2 2012

Με αφορμ απορες και ερωτματα συναδλφων, που προκυψαν απ τα εκκαθαριστικ σημειματα που λαβαν, σχετικ με τη διαμρφωση των βασικν μισθν του νου μισθολογου και τις ασφαλιστικς εισφορς- κρατσεις που καταβλλονται, διευκρινζουμε τα εξς:

Η μισθολογικ κατταξη των υπαλλλων γινε σμφωνα με το ρθρο 28 του ν.4024/2011 με βση το συνολικ χρνο πραγματικς δημσιας υπηρεσας.

Ειδικτερα, υπλληλος Π.Ε κατηγορας, ο οποος κατχει τον ελχιστο χρνο ετν που απαιτονται για την νταξ του στον οικεο βαθμ, κατατσσεται μισθολογικ στο βασικ μισθ του βαθμο αυτο. ταν χει χρνο μεγαλτερο απ τον ελχιστο χρνο που απαιτεται για την νταξ του στον οικεο βαθμ εξελσσεται στα μισθολογικ κλιμκια του βαθμο αυτο αν διετα για τους βαθμος Ε-Δ-Γ και αν τριετα για τους βαθμος Β και Α.

 

Παρδειγμα:

Εκπαιδευτικς με 19,5 τη υπηρεσας κατατσσεται στο Γ Βαθμ. Στο Γ Βαθμ κατατσσονται σοι χουν απ 15 τη υπηρεσας και μα ημρα ως ελχιστο απαιτομενο χρνο. Δεδομνου τι χει 4,5 τη επιπλον χρνο απ τον ελχιστο που απαιτεται, θα καταταγε στο Μ.Κ. 2 του βαθμο αυτο.

Μετ την ανωτρω βαθμολογικ κατταξη τυχν πλεονζων χρνος θεωρεται τι διανθηκε στο βαθμ κατταξης σμφωνα με την εγκκλιο του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

Η ανωτρω εγκκλιος δεν διευκρινζει οτε πτε θα γνουν αυτς οι βαθμολογικς προαγωγς μετ την κατταξη οτε πς θα γνουν οτε πς θα εφαρμοστον οι προβλεπμενες ποσοστσεις με το ισχον μχρι τρα σστημα βαθμολογικν προαγωγν που συνδεε το βαθμ με τα τη υπηρεσας.

Για λα αυτ τα ερωτματα για την προαγωγ των υπαλλλων μετ την κατταξ τους στους νους βαθμος η εγκκλιος παραπμπει σε αναλυτικς οδηγες που θα δοθον εγκαρως με σχετικ ερμηνευτικ εγκκλιο της υπηρεσας .

Ως προς τη μισθολογικ εξλιξη των υπαλλλων, μετ την νταξη στο Μ.Κ του βαθμο στο οποο κατατχτηκαν με βση τα χρνια υπηρεσας, ο νμος 4024/2011, ρθρο 1 εδφιο 2, προβλεπε τι τυχν πλεονζων χρνος στο ΜΚ δεν λαμβνονταν υπψη για τη μισθολογικ εξλιξη στο επμενο Μ.Κ .

Με τροπολογα που κατατθηκε στο ρθρο 34 παρ. 3 του πολυνομοσχεδου του Υπουργεου Οικονομικν “Επεγουσες ρυθμσεις που αφορον την εφαρμογ του μεσοπρθεσμου πλαισου δημοσιονομικς στρατηγικς 2012-2015” η διταξη αυτ καταργεται και επομνως ο πλεονζων χρνος στο Μ.Κ. θα προσμετρται.

 

Πολλο συνδελφοι παρνοντας στα χρια τους τα εκκαθαριστικ σημειματα δεν εδαν το βασικ μισθ του βαθμο στον οποο κατατχτηκαν με βση τα χρνια υπηρεσας. Αυτ συνβη διτι η παρ.2 του ρθρου 29 του ν.4024/2011 ρυθμζει τη διαφορ των αποδοχν που προκαλονται λγω εφαρμογς των διατξεων του νου μισθολογου.

 

Ειδικτερα:

Α. Εφσον με την εφαρμογ του νου μισθολογου προκληθε αξηση στις αποδοχς του (κτι που θα συμβε σε ελχιστες περιπτσεις) σε σχση με τις αποδοχς που παιρνε στις 31-10-2011, η αξηση αυτ χορηγεται ως εξς:

α) Εν η αξηση εναι μχρι 50 €, καταβλλεται μεσα με την ναρξη εφαρμογς του νου νμου απ 1-11-2011. Στην περπτωση αυτ θα εμφανιστε στο εκκαθαριστικ σημεωμα ο νος βασικς μισθς του βαθμο στον οποο κατατχτηκε.

π.χ εκπαιδευτικς με 28 τη υπηρεσας την 1-11-2011 κατατσσεται στο Β Βαθμ και στο Μ.Κ 2 του βαθμο αυτο με βασικ μισθ 1983 €

Ο ανωτρω εκπαιδευτικς εχε στις 31-10-2011 με το παλι μισθολγιο το Μ.Κ 4 με τις παρακτω αποδοχς:

1546 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επδομα + 85,01 Επδ. Διδ/κς Προετ +50 Επδ. Εξομ= =1969,15 €

(Το ΤΕΑΔΥ εργοδτη δεν αλλοινει τη διαφορ γιατ προστθεται το διο ποσ και με το παλι και με το νο μισθολγιο και γι αυτ δεν αναφρεται)

Διαφορ 1983 -1969,15=14,85 €

Επειδ η αξηση αυτ εναι κτω απ 50 € θα τη λβει μεσα και στο εκκαθαριστικ σημεωμα θα εμφανιστε Β.Μ. 1983 €

β) Εν η αξηση εναι μεγαλτερη απ 50 € και μχρι τα 100 € καταβλλεται ισποσα σε χρονικ διστημα 2 ετν.

Π.χ. : εκπαιδευτικς με 21,5 χρνια υπηρεσας κατατσσεται την 1-11-2011 στο

Β Βαθμ με Β.Μ 1906 €

Στις 31-10-2011 ο ανωτρω εκπαιδευτικς εχε το Μ.Κ 7 και εχε τις παρακτω αποδοχς:

1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επδομα + 85,01 Επδ. Διδ/κς Προετ +50 Επδ. Εξομ =1848,15 €

Αξηση 1906-1848,15 =57,85 €

Επειδ η αξηση αυτ εναι πνω απ 50 €, θα δοθε ισποσα σε 2 τη. Το μισυ της αξησης (57,85 :2)=28,93 θα δοθε απ 1-11-2011, και το λλο μισυ απ 1-11-2012.

Συνεπς απ 1-11-2011 ως 31-10-2012 ο Β.Μ θα διαμορφωθε:

1906 – 28,93 =1877,07 € και απ 1-11-2012 και εφεξς 1877,07+28,93 =1906 €

γ) ) Εν η αξηση εναι μεγαλτερη των 100 € καταβλλεται ισποσα σε χρονικ διστημα 3 ετν.

Π.χ. : Εν ο ανωτρω εκπαιδευτικς της περπτωσης β με 21,5 τη υπηρεσας την 1-11-2011 ελμβανε και το επδομα του διευθυντ, οι αποδοχς του θα ταν

Β.Μ 1906 + 300 Επδομα Διευθυντ =2206 €

Οι αποδοχς του στις 31-10-2011 ταν

1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επδομα + 85,01 Επδ. Διδ/κς Προετ +50 Επδ. Εξομ +235,59 Επδομα Διευθυντ =2083,74 €

Αξηση 2206 – 2083,74 =122,26 €

Επειδ η αξηση αυτ εναι πνω απ 100 €, θα δοθε ισποσα σε 3 τη ως εξς:

122,26 :3 =40,75 € η κθε δση και επομνως ο Β.Μ θα διαμορφωθε ως εξς

1906 - 81,50 =1824,50 € απ 1-11-2011

1824,75 + 40,75= 1865,25 € απ 1-11-2012

1865,25 +40,75 =1906 € απ 1-11-2013. Δηλ. νος του Β.Μ θα εμφανιστε την τρτη χρονι.

 

Β. Εφσον με τις νες διατξεις προκληθε μεωση στις αποδοχς του υπαλλλου (κτι που συμβανει στη συντριπτικ πλειοψηφα των εκπαιδευτικν), η μεωση αυτ γνεται ως εξς:

Εν η μεωση εναι μχρι 25% των αποδοχν που ελμβανε ο εκπαιδευτικς στις 31-10-2011, η μεωση αυτ γνεται μεσα απ 1-11-2011.

Π.χ. : εκπαιδευτικς με 8 τη υπηρεσας, την 1-11-2011 κατατσσεται στον Ε Βαθμ και στο Μ.Κ 2 του βαθμο με Β.Μ 1250 €

 Στις 31-10-2011 εχε το Μ.Κ 14 και οι αποδοχς του ταν με το παλι μισθολγιο

1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επδομα + 85,01 Επδ. Διδ/κς Προετ +50 Επδ. Εξομ =1567,15 €

Μεωση με το νο μισθολγιο

1250 -1567,15 = -317,15 €

Επειδ η μεωση αυτ εναι κτω απ το 25% των αποδοχν που εχε στις 31-10-2011 (1567,15 χ 25% =391,88), θα γνει μεσα απ 1-11-2011

Εν η μεωση εναι μεγαλτερη απ το 25% των αποδοχν που ελμβανε στις 31-10-2011, αυτ κατανμεται ως εξς:

α) 25% μεωση επ των αποδοχν που ελμβανε στις 31-10-2011 απ 1-11-2011

β) Η υπερβλλουσα μεωση κατανμεται ισποσα σε χρονικ διστημα 2 ετν απ 1-11-2012 και εφεξς.

Π.χ.: Εν ο ανωτρω εκπαιδευτικς με τα 8 τη υπηρεσας παιρνε και το Επδομα Ειδικς Αγωγς (157,85€), το οποο δεν παρνει με το νο μισθολγιο, οι αποδοχς του στις 31-10-2011 ταν:

1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επδομα + 85,01 Επδ. Διδ/κς Προετ +50 Επδ. Εξομ +157,85 Επδομα Ειδικς Αγωγς =1725€

Μεωση 1250 – 1725 = -475 €

Επειδ η μεωση αυτ εναι μεγαλτερη απ το 25% των αποδοχν που εχε στις 31-10-2011 (1725 χ 25% =431,25), η υπερβλλουσα μεωση θα κατανεμηθε ισποσα σε 2 τη δηλ 475-431,25= 43,75 και 43,75 : 2 =21,88 €

Επομνως ο Β.Μ θα διαμορφωθε ως εξς:

1725 – 431,25=1293,75 € απ 1-11-2011

1293,75 – 21,88 = 1271,87 € απ 1-11-2012

1271,87 – 21,87 = 1250 € απ 1-11-2013

 

Ασφαλιστικς εισφορς- κρατσεις

Σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 1 του ν.4024/2011 η σνταξη των προσπων που εντσσονται στο νο μισθολγιο εξακολουθε να υπολογζεται μχρι την 31-12-2015 με βση τις συντξιμες αποδοχς τους, πως αυτς εχαν διαμορφωθε στις 31-10-2011

ταν λμε συντξιμες αποδοχς εννοομε τις μηνιαες αποδοχς επ των οποων γνονται κρατσεις για κρια σνταξη, επικουρικ ασφλιση και πρνοια. Κατ συνπεια και οι αναλογοσες ασφαλιστικς εισφορς ασφαλισμνου υπολογζονται επ των συντξιμων αποδοχν, πως αυτς εχαν διαμορφωθε στις 31-10-2011.

 Ο νμος προβλπει τι και η υγειονομικ περθαλψη θα πρπει να υπολογζεται με τις αποδοχς του παλιο μισθολογου αλλ η εγκκλιος του Υπουργεου Οικονομικν τις υπολογζει με βση τις αποδοχς του νου μισθολογου.  

Οι ασφαλιστικς εισφορς ασφαλισμνου υπολογζονται διαφορετικ για τους παλιος ασφαλισμνους και διαφορετικ για τους νους ασφαλισμνους.  

Α. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (σοι χουν ασφαλιστε πριν την 1-1-1993)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤ. 6,67% επ του Β.Μ +140,80 € + Επδομα Θσης του παλιο μισθολογου (π.μ.)

Μ.Τ.Π.Υ.   4% επ του Β.Μ +140,80 € + Επδομα Θσης του π.μ.

1% επ των υπλοιπων αποδοχν του π.μ.

Τ.Ε.Α.Δ.Υ   3% επ του Β.Μ του π.μ. για τον ασφαλισμνο και 3% απ τον εργοδτη

2% επ των υπλοιπων αποδοχν του π.μ. πλην Κιντρου Απδοσης

Τ.Π.Δ.Υ   4% επ του Β.Μ του π.μ..

1% Ειδικ Εισφορ επ λων των αποδοχν του νου μισθολογου

ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ .ρθρο 38 ν.3986/2011 2% επ λων των αποδοχν του ν.μ.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ρθρο 29 ν.3986/2011 (απ 1-1-2012)

1% για ετσιο καθαρ εισδημα απ 12001-20000 και

2% για εισδημα απ 20001-50000

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ. 2,55% επ λων των αποδοχν του νου μισθολογου

( Στα εκκαθαριστικ σημειματα εμφανζεται στις αποδοχς ως σοδο απ τον εργοδτη για υγειονομικ περθαλψη ποσ που εναι 5,10% επ λων των αποδοχν του ν.μ. και ως κρτηση για υγειονομικ περθαλψη ποσ που εναι 7,65% επ λων των αποδοχν του Ν.Μ. Στην πραγματικτητα ο ασφαλισμνος επιβαρνεται με ποσ που εναι 2,55% επ λων των αποδοχν του νου μισθολογου.)

ΦΟΡΟΣ.  Με βση την εκστοτε ισχουσα φορολογικ κλμακα

 

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (σοι χουν ασφαλιστε μετ την 1-1-1993)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 6,67% επ λων των αποδοχν του π.μ. πλην Κιντρου

Απδοσης + 140,80 €

Μ.Τ.Π.Υ.    4% επ του Β.Μ +140,80 € + Επδομα Θσης π.μ.

1% επ των υπλοιπων αποδοχν του π.μ.

 Τ.Ε.Α.Δ.Υ    3% επ λων των αποδοχν του π.μ. πλην Κιντρου Απδοσης και

3% επ του Β.Μ του π.μ. απ τον εργοδτη

Τ.Π.Δ.Υ    4% επ λων των αποδοχν του π.μ. πλην Κιντρου Απδοσης

1% Ειδικ Εισφορ επ λων των αποδοχν του νου μισθολογου

ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ρθρ.38 ν.3986/2011

2% επ λων των αποδοχν του νου μισθολογου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ρθρ 29 ν.3986/2011 (απ 1-1-2012)

1% για ετσιο καθαρ εισδημα απ 12001-20000 και

2% για εισδημα απ 20001-50000

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ. 2,55% επ λων των αποδοχν του νου μισθολογου.

ΦΟΡΟΣ.    Με βση την εκστοτε ισχουσα φορολογικ κλμακα  

Αθνα 1 του Φλεβρη 2012

Μπαλγκας Γιννης

Ειδικς συνεργτης Δ.Ο.Ε.