς φελος του ιδου του υπαλλλου τρτου προσπου κατ την σκηση των καθηκντων του εξ αφορμς αυτν, η σοβαρ απεθεια και η αδικαιολγητη αποχ απ την εκτλεση των καθηκντων, ο χρνος παραγραφς εναι επτ (7) τη απ την ημρα διπραξης και δκα (10) τη εν επλθε διακοπ της παραγραφς λγω κλσης σε απολογα παραπομπς στο πειθαρχικ συμβολιο. Κατ7 εξαρεση για το πειθαρχικ παρπτωμα της απκτησης οικονομικο οφλους ως αφετηρα για την ναρξη της παραγραφς ορζεται η ημερομηνα που ο πειθαρχικς προστμενος λαβε γνση της τλεσης της πρξης.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Για λγους επιτχυνσης της πειθαρχικς διαδικασας ορζονται προθεσμες για τις πρξεις που προηγονται της πειθαρχικς δωξης και συντομεονται οι προθεσμες ολοκλρωσης της πειθαρχικς διαδικασας και κδοσης της πειθαρχικς απφασης.

Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 125 η προκαταρκτικ εξταση περατνεται εντς μηνς απ την ημερομηνα κατ την οποα ο πειθαρχικς προστμενος λαβε γνση των περιστατικν, που πιθανν συνιστον πειθαρχικ παρπτωμα , αν η προκαταρκτικ εξταση διεξγεται απ υπλληλο στερα απ εντολ του πειθαρχικς προσταμνου, απ την ημερομηνα που κοινοποιθηκε στον υπλληλο η απφαση ανθεσς της.

Επσης, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 126 η νορκη διοικητικ εξταση περατνεται εντς δο (2) μηνν απ την ημερομηνα που κοινοποιθηκε στον υπλληλο η απφαση ανθεσης διεξαγωγς της εντς τριν (3) μηνν, στην περπτωση που ο υπλληλος που τη διεξγει ζητσει με πλρως αιτιολογημνη ατησ του παρταση της προθεσμας για να (1) μνα.

Ακολοθως με τις διατξεις του ρθρου 127, παρ.6 η πειθαρχικ ανκριση περατνεται εντς μηνς απ την ημερομηνα κοινοποησης της σχετικς απφασης του πειθαρχικο συμβουλου στον υπλληλο που θα τη διενεργσει, ο οποος μπορε να ζητσει με πλρως αιτιολογημνη ατησ του, παρταση της προθεσμας αυτς ως να (1) μνα.

Με τις διατξεις του ρθρου 122, παρ.1 προβλπεται τι η πειθαρχικ διαδικασα ολοκληρνεται εντς δο (2) μηνν απ την κλση σε απολογα εντς τεσσρων (4) μηνν απ την παραπομπ ενπιον του πειθαρχικο συμβουλου.

Επσης στις διατξεις του ρθρου 146Α, παρ.10 προβλπεται τι η εκδκαση της νστασης απ το Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο γνεται εντς ξι (6) μηνν απ την περιλευσ της σε αυτ.

Τλος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 142, παρ.6 η εκδκαση προσφυγς απ το ΣτΕ απ το αρμδιο διοικητικ εφετεο γνεται εντς οκτ (8) μηνν απ την περιλευσ της στο οικεο δικαστριο.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Με το νο πειθαρχικ δκαιο καθστανται αυστηρτερες οι ρυθμσεις σχετικ με την εκτλεση των πειθαρχικν ποινν και το χρνο διαγραφς αυτν.

Με τις διατξεις του ρθρου 141, παρ.6 το πειθαρχικ συμβολιο μπορε πλον να αποφασζει την μεση εκτλεση της πειθαρχικς απφασης (δηλ. την εκτλεση πριν την προδο της προθεσμας σκησης νστασης την εκδκασ της), αν συντρχουν λγοι δημοσου συμφροντος, εκτς εν με αυτ χει επιβληθε η ποιν της οριστικς πασης του υποβιβασμο.

Ακολοθως με τις διατξεις του ρθρου 142, παρ.5 η προθεσμα για την σκηση της προσφυγς και η σκησ της δεν αναστλλουν την εκτλεση της πειθαρχικς απφασης, με εξαρεση τις πειθαρχικς αποφσεις που επιβλλουν την ποιν της οριστικς πασης του υποβιβασμο.

Τλος με τις διατξεις του ρθρου 145, παρ.1 προβλπεται τι ο χρνος διαγραφς της πειθαρχικς ποινς του προστμου απ τον υπηρεσιακ φκελο του υπαλλλου αυξνεται σε οκτ (8) τη εν στις ποινς που δεν διαγρφονται ποτ προστθενται, πραν της ποινς της οριστικς πασης, και οι ποινς της προσωρινς πασης και του υποβιβασμο.

6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

Α. Τα Πρωτοβθμια Πειθαρχικ Συμβολια (ρθρο 146Β και ρθρο πμπτο, παρ.4)

Προβλπεται, για πρτη φορ, η σσταση πρωτοβθμιων πειθαρχικν συμβουλων στα Υπουργεα, τις Αποκεντρωμνες Διοικσεις, τις Περιφρειες και τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου, με αποκλειστικ αρμοδιτητα την σκηση πειθαρχικς εξουσας στους υπαλλλους που υπγονται στις ρυθμσεις του ν. 4057/2012. Στα συμβολια αυτ προβλπεται να συμμετχουν αντεροι δικαστικο λειτουργο και μλη του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, στε να διασφαλζεται η επαρκς αντιμετπιση των νομικν ζητημτων που αναφονται κατ την εξταση των πειθαρχικν υποθσεων. Επσης, η αμεροληψα και η ουδετερτητα των πειθαρχικν συμβουλων ενισχεται απ το γεγονς τι οι προστμενοι των Διευθνσεων που μετχουν σε αυτ δεν προρχονται απ τις υπηρεσες τους φορες που υπγονται στην αρμοδιτητ τους.

Συγκεκριμνα:

Τα πειθαρχικ συμβολια εναι τριμελ, συνεδριζουν δημσια και αποτελονται απ:

α) Τον Πρεδρο, ο οποος εναι πρεδρος του Ελεγκτικο Συνεδρου εφτης πρεδρος πρωτοδικν πρωτοδκης των διοικητικν των πολιτικν δικαστηρων αντεισαγγελας εφετν εισαγγελας αντεισαγγελας πρωτοδικν με τον αναπληρωτ του.

β) να (1) μλος, το οποο εναι πρεδρος δικαστικς αντιπρσωπος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους με τον αναπληρωτ του.

γ) να (1) μλος, το οποο εναι μνιμος υπλληλος, προστμενος Διεθυνσης Υπουργεου, Αποκεντρωμνης Διοκησης, Περιφρειας νομικο προσπου δημοσου δικαου με τον αναπληρωτ του, οι οποοι υπηρετον στην δρα του και δεν υπγονται στην αρμοδιτητα του οργνου που εκδδει την απφαση σστασης του οικεου Πειθαρχικο Συμβουλου. Οι ανωτρω υποδεικνονται απ τον Πρεδρο του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου, στερα απ κλρωση σε δημσια συνεδραση του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου, σμφωνα με τα οριζμενα στην παρ. 9 του ρθρου 146Β.

Τα πειθαρχικ συμβολια των Περιφερειν εναι αρμδια και για το προσωπικ των Δμων και των νομικν προσπων δημοσου δικαου αυτν. Στην περπτωση αυτ, ως τρτο μλος, προερχμενο απ τη Διοκηση, μετχει προστμενος Διεθυνσης Δμου της Περιφερειακς Εντητας στην οποα χει δρα η οικεα Περιφρεια. Ειδικ για τις πειθαρχικς υποθσεις των υπαλλλων των Περιφερειν Ιονων Νσων, Βορεου Αιγαου και Νοτου Αιγαου, αρμδια εναι τα πειθαρχικ συμβολια Δυτικς Ελλδας και Αττικς αντστοιχα (ρθρο πμπτο, παρ. 4).

Τον Οκτβριο κθε ρτιου τους, η Διεθυνση Διοικητικο / Προσωπικο κθε Υπουργεου, Αποκεντρωμνης Διοκησης, Περιφρειας και νομικο προσπου δημοσου δικαου που χει να περισστερα πειθαρχικ συμβολια καταρτζει και αποστλλει στον Πρεδρο του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου, κατσταση που συνοδεεται απ γγραφο με το οποο ζητε τον ορισμ, στερα απ κλρωση, ενς (1) προσταμνου Διεθυνσης με τον αναπληρωτ του για κθε πειθαρχικ συμβολιο. Η κατσταση αυτ περιλαμβνει λους τους προσταμνους των Διευθνσεων, των οποων ο υπολειπμενος χρνος ως την αυτοδκαιη λση της υπαλληλικς τους σχσης εναι τουλχιστον τρα (3) τη και περιχει τα εξς στοιχεα: ονοματεπνυμο, κλδο, βαθμ και αριθμ φορολογικο μητρου (Α.Φ.Μ.). Για τις υπηρεσες που χουν και περιφερειακς μονδες, οι καταστσεις καταρτζονται κατ περιφερειακ εντητα στην οποα εδρεουν οι υπηρεσες. Οι Διευθνσεις Διοικητικο - Προσωπικο των Αποκεντρωμνων Διοικσεων εναι αρμδιες για την κατρτιση των καταστσεων με τους προσταμνους Διευθνσεων των Δμων των Περιφερειακν Ενοττων στις οποες χουν δρα οι εποπτευμενες απ αυτς Περιφρειες.

Ο Πρεδρος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου προβανει σε κλρωση, σε δημσια συνεδραση του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου, απ συγκεντρωτικ κατσταση κατ Περιφερειακ Εντητα στε να οριστον τα μλη των Πειθαρχικν Συμβουλων τα προερχμενα απ τα Υπουργεα, τις Αποκεντρωμνες Διοικσεις, τις Περιφρειες, τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου και τους Δμους. Ο αριθμς των προσταμνων Διευθνσεων που προκπτει απ την κλρωση εναι τουλχιστον διπλσιος σε σχση με τον αριθμ των προσταμνων που απαιτονται για λα τα πειθαρχικ συμβολια.

Τα πειθαρχικ συμβολια που προβλπονται με ειδικς διατξεις και δεν καταργονται με το ν. 4057/2012 εξακολουθον να υφστανται.

Β) Το Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο (ρθρο 146Α του ρθρου δετερου, ρθρο τταρτο και ρθρο πμπτο, παρ. 3)

Το Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο εναι πενταμελς και λειτουργε σε τρα τμματα. Στο πεδο αρμοδιοττων του εμππτει πλον η κρση σε δετερο βαθμ των πειθαρχικν υποθσεων και του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου που κατχει οργανικ θση των Υπουργεων, των Αποκεντρωμνων Διοικσεων, των νομικν προσπων δημοσου δικαου, των Περιφερειν, καθς και του προσωπικο των Δμων και των νομικν προσπων δημοσου δικαου αυτν, οι οποοι υπηρετον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου. Επσης, κρνει σε πρτο και τελευταο βαθμ τους αντατους υπαλλλους του Δημοσου και των ΝΠΔΔ (παρ. 1, ρθρο 120 του ρθρου δετερου του ν. 4057/2012).

Το Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο αποτελεται απ: α) ναν (1) Αντιπρεδρο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, ως Πρεδρο, β) Τσσερις (4) Νομικος Συμβολους του Κρτους, με ισριθμους αναπληρωτς τους,

γ) Δο (2) εν ενεργεα προσταμνους Γενικν Διευθνσεων του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, με δο (2) αναπληρωτς τους, εν ενεργεα προσταμνους Γενικν Διευθνσεων Διευθνσεων του διου Υπουργεου,

δ) Τον προστμενο της Γενικς Διεθυνσης που εναι αρμδια για θματα προσωπικο του Υπουργεου στο οποο υπγεται η υπηρεσα το οποο εποπτεει την υπηρεσα το νομικ πρσωπο δημοσου δικαου, που διαπρχθηκε το πειθαρχικ παρπτωμα, με αναπληρωτ του λλο προστμενο Γενικς Διεθυνσης Διεθυνσης του διου ως νω Υπουργεου, οριζμενους πριν απ την ναρξη της θητεας με απφαση του οικεου Υπουργο.

ταν η πειθαρχικ υπθεση αφορ υπλληλο Αποκεντρωμνης Διοκησης νομικο προσπου δημοσου δικαου που εποπτεεται απ το Γενικ Γραμματα

Αποκεντρωμνης Διοκησης, στο Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο μετχει προστμενος Γενικς Διεθυνσης με τον αναπληρωτ του, προστμενο Γενικς Διεθυνσης Διεθυνσης του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης. ταν η πειθαρχικ υπθεση αφορ υπλληλο Περιφρειας, στο Συμβολιο μετχει ο προστμενος Γενικς Διεθυνσης της Περιφρειας Αττικς, που εναι αρμδιος για τα θματα του προσωπικο, ο οποος ορζεται με απφαση του Περιφερειρχη Αττικς. Με τον τρπο αυτ διασφαλζεται η διοικητικ αυτοτλεια των Ο.Τ.Α., που καθιερνεται με το ρθρο 102 παρ. 2 του Συντγματος. Η συμμετοχ στο Συμβολιο του αρμδιου για θματα προσωπικο προσταμνου Γενικς Διεθυνσης της Περιφρειας Αττικς, ταν η υπθεση αφορ υπλληλο Περιφρειας, και προσταμνου Γενικς Διεθυνσης του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, ταν η υπθεση αφορ υπλληλο Αποκεντρωμνης Διοκησης νομικο προσπου δημοσου δικαου που εποπτεεται απ τον Γενικ Γραμματα Αποκεντρωμνης Διοκησης, στοχεει στην ευχερστερη λειτουργα του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου, το οποο εδρεει στην Αθνα, και την αποφυγ ορισμο μελν που θα πρπει να μετακινονται απ την επαρχα για να παρστανται στις συνεδρισεις του.

Για τις πειθαρχικς υποθσεις των υπαλλλων των Δμων και των νομικν προσπων δημοσου δικαου αυτν, αρμδιο εναι το τρτο τμμα του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου (ρθρο πμπτο, παρ. 3), αποτελομενο απ:

Α) Τον Πρεδρο του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με τον αναπληρωτ του, αντιπρεδρο νομικ σμβουλο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, Β) Δο (2) Νομικος Συμβολους του Κρτους με τους αναπληρωτς τους, επιπλον των μετεχντων στα λλα δο τμματα του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου,

Γ) Δο (2) Προσταμνους Γενικν Διευθνσεων Δμων απ τις Περιφερειακς Εντητες της Περιφρειας Αττικς, πλην της Περιφερειακς Εντητας Νσων, με τους αναπληρωτς τους, οι οποοι υποδεικνονται απ τον Πρεδρο του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου, στερα απ κλρωση, κατ' ανλογη εφαρμογ της παρ. 9 του ρθρου 146Β.

Δετε κατεβστε ολκληρο το ΦΕΚ πατντας ΕΔΩ