-

Τετρτη 8 Φεβρουαρου 2012

Βασλης Φουρτονης: δσκαλος, αναπληρωματικς Αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Κθε χρνο ττοια εποχ αποφασζονται οι καταργσεις, συγχωνεσεις , προβιβασμο και υποβιβασμο σχολεων, τα θυμστε απ πρσι, σκεφτκαμε τι θα ταν καλ να ξαναθυμσουμε τι γνεται σε κθε περπτωση, να και νομζω τι στην περιοχ του Συλλγου μας «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» δεν φανεται να υπρξει κποιοι πρβλημα. Εμες μως θεωρντας τι οι καιρο εναι πονηρο σκεφτκαμε να κωδικοποισουμε μερικ πργματα για δικ σας ενημρωση.

τσι με αφορμ το πρσφατο γγραφο (10112/Δ4/30-1-2012) του Υπουργεου Παιδεας το οποο σχολισαμε σε προηγομενο ρθρο μας και αναφερθκαμε και ττε Εκπαδευσης σχολικο τους 2012-2013, δηλαδ στις επικεμενες συγχωνεσεις - καταργσεις σχολικν μονδων, Σμερα σκεφτκαμε να δημιουργσαμε ναν μποσουλα για αυτς τις περιπτσεις, χρσιμο για κθε συνδελφο.

 

Οι προβιβασμο των σχολικν μονδων δεν χουν μεση εππτωση στους εκπαιδευτικος. Εκτιμ τι προβιβασμο θα υπρξουν ελχιστοι.

 

Για τους υποβιβασμος, που ενδεχομνως αν υπρξουν ισχει η πγια αρχ τι αποχωρε ο τελευταος «τοποθετηθες εκπαιδευτικς» στη σχολικ μονδα.

 

Για τις περιπτσεις κατργησης συγχνευσης χουμε απαντσουμε στις εξς ερωτσεις:

1. Τι ισχει για το Διευθυντ καταργομενης Σχολικς Μονδας;

Σμφωνα με το ρθρο 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10 «Διευθυντς σχολικς μονδας, η οποα καταργεται, τοποθετεται με ατησ του για το υπλοιπο της θητεας, σε κεν θση διευθυντ σχολικς μονδας της διας διεθυνσης, με απφαση του Περιφερειακο Διευθυντ Εκπαδευσης, στερα απ πρταση του οικεου Περιφερειακο Υπηρεσιακο Συμβουλου».

 

2. Τι ισχει για τους Διευθυντς των συγχωνευομνων Σχολικν Μονδων;

Σε περπτωση συγχνευσης Σχολικν Μονδων, απ τους δο Διευθυντς παραμνει στο νο σχολεο αυτς που στους αξιολογικος πνακες (του 2011) συγκεντρνει το μεγαλτερο αριθμ μορων. Για τον λλο Διευθυντ εφαρμζεται η προαναφερμενη διταξη του ρθρου 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10 (106139Δ1/30-8-2010, γγραφο του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

 

3. Τι ισχει για τους εκπαιδευτικος των συγχωνευομνων Σχολικν Μονδων και ποια εναι η διαδικασα τοποθτησης υπερριθμων εκπαιδευτικν;

Σμφωνα με το Π.Δ. 50/96 «σε περπτωση συγχνευσης σχολικν μονδων για τη διαπστωση της τυχν υπεραριθμας κρνονται λοι οι εκπαιδευτικο των σχολεων που συγχωνεονται» (ρθρο 14).

 

Η διαδικασα που θα ακολουθηθε βμα προς βμα για την τοποθτηση του καθενς εκπαιδευτικο εναι η εξς:

 

Βμα πρτο: Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρασ του διαπιστνει την παρξηυπεραριθμας σε σχολικς μονδες. Η διαπστωση αυτ γνεται στερα απ τη διαδικασα των μεταθσεων απ Περιοχ σε Περιοχ, καθς και τη δημοσευση των υπουργικν αποφσεων με τις μεταβολς στην οργανικτητα των σχολικν μονδων (υποβιβασμο, συγχωνεσεις, καταργσεις, ιδρσεις, προαγωγς).

 

Βμα δετερο: Καλονται λοι οι εκπαιδευτικο του διου κλδου ειδικτητας που ανκουν οργανικ στα σχολεα που συγχωνεονται, που και διαπιστθηκε η υπεραριθμα να δηλσουν, εντς τριν (3) εργσιμων ημερν, αν επιθυμον χι να κριθον ως υπερριθμοι.

Επισημανουμε τι αρνητικ θετικ δλωση υποβλλουν λοι οι εκπαιδευτικο του Κλδου της ειδικτητας που διαπιστθηκε υπεραριθμα.

Δεν κρνονται ως υπερριθμοι σοι χουν μετατεθε τοποθετηθε ως «ειδικς κατηγορες» - εκτς των πολυτκνων.

 

Βμα τρτο: το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρασ του κρνει ποιοι εκπαιδευτικο χαρακτηρζονται υπερριθμοι, λαμβνοντας υπψη τα εξς:

Απ σους εκπαιδευτικος επιθυμον να κριθον ως υπερριθμοι, χαρακτηρζονται υπερριθμοι αυτο που συγκεντρνουν το μεγαλτερο αριθμ μονδων μετθεσης. Απ σους εκπαιδευτικος δεν επιθυμον να κριθον ως υπερριθμοι, χαρακτηρζονται ως υπερριθμοι εκενοι που τοποθετθηκαν οργανικ τελευταοι στις σχολικς μονδες που συγχωνεονται.

Ανμεσα στους εκπαιδευτικος που μετατθηκαν τοποθετθηκαν - στις σχολικς μονδες που συγχωνεονται - το διο σχολικ τος, εκτς των εκπαιδευτικν που τοποθετθηκαν ως υπερριθμοι, θεωρονται τι λοι τοποθετθηκαν ταυτχρονα. Σε περπτωση ταυτχρονης τοποθτησης, υπερριθμοι χαρακτηρζονται οι εκπαιδευτικο που συγκεντρνουν το μικρτερο αριθμ μονδων μετθεσης.

 

Βμα τταρτο: Οι εκπαιδευτικο που χαρακτηρζονται υπερριθμοι, σμφωνα με τα παραπνω, καλονται απ το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να κνουν δλωση τοποθτησης σε σχολικς μονδες, στις οποες υπρχουν οργανικ κεν, εντς δκα (10) ημερν.

 

Βμα πμπτο: Οι εκπαιδευτικο που χαρακτηρστηκαν υπερριθμοι και επιθυμον (καταθτοντας δλωση προτμησης) να τοποθετηθον σε κενς οργανικς θσεις σχολεων της διας ομδας που ανκει το σχολεο στο οποο κρθηκαν ως υπερριθμοι, τοποθετονται κατ απλυτη προτεραιτητα, συγκρινμενοι μνο μεταξ τους, με βση το σνολο των μονδων μετθεσης και τις δηλσεις προτμησς τους σε κενς οργανικς θσεις σχολεων της διας ομδας με αυτ του σχολεου τους.

Αν δεν υπρχουν κενς θσεις στην δια ομδα εν οι ποιες θσεις υπρχαν χουν καταληφθε απ λλους υπερριθμους εκπαιδευτικος με περισστερες μονδες μετθεσης οι απομνοντες υπερριθμοι τοποθετονται σε κενς θσεις μορης ομδας σχολεων της διας περιοχς μετθεσης. Εκπαιδευτικο που χαρακτηρστηκαν υπερριθμοι και δεν υπβαλαν δλωση τοποθτησης, καθς και αυτο που υπβαλαν αλλ δεν κατστη δυνατ να τοποθετηθον σμφωνα με τα παραπνω, τοποθετονται σε κενς θσεις σχολεων της διας περιοχς μετθεσης, συγκρινμενοι με λους τους εκπαιδευτικος που ζητον μετθεση τοποθτηση.

Στην περπτωση που οι εκπαιδευτικο δεν τοποθετηθον σε σχολεα της προτμησς τους τοποθετονται προς το συμφρον της υπηρεσας στις υπλοιπες κενς θσεις της περιοχς μετθεσης.

Οι εκπαιδευτικο που εξακολουθον να εναι υπερριθμοι μετ τις παραπνω ρυθμσεις παραμνουν στο σχολεο που κρθηκαν ως υπερριθμοι. Στην περπτωση που το σχολεο τους χει καταργηθε παραμνουν ως υπερριθμοι στη Διεθυνση Εκπαδευσης.

χει πολ ενδιαφρον και δεν πρπει να μας διαφγει τι οι εκπαιδευτικο των παραπνω περιπτσεων μπορον, εφσον το επιθυμον:

1. Να μετατεθον κατ προτεραιτητα το διο τα επμενα σχολικ τη στο σχολεο που κρθηκαν ως υπερριθμοι, αν σε αυτ δημιουργηθον κενς θσεις και

2. σοι εξ αυτν χουν δικαωμα μετθεσης πριν το χαρακτηρισμ τους ως υπερριθμοι, διατηρον το δικαωμα αυτ και μετ την τοποθτησ τους με τις ανωτρω διαδικασες και, επομνως, δεν απαιτεται υποχρεωτικ χρονικ διστημα στη να οργανικ τους θσης, καθς η μεταβολ της υπηρεσιακς τους κατστασης οφελεται στις ανγκες της υπηρεσας. μως σοι εκπαιδευτικο δεν χουν θεμελισει δικαωμα μετθεσης πριν το χαρακτηρισμ τους ως υπερριθμοι, χουν την υποχρωση της υπηρτησης της νας οργανικς τους θσης.