. 4024/2011

24 2011

, της

Στο ν.4024/2011 που δημοσιεθηκε στο ΦΕΚ 226Α /27-10-2011 και αναφρεται στο ενιαο μισθολγιο-βαθμολγιο, εργασιακ εφεδρεα και λλες διατξεις, το ρθρο 1 αυτο του νμου περιλαμβνει ρυθμσεις συνταξιοδοτικν θεμτων του Δημοσου, οι κυριτερες των οποων εναι οι εξς:

1. Η σνταξη σων θα εξλθουν της υπηρεσας απ την εφαρμογ του νου μισθολογου μχρι 31-12-2015 θα υπολογιστε με τις συντξιμες αποδοχς του παλιο μισθολογου, λαμβανομνων υπψη των διατξεων της παρ. 5 του ρθρου 38 τουν.3986/2011 περ αναστολς των μισθολογικν ωριμνσεων απ 1-7-2011.

Δηλ. ποιος συνταξιοδοτηθε απ 1-11-2011 μχρι 31-12-2015, θα υπολογιστε η σνταξ του με βση τις συντξιμες αποδοχς του παλιο μισθολογου, πως εχαν διαμορφωθε στις 31-10-2011, γι αυτ και οι κρατσεις για την κρια σνταξη και τα ασφαλιστικ ταμεα γνονται στις συντξιμες αποδοχς του παλιο μισθολογου.

Επειδ απ 1-7-2011 χει ανασταλε η χοργηση Μ.Κ με το παλι μισθολγιο, (σχετο αν με το νο μισθολγια θα παρνει κποιος Μ.Κ , αυτ δεν θα υπολογζονται στις συντξιμες αποδοχς), η αξηση που θα προκπτει στις συντξεις θα εναι μνο απ την αξηση των ετν υπηρεσας και χι και απ την αλλαγ των Μ.Κ. που θα μποροσε να χει μχρι το 2015.

Στην ουσα πρκειται για μια μεωση στις συντξεις, αφο πχ υπλληλος που στις 31-10-2011 εχε 30 τη υπηρεσας και Μ.Κ 3 με το παλι μισθολγιο , αν αποχωρσει το 2015 με 34 χρνια υπηρεσας θα πρει 34/35 των συντξιμων αποδοχν του ΜΚ 3 που εχε στις 31-10-2011 και χι του ΜΚ 1 που θα εξελισσταν κανονικ.

2. Η οικογενειακ παροχ εξακολουθε να χορηγεται στους συνταξιοχους του Δημοσου που χουν εξλθει της υπηρεσας μχρι 31-10-2011 σμφωνα με το ν.3205/2003, δηλ 35 € το επδομα γμου, 18 € για το καθνα απ τα δο πρτα παιδι κλπ , εν σοι εξλθουν στη σνταξη απ 1-11-2011 η οικογενειακ παροχ ( 50€ για το πρτο παιδ , 70 € για το δετερο κλπ) θα υπολογζεται σμφωνα με το νο μισθολγιο, το οποο δνει την οικογενειακ παροχ μνο σε αυτος που χουν τκνα ανλικα ανκανα σωματικ πνευματικ για σκηση βιοποριστικο επαγγλματος με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον 50%. Δηλ σοι εξρχονται στη σνταξη απ 1-11-2011 και χουν ενλικα παιδι που χουν περατσει και τις σπουδς τους ,αν σποδαζαν, χνουν το επδομα γμου (35 €) που θα παρνουν σοι συνταξιοδοτθηκαν μχρι 31-10-2011.

3. α) Απ 1-11-2011 στους συνταξιοχους του Δημοσου, οι οποοι δεν χουν συμπληρσει το 55ο τος της ηλικας , το ποσ της κριας σνταξης που υπερβανει τα 1000 € μεινεται κατ 40%.

β) Απ 1-11-2011 στους συνταξιοχους του Δημοσου, οι οποοι εναι νω των 55 ετν , το ποσ της κριας σνταξης που υπερβανει τα 1200 € μεινεται κατ 20%.

Εξαιρονται της μεωσης αυτς οι συνταξιοχοι που χουν ανπηρο σζυγο ανπηρο τκνο σε ποσοστ 80% και νω, καθς και σοι παρνουν το επδομα ανικαντητας που δνει το Δημσιο στερα απ γνωμτευση της Αντατης Υγειονομικς Επιτροπς Στρατο.

Για τον προσδιορισμ του συνολικο ποσο της σνταξης της προηγομενης παραγρφου προκειμνου να γνει η ανωτρω μεωση, λαμβνεται υπψη το ακαθριστο ποσ της μηνιαας βασικς σνταξης και το συγκαταβαλλμενο με αυτ ποσ του επιδματος εξομλυνσης, αφο αφαιρεθε το ποσ της Εισφορς Αλληλεγγης Συνταξιοχων.

Θυμζουμε τι Εισφορ Αλληλεγγης Συνταξιοχων εναι μια εισφορ που επιβλλεται στο σνολο των μεικτν συντξιμων αποδοχν απ 1400€ και νω συμπεριλαμβανομνου και του επιδματος εξομλυνσης (δεν συμπεριλαμβνεται το οικογενειακ επδομα) και απ 1-8-2011 χει διαμορφωθε σμφωνα με το ν.4022/2011 ως εξς:

Για συντξεις απ 1400,01ως 1700 ποσοστ 3%

Για συντξεις απ 1700,01ως 2000 ποσοστ 6%

Για συντξεις απ 2000,01ως 2300 ποσοστ 7%

Για συντξεις απ 2300,01ως 2600 ποσοστ 9%

κ.ο.κ. απ 3500 και νω 14%

Για την πρτη κατηγορα το ποσ της σνταξης μετ την παρακρτηση της εισφορς 3% δεν μπορε να υπολεπεται των 1400 €.

Επιπλον της εισφορς αυτς, απ 1/8/2011 στους συνταξιοχους του δημοσου που δεν χουν συμπληρσει το 60 τος της ηλικας, παρακρατεται επιπλον μηνιαα εισφορ ως εξς:

Για συντξεις απ 1700,01ως 2300 ποσοστ 6%

Για συντξεις απ 2300,01ως 2900 ποσοστ 8%

Για συντξεις απ 2900,01και νω ποσοστ 10%

Για τον προσδιορισμ της ανωτρω εισφορς λαμβνεται υπψη το ποσ της μηνιαας βασικς σνταξης και του ποσο της εξομλυνσης που συγκαταβλλεται με τη σνταξη, αφαιρουμνου του ποσο της εισφορς αλληλεγγης της προηγομενης παραγρφου.

Για την πρτη κατηγορα το ποσ της σνταξης μετ την παρακρτηση της επιπλον εισφορς 6% δεν μπορε να υπολεπεται των 1700 €.

4. Δεν επιτρπεται σε καμα περπτωση η ανκληση πρξης με την οποα χει αναγνωριστε συντξιμος χρνος με καταβολ εισφορς εξαγορς οτε κδοση νας πρξης με την οποα περιορζεται χρνος που χει αναγνωριστε ως συντξιμος ,στερα απ εξαγορ, μετ την παρλευση ενς (1) τους απ την κοινοποηση της πρξης αναγνρισης.

 Κατ’ εξαρεση , αναγνωριστικ πρξη που χει εκδοθε μπορε να ανακληθε στο σνολ της , μετ απ ατηση του υπαλλλου οποτεδποτε, εφσον ο χρνος που χει αναγνωριστε με αυτ την πρξη μπορε να χρησιμεσει για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος στο Δημσιο σε λλον ασφαλιστικ φορα .

Η ανωτρω διταξη χει αναδρομικ σχση απ 1-1-2011. Αιτσεις για ανκληση αναγνωριστικν πρξεων για περιορισμ χρνου που χει αναγνωριστε, οι οποες χουν υποβληθε και εκκρεμον για εξταση στις Διευθνσεις Συντξεων τθενται στο αρχεο με εξαρεση σες χουν υποβληθε εντς της προθεσμας του ενς (1) τους απ την κοινοποηση της πρξης αναγνρισης

 

5. Αποδεσμεεται η αναπροσαρμογ αξηση των συντξεων απ την αναπροσαρμογ των μισθν των εν ενεργεα υπαλλλων απ 1-1-2016 αντ της 1-1-2014 που προβλεπε ο ν.3865/2010. Απ την ημερομηνα αυτ και μετ η αναπροσαρμογ των καταβαλλμενων συντξεων θα γνεται μνο με διταξη ειδικο νμου στη βση συντελιστ που διαμορφνεται κατ 50% απ τη μεταβολ του ΑΕΠ και κατ 50% απ τη μεταβολ του τιμριθμου (Δ.Τ.Κ.) του προηγομενου τους και σε κθε περπτωση δεν θα υπερβανει την ετσια μεταβολ του Δ.Τ.Κ.

Αυτ πρακτικ σημανει τι η αξηση των συντξεων δεν θα ακολουθε την αξηση των συντξιμων αποδοχν των εν ενεργεα υπαλλλων με αποτλεσμα σε βθος

χρνου οι καταβληθεσες συντξεις να συρρικννονται και να υπολεπονται των μισθν των εν ενεργεα υπαλλλων.

 τσι με βση τις ανωτρω μεισεις και με βση το αφορολγητο ριο των 5000€ που θα αρχσει να εφαρμζεται απ 1-1-2012, παρουσιζουμε ναν ενδεικτικ πνακα κατ προσγγιση για την κρια σνταξη το 2012 για τους εκπαιδευτικος λαμβνοντας υπψη την παρατρηση που αναγρφεται στο κτω μρος του πνακα.

 

H κρια σνταξη το 2012 για γαμο γγαμο

(χωρς οικογενειακ παροχ)

τη υπηρ

Μ.Κ

καθαρς συντξιμες αποδοχς κτω των 55 ετν

καθαρς συντξιμες αποδοχς νω των 55 ετν

20

8

651

651

21

8

684

684

22

7

729

729

23

7

783

783

24

6

832

832

25

6

864

864

26

5

916

916

27

5

938

950

28

4

966

997

29

4

985

1029

30

3

1016

1081

31

3

1035

1108

32

2

1071

1150

33

2

1087

1177

34

1

1110

1209

35

1

1118

1220

36

1

1131

1236

37

1

1145

1252

38

1

1156

1266

39

1

1169

1282

40

1

1182

1298

 

Παρατρηση: Μετ την αναστολ των μισθολογικν ωριμνσεων απ 1-7-2011 εναι αδνατο μχρι το 2015 να δημιουργηθε γενικς πνακας με τις καθαρς συντξιμες αποδοχς, διτι δεν θα αντιστοιχον τα τη υπηρεσας με τα Μ.Κ.. Θα υπολογζεται δηλ. η σνταξη κποιου μχρι το 2015 με βση τα χρνια υπηρεσας που θα χει κατ την ξοδ του απ την υπηρεσα αλλ με βση τις συντξιμες αποδοχς που εχε στις 31-10-2011. Ο καθνας εναι ξεχωριστ περπτωση.

Ο ανωτρω πνακας εναι καθαρ ενδεικτικς και ισχει, αν λα τα τη υπηρεσας εναι στο Δημσιο και εφσον τα Μ.Κ αντιστοιχον στα τη υπηρεσας που αναγρφονται, διτι νας μεγλος αριθμς δεν λαβε μισθολογικ προαγωγ απ 1-7-2011. Στην περπτωση που στα αναγραφμενα τη υπηρεσας υπρχει διαφορ ενς (1) Μ.Κ απ αυτ που παρουσιζεται, η διαφορ αυτ θα κυμανεται απ 12-16 €

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΤΠΔΥ

Στους ασφαλισμνους του Ταμεου Πρνοιας Δημοσων Υπαλλλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

που εξλθαν της υπηρεσας απ 1-1-2010 μχρι 31-12-2010, το ποσ του εφπαξ βοηθματος που χορηγε το Ταμεο , μεινεται κατ 15%, εν σοι εξλθαν εξρχονται της υπηρεσας απ 1-1-2011 και μετ, το ποσ του εφπαξ βοηθματος που χορηγε το Ταμεο , μεινεται κατ 20%. Πχ εκπαιδευτικς που εξλθε της υπηρεσας το 2010 με 34 τη υπηρεσας για τα οποα κατβαλε εισφορς στο ΤΠΔΥ, αντ να λβει εφπαξ 59.900 θα λβει 50.915

 

ΜΤΠΥ

1. Μεινεται απ 1-11-2011 κατ 20% ,σμφωνα με την παρ.4 του ρθρου 2 του ν.4024/2011, το μηνιαο μρισμα των συνταξιοχων του Μ.Τ.Π.Υ. Η ανωτρω μεωση αφορ λα τα μερσματα. Ειδικ για το τμμα του μερσματος που μετ την ανωτρω παρακρτηση υπερβανει το ποσ των 500€ μηνιαως, μεινεται κατ 50%.

 

2. Ο νος τρπος υπολογισμο του μερσματος που χορηγε το ΜΤΠΥ για λους τους μετχους του, δηλ. το θροισμα που προκπτει απ τους δο τπους υπολογισμο

 

α) Βασικς μισθς χ 20% χ τη ασφλισης χ 0,8075 : 35

 

β) Τυχν λλες αποδοχς χ 20% χ τη ασφλισης χ 0,8075 : 35

δεν αφορ τους εκπαιδευτικος, διτι το μρισμ τους υπολογιζταν και πριν με ποσοστ αναπλρωσης 20% και δεν εχαν λλου εδους αποδοχς για τις οποες καταβλλονταν εισφορς υπρ του ΜΤΠΥ για να προυν υπομρισμα.

 

ΤΕΑΔΥ

Δεν αλλζει ο τρπος υπολογισμο του βοηθματος αλλ απ 1-9-2011 με το νμο 3986/2011 (μεσοπρθεσμο), θεσπζεται Ειδικ Εισφορ Συνταξιοχων Επικουρικς Ασφλισης (τπου ΛΑΦΚΑ) σε λες τις επικουρικς συντξεις νω των 300 €. κλιμακωτ απ 3-10%. τσι:

Για συντξεις απ 300,01 ως 350 € θα παρακρατεται ποσοστ 3%

Για συντξεις απ 350,01 ως 400 € θα παρακρατεται ποσοστ 4%

Για συντξεις απ 400,01 ως 450 € θα παρακρατεται ποσοστ 5%

κ.ο.κ αν 50€ και φθνουμε σε συντξεις απ 650€ και νω που το ποσοστ παρακρτησης θα εναι 10%.

Η παρακρτηση αυτς της εισφορς θα γνει σε σους χουν απ 35 και νω τη ασφλισης στο ΤΕΑΔΥ, γιατ στα 35 τη η ακαθριστη σνταξη εναι 333,20 € και θα γνει παρακρτηση εισφορς 10 €

 

ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Στην καθημεριν συζτηση ταυτζεται η προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα με την εργασιακ εφεδρεα, αν και εναι δο διαφορετικ πργματα.

Η εργασιακ εφεδρεα αναφρεται στο τυχν πλεονζον προσωπικ των νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου σμφωνα με την παρ. 7 του ρθρου 37 του ν.3986/2011, εν η προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα δηλ. η διαθεσιμτητα λγω επικεμενης συνταξιοδτησης αναφρεται, σμφωνα με το

ρθρο 33 του ν.4024/2011, στους πολιτικος δημσιους υπαλλλους , στους υπαλλλους Ο.Τ.Α πρτου και δετερου βαθμο και των νομικν προσπων δημοσου δικαου, οι οποοι απολονται αυτοδικαως απ την υπηρεσα τους με τη συμπλρωση τουλχιστον 35ετος πραγματικς και συντξιμης δημσιας υπηρεσας και τουλχιστον του 55ου τους της ηλικας εφσον αυτ συμπληρνονται μχρι 31-12-2013 δηλ. σοι χουν σμερα τουλχιστον 33 τη υπηρεσας και ηλικα τουλχιστον 53 ετν.

Οι εκπαιδευτικο μως λων των βαθμδων εκπαδευσης δεν υπγονται στην προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα, πως και ορισμνες λλες κατηγορες εργαζομνων, πως το ιατρικ ,νοσηλευτικ και επιστημονικ προσωπικ του Ε.Σ.Υ.,των δημοσων νοσηλευτικν ιδρυμτων, οι διπλωματικο υπλληλοι κ..