. &

3 2011

του Βασ. Φουρτονη, Αναπληρωματικο Αιρετο ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

 

Α ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο οικεος διευθυντς εκπαδευσης προσκαλε τους εκπαιδευτικος που χουν τα τυπικ προσντα και επιθυμον να ασκσουν καθκοντα υποδιευθυντ, καθς και υποδιευθυντ Σ.Ε.Κ. και υπεθυνου τομα Σ.Ε.Κ., να υποβλουν στον διευθυντ της σχολικς μονδας που ανκουν οργανικ στον διευθυντ του Σ.Ε.Κ. σχετικ ατηση εντς δεκαημρου.

 

Β ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Προποθσεις

Ως υποδιευθυντς σχολικν μονδων ως υποδιευθυντς δημοτικν σχολεων, προστμενοι ολιγοθσιων δημοτικν σχολεων και νηπιαγωγεων, επιλγονται εκπαιδευτικο με οκταετ τουλχιστον εκπαιδευτικ υπηρεσα, που υπηρετον κατ το χρνο επιλογς με οργανικ θση στη σχολικ μονδα, την οποα αφορ η επιλογ.

Αν οι εκπαιδευτικο της σχολικς μονδας δεν πληρον την προπθεση της οκταετος εκπαιδευτικς υπηρεσας, υποψφιοι μπορε να εναι και εκπαιδευτικο με μικρτερο χρνο υπηρεσας.

που στις διατξεις του παρντος ρθρου προβλπεται εκπαιδευτικ υπηρεσα, υπολογζεται η προπηρεσα τσο στη δημσια σο και στην ιδιωτικ εκπαδευση, καθς και η προπηρεσα των υποψηφων ως προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθων με αναγωγ στο υποχρεωτικ εβδομαδιαο ωρριο διδασκαλας.

 

2. Κωλματα

Δεν επιλγεται εκπαιδευτικς ο οποος χει καταδικαστε τελεσδικα για πειθαρχικ παρπτωμα απ αυτ που ορζονται στην παρ. 2 του ρθρου 109 του Υπαλληλικο Κδικα:

«α) πρξεις με τις οποες εκδηλνεται ρνηση αναγνρισης του Συντγματος λλειψη αφοσωσης στην Πατρδα και τη Δημοκρατα,

β) της παρβαση καθκοντος κατ τον Ποινικ Κδικα λλους ειδικος νμους,

γ) αποδοχ οποιαποτε υλικς ενοιας ανταλλγματος για το χειρισμ υπθεσης κατ την σκηση των καθηκντων του,

δ) χαρακτηριστικς αναξιοπρεπ ανξια για υπλληλο διαγωγ εντς εκτς υπηρεσας,

ε) παραβαση απορρτων της υπηρεσας κατ τις κεμενες διατξεις,

στ) αδικαιολγητη αποχ απ την εκτλεση των υπηρεσιακν καθηκντων πνω απ 22 εργσιμες ημρες συνεχς πνω απ 30 εργσιμες ημρες σε διστημα ενς τους,

ζ) εξαιρετικς σοβαρ απεθεια,

η) μεση μσω τρτου προσπου συμμετοχ σε δημοπρασα την οποα διενεργε η αρχ στην οποα αυτς ανκει επιτροπ, μλος της οποας εναι αυτς,

θ) εμμον σε ρνηση προσλευσης για εξταση απ υγειονομικ επιτροπ.»

για τον οποον συντρχουν τα κωλματα διορισμο της παρ. 1 του ρθρου 8 του διου Κδικα:

«α) σοι καταδικσθηκαν για κακοργημα και σε οποιαδποτε ποιν για κλοπ, υπεξαρεση (κοιν και στην υπηρεσα), απτη, εκβαση, πλαστογραφα, απιστα δικηγρου, δωροδοκα, καταπεση, απιστα περ την υπηρεσα, παρβαση καθκοντος, καθ υποτροπ συκοφαντικ δυσφμηση, καθς και για οποιοδποτε γκλημα κατ της γενετσιας ελευθερας γκλημα οικονομικς εκμετλλευσης της γενετσιας ζως.

β) Οι υπδικοι που χουν παραπεμφθε με τελεσδικο βολευμα για κακοργημα για πλημμλημα της περπτωσης α, στω και αν το αδκημα χει παραγραφε.

γ) σοι, λγω καταδκης, χουν στερηθε τα πολιτικ τους δικαιματα και για σο χρνο διαρκε η στρηση αυτ.

δ) σοι τελον υπ στερητικ δικαστικ συμπαρσταση (πλρη μερικ), υπ επικουρικ δικαστικ συμπαρσταση (πλρη μερικ) και υπ τις δο αυτς καταστσεις.»

3. Το κλυμα επιλογς δεν πρπει να συντρχει τσο κατ το χρνο λξης της προθεσμας υποβολς της ατησης υποψηφιτητας σο και κατ το χρνο τοποθτησης.

 

Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κριτρια επιλογς εναι ιδως η προσωπικτητα και η γενικ συγκρτηση του υποψηφου και, κυρως, η ικαντητα του υποψηφου να αναλαμβνει πρωτοβουλες, να επιλει προβλματα (διδακτικ, διοικητικ, οργανωτικ, λειτουργικ κ.λπ.), να δημιουργε κατλληλο παιδαγωγικ περιβλλον και να εμπνει τους εκπαιδευτικος στην σκηση των καθηκντων τους. Βασικ κριτριο εναι η γνση του αντικειμνου του προς σκηση ργου, η οποα συνγεται απ:

α) την επιστημονικ – παιδαγωγικ συγκρτηση του υποψηφου και κυρως το εππεδο των σπουδν και γενικτερα τις σπουδς του, την παρξη σπουδν επιμορφσεων στην οργνωση και διοκηση της εκπαδευσης και την πιστοποιημνη γνση ξνων γλωσσν και Τ.Π.Ε. και

β) την υπηρεσιακ κατσταση και τη διοικητικ εμπειρα, πως προκπτει απ τη συνολικ εκπαιδευτικ υπηρεσα του υποψηφου αλλ και την προπηρεσα σε σκηση διοικητικο ργου την σκηση καθηκντων μντορα.

 

Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ο σλλογος των διδασκντων κθε σχολικς μονδας, σε συνεδρασ του, που πραγματοποιεται μσα σε πντε ημρες απ την ημερομηνα λξης της προθεσμας υποβολς αιτσεων, απ την οποα απχουν οι υποψφιοι, συντσσει αιτιολογημνη πρταση επιλογς υποδιευθυντ της σχολικς μονδας, με βση τα σχετικ κριτρια.

2. Η πρταση μαζ με το πρακτικ του συλλγου των διδασκντων διαβιβζονται απ τον διευθυντ της σχολικς μονδας στο αρμδιο υπηρεσιακ συμβολιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) το οποο, μετ απ λεγχο της συνδρομς των προποθσεων και της νομιμτητας της διαδικασας διαμρφωσης της πρτασης, προτενει στον οικεο διευθυντ εκπαδευσης την τοποθτηση των στελεχν της προηγομενης παραγρφου.

3. Αν ο σλλογος των διδασκντων παραλεψει να υποβλει πρταση, η τοποθτηση γνεται με απφαση του οικεου διευθυντ εκπαδευσης, στερα απ πρταση του οικεου υπηρεσιακο συμβουλου, το οποο λαμβνει υπψη τα προβλεπμενα κριτρια.

4. Στην περπτωση ολιγοθσιων νηπιαγωγεων δημοτικν σχολεων η τοποθτηση προσταμνων γνεται ως εξς:

α) Στα διθσια με απφαση του οικεου διευθυντ εκπαδευσης, στερα απ αιτιολογημνη πρταση του οικεου περιφερειακο υπηρεσιακο συμβουλου, η οποα βασζεται στα κριτρια του ρθρου 15.

β) Στα τριθσια και νω σμφωνα με τη διαδικασα των προηγομενων παραγρφων.

 

Ε ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

1. Μλη του Συλλγου Διδασκντων εναι οι εκπαιδευτικο που διδσκουν στο σχολεο με οποιαδποτε σχση εργασας.

2. Ο σλλογος βρσκεται σε νμιμη απαρτα και οι αποφσεις του εναι γκυρες, ταν τα παρντα μλη εναι περισστερα απ τα απντα.

3. Ο Σλλογος Διδασκντων συγκαλεται σε συνεδραση στερα απ πρσκληση του διευθυντ (προδρου). Τα μλη λαμβνουν γνση δο ημρες τουλχιστον πριν απ την ημρα της συνεδρασης. Επειδ η συγκεκριμνη συνεδραση εναι κτακτη, η γνωστοποηση γνεται με ανρτηση της πρσκλησης στον πνακα ανακοινσεων του σχολεου με προφορικ ειδοποηση.

4. Οι αποφσεις του Συλλγου Διδασκντων λαμβνονται με απλ πλειοψηφα των παρντων. Σε περπτωση ισοψηφας υπερισχει η ποψη με την οποα τσσεται ο πρεδρος. ταν οι προτσεις εναι περισστερες και καμι δε συγκεντρνει την απλυτη πλειοψηφα, η ψηφοφορα επαναλαμβνεται ανμεσα στις δυο επικρατστερες. Το μλος που απχει απ την ψηφοφορα δνει λευκ ψφο θεωρεται απν.

5. Η ψηφοφορα εναι φανερ. Μυστικ ψηφοφορα διεξγεται ταν προβλπεται απ σχετικ διταξη αποφασζει ο Σλλογος κατ πλειοψηφα. (Η συγκεκριμνη διταξη δεν προβλπει μυστικ ψηφοφορα).

6. Οι αποφσεις του Συλλγου Διδασκντων καταχωρονται στο βιβλο πρξεων του Συλλγου και υπογρφονται υποχρεωτικ απ τον πρεδρο, το γραμματα και τα παρντα μλη. Στην δια πρξη καταχωρονται και οι απψεις της μειοψηφας, αν ζητηθε.

 

ΣΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η επιλογ και η τοποθτηση υποδιευθυντν σχολικν μονδων γνεται για τετραετ θητεα, η οποα σε κθε περπτωση λγει την 31η Ιουλου του τταρτου τους που ακολουθε την επιλογ τους.