- / / 2012- 2013

Δευτρα 30 Ιανουαρου 2012

Βασλης Φουρτονης: δσκαλος, αναπληρωματικς Αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Το Υπουργεο Παιδεας ετοιμζει νες καταργσεις – συγχωνεσεις σχολικν μονδων, δηλαδ μεωση οργανικν θσεων, στε να προχωρσει ετε σε απολσεις ετε σε μη προσλψεις εκπαιδευτικν. λλωστε αυτ γνεται φανερ και απ το Προσχδιο του Κρατικο Προπολογισμο 2012, που κατατθηκε στη Διαρκ Επιτροπ Οικονομικν Υποθσεων της Βουλς, που επισημανεται τι «σημαντικς εξοικονομσεις αναμνονται να επλθουν απ προγραμματιζμενες συγχωνεσεις υπηρεσιν και φορων με δρσεις πως:

• νος εκπαιδευτικς χρτης της χρας, με συγχωνεσεις σχολεων, ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ.,

• επαναξιολγηση των αντικειμνων και συγχνευση φορων με επικαλυπτμενες αρμοδιτητες και φορων που υπολειτουργον.

Με τη σημεριν του εγκκλι (10112 /Δ4 – 30/1/2012) με Θμα «Μεταβολς σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2012-2013» προχωρ στις προβλεπμενες απ την εκπαιδευτικ νομοθεσα μεταβολς (ιδρσεις, καταργσεις, συγχωνεσεις, προαγωγς, υποβιβασμος) σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2012-13.

Στα πλασια αυτ καλε τους Διευθυντς Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, να καταχωρσουν μχρι 10-02-2012 στο Σστημα Καταγραφς (Survey) τις προτσεις-εισηγσεις τους για τις μεταβολς των σχολικν μονδων της αρμοδιτητς τους και να υποβλλουν τις προτσεις αυτς στα αρμδια Δημοτικ Συμβολια. Αμσως μετ τη γνωμοδτηση των δημοτικν συμβουλων οι Διευθυντς ΠΕ και ΔΕ θα πρπει να συγκεντρσουν τις γνωμοδοτσεις των Δημοτικν Συμβουλων αρμοδιτητς τους και να τις διαβιβσουν μχρι 24-02-2012 στο Υπουργεο Παιδεας. Παρλληλα οι Περιφερειακο Διευθυντς Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης θα υποβλουν την εισγησ τους μχρι 02-03-2012.

Σμφωνα με το Υπουργεο Παιδεας τα κριτρια συγχνευσης εναι «οι κτιριακς υποδομς-εγκαταστσεις και οι δυναττητες ανπτυξης αιθουσν διδασκαλας, βιβλιοθκης και λοιπν βοηθητικν χρων και εξοπλισμο στο σχολεο μετακνησης. Επιπλον εκτιμται η χιλιομετρικ απσταση για το νο σχολεο λαμβνοντας υπψη τη συγκοινωνιακ κλυψη της περιοχς, το οδικ δκτυο, τις επικρατοσες καιρικς συνθκες και τη διρκεια κλυψης της διαδρομς για την φιξη στο νο σχολεο, η οποα για τις δσκολες και δυσπρσιτες περιοχς δε μπορε να υπερβανει τη μισ ρα για τα σχολεα της πρωτοβθμιας και τα ¾ της ρας για τα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης. Σχολικς μονδες που λειτουργον σε ενιαο χρο ως ξεχωριστς σχολικς μονδες της διας βαθμδας ενοποιονται σε μα σχολικ μονδα, τηρουμνων των παραπνω κριτηρων».

 

Δετε την εγκκλιο πατντας ΕΔΩ