: Α

31 2012

Πρσβαση σε λα τα ιδιωτικ διαγνωστικ κντρα χουν οι περπου 9,5 εκατομμρια ασφαλισμνοι του νου Ταμεου (ΕΟΠΥΥ), που χει ως βασικ στχο να παρχει ενιαες παροχς υγεας σε λους τους πολτες.

Μλιστα, στο πλασιο αυτ καταργεται το πλαφν εξετσεων αν κντρο και παρλληλα ορζεται κπτωση των εργαστηρων προς το Ταμεο ανλογη του τζρου τους.

πως ανακονωσε πριν απ λγο, κατ την διρκεια συνντευξης Τπου στο υπουργεο Υγεας, ο αντιπρεδρος του ΕΟΠΥΥ Κυρικος Σουλιτης, το Ταμεο υπγραψε σμβαση με λα τα διαγνωστικ κντρα της χρας. Συνεπς, οι ασφαλισμνοι χουν πλον «ελευθρας» σε αυτ, με την συμμετοχ τους αν εξταση να ορζεται στο 15%.

«Τομ» στο χρο της υγεας, σμφωνα με την ηγεσα του υπουργεου Υγεας, αποτελε το γεγονς τι καταργεται το πλαφν εξετσεων αν διαγνωστικ κντρο, που εχε ως αποτλεσμα να δημιουργονται λστες αναμονς στα ιδιωτικ εργαστρια -κυρως της περιφρειας, εξ ‘αιτας του απαρχαιωμνου εξοπλισμο του ΕΣΥ και του περιορισμνου αριθμο διαγνωστικν κντρων.

«Αρονται πλον λοι οι περιορισμο που σχυαν και σμφωνα με τους οποους κθε διαγνωστικ κντρο μποροσε να διενεργσει συγκεκριμνο αριθμ εξετσεων» επισμανε ο κ. Σουλιτης, προσθτοντας μως τι στο σχεδιασμ του νου Ταμεου χουν προστεθε μα σειρ απ μτρα στε να μην ξεφγουν οι δαπνες για εργαστηριακς και απεικονιστικς εξετσεις.

Το πρτο απ αυτ εναι η παροχ κλιμακωτς κπτωσης (rebate) 10% – 20% των διαγνωστικν κντρων προς το Ταμεο. Πρακτικ αυτ σημανει, τι η κπτωση θα εναι ανλογη του τζρου των κντρων.

«Ασφαλιστικ δικλεδα» μως αποτελε και ο ρος της συμφωνας που ορζει τι η συνεργασα του ΕΟΠΥΥ με τα διαγνωστικ κντρα ισχει σο τηρεται και ο προπολογισμς. Σημεινεται, τι ο προπολογισμς του Ταμεου για τις εξετσεις εναι κλειστς και αγγζει τα 352 εκατομμρια ευρ για λο τον χρνο.

Επιπλον, σε μια προσπθεια να μπει φρνο στην προκλητ ζτηση εξετσεων που εχε ως συνπεια να διογκωθε η «μαρη τρπα» των ασφαλιστικν ταμεων, καθιερνεται ηλεκτρονικ σστημα καταγραφς εξετσεων.

Στο πλασιο αυτ τα μεγλα διαγνωστικ κντρα δεσμετηκαν τι θα αναλβουν την υλοποηση του συστματος μηχανογρφησης, και θα καλψουν την λειτουργα του δικτου των ηλεκτρονικν ελγχων.