27 2012

, , .

Μρος Πρτο: Εκπαιδευτικ Μεταρρθμιση και Αντπαλες Στρατηγικς

Υποστηρζεται τι το εκπαιδευτικ μας σστημα παρ τις σημαντικς παρεμβσεις που γιναν την τελευταα εικοσαετα στη κατεθυνση του δημοκρατικο εκσυγχρονισμο του, εξακολουθε να βρσκεται αντιμτωπο με μια σειρ απ προβλματα πως: ο λειτουργικς αναλφαβητισμς, η χαμηλ συμμετοχ στη δια βου μθηση, το μικρ ποσοστ αξιοποησης ευρωπακν πρων για την εκπαδευση και αντστοιχων προγραμμτων, ο παρωχημνος ρλος του Λυκεου ως προθλαμος φροντιστριο για το Πανεπιστμιο, η ανθηρ παραπαιδεα, το ελλειμματικ σστημα επιμρφωσης και επαγγελματικς ανπτυξης των εκπαιδευτικν, τα κλειστ αναλυτικ προγρμματα και επιμον σε παραδοσιακς μορφς διδασκαλας (δασκαλοκεντρισμς, παπαγαλα), καθς επσης και η στασιμτητα αντιμετπισης των προβλημτων προσχολικς αγωγς, η συνεχς μεωση των κονδυλων που συνδονται με την αντισταθμιστικ εκπαδευση καθς επσης και η ανυπαρξα προγραμμτων παιδαγωγικς κατρτισης εκπαιδευτικν. Προβλματα που περιμνουν λσεις και απαιτον συγκεκριμνη πολιτικ αντιμετπιση.

Εναι προφανς τι οι λσεις στα προβλματα αυτ συνδονται και με τις εξελξεις, πολιτικς, κοινωνικς, οικονομικς στην Ευρωπακ νωση, οι οποες ασκον μεσες επιδρσεις στον εκπαιδευτικ μας σστημα. Εξελξεις που σε τελικ ανλυση αφορον συνολικ τα θματα της κοινωνικς πολιτικς, της απασχλησης, της ανπτυξης και της διασφλισης μιας κοινς πολυπολιτισμικς και πολυφωνικς Ευρπης.

Σ αυτ το πλασιο φανεται να διαμορφνονται δυο διαφορετικς προτσεις για την εκπαιδευτικ πολιτικ που χουν διαφορετικς ιδεολογικς και πολιτικς καταβολς και θεωρονται απ τους εκστοτε θιαστες τους ως προσπθεια μεταρρθμισης στη μια την λλη κατεθυνση.

 • Η νεοφιλελεθερη και νεοσυντηρητικ πρταση, τα κρια χαρακτηριστικ της οποας εναι:
 • ενσχυση της απορρθμισης και συρρκνωση του παρεμβατικο ρλου του κρτους
 • μφαση στην ανταγωνιστικτητα της εκπαδευσης και εγκαθδρυση εκπαιδευτικς αγορς η οποα προσδιορζει τα κριτρια ποιτητας στην εκπαδευση
 • ενσχυση των επιλεκτικν εκπαιδευτικν μηχανισμν
 • μεωση της κρατικς χρηματοδτησης και ενσχυση της ιδιωτικοποησης της εκπαδευσης
 • μεταφορ της ευθνης για την εκπαδευση και κατρτιση στο κθε τομο παρ στους συλλογικος θεσμος

Εναι φανερ τι οι παραπνω αντιλψεις και πολιτικς εντσσονται στο ευρτερο απορρυθμιστικ σχδιο των νεοφιλελεθερων-νεοσυντηρητικν πολιτικν. Οι κατευθνσεις αυτς χουν ως αποτλεσμα:

 • την νταση των κοινωνικν-μορφωτικν ανισοττων
 • τη λογοδοσα των εκπαιδευτικν θεσμν στην αγορ παρ την κοινωνα
 • τον ακρωτηριασμ του αντισταθμιστικο-παρεμβατικο ρλου του κρτους

Στον αντποδα αυτν των πολιτικν βρσκεται η στρατηγικ των σοσιαλιστικν, αριστερν  και εργατικν κομμτων της Ευρπης, τα οποα μσα απ τη διαφορετικτητ τους συγκλνουν σε βασικς κατευθνσεις εκπαιδευτικς πολιτικς, πως:

 • η εκπαδευση-γνση εναι βασικ συστατικ της δημιουργικς νταξης του ανθρπινου δυναμικο στις παγκοσμιοποιομενες κοινωνικοπολιτικς και οικονομικς συνθκες
 • το κρτος χει σημαντικ ρλο ως εγγυητς της ποιτητας της εκπαδευσης και της διασφλισης της ιστητας των μορφωτικν ευκαιριν. Στχος εναι η προετοιμασα του ανθρπινου δυναμικο για τη δημιουργικ συμμετοχ του στις νες συνθκες απασχλησης οι οποες κυριαρχονται απ τη γνση και τη πληροφορα. Η δυναττητα ατομικς πρσβασης στη γνση, διαδικασα που ενισχεται στη κοινωνα της πληροφρησης, δε μπορε να αξιοποιεται ως πολιτικ δυναττητα περιορισμο της κρατικς φροντδας για την εκπαδευση και την εγκατλειψ της σε απορρυθμισμνα δκτυα ατομοκεντρικς καταναλωτικς μθησης. Η στρατηγικ αυτ δνει προτεραιτητα στις αξες της δημοκρατας, της αλληλεγγης και της κοινωνικς δικαιοσνης, με βση τις οποες οι εκπαιδευτικο θεσμο λογοδοτον στο κοινωνικ σνολο. Συνολικ η πρταση των σοσιαλιστικν-εργατικν κομμτων προσπαθε να συνδυσει τον κοινωνικ μορφωτικ χαρακτρα της εκπαδευσης με την ανπτυξη στε αυτ να ανταποκρνεται στο διεθνοποιομενο ανταγωνιστικ περιβλλον προβλλοντας συγκεκριμνα πρτυπα πως:
 • η ανπτυξη των εκπαιδευτικν προσντων-δεξιοττων που να ανταποκρνονται στη κοινωνα της γνσης
 • διαμρφωση ενεργν πολιτν με κριτικ στση απναντι στα να κντρα οικονομικοπολιτικς εξουσας
 • ο σεβασμς και η γνιμη καλλιργεια της εθνικς ταυττητας και των τοπικν πολιτισμν και η σνδεσ τους με οικουμενικς αξες πως η ανεκτικτητα, η κατανηση του πολιτισμο του λλου, η οικολογικ συνεδηση

 

Μρος Δετερο: Σχδιο Αναγκαων Μεταρρυθμσεων στην Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια Εκπαδευση

Περιγραφ: http://gonewn.files.wordpress.com/2010/06/ceb3cf81ceb1cebccebcceb11.jpg?w=470Η αναβθμιση των βαθμδων της εκπαδευσης με χαρακτηριστικ μεταρρθμισης στα διαφορετικ εππεδα εναι αναγκαο να αντιμετωπζεται ως ενιαο σνολο μτρων που να περιλαμβνει:

 • την ανασυγκρτηση των δομν οργνωσης και λειτουργας της εκπαδευσης
 • την ποιοτικ αναμρφωση των αναλυτικν προγραμμτων και βιβλων
 • την αντιμετπιση των σων ευκαιριν στην μρφωση
 • τη συνεχ βελτωση της επαγγελματικς υπστασης των εκπαιδευτικν που συνδεται με την επιμρφωση και τις συνθκες εργασας και συνολικ την αναβθμιση του εκπαιδευτικο τους ργου  

Βασικ στχος η αναβθμιση αυτ να αποτελσει τη βση μιας ανοικτς δια βου εκπαδευσης, η οποα να παρχεται σε λους ανλογα με τα ενδιαφροντα, τις κλσεις και τις επιλογς τους χωρς φραγμος και τερματικ στδια, αλλ με την παροχ μορφωτικν ευκαιριν σε λη τη διρκεια της ζως.

 

Μρος τρτο: Θεματικς Εντητες και Περιεχμενο Εκπαιδευτικν Αλλαγν

 • Περιγραφ: http://3.bp.blogspot.com/-2JNQ5C0PHvA/Tn2PoofLDEI/AAAAAAAAACs/rhxcD6jJMK4/s1600/afisa.jpgΟλομερο σχολεο: Συνεχς βελτωση και ποιοτικ αναβθμιση του χαρακτρα και της φυσιογνωμας του, που διασφαλζεται με μτρα πως α) γκαιρη στελχωσ του με μνιμο προσωπικ με αποκλειστικ ωρριο εργασας β) πρσληψη βοηθητικο προσωπικο για να καλψει τις ανγκες στισης, εποπτεας κατ τον ελεθερο χρνο και την ξεκοραση των μαθητν, τακτοποησης και οργνωσης του σχολικο χρου γ) συνεχς επιμρφωση των εκπαιδευτικν με τη διαμρφωση κατλληλου οδηγο που θα συντσσεται κθε τος δ) παροχ συσσιτων που θα οργαννονται σε συνεργασα με τους συλλγους γονων χωρς οικονομικ επιβρυνση ε) αναβθμιση σχολικν υποδομν (αθουσες διδασκαλας, εποπτικ μσα)
 • Αποκντρωση και ενσχυση της παιδαγωγικς λειτουργας της σχολικς μονδας.

α) παιδαγωγικ αυτονομα στον προγραμματισμ και οργνωση της σχολικς ζως β) εσωτερικς κανονισμς σε κθε σχολικ μονδα και ενσχυση της συλλογικτητας, της αυτενργειας και της δημιουργικτητας γ) ανδειξη της σχολικς μονδας ως το πιο σημαντικ παργοντα στη διαμρφωση εκπαιδευτικς πολιτικς με τρπο που να σημανει τι η σχολικ μονδα αναλαμβνει ρλο συμμετοχικ – συνδιαμορφωτικ, τσο στη λψη αποφσεων σο και στην σκηση της εκπαιδευτικς πολιτικς, ρλο υπεθυνο και δημιουργικ στην υλοποηση του προγρμματος σπουδν, αλλ και πρωταγωνιστικ στην διαμρφωση τοπικν δικτων υποστριξης του εκπαιδευτικο ργου δ) αναθερηση του νομοθετικο πλαισου του σχολικο συμβουλου, με ποσοτικ ανασνθεση και σαφ προσδιορισμ αρμοδιοττων, κατοχρωση του ρλου του συλλγου διδασκντων ως αποφασιστικο παργοντα στα θματα οργνωσης και λειτουργας του σχολεου ε) μετατροπ του σχολεου σε τοπικ πολυδναμο κντρο γνσης με εργαστρια, βιβλιοθκες, αθλητικς υποδομς, που να μπορε να εξυπηρετε τις ανγκες για πολιτισμ και δια βου εκπαδευση της ευρτερης τοπικς κοινωνας στ) επαρκς σταθερ και ορθολογικ διαχεριση πρων για τη διασφλιση της ερυθμης λειτουργας της σχολικς μονδας και ανπτυξη δυναττητας υλοποησης εκπαιδευτικν προγραμμτων που να συνδονται με τις τοπικς ανγκες ζ) διαρκς συμβολ των εκπαιδευτικν στη διαμρφωση προτσεων για θματα αναλυτικν προγραμμτων και αξιολγησης σχολικν εγχειριδων, προβολ και στριξη καινοτομιν καθς και ενθρρυνση για δρσεις που καταξινουν κοινωνικ τον εκπαιδευτικ (εκδηλσεις αλληλεγγης για ευλωτες κοινωνικς ομδες, αντιρατσιστικ εκπαδευση, εθελοντισμς, οικολογικ, περιβαλλοντικ δραστηριοποηση) η) ριζικς μετασχηματισμς του Υπουργεου Παιδεας στην κατεθυνση μεταφορς σημαντικν διοικητικν και οικονομικν αρμοδιοττων σε περιφερειακς υπηρεσες και ενσχυσης αποκεντρωμνων θεσμικν διαδικασιν θ) θεσμοθτηση περιφερειακν επιτροπν παιδεας με σημαντικς αρμοδιτητες με τη μορφ τοπικν μικρν κοινοβουλων  ι) επκταση  αρμοδιοττων των περιφερειακν διευθνσεων εκπαδευσης και σε θματα οικονομικο χαρακτρα για την αποτελεσματικ διευθτηση και επλυση εκπαιδευτικν θεμτων που σχετζονται με τοπικς και περιφερειακς ανγκες ια) καθιρωση εκπαιδευτικν συνεδρων σε εππεδο περιφερειακν ενοττων με περιεχμενο που θα χει σχση με την διδακτικ πρξη στο σχολεο (παιδαγωγικ συνδρια) και που θα δνουν τη δυναττητα στους εκπαιδευτικος να ανταλλσσουν εμπειρες και ασφαλς να αλληλοτροφοδοτον την καθημεριν μθηση στο σχολεο

 • Επιμρφωση – επαγγελματικ ανπτυξη των εκπαιδευτικν. Σημαντικ παρμετρος της επαγγελματικς αλλ και της εν γνει αναβθμισης των εκπαιδευτικν αποτελε και η συνεχς παρακολοθηση των εξελξεων του γνωστικο τους αντικειμνου και των επιστημν της αγωγς. Για το λγο αυτ θεωρεται απαρατητη η δημιουργα ενς πλρους προγρμματος και συστματος συνολικ επιμρφωσης των εκπαιδευτικν λων των βαθμδων που να περιλαμβνει τα ακλουθα μτρα: α) αναβθμιση και ποιοτικ οργνωση των ΠΕΚ με εξακτνωσ τους στις δρες κθε νομο τσι στε και οι εκπαιδευτικο απομονωμνων νησιωτικν και ενδεχομνως απομακρυσμνων απ τα αστικ κντρα περιοχν να χουν τη δυναττητα συμμετοχς σε επιμορφωτικ προγρμματα (δυναττητα υλοποησης προγραμμτων εξ αποστσεως), β) υλοποηση επιμορφωτικν προγραμμτων σε εππεδο σχολικς μονδας και διαμρφωση πλαισου και κιντρων για τον σχεδιασμ και οργνωση αυτν των προγραμμτων, γ) θεσμοθτηση επιμορφωτικν κντρων τα οποα θα υποστηρζονται διοικητικ και οικονομικ απ την κεντρικ διοκηση, αλλ συνμα θα διαθτουν παιδαγωγικ και οργανωτικ αυτοτλεια, αφο θα ιδρονται με πρωτοβουλα των επιστημονικν ενσεων και εκπαιδευτικν φορων (μφαση στα αποκεντρωμνα και αυτοδιαχειριστικ χαρακτηριστικ), δ) συνεργασα τμημτων ΑΕΙ σε διατμηματικ εππεδο για την εφαρμογ προγραμμτων που αφορον τους εκπαιδευτικος ειδικοττων, ε) δυναττητα συμμετοχς των εκπαιδευτικν ειδικοττων της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σε προγρμματα μετεκπαδευσης και εφαρμογ αντστοιχων προγραμμτων για λους τους εκπαιδευτικος που υπηρετον στη Δευτεροβθμια εκπαδευση Γενικ και τεχνικ στ) ευλικτες επιμορφωτικς δραστηριτητες σε συνεργασα με τα ΑΕΙ και σχολικος συμβολους.

Σε τελικ ανλυση, συνεχς αποτμηση της ποιτητας του επιμορφωτικο ργου λων των εμπλεκμενων φορων, τσι στε λες οι αστοχες και προβληματικς καταστσεις που εντοπζονται να μπορον να διορθνονται ουσιαστικ.

 • Αντισταθμιστικ εκπαδευση α) διαπολιτισμικ σχολεα. Για να ανταποκριθον τα διαπολιτισμικ σχολεα στον πολυεππεδο ρλο τους εναι αναγκαο να γνουν βαθις τομς στα αναλυτικ προγρμματα και στη λειτουργα του σχολεου. Πιο συγκεκριμνα αφετηρα και προοπτικ αποτελε ο νμος για τη διαπολιτισμικ εκπαδευση. α) Πρπει να ενεργοποιηθον μεσα οι διατξεις που αφορον την εφαρμογ ειδικν αναλυτικν προγραμμτων, την προσθκη εναλλακτικν μαθημτων και το μικρ αριθμ μαθητν αν τμμα β) λειτουργα ειδικν επιμορφωτικν προγραμμτων για εκπαιδευτικος σε θματα διαπολιτισμικς εκπαδευσης. Αξζει να σημεισουμε τι τα προγρμματα αυτ τα τελευταα χρνια εφαρμζονται σε τακτικ βση χρειζεται μως να αποκτσουν περισστερο πρακτικ περιεχμενο και να συνδεθον με τις καθημερινς ανγκες των εκπαιδευτικν. γ) Σνδεση του σχολεου με επιστημονικ φορα για συμβουλευτικ καθοδγηση. δ) Ορισμς ενς σχολικο συμβολου με εμπειρα διαπολιτισμικς εκπαδευσης για το συντονισμ και τη καθοδγηση του εκπαιδευτικο ργου. ε) τοποθτηση δγλωσσων εκπαιδευτικν. στ) ψυχοκοινωνικ στριξη των μαθητν και των οικογενειν τους, τοποθτηση συνεργατν που θα συνδουν την οικογνεια με το σχολεο και θα μεσολαβον για την επλυση προβλημτων που προκπτουν ζ) εκμθηση της μητρικς γλσσας των αλλοδαπν μαθητν η) διχυση της πολυπολιτισμικτητας μσα απ τα κεμενα της λογοτεχνικς ανθολογας, της αισθητικς αγωγς και του παραμυθιο θ) επιλογ βιβλων και εκπαιδευτικο υλικο που θα ανταποκρνονται στις ανγκες και θα χουν αφετηρα το μορφωτικ κεφλαιο των μαθητν. ια) δημιουργα κντρων πληροφρησης με τη μορφ εξειδικευμνων βιβλιοθηκν για μαθητς και εκπαιδευτικος καθς και δημιουργα ιστοσελδων για ντληση πληροφοριν. ιβ) συνεργασα με υπηρεσες υγεας, κοινωνικς υπηρεσες και κοινωνικος λειτουργος. ιγ) παραγωγ συμπληρωματικο υλικο με τη μορφ εφημερδων και βιβλων που ανιχνεονται προσωπικς εμπειρες των μαθητν. ιδ) ενεργητικ εμπλοκ των γονων στην εκπαιδευτικ διαδικασα. ιε) διαμρφωση στρατηγικν διαπολιτισμικς χρσης των υπαρχντων διδακτικν εγχειριδων, με διερυνση του γνωστικο τους περιεχομνου, εμπλουτζοντς το με συμπληρωματικ διδακτικ υλικ. ιστ) δημιουργα δικτου επικοινωνας και συνεργασας μεταξ των διαπολιτισμικν σχολεων. ιζ) αναδιρθρωση του περιεχομνου του αναλυτικο προγρμματος, προσανατολισμνη στη διαθεματικ προσγγιση.
 •  Ενισχυτικ διδασκαλα. Συστηματικ εφαρμογ πως προβλπεται απ την κεμενη νομοθεσα προγραμμτων ενισχυτικς διδασκαλας για τους μαθητς Α και Β τξης του δημοτικο (γλσσα και μαθηματικ). Τα προγρμματα αυτ να σχεδιζονται, να οργαννονται και να υλοποιονται με τακτικ τρπο, χωρς κεν χρονικ διαστματα και λλειψη εκπαιδευτικο προσωπικο. Την ευθνη του προγρμματος να  αναλαμβνει σχολικς σμβουλος με συμβουλευτικς πρακτικς και συστηματικ καθοδγηση στον εκπαιδευτικ, τσι στε στο τλος της σχολικς χρονις να γνεται αποτμηση του προγρμματος και να διαπιστνεται η αποτελεσματικτητ του. Η σχολικ μονδα στην οποα υλοποιονται προγρμματα ενισχυτικς διδασκαλας στην αρχ της σχολικς χρονις με εσωτερικ διευθτηση και παιδαγωγικ λογικ, να χαρσσει το συνολικ πλασιο λειτουργας της ενισχυτικς διδασκαλας που δεν αφορ μαθητς της Α και Β τξης δημοτικο, τσι στε το σχολεο να εναι σε θση να αντιμετωπζει με επιτυχα και προβλματα που χουν σχση με μαθησιακς δυσκολες μαθητν που εμφανζονται στη διρκεια της σχολικς χρονις. Σε τι αφορ την ενισχυτικ διδασκαλα στο Γυμνσιο που δεν χει επεκταθε ακμη και στο Λκειο που εφαρμοζταν μχρι πρτινος, εναι απαρατητο για τις βαθμδες αυτς, το περιεχμενο των δραστηριοττων να μην χει στεν φροντιστηριακ χαρακτρα, αλλ κυρως μορφωτικ, που να καλπτει χι μνο γνωστικς ανγκες αλλ και θματα που συνδονται με την προσωπικτητα του κθε μαθητ.
 • Κοινωνικ λογοδοσα – αξιολγηση στην εκπαδευση. Η αξιολγηση του εκπαιδευτικο ργου στη λογικ της κοινωνικς λογοδοσας, του κοινωνικο ελγχου και της διαφνειας στις λειτουργες του σχολεου, αποτελε σως μια απ τις πιο βασικς συνιστσες του ανογματος του σχολεου στην κοινωνα. Η αξιολγηση πρπει να αναφρεται στο σνολο του διδακτικο και παιδαγωγικο ργου που επιτελεται στο σχολεο. Σκοπς αυτς της αξιολγησης, εναι η βελτωση της εκπαιδευτικς διαδικασας μσα απ μια συνεχ ανατροφοδτηση του εκπαιδευτικο συστματος, τσο σε τοπικ, σε περιφερειακ  σο και σε εθνικ εππεδο, με γκυρα πληροφοριακ στοιχεα. Με βση τα στοιχεα αυτ, επιτυγχνεται γκυρη και αντικειμενικ εικνα για τη λειτουργα και την αποδοτικτητα του εκπαιδευτικο συστματος σε διφορα εππεδα. Καθσταται επιπλον δυνατ η μεση διορθωτικ παρμβαση του κρτους εκε που απαιτεται, και συνμα να προγραμματζονται αλλαγς ευρτερης σημασας στην εκπαδευση. Η διαδικασα αξιολγησης του εκπαιδευτικο ργου, πρπει να χει τα ακλουθα χαρακτηριστικ: α) μφαση στην αξιολγηση του συλλογικο ργου που συντελεται σε αυτ β) ανδειξη της σχολικς μονδας, ως βασικο πυρνα του εκπαιδευτικο ργου  γ) συμβολ στην επαγγελματικ ανπτυξη του εκπαιδευτικο δ) εξασφλιση συνχειας στην αξιολγηση λων των συντελεστν του εκπαιδευτικο ργου ε) πρβλεψη διαδικασιν και τρπων για διορθωτικς παρεμβσεις σε λα τα εππεδα λειτουργας του εκπαιδευτικο συστματος και ιδιατερα στο εππεδο του σχολεου.

Η αξιολγηση αναφρεται στην υπρχουσα κτιριακ υποδομ, τις επιμορφωτικς, παιδαγωγικς δραστηριτητες, θματα οργνωσης και διοκησης του σχολεου, επιδσεις μαθητν, βιβλα και αναλυτικ προγρμματα κλπ.

Για τον σχεδιασμ και την υλοποηση και κυρως την αποτμηση συνολικ της εκπαιδευτικς πολιτικς εναι απαρατητο να καθιερωθε ο θεσμς του εθνικο συνεδρου εκπαιδευτικς πολιτικς. Το συνδριο αυτ να συγκαλεται κθε δυο χρνια και να συμμετχουν λες οι επιστημονικς, κοινωνικς και πολιτικς δυνμεις που χουν σχση με την εκπαδευση. Παρλληλα εναι επιβεβλημνο να αναβαθμιστε και κυρως να γνουν πιο ουσιαστικς και καθοριστικς οι διαδικασες συζτησης για θματα εκπαιδευτικς πολιτικς που γνονται στο πλασιο την επιτροπς μορφωτικν υποθσεων της βουλς. Κατ την εκτμησ μας στα θματα εκπαιδευτικς πολιτικς απαιτεται ευρτερη πολιτικ νομιμοποηση και συνανεση για να μπορε η εκπαιδευτικ πολιτικ να χει διρκεια, σταθερτητα και να παργει αποτελεσματικτητα και θετικ επιτεγματα.

 • Μορφωτικ αυτονομα του Λυκεου.  Προκειμνου να αποκατασταθε ο ρλος του Λυκεου και να ανακτσει την αυτονομα ως εκπαιδευτικ βαθμδα εναι αναγκαες οι ακλουθες αλλαγς: α) κατργηση των σημερινν αναλυτικν προγραμμτων και αναμρφωση των δυο πρτων λυκειακν τξεων β) εγκαθδρυση ζωνν στο πλασιο του ισχοντος διδακτικο χρνου για δραστηριτητες εκτς του τυπικο εκπαιδευτικο προγρμματος (συγκρτηση ομλων ειδικν ενδιαφερντων, κοινωνικ εργασα, διοργνωση εκδηλσεων κλπ) γ) παροχ γενικο τπου παιδεας σε να σνολο μαθημτων κορμο για λους τους μαθητς, τα οποα θα διανθζονται απ να πρσθετο κατλογο μαθημτων επιλογς δ) αποσνδεση των δυο πρτων λυκειακν τξεων, απ το σστημα επιλογς στην τριτοβθμια εκπαδευση ε) προγρμματα επαγγελματικο προσανατολισμο για την προετοιμασα των μαθητν για τις συνθκες που επικρατον στην αγορ εργασας στ) νταξη στο πργραμμα σπουδν μαθημτων που χουν σχση με την αντιρατσιστικ εκπαδευση, το περιβλλον, την οικολογα, τους πολιτικος θεσμος και  την εργασιακ αγωγ, μσα απ ερευνητικς δραστηριτητες μεθδου project   στ) καθιρωση ενς συστματος εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση με βση εξετσεις σε να συγκεκριμνο αριθμ μαθημτων που να καθορζονται απ τα ΑΕΙ.
 • Σχολικ βιβλα - αναλυτικ προγρμματα. α) Τα προγρμματα σπουδν να καλπτουν γνωστικς περιοχς και αντικεμενα που πτονται των ιδιατερων στοιχεων που συγκροτον την φυσιογνωμα κθε τοπικς κοινωνας (τοπικ ιστορα, περιβαλλοντικ εκπαδευση κλπ.) β) Συνεχς αξιολγηση και πιλοτικ εφαρμογ τους πριν τη γενκευση τους γ) Θεσμοθτηση κντρου συγγραφς σχολικν βιβλων και διδακτικο υλικο, με τη συμμετοχ ειδικν επιστημνων και μχιμων εκπαιδευτικν, το οποο θα χει την ευθνη για την ποιτητα των σχολικν εγχειριδων που θα διανμονται στα σχολεα  δ) συνεργασα με επιστημονικ ιδρματα και φορες, ΑΕΙ καθς και με ερευνητικ κντρα, για την διαμρφωση αναλυτικν προγραμμτων που θα εφαρμζονται στα σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας εκπαδευσης ε) επανεξταση του ρλου και της φυσιογνωμας του Ινστιτοτου Εκπαιδευτικς Πολιτικς, για τα θματα σχολικν βιβλων και προγραμμτων στ) ουσιαστικ εμπλοκ και αξιοποηση των μχιμων εκπαιδευτικν και των σχολικν συμβολων, στη συγγραφ σχολικν βιβλων και σνταξη αναλυτικν προγραμμτων.