Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: θεωρητικά προβλήματα και σύγχρονη πραγματικότητα

του ΚΩΣΤΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς και αντιπροέδρου του Α' Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Θεσσαλονίκης
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

Είναι κοινοτυπία να υποστηρίξει κανείς ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με τη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα, έχει εξαγγείλει την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με μαζικά χαρακτηριστικά. Το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων έχει ως αντικείμενο θέματα που έχουν σχέση με τη διδακτική πράξη στο σχολείο και ικανοποιούν και συνδέονται με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί με βάση τις απαντήσεις έρευνας που έχει ήδη προηγηθεί. Στα προγράμματα αυτά θα εφαρμόζονται αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Η επιμορφωτική αυτή πολιτική είναι σαφές ότι έχει θετικό χαρακτήρα αλλά απαιτείται να συνδεθεί με άλλα θεσμικά μέτρα, πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τις αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της επιμορφωτικής πολιτικής:

 1. Αναβάθμιση και ποιοτική οργάνωση επιμορφωτικών θεσμών όπως τα ΠΕΚ
 2. Δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και διαμόρφωση πλαισίου και κινήτρων για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.
 3. Σύνδεση της επιμόρφωσης με αλλαγές στον χαρακτήρα της διοίκησης της εκπαίδευσης έτσι ώστε αυτή να σταματήσει να διακρίνεται από εμπειρικά χαρακτηριστικά και να μετασχηματιστεί σε κύριο μοχλό ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
 4. Θεσμοθέτηση επιμορφωτικών κέντρων με πρωτοβουλία των επιστημονικών ενώσεων και εκπαιδευτικών φορέων με βάση εμπειρίες που έχουν υλοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες ξεχωρίζουν για τα αποκεντρωμένα και εκπαιδευτικά αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά τους.
 5. Επιμορφωτικές δυνατότητες που να καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις. Τούτο σημαίνει ότι μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να συμπεριλάβει και προγράμματα που να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Ξένων Γλωσσών)
 6. Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας με εξειδικευμένο χαρακτήρα, με επιστημονική ευθύνη υλοποίησης από τα παιδαγωγικά τμήματα και τις παιδαγωγικές σχολές των ΑΕΙ. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα να έχουν ως αντικείμενο σύγχρονα προβλήματα του σχολείου για τα οποία οι εκπαιδευτικοί στην πράξη ζητούν την επιμορφωτική τους υποστήριξη για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αυτά τα προβλήματα στην τάξη (θέματα διαπολιτισμικής Αγωγής και κοινωνικού αποκλεισμού, μαθησιακές δυσκολίες, επιθετικότητα, ρατσισμός, κοινωνική βία και μαθητική παραβατικότητα)
 7. Δημιουργία ειδικών κινήτρων για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. Ενδεικτικά ορισμένα από τα κίνητρα μπορούν να είναι:
  • Ειδική χρηματοδότηση σχολικής μονάδας
  • Παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τόσο εντός του σχολείου όσο και στο επίπεδο ευρύτερης περιφέρειας, προβολή και δημοσιοποίηση αυτών των δράσεων και σύνδεση τους με αντίστοιχες που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες
  • Μεταφορά και ανταλλαγή εμπειριών και συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ξένων χωρών οι οποίοι συμμετέχουν σε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα
 8. Ενίσχυση του περιφερειακού χαρακτήρα της επιμορφωτικής πολιτικής με εξακτίνωση των ΠΕΚ στις έδρες κάθε νομού έτσι ώστε και οι εκπαιδευτικοί απομακρυσμένων και ενδεχομένως απομονωμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα.
 9. Συνεχής αποτίμηση της ποιότητας του επιμορφωτικού έργου όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών έτσι ώστε οι όποιες αστοχίες και ενδεχομένως προβληματικές καταστάσεις που εντοπίζονται να μπορούν να διορθώνονται ουσιαστικά.
 10. Παραγωγή χρηστικού επιμορφωτικού διδακτικού υλικού το οποίο θα παρέχεται σε κάθε σχολική μονάδα προς αξιοποίηση καθώς επίσης και οργάνωση των σχολικών βιβλιοθηκών που να καλύπτουν και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.