Θμα : Επιλογ σημαιοφρων- παραστατν, ορισμς υπευθνων κατθεσης στεφνων

Ενψει του προσεχος εορτασμο της Εθνικς Επετεου «ΟΧΙ» - 28ης Οκτωβρου και με αφορμ τα ελογα ερωτματα των εκπαιδευτικν πολλν σχολικν μονδων της χρας, σχετικ με τον τρπο επιλογς σημαιοφρων-παραστατν και τον ορισμ υπευθνων για την κατθεση στεφνου, σας γνωστοποιομε τα εξς:

Η επιλογ των σημαιοφρων γνεται σμφωνα με την διαδικασα που προβλπεται απ την παργραφο 11 του ρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α) και με βση τις μεταβολς που επλθαν με τη Υ.Α Φ10/ 84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β) που αφορ στη συμμετοχ στη διαδικασα επιλογς και μαθητν που χουν απαλλαγε απ το μθημα της Φυσικς Αγωγς καθς και σων προρχονται απ μετεγγραφ και με την Υ.Α. Γ1/219/16-3-2001(ΦΕΚ 277Β) που αφορ στη συμμετοχ στη διαδικασα επιλογς και των αλλοδαπν μαθητν.

Ειδικτερα:

α)Σημαιοφροι ορζονται δο μαθητς της ΣΤ' τξης, ο νας για το χρονικ διστημα μχρι 31 Ιανουαρου και ο λλος απ 1η Φεβρουαρου μχρι το τλος του διδακτικο τους. Επιλγονται αυτο που κατ το προηγομενο σχολικ τος χουν συγκεντρσει το μεγαλτερο γενικ μσο ρο βαθμολογας, υπολογιζομνου και του κλασματικο του μρους. Στις περιπτσεις ισοβαθμας και στο κλασματικ μρος, γνεται κλρωση. Το κλασματικ μρος αναφρεται στον ετσιο γενικ μσο ρο και χι στο μσο ρο των επιμρους μαθημτων.

β)Παρασττες ορζονται δκα μαθητς της ΣΤ' τξης, πντε για το χρονικ διστημα μχρι 31 Ιανουαρου και πντε απ 1η Φεβρουαρου μχρι το τλος του διδακτικο τους. Η επιλογ γνεται με την δια διαδικασα που επιλγονται οι σημαιοφροι.


γ) Κατ τον διο τρπο, επιλγονται δο μαθητς της ΣΤ' τξης που δεν επιλχθηκαν οτε σημαιοφροι οτε παρασττες, στους οποους ανατθεται η κατθεση στεφνου, ο νας για το διστημα μχρι 31 Ιανουαρου και ο λλος απ 1η Φεβρουαρου μχρι το τλος του διδακτικο τους.

δ)Στις περιπτσεις που, λγω ειδικν συνθηκν, λειτουργον σε οποιαδποτε σχολικ μονδα τρα (3) τμματα στη ΣΤ' τξη, ττε πριν τη διαδικασα επιλογς σημαιοφρων, παραστατν και υπευθνων κατθεσης στεφνων, διενεργεται κλρωση απ το Διευθυντ του σχολεου, παρουσα γονων των μαθητν εκπροσπων του Συλλγου Γονων και Κηδεμνων, ως εξς: 1. Κλρωση στο κθε να απ τα τρα (3) τμματα χωριστ, στε να επιλεγον αρχικ οι τρεις (3) αριστοχοι μαθητς (νας απ κθε τμμα) και στη συνχεια κλρωση μεταξ των τριν (3) αυτν μαθητν στε να επιλεγον οι δο (2) σημαιοφροι νας για το χρονικ διστημα μχρι 31 Ιανουαρου και ο λλος απ 1η Φεβρουαρου μχρι το τλος του διδακτικο τους. 2. Κλρωση στο κθε να απ τα τρα (3) τμματα χωριστ, στε να επιλεγον απ κθε τμμα πντε (5) παρασττες και νας (1) υπεθυνος κατθεσης στεφνου και στη συνχεια κλρωση μεταξ των δεκαοκτ (18) αυτν μαθητν στε να επιλεγον πντε (5) παρασττες και νας (1) υπεθυνος κατθεσης στεφνου για το χρονικ διστημα μχρι 31 Ιανουαρου και πντε (5) παρασττες και νας (1) υπεθυνος κατθεσης στεφνου απ το χρονικ διστημα 1η Φεβρουαρου μχρι το τλος του διδακτικο τους. Στις περιπτσεις που λειτουργον τσσερα (4) τμματα στη ΣΤ' τξη, ακολουθεται ανλογη διαδικασα.

ε) Στα σχολεα που χουν μικρ αριθμ μαθητν στην ΣΤ' τξη (μικρτερο απ το σνολο των παραπνω θσεων), οι θσεις συμπληρνονται με μαθητς της Ε' και ταν δεν επαρκον κι αυτο, με μαθητς και των λλων τξεων κατ φθνουσα σειρ (πρτα της Δ' τξης κλπ.). Στην περπτωση αυτ επιλγονται οι μαθητς που στο προηγομενο σχολικ τος εχαν τα περισστερα «Α» στους μσους ρους των μαθημτων. Αν υπρχουν περισστεροι μαθητς που χουν σο αριθμ «Α» στους μσους ρους των μαθημτων, γνεται κλρωση.

Επισημανεται τι η επιλογ γνεται απ το διευθυντ του σχολεου ενπιον του συλλγου διδασκντων και των ενδιαφερομνων μαθητν και συντσσεται σχετικ πρακτικ, στο οποο αναφρεται η λη διαδικασα, καθς και τα ονματα των μαθητν που πραν μρος στην κλρωση.

Παρακαλονται λοι οι εκπαιδευτικο των Σχολικν μονδων να ενημερωθον ενυπγραφα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εσωτερικ Διανοιι:

  1. Γραφεο κου Ειδ. Γραμματα
  2. Δ/νση Φυσ. Αγωγς                                                                         ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  3. Δ/νση Ιδιωτικς Εκπ/σης
  4. Δ/νση Ειδικς Αγωγς
  5. Δ/νση Σπουδν Π.Ε.-Τμμα Γ'