ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων Ελλάδας (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009)
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009
 

Το σχέδιο αυτό κατατίθεται ως πρόταση η οποία στηρίζεται στους άξονες: αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη στο χώρο της εκπαίδευσης. Βασίζεται κυρίως στο ΠΔ 25 (ΦΕΚ 20/7-2-2002)  εμπλουτισμένο με αρκετές ποιοτικές αλλαγές και παρεμβάσεις έτσι ώστε να καθίσταται  περισσότερο αξιόπιστο  και  αντικειμενικό.

 

Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1. Κριτήρια επιλογής Σχολικών Συμβούλων

1.1 Προϋποθέσεις για αίτηση

Εκπαιδευτική υπηρεσία 18 έτη και άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολεία 14 έτη. Η θητεία σε θέση Σχολικού Συμβούλου προσμετρείται στην άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

 

1.2 Κριτήρια επιλογής

1.2.1 Μοριοδοτούμενα κριτήρια

1.2.1.1 Επιστημονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 17 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

α) Διδακτορικό δίπλωμα με συνάφεια στις

Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

  8 μονάδες

 

β) Διδακτορικό δίπλωμα χωρίς συνάφεια στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

6 μονάδες

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2/ετούς διάρκειας)  με συνάφεια στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

   5 μονάδες

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (1/ετούς διάρκειας)  με συνάφεια στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

3 μονάδες

ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

(2/ετούς διάρκειας)  χωρίς συνάφεια στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

3 μονάδες

στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (1/ετούς διάρκειας)  χωρίς συνάφεια στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

2 μονάδες

ζ) Μετεκπαίδευση 2/ετούς διάρκειας   

4 μονάδες

η) Ετήσια επιμόρφωση  [401 - 900 ώρες]

1,5 μονάδες

θ) Εξάμηνη επιμόρφωση [300 - 400 ώρες]

1  μονάδα

ι) Τρίμηνη επιμόρφωση [80 - 299 ώρες]

0,5  μονάδα

ια) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

3 μονάδες

ιγ) Πτυχίο ΠΤΔΕ (Εισαγωγή με το ΠΔ 130/90 ΦΕΚ 52 Α΄)           

2 μονάδες

ιδ) Πτυχίο ΑΕΙ που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών 

1 μονάδα

ιε) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες [Α΄ Επιπέδου]

1 μονάδα

ιστ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες [Β΄ Επιπέδου]

1,5 μονάδα

Μοριοδοτείται μόνο η μία από τις επιμορφώσεις

ιζ) Τίτλος ξένων γλωσσών (ανωτέρου επιπέδου)

1 μονάδα

ιη) Τίτλος ξένων γλωσσών (άλλου επιπέδου)

0,5 μονάδα

Σε περίπτωση  που θα κατατεθούν τίτλοι δύο ή περισσότερων  ξένων γλωσσών, το σύνολο των μοριοδοτούμενων μονάδων δε θα υπερβαίνει τις 2,5 μονάδες.

1.2.1.2 Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 8 μονάδες).

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της απαιτουμένης: 1 μονάδα για κάθε έτος και έως 5 μονάδες.

β) Διδακτικό έργο σε σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ και ΠΕΚ: 0,1 μονάδες ανά 10 διδακτικές ώρες και έως 3 μονάδες.

γ) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ: 0,5 μονάδες για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και έως 2 μονάδες.

1.2.1.3 Άσκηση καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 8  μονάδες).

α) Άσκηση καθηκόντων Σχολικών Συμβούλων: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως 6 μονάδες.

β) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως 3 μονάδες.

γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ΠΕΚ: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 μονάδες.

δ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 μονάδες.

ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 0,5 μονάδες.

στ) Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: 0,5 ανά έτος και έως 1 μονάδα.

1.2.2 Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο συμβούλιο Επιλογής

1.2.2.1 Αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 7 μονάδες).

α) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 3 μονάδες.  

β) Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων  που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων, μονάδες: έως 2 μονάδες.

γ) Η υλοποίηση και η δημοσίευση πρωτότυπων  ερευνών που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 2 μονάδες. 

δ) Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία πρακτικά  και που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης  άσκησης καθηκόντων: έως 1 μονάδα.

ε) Η συμμετοχή σε ομάδες παραγωγής και κρίσης - αξιολόγησης  εγκεκριμένων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διδακτικών πακέτων: έως 1 μονάδα.

1.2.2.2 Συνέντευξη

Με τη διαδικασία της συνέντευξης, συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά και αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου: έως και 20 μονάδες.

Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στη συνέντευξη από τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής στους υποψηφίους αντλούνται από τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και καταγράφονται, μαζί με τις απαντήσεις των υποψηφίων, στα τηρούμενα πρακτικά.

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 

2. Κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης & Προϊστάμενων Γραφείων Εκπαίδευσης

2.1 Προϋποθέσεις για αίτηση

Εκπαιδευτική υπηρεσία 18 έτη και άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολεία 14 έτη. Η θητεία σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης προσμετρείται στην άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

 

2.2 Κριτήρια επιλογής

2.2.1 Μοριοδοτούμενα κριτήρια

2.2.1.1 Επιστημονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 15 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

α) Διδακτορικό δίπλωμα με συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

  8 μονάδες

 

β) Διδακτορικό δίπλωμα χωρίς συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

6 μονάδες

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2/ετούς διάρκειας)  με συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

   5 μονάδες

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (1/ετούς διάρκειας)  με συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

3 μονάδες

ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

(2/ετούς διάρκειας)  χωρίς συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

3 μονάδες

στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (1/ετούς διάρκειας)  χωρίς συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.      

2 μονάδες

ζ) Μετεκπαίδευση 2/ετούς διάρκειας   

4 μονάδες

η) Ετήσια επιμόρφωση  [401 - 900 ώρες]

1,5 μονάδες

θ) Εξάμηνη επιμόρφωση [300 - 400 ώρες]

1  μονάδα

ι) Τρίμηνη επιμόρφωση [80 - 299 ώρες]

0,5  μονάδα

ια) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

3 μονάδες

ιγ) Πτυχίο ΠΤΔΕ (Εισαγωγή με το ΠΔ 130/90 ΦΕΚ 52 Α΄)           

2 μονάδες

ιδ) Πτυχίο ΑΕΙ που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών 

1 μονάδα

ιε) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες [Α΄ Επιπέδου]

1 μονάδα

ιστ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες [Β΄ Επιπέδου]

1,5 μονάδα

Μοριοδοτείται μόνο η μία από τις επιμορφώσεις

ιζ) Τίτλος ξένων γλωσσών (ανωτέρου επιπέδου)

1 μονάδα

ιη) Τίτλος ξένων γλωσσών (άλλου επιπέδου)

0,5 μονάδα

Σε περίπτωση  που θα κατατεθούν τίτλοι δύο ή περισσότερων  ξένων γλωσσών, το σύνολο των μοριοδοτούμενων μονάδων δε θα υπερβαίνει τις 2,5 μονάδες.

 

2.2.1.2 Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 8 μονάδες).

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της απαιτουμένης: 1 μονάδα για κάθε έτος και έως 5 μονάδες.

β) Διδακτικό έργο σε σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ και ΠΕΚ: 0,1 μονάδες ανά 10 διδακτικές ώρες και έως 3 μονάδες.

γ) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ: 0,5 μονάδες για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και έως 2 μονάδες.

2.2.1.3 Άσκηση καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων

(Το σύνολο των μονάδων, στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 10  μονάδες).

α) Άσκηση καθηκόντων Σχολικών Συμβούλων: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως 3 μονάδες.

β) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως 6 μονάδες.

γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή  ή Υποδιευθυντή ΠΕΚ:  1,5 μονάδα  ανά έτος και έως 3 μονάδες.

δ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή  σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες.

ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα.

στ) Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης:  0,5 ανά έτος και έως 2 μονάδες.

2.2.2 Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο συμβούλιο επιλογής

2.2.2.1 Αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο

(Το σύνολο των μονάδων, στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 7 μονάδες).

α) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 3 μονάδες.

β) Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων  που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων, μονάδες: έως 2 μονάδες.

γ) Η υλοποίηση και η δημοσίευση πρωτότυπων  ερευνών που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 2 μονάδες

δ) Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία πρακτικά  και που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 1 μονάδα.

ε) Η συμμετοχή σε ομάδες παραγωγής και κρίσης - αξιολόγησης  εγκεκριμένων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διδακτικών πακέτων: έως 1 μονάδα.

2.2.2.2 Συνέντευξη

Με τη διαδικασία της συνέντευξης, συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά και αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου: έως και 20 μονάδες.

Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στη συνέντευξη από τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής στους υποψηφίους αντλούνται από τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και καταγράφονται, μαζί με τις απαντήσεις των υποψηφίων, στα τηρούμενα πρακτικά.

 

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

3. Κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

3.1 Προϋποθέσεις για αίτηση

Εκπαιδευτική υπηρεσία 10 έτη και άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολεία 8 έτη.

 

3.2 Κριτήρια επιλογής

3.2.1 Μοριοδοτούμενα κριτήρια

3.2.1.1 Επιστημονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

(Το σύνολο των μονάδων στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 13 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

α) Διδακτορικό δίπλωμα με συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.    

  8 μονάδες

 

β) Διδακτορικό δίπλωμα χωρίς συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

6 μονάδες

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2/ετούς διάρκειας)  με συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

   5 μονάδες

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (1/ετούς διάρκειας)  με συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

3 μονάδες

ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2/ετούς διάρκειας)  χωρίς συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

3 μονάδες

στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (1/ετούς διάρκειας)  χωρίς συνάφεια στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Ιστορία της Εκπαίδευσης, στις Επιστήμες της Αγωγής, στην Ειδική και Γενική Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στην Παιδαγωγική και στην Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.     

2 μονάδες

ζ) Μετεκπαίδευση 2/ετούς διάρκειας   

4 μονάδες

η) Ετήσια επιμόρφωση  [401 - 900 ώρες]

1,5 μονάδες

θ) Εξάμηνη επιμόρφωση [300 - 400 ώρες]

1  μονάδα

ι) Τρίμηνη επιμόρφωση [80 - 299 ώρες]

0,5  μονάδα

ια) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

3 μονάδες

ιγ) Πτυχίο ΠΤΔΕ (Εισαγωγή με το ΠΔ 130/90 ΦΕΚ 52 Α΄)           

2 μονάδες

ιδ) Πτυχίο ΑΕΙ που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών 

1 μονάδα

ιε) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες [Α΄ Επιπέδου]

1 μονάδα

ιστ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες [Β΄ Επιπέδου]

1,5 μονάδα

Μοριοδοτείται μόνο η μία από τις επιμορφώσεις

ιζ) Τίτλος ξένων γλωσσών (ανωτέρου επιπέδου)

1 μονάδα

ιη) Τίτλος ξένων γλωσσών (άλλου επιπέδου)

0,5 μονάδα

Σε περίπτωση  που θα κατατεθούν τίτλοι δύο ή περισσότερων  ξένων γλωσσών, το σύνολο των μοριοδοτούμενων μονάδων δε θα υπερβαίνει τις 2,5 μονάδες.

 

3.2.1.2 Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

(Το σύνολο των μονάδων, στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 10 μονάδες).

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της απαιτουμένης: 1 μονάδα για κάθε έτος  και έως 8 μονάδες.

β)Διδακτικό έργο σε σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ και ΠΕΚ: 0,1 μονάδες ανά 10 διδακτικές ώρες και έως 3 μονάδες.

γ) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ: 0,5 μονάδες για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και έως 2 μονάδες.

3.2.1.3 Άσκηση καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων

(Το σύνολο των μονάδων, στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 10  μονάδες).

α) Άσκηση καθηκόντων Σχολικών Συμβούλων: 1 μονάδα ανά έτος και έως 8 μονάδες.

β) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης: 1 μονάδα ανά έτος και έως 8 μονάδες.

 γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή  ή Υποδιευθυντή ΠΕΚ:  1,5 μονάδες ανά έτος και έως 3 μονάδες.

δ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή  σχολικής μονάδας: 1 μονάδα ανά έτος και έως 8 μονάδες.

ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες.

στ) Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: 0,5 ανά έτος και έως 2 μονάδες.

3.2.2 Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο συμβούλιο Επιλογής

3.2.2.1 Αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο

(Το σύνολο των μονάδων, στην κατηγορία αυτή, δεν θα υπερβαίνει τις 7 μονάδες).

α) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 3 μονάδες.  

β) Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων  που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 2 μονάδες.

γ) Η υλοποίηση και η δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 2 μονάδες. 

δ) Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια   που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία πρακτικά  και που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων: έως 1 μονάδα.

ε) Η συμμετοχή σε ομάδες παραγωγής και κρίσης- αξιολόγησης  εγκεκριμένων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διδακτικών πακέτων: έως 1 μονάδα.

3.2.2.2 Συνέντευξη

Με τη διαδικασία της συνέντευξης, συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά και αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου: έως και 20 μονάδες.

Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στη συνέντευξη από τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής στους υποψηφίους αντλούνται από τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και καταγράφονται, μαζί με τις απαντήσεις των υποψηφίων, στα τηρούμενα πρακτικά.