- :

Του Μπαρ Θεδωρου, Προσταμνου Επιστημονικς – Παιδαγωγικς Καθοδγησης Π/θμιας Εκπ/σης Περ/κς Δ/νσης Εκπ/σης Δ. Ελλδας

13 2014

http://cdn.thebest.gr/media/images/frontNews/jzipodkcuc53747716da3b4.jpgΞεκνησε δη μια να σχολικ χρονι. Μαθητς, γονες και εκπαιδευτικο μπορον να κνουν μα καινορια αρχ, η οποα θα διασφαλσει τη δημιουργα ενς φιλξενου και ασφαλος μαθησιακο περιβλλοντος που θα κνει το ταξδι στη γνση, για τους μαθητς μας, συναρπαστικ.
Προκειμνου οι γονες να αντιμετωπσουν ενδεχμενα γχη και ανασφλειες, θα πρπει να δημιουργσουν μα καρποφρα συνεργασα με το σχολεο, θτοντας νους στχους απ κοινο με τους εκπαιδευτικος και τα παιδι τους.
Η συνεργασα σχολεου – οικογνειας αναδεικνεται ως ιδιατερα σημαντικς παργοντας στην υγι γνωστικ, συναισθηματικ και κοινωνικ ανπτυξη των παιδιν. Ταυτχρονα, η εμπλοκ των γονων στη μελτη των μαθητν επηρεζει θετικ το ενδιαφρον των μαθητν για τη μελτη, αυξνει την πιθαντητα ολοκλρωσης των εργασιν εν βελτινει την ποιτητ τους.
Ο τπος της υποστριξης που παρχουν οι γονες αλλζει καθς μεγαλνει το παιδ, αλλ η παρουσα του γονα εναι σημαντικ σε λες τις ηλικες. Η εμπλοκ των γονων εναι ιδιατερα σημαντικ για τους μαθητς που αντιμετωπζουν μαθησιακ προβλματα, κυρως επειδ χουν λιγτερο αναπτυγμνες τις δεξιτητες μελτης και αυτοδιαχερισης.
Συχν, οι κατ’ οκον εργασες διαταρσσουν τη ζω των οικογενειν. Η πολωρη, γεμτη συγκροσεις και συχν μη παραγωγικ ενασχληση με αυτς τις εργασες αποτελε να συνηθισμνο φαινμενο. Οι γονες των παιδιν με μαθησιακ προβλματα εκφρζουν περισστερη απογοτευση, ματαωση και κπωση  στην προσπθει τους να βοηθσουν τα παιδι τους.
Αυτ λοιπν που χρειζεται εναι η ανπτυξη πρακτικν για την ενσχυση της εμπλοκς των γονων. Κποιες, κατ τη γνμη μας, πρακτικς που θα μποροσαν να ακολουθσουν οι εκπαιδευτικο εναι:

 • Ενημρωση των γονων για τη φιλοσοφα των εργασιν, τους στχους που εξυπηρετον, το εδος και την κταση της υποστριξης που θα θελαν να προσφρουν οι γονες.
 • Παροχ οδηγιν για τον τρπο που μπορον να βοηθσουν τα παιδι τους (ανατροφοδτηση, θετικ ενσχυση, οργνωση χρνου, εξασφλιση ενς κατλληλου και ελεθερου απ διασπσεις περιβλλοντος).
 • μεση επικοινωνα σχολεου οικογνειας ταν εκδηλωθον προβλματα και επιδωξη της απ κοινο επλυσς τους.
 • Εμπλοκ των γονων στη μελτη των παιδιν τους ταν θεωρον τι η υποστριξ τους μπορε να χει αποτλεσμα και ταν πιστεουν τι αυτ εναι επιθυμητ απ τα παιδι τους και τους δασκλους τους.

Επιπλον, ιδιατερη σημασα χει που αποδδουν οι γονες την επιτυχα στο σχολεο. Αν την αποδδουν στην προσπθεια και λιγτερο στην ικαντητα την τχη, ττε θα εμπλακον περισστερο στην εκπαδευση των παιδιν τους. Το σχολεο μπορε να ενισχσει αυτ τα κνητρα. Για παρδειγμα μπορε να εξηγσει στους γονες γιατ και με ποιν τρπο η εμπλοκ τους εναι σημαντικ για τη μθηση των παιδιν τους.
Αντιστοχως οι γονες θα πρπει να χουν υπψη τους τι:

 • Βοθεια την οποα τα παιδι αντιλαμβνονται ως εξαναγκασμ πεση χει αρνητικ αποτελσματα στα κνητρα και τη σχση τους με τους γονες.
 • Καθιρωση μιας οικογενειακς ρουτνας για τη συζτηση για το σχολεο και τη σημασα της μθησης.
 • Προγραμματισμς της μελτης. Βοηθμε τα παιδι να οργαννουν, να σχεδιζουν, να θτουν προτεραιτητες.
 • Εξασφαλζουμε χρνο που θα αφιερνεται στην επικοινωνα με τα παιδι πρα απ τη βοθεια στα μαθματα.
 • Εξασφαλζουμε χρνο στα παιδι για αθλητισμ και ψυχαγωγα, ανεξρτητα απ την απδοσ τους στη μελτη.
 • Παρχουμε την κατλληλη υποστριξη, ανλογα με τις ανγκες του μαθητ.
 • Δεν κνουμε τις εργασες για το παιδ μας!
 • Μαθανουμε καλτερα ταν διδξουμε αυτ που μθαμε σε κποιον λλο.
 • Αποφεγουμε τις υπερβολικς διορθσεις γιατ μεινουν τα κνητρα και την αυτοεκτμηση.
 • μφαση στην επιτυχα και στην καλ προσπθεια. νας καλς καννας εναι να παρχουμε τουλχιστον τρεις (3) επιβραβεσεις για κθε διρθωση – παρατρηση.
 • Ενθαρρνουμε τη σγκριση με την προηγομενη δουλει του παιδιο και χι με την δουλει των λλων.
 • Ακομε τα παρπονα και τις απογοητεσεις του παιδιο. Εν θυμσουμε και νευρισουμε αυτ θα αυξσει τη ματαωση του παιδιο και το δικ σας γχος. Μια καλ αρχικ ερτηση θα ταν «με ποιο τρπο μπορ να σε βοηθσω;».
 • Αποφυγ αντιπαραγωγικν σχολων.
 • Βοηθμε το παιδ μας να αναπτξει ανεξαρτησα.
 • Αν κρνουμε τι δε μπορομε να βοηθσουμε το παιδ μας  η εμπλοκ με τη μελτη διαταρσσει τη σχση μας μαζ του η βοθεια απ λλο πρσωπο μπορε να εναι η λση.
 • Δεχνουμε στα  παιδι πσο πολ εκτιμομε την προσπθεια που κνουν και τους παρχουμε θετικ μηνματα ταν τελεινουν την εργασα τους.
 • Αποφεγουμε το συνεχ λεγχο της εργασας των παιδιν και την μη αναγκαα διρθωση λαθν.

Τλος, δεν θα πρπει να ξεχνμε τι η μθηση αποτελε να συναρπαστικ ταξδι που οδηγε στην ανακλυψη νων εμπειριν και στην γνωριμα τσο με τον εαυτ μας σο και με τους λλους, και γι’ αυτ τα παιδι μας θα πρπει να διδσκονται πς να σκφτονται και χι τι να σκφτονται.
Καλ και δημιουργικ σχολικ χρονι!