,

31 2012

Μρος απ το προσχδιο που εχε ανακοινσει το Υπουργεο παιδεας το οποο θα προβλπει τις νες αρμοδιτητες των Διευθυντν των Σχολικν μονδων κ.λ.π. φρνει στη Βουλ, προς ψφιση, η υπ. Παιδεας Αννα Διαμαντοπολου.

Απ’ λο το προσχδιο λοιπν θα προταθον προς ψφθση μου τα σημεα που αφορον τα ργανα διοκησης των σχολεων τα οποα ναμφβολα οδηγον τις σχολικς μονδες στη συντηρητικοποηση και τον αυταρχισμ.

Τποτα λλο δεν κατατθεται απ το αρχικ προσχδιο Νμου, σμφωνα με δικς μας πληροφορες.

Πιθανν στη διαδρομ να προς τη Βουλ να υπρξουν και κποιες λλες αλλαγς.

Να τι θα κατατεθε προς ψφιση στη Βουλ

Διευθυντς προστμενος

1. Ο διευθυντς προστμενος εναι διοικητικς και πειθαρχικς προστμενος του προσωπικο της σχολικς μονδας και εναι αρμδιος για τα

θματα που αφορον την ερυθμη και αποτελεσματικ της λειτουργα. Η

πειθαρχικ εξουσα του προηγομενου εδαφου ασκεται για μεν τους εκπαιδευτικος σμφωνα με το προεδρικ διταγμα της παραγρφου 6 του ρθρου 19, για δε τους διοικητικος υπαλλλους σμφωνα με τις σχετικς διατξεις του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 3528/2007 (Α' 26), ως ισχει.

2. Ειδικτερα, ο διευθυντς προστμενος της σχολικς μονδας ασκε, ιδως, τις ακλουθες αρμοδιτητες:

α) μεριμν για την τρηση των νμων, των εγκυκλων και των αποφσεων που εκδδουν τα αρμδια ργανα της διοκησης,

β) ευθνεται για την γκαιρη και αξιπιστη ενημρωση του ηλεκτρονικο συστματος που προβλπεται στην παργραφο 2 του ρθρου 7 του ν.

3848/2010 (Α' 71) και συνεργζεται με την κεντρικ και τις αρμδιες περιφερειακς υπηρεσες του Υπουργεου Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων για την εφαρμογ των διατξεων του διου ρθρου,

γ) ευθνεται για την γκαιρη και αξιπιστη τρηση ηλεκτρονικο αρχεου με τα στοιχεα της οικονομικς λειτουργας της σχολικς μονδας, καθς και για την ηλεκτρονικ ενημρωση των υπηρεσιακν φακλων του προσωπικο της,

δ) εισηγεται στο αρμδιο ργανο την ανθεση υποχρεωτικν υπερωριν σε εκπαιδευτικος της σχολικς μονδας στην οποα προσταται των ολιγοθσιων δημοτικν σχολεων νηπιαγωγεων πο υ υπγονται στην εντητα σχολικν μονδων πο υ συντονζει και

ε) ευθνεται για την κατρτιση του προγρμματος δρσης και της κθεσης αξιολγησης της σχολικς μονδας, σμφωνα με την παργραφο 3 του ρθρου

32 του ν. 3848/2010, και, με βση τα σχετικ αποτελσματα: αα) για την εκπνηση και υλοποηση ολοκληρωμνων προτσεων για τη βελτωση της δρσης της σχολικς μονδας και ββ) για το σχεδιασμ και την υλοποηση προγραμμτων ενδοσχολικς επιμρφωσης, σε συνεργασα με τους σχολικος συμβολους και τα τμματα επιστημονικς - παιδαγωγικς καθοδγησης των περιφερειακν διευθνσεων εκπαδευσης.

3. Ο διευθυντς τετραθσιου και νω δημοτικο σχολεου σχολικς μονδας της δευτεροβθμιας εκπαδευσης χορηγε στο προσωπικ της σχολικς του μονδας, καθς και στο προσωπικ των ολιγοθσιων δημοτικν σχολεων νηπιαγωγεων που υπγονται στην εντητα σχολικν μονδων στην οποα προεδρεει, τις κτωθι δειες απουσας λγω:

α) γμου θαντου συζγου και συγγενος ως και β' βαθμο σκησης εκλογικο δικαιματος συμμετοχς σε δκη σε αιμοληψα,

β) βραχχρονης ανρρωσης και

γ) συμμετοχς σε εξετσεις σε σους εκπαιδευτικος εναι σπουδαστς φοιτητς, προπτυχιακο μεταπτυχιακο, σε ιδρματα της ανωττης εκπαδευσης. Για τη χοργηση των ανωτρω αδειν ενημερνει αυθημερν την οικεα διεθυνση εκπαδευσης.

4. Ο διευθυντς του Σ.Ε.Κ. επιλγει και τοποθετε τους υπεθυνους των τομων των εργαστηρων καθς και τους υπεθυνους των εργαστηρων στερα απ γνμη του υποδιευθυντ. Οι εκπαιδευτικο που επιλγονται ως υπεθυνοι τομων εργαστηρων Σ.Ε.Κ. πρπει να ανκουν σε κλδο ειδικτητα που προβλπεται για το Σ.Ε.Κ..

5. Ο διευθυντς της σχολικς μονδας, καταρχν, δεν ασκε διδακτικ καθκοντα. Στα τετραθσια, και πενταθσια δημοτικ σχολεα, πως και στα γυμνσια και λκεια με τρα ως και πντε τμματα, αναλαμβνει διδακτικ καθκοντα ξι ως και δκα ωρν εβδομαδιαως, ανλογα με τον αριθμ των οργανικν θσεων στα δημοτικ σχολεα και των τμημτων στα γυμνσια και λκεια, σμφωνα με την περπτωση α' της παραγρφου 1 του ρθρου 19.

6. Ο διευθυντς της σχολικς μονδας, ταν ελλεπει, απουσιζει κωλεται, αναπληρνεται απ τον υποδιευθυντ. Αν ελλεπει, απουσιζει κωλεται και ο υποδιευθυντς ττε ο διευθυντς αναπληρνεται απ εκπαιδευτικ που υπηρετε στη σχολικ μονδα και ο οποος ορζεται με απφαση του διευθυντ. Αν στη σχολικ μονδα χουν τοποθετηθε δο υποδιευθυντς, ο διευθυντς αναπληρνεται απ τον υποδιευθυντ που ορζεται

.με απφασ του και σε περπτωση πο υ και αυτς ελλεπει, απουσιζει κωλεται, απ το δετερο υποδιευθυντ. Αν ελλεπει, απουσιζει κωλεται και ο δετερος υποδιευθυντς αν πρκειται για σχολικ μονδα στην οποα δεν τοποθετεται υποδιευθυντς, ο διευθυντς αναπληρνεται απ εκπαιδευτικ που υπηρετε στη σχολικ μονδα, ο οποος ορζεται με απφασ του. Αν για οποιοδποτε λγο δεν οριστε αναπληρωτς, ο διευθυντς αναπληρνεται απ τον αρχαιτερο εκπαιδευτικ της σχολικς μονδας.

7. Ο προστμενος σχολικς μονδας αναπληρνεται απ εκπαιδευτικ της διας λλης σχολικς μονδας της διας σχολικς εντητας, κατ προτμηση με βαθμ Α', ο οποος ορζεται με απφαση του προδρου του συντονιστικο συμβουλου της σχολικς εντητας που προβλπεται στο ρθρο 8.

8. Η απφαση ορισμο αναπληρωτ πο υ προβλπεται στις παραγρφους

6 και 7 εκδδεται απ το διευθυντ εντς δεκαπντε ημερν απ την ναρξη του σχολικο τους.

 

Υποδιευθυντς

1. Ο υποδιευθυντς της σχολικς μονδας συνεπικουρε το διευθυντ στην σκηση των καθηκντων του, ασκε τις αρμοδιτητες του διευθυντ που ο τελευταος του αναθτει με απφασ του και τον αναπληρνει σμφωνα με τα οριζμενα στην παργραφο 6 του ρθρου 3.

2. Ειδικτερα, ο υποδιευθυντς ασκε, ιδως, τις ακλουθες αρμοδιτητες:

α) μεριμν για την υλοποηση του διοικητικο ργου,

β) εκτελε τις αποφσεις του διευθυντ και της συνλευσης των διδασκντων που αφορον θματα φοτησης των μαθητν και

γ) μεριμν για την ερυθμη και αποτελεσματικ λειτουργα του ολομερου προγρμματος.

3. Στις σχολικς μονδες στις οποες χουν τοποθετηθε δο υποδιευθυντς, η κατανομ των αρμοδιοττων μεταξ τους γνεται με απφαση του διευθυντ.

4. Ο υποδιευθυντς ασκε διδακτικ καθκοντα που αντιστοιχον στο μισ, τουλχιστον, του υποχρεωτικο διδακτικο ωραρου εκπαιδευτικο του διου κλδου και χρνου υπηρεσας.

 

Συνλευση των διδασκντων

1. Σε κθε σχολικ μονδα λειτουργε συνλευση των διδασκντων, η οποα αποτελεται απ τους εκπαιδευτικος που υπηρετον σε αυτ με οποιαδποτε σχση εργασας. Στις σχολικς μονδες της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, ταν στις συνεδρισεις της συνλευσης των διδασκντων εξετζονται τα ειδικ θματα μαθητν που καθορζονται σμφωνα με την περπτωση γ' της παραγρφου 1 του ρθρου 19, καλονται να εκφρσουν τη γνμη τους, χωρς δικαωμα ψφου, και δο εκπρσωποι των μαθητν, που ορζονται απ το διοικητικ συμβολιο των μαθητικν κοινοττων,

2. Στις συνεδρισεις της συνλευσης των διδασκντων προεδρεει ο διευθυντς προστμενος της σχολικς μονδας. Η συνλευση των διδασκντων συνεδριζει, τακτικ κτακτα, στερα απ πρσκληση του προδρου της, και η συμμετοχ των μελν της στις συνεδρισεις εναι υποχρεωτικ. Τακτικς συνεδρισεις πραγματοποιονται υποχρεωτικ πριν απ την ναρξη του διδακτικο τους και στο τλος κθε τριμνου στις σχολικς μονδες της υποχρεωτικς εκπαδευσης, καθς και στο τλος κθε τετραμνου στα λκεια. Η συνλευση των διδασκντων συγκαλεται κτακτα ταν το κρνει αναγκαο ο πρεδρος το ζητσει τουλχιστον το να τρτο των μελν της με γγραφη ατησ του, στην οποα προσδιορζει τα θματα για τα οποα ζητεται η σγκληση. Οι συνεδρισεις πραγματοποιονται αποκλειστικ και μνο εκτς του διδακτικο ωραρου της σχολικς μονδας. Κατ τα λοιπ εφαρμζονται οι διατξεις των ρθρων 13 ως και 15 του Κδικα Διοικητικς Διαδικασας, πο υ κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 2690/1999 (Α' 45).

3. Η συνλευση των διδασκντων ασκε, ιδως, τις ακλουθες αρμοδιτητες:

α) συμβλλει στη χραξη κατευθνσεων για την εφαρμογ της εθνικς εκπαιδευτικς πολιτικς στο εππεδο της σχολικς μονδας, στην ομαλ λειτουργα του σχολεου καθς και στην παιδαγωγικ διευθτηση των μαθητικν ζητημτων,

β) διαπιστνει και αξιολογε τις σχολικς ανγκες, φροντζει για την αντιμετπιση τους και αξιοποιε τις δυναττητες συνεργασας ανμεσα στο εκπαιδευτικ προσωπικ, τα στελχη της εκπαδευσης και τους φορες της τοπικς κοινωνας,

γ) αποφασζει για θματα φοτησης, επδοσης και διαγωγς των μαθητν, δ) ενημερνει τους ασκοντες τη γονικ μριμνα των μαθητν για τα

ζητματα διαγωγς και επδοσς τους, μα, τουλχιστον, φορ αν τρμηνο,

ε) εισηγεται στο διευθυντ της σχολικς μονδας το εδος και τη μορφ της ενδοσχολικς επιμρφωσης και συμβλλει στην υλοποησ της και

στ) κατανμει τα μλη της σε τομες, οι οποοι σχηματζονται στη μεν πρωτοβθμια εκπαδευση αν τξη, στη δε δευτεροβθμια με βση τους κλδους των εκπαιδευτικν, με σκοπ την αρμονικ συνεργασα, τον καλτερο συντονισμ της διδασκαλας και την αποτελεσματικτερη εφαρμογ των εκπαιδευτικν μεθδων. Κθε τομας συνεδριζει, υπ την προεδρα του μλους που χει τον περισστερο χρνο υπηρεσας, τουλχιστον μα φορ πριν απ την ναρξη του διδακτικο τους και στο τλος κθε τριμνου στις σχολικς μονδες της υποχρεωτικς εκπαδευσης τετραμνου στα λκεια. Οι τομες συνεδριζουν πντοτε εκτς των ωρν διδασκαλας των μαθημτων.

 

Σχολικ συμβολιο

1. Σε κθε δημσια σχολικ μονδα συνιστται σχολικ συμβολιο, το οποο συγκροτεται με απφαση του οικεου διευθυντ εκπαδευσης απ τα ακλουθα μλη:

α) το διευθυντ, ως πρεδρο, με αναπληρωτ του τον υποδιευθυντ , αν δεν υπρχει υποδιευθυντς, εκπαιδευτικ κατ προτμηση με βαθμ Α', που ορζεται στερα απ γνμη του διευθυντ,

β) να μλος του εκπαιδευτικο προσωπικο, με τον αναπληρωτ του, που εκλγονται απ τη συνλευση των διδασκντων,

γ) ναν εκπρσωπο του συλλγου γονων, με τον αναπληρωτ του, που υποδεικνονται απ το διοικητικ συμβολιο του συλλγου,

δ) ναν εκπρσωπο του δμου στην περιφρεια του οποου λειτουργε η σχολικ μονδα, με τον αναπληρωτ του, που υποδεικνονται απ το δμαρχο

και

ε) να μλος της τοπικς κοινωνας και μνιμο κτοικο του δμου στην περιφρεια του οποου λειτουργε η σχολικ μονδα, με τον αναπληρωτ του, εγνωσμνου κρους και με εμπειρα και γνση σε θματα παιδεας, κατ προτμηση απφοιτοι της σχολικς μονδας, που επιλγονται μεταξ των προσπων που υποδεικνονται απ το δμο, το σλλογο γονων και τη συνλευση των διδασκντων.

2. Στα νηπιαγωγεα και τα μονοθσια, διθσια και τριθσια δημοτικ σχολεα, το σχολικ συμβολιο συγκροτεται με απφαση του οικεου διευθυντ εκπαδευσης απ τα ακλουθα μλη:

α) τον προστμενο, ως πρεδρο, με αναπληρωτ του εκπαιδευτικ κατ προτμηση με βαθμ Α' , που ορζεται στερα απ γνμη του προσταμνου,

β) ναν εκπρσωπο του συλλγου γονων, με τον αναπληρωτ του, που υποδεικνονται σμφωνα με την περπτωση γ' της προηγομενης παραγρφου

και

γ) ναν εκπρσωπο του δμου, με τον αναπληρωτ του, που υποδεικνονται σμφωνα με την περπτωση δ' της προηγομενης παραγρφου.

και την επικοινωνα μεταξ διδασκντων, των ασκοντων τη γονικ μριμνα των μαθητν και των διων των μαθητν,

β) καταρτζει τον κανονισμ λειτουργας της σχολικς μονδας, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 7,

γ) εισηγεται στο διευθυντ και τη συνλευση των διδασκντων συγκεκριμνο σχδιο για την αντιμετπιση κρσεων στη σχολικ μονδα,

δ) υποστηρζει την διοργνωση εκπαιδευτικν επισκψεων, εκδρομν, πολιτιστικν και αθλητικν δραστηριοττων, εντς και εκτς της σχολικς μονδας, και συνεργζεται για την υλοποησ τους με τους φορες της τοπικς κοινωνας και

ε) συνεπικουρε το διευθυντ στην εφαρμογ του σχεδου αντιμετπισης κρσεων της σχολικς μονδας.

 

Κανονισμς λειτουργας

1. Η λειτουργα κθε σχολικς μονδας διπεται απ κανονισμ. Ο κανονισμς λειτουργας καταρτζεται απ το σχολικ συμβολιο, στερα απ γνμη της συνλευσης των διδασκντων, και εγκρνεται με απφαση του οικεου περιφερειακο διευθυντ εκπαδευσης, η οποα δημοσιεεται στην Εφημερδα

της Κυβερνσεως

2. Ο κανονισμς λειτουργας κθε σχολικς μονδας ρυθμζει θματα της σχολικς ζως που αφορον, μεταξ λλων, την παροχ κιντρων αριστεας και ηθικν αμοιβν, την αποτροπ φαινομνων σχολικς βας και προσβολς της αξιοπρπειας των μαθητν, των διδασκντων και του λοιπο προσωπικο, το περιεχμενο και τον τρπο επιβολς μτρων εσωτερικς τξης, τη χρση ηλεκτρονικν συσκευν, τη διοργνωση εκδηλσεων, τον λεγχο της εισδου τρτων προσπων στο σχολικ χρο, την καθαριτητα των χρων κατ την ρα της διδασκαλας, τη χρση και αξιοποηση του διδακτικο υλικο καθς και κθε λλο θμα που δεν ρυθμζεται απ τις κεμενες διατξεις και αφορ τη σχολικ ζω.

3. Γραμματας του σχολικο συμβουλου και αναπληρωτς του ορζονται με την απφαση συγκρτησης διοικητικο υπλληλοι πο υ υπηρετον στη σχολικ μονδα , αν δεν υπρχουν δεν επαρκον, εκπαιδευτικο, στερα απ γνμη του διευθυντ προσταμνου.

4. Στις σχολικς μονδες που δεν συστεγζονται σε σχολικ συγκρτημα, τα μλη των περιπτσεων β' και γ' της παραγρφου 1 και το μλος της περπτωσης β' της παραγρφου 2 συμμετχουν υποχρεωτικ και στο συμβολιο σχολικς κοιντητας που προβλπεται στην παργραφο 2 του ρθρου 1 της

8440/24-2-2011 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης (Β' 318), ως εκπρσωποι της συνλευσης των διδασκντων και των γονων κατ τα οριζμενα στην τελευταα διταξη.

5. Η θητεα των μελν του σχολικο συμβουλου διαρκε δο σχολικ τη και αρχζει απ την ναρξη του πρτου σχολικο τους πο υ ακολουθε τη συγκρτησ του.

6. Το σχολικ συμβολιο συνεδριζει, υποχρεωτικ, στερα απ πρσκληση του προδρου του, τακτικ τουλχιστον μα φορ το μνα και κτακτα ταν το κρνει αναγκαο ο πρεδρος το ζητσει τουλχιστον το να τρτο των μελν με γγραφη ατησ του, στην οποα προσδιορζει τα θματα για τα οποα ζητεται η σγκληση του συμβουλου. Για τις συζητσεις και αποφσεις του σχολικο συμβουλου συντσσονται πρακτικ, τα οποα καταχωρζονται σε ειδικ βιβλο. Τα πρακτικ συντσσονται απ το γραμματα και επικυρνονται απ το συμβολιο σε επμενη συνεδραση, με επιμλεια του προδρου. Στις σχολικς μονδες της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, στις συνεδρισεις του σχολικο συμβουλου καλεται να εκφρσει τις απψεις του, χωρς δικαωμα ψφου, νας εκπρσωπος των μαθητικν κοινοττων. Κατ τα λοιπ εφαρμζονται οι διατξεις των ρθρων 13 ως και 15 του Κδικα Διοικητικς Διαδικασας.

7. Το σχολικ συμβολιο ασκε, ιδως, τις ακλουθες αρμοδιτητες:

α) εισηγεται στο διευθυντ και τη συνλευση των διδασκντων σχδια δρσης της σχολικς μονδας που αφορον την αποτελεσματικ οργνωση και λειτουργα της, την υποστριξη του εκπαιδευτικο ργου, τις συνθκες υγιεινς