7 2011

: , , / ӻ

 

Μχρι σμερα λοι γνωρζαμε τι ο πρτος αναλογικς υπολογιστς ταν αυτς των αντικηθρων, που εχε βρεθε σε ναυγιο ανοικτ του Ελληνικο νησιο Αντικθηρα μεταξ των Κυθρων και της Κρτης.

Ο μηχανισμς των Αντικυθρων (γνωστς και ως αστρολβος των Αντικυθρων υπολογιστς των Αντικυθρων) εναι νας μηχανικς υπολογιστς και ργανο αστρονομικν παρατηρσεων, που παρουσιζει ομοιτητες με πολπλοκο ωρολογιακ μηχανισμ.

Με βση τη μορφ των ελληνικν επιγραφν που φρει χρονολογεται μεταξ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ., αρκετ πριν απ την ημερομηνα του ναυαγου, το οποο ενδχεται να συνβη ανμεσα στο 87 π.Χ. και 63 π.Χ.. Θα μποροσε να ταν κατασκευασμνο μχρι μισν αινα πριν το ναυγιο. Το ναυγιο ανακαλφθηκε το 1900 σε βθος περπου 40 με 64 μτρων και πολλο θησαυρο, αγλματα και λλα αντικεμενα, ανασρθηκαν απ Συμιακος σφουγγαρδες και βρσκονται σμερα στο Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσεο στην Αθνα.

Ο μηχανισμς των Αντικυθρων, πως ανακαλφθηκε και δπλα η αναπαρστασ του

ην πεποθηση αυτ ρθε να ανατρψει ο κρητικς ερευνητς αιγαιακν γραφν, Μηνς Τσικριτσς, ο οποος υποστηρζει τι τον πρτο αναλογικ υπολογιστ στην ιστορα της ανθρωπτητας εχαν ανακαλψει οι Μινωτες. Σμφωνα με τον ερευνητ, το μινωικ αντικεμενο, που βρθηκε το 1898 στο Παλακαστρο Σητεας, προηγθηκε του «Μηχανισμο των Αντικυθρων» κατ 1.400 χρνια και εναι ο πρτος αναλογικς υπολογιστς στην Ιστορα και μλιστα φορητς.

Ο κ Τσικριτσςαναφρει τι: «Αναζητντας μινωικ ευρματα με αστρονομικς απεικονσεις στο Αρχαιολογικ Μουσεο Ηρακλεου, εντοπσαμε μια λθινη μτρα απ την περιοχ του Παλακαστρου Σητεας. Στην μτρα αυτ εχαν αναφερθε ο Στφανος Ξανθουδδης και ο ρθουρ βανς, διατυπνοντας τι τα ανγλυφα σμβολα που εμφανζονται στην επιφνεια της μτρας συσχετζονται με τον λιο και τη Σελνη».

πως εξηγε ο κρητικς ερευνητς πρτα αναλθηκε η ανγλυφη απεικνιση του ακτινωτο δσκου στο δεξι μρος της μτρας αυτς, στη συνχεια τεκμηριθηκε η χρση αυτο, ως μτρα για την κατασκευ ενς μηχανισμο, που χρησμευε ως αναλογικς υπολογιστς προσδιορισμο εκλεψεων και ταυτχρονα εξετσθηκαν οι χρσεις του μηχανισμο ως ηλιακ ρολι και ως ργανο υπολογισμο γεωγραφικο πλτους.

«Η κατασκευ αυτ χει τη δυναττητα να προσδιορσει την ρα και το γεωγραφικ πλτος ενς τπου αν χρησιμοποισουμε τα τρα εργαλεα, δο βελνες κι ναν διαβτη, που υπρχουν στην μτρα πνω απ το δσκο», τονζει ο κ. Τσικριτσς και εξηγε: «Ο ακτινωτς δσκος χει στην περιφρεια 25 τριγωνικ σχματα αν τα αριθμσουμε αν μισ ρα και τοποθετσουμε μα βελνα κθετα στο κεντρικ βαθολωμα και προσανατολσουμε τον κεντρικ σταυρ σε βορρ - ντο, ττε η σκι της βελνας δεχνει το σημεο του ακτινωτο δσκου που αντιστοιχε στην ρα της παρατρησης. Φανεται λοιπν τι ο μηχανισμς αυτς θα μποροσε να χρησιμοποιηθε ως ημερσιο ηλιακ ρολι χειρς (12,5ωρν). Απ αυτ τη χρση προκπτει τι η ρα αντιστοιχε σε περπου 58 λεπτ, πολ κοντ στην ρα που χρησιμοποιεται σμερα. Θεωρντας τι νας τριγωνικς δεκτης (ακτινωτ τμμα) αντιστοιχε σε περπου μισ ρα, οι πντε κουκδες που υπρχουν πνω σε κθε τριγωνικ δεκτη χωρζουν αυτν σε 5 μικρτερες μονδες χρνου, διρκειας περπου 6 σημερινν λεπτν».

,

Εξηγντας ο κ. Τσικριτσς τη χρση του μηχανισμο για τον υπολογισμ του γεωγραφικο πλτους, τονζει τι «αν ο χρστης του δσκου χρησιμοποιοσε ως ργανα, μα βελνα και μα λαβδα, που υπρχουν στο αποτπωμα του πλακιδου και σημεωνε αν δο εβδομδες την κρη της σκις ταν μεσουρανε ο λιος, ττε θα μποροσε με την γωνα «ω» να καταγρφει το γεωγραφικ πλτος του τπου που βρσκεται. τσι σε μελλοντικ απομκρυνση του απ τον τπο του στο βορρ, βρσκοντας τη γωνα απκλισης το τπου του θα μποροσε, παρατηρντας τη σκι της βελνας, την αντστοιχη εβδομδα, να προσδιορσει πσο βρεια κατευθνθηκε, στε να μπορε να επιστρψει».

Συνοψζοντας ο κ Τσικριτσς ισχυρζεται τι το συγκεκριμνο ερημα εναι νας μικρς, φορητς, αναλογικς υπολογιστς που προσδιορζει λες τις εκλεψεις και κνει την δια δουλει με το «Μηχανισμ των Αντικυθρων». Το επιπλον αυτο του οργνου εναι τι τα αντγραφα αυτο του δσκου χουν τη δυναττητα να δουλψουν και ως ηλιακ ρολγια. Αυτ μπορε να συμβε εν τοποθετηθε μα βελνα κθετα στο κντρο και προσανατολιστε ο κεντρικς σταυρς με κατεθυνση Βορρ - Ντου. Παρλληλα μποροσαν να προσδιορζουν το γεωγραφικ πλτος. Εναι να ργανο που μπορε να χρησιμοποιηθε και στη ναυσιπλοα αλλ και στην Αστρονομα».

 

Λειτουργα μχρι σμερα

Συνδυζοντας σχετικ με το Μινωικ Πολιτισμ και την Αστρονομα μπορομε να κατακλξουμε στο συμπρα σμα τι η λειτουργα του μηχανισμο αυτο αφοροσε τη μτρηση του χρνου και την πρβλεψη σεληνιακν και ηλιακν εκλεψεων.

Μλιστα ο κ. Τσικριτσς χοντας κατασκευσει να αντγραφο διαπστωσε τι λειτουργε μχρι και σμερα καθς, ο υπολογιστς αυτς (το αντγραφο) εναι σε θση να προβλπει τις εκλεψεις. Αυτ επιβεβαιθηκε αρχζοντας απ την ολικ σεληνιακ κλειψη στις 21 Δεκεμβρου 2010 και μπορομε να προβλψουν λες τις εκλεψεις μχρι το 1918.

 

Η εντυπωσιακ αποκλυψη του κ. Τσικριτσ

Ο ακτινωτς δσκος του 15ου αινα π.Χ. χωρζεται σε δο ημικκλια, που το καθνα χει 29 και 30 χαρξεις. Αυτ τα ημικκλια αναπαριστον δο σεληνιακος μνες 29,5 ημερν, που αρχζουν και τελεινουν με πανσληνο. Αν, κθε μρα, μετακινεται δεξιστροφα μα βελνα στον εσωτερικ κκλο (της Σελνης) και κθε δο μνες μετακινεται μα λλη βελνα με τον διο τρπο στην περιφρεια με τα ακτινωτ τριγωνικ δντια που χουν 112 τρπες, ττε καταγρφεται η πορεα της Σελνης ως προς τη θση των δεσμν.Η πορεα του λιου καταγρφεται στον κκλο της περιφρειας του Δσκου με κνηση αντθετη απ την κνηση της Σελνης, στε κθε περπου 6 μρες να κινεται μα θση. Αν συνπιπτε ο λιος να εναι κοντ σ’ να δεσμ και η Σελνη σε πανσληνο να Σελνη ττε χουμε κλειψη. «Οι Μινωτες γνριζαν για το φυσικ φαινμενο που ονομζεται “Σρος”», αναφρει ο κ. Τσικριτσς και εξηγε πως «πρκειται για το γεγονς τι οι εκλεψεις επαναλαμβνονται με την δια σειρ κθε 18,5 σεληνιακ χρνια».

Ο κ. Τσικριτσς, σημεινει ακμη τι «πνω στη μτρα που βρθηκε υπρχαν δο βελνες και μα λαβδα. νας διαβτης, δηλαδ. Οπτε μ’ αυτ τα εργαλεα το δουλεεις νετα. Θα μποροσαμε να το ονομσουμε να μικρ «portable» χρησιμοποιντας τους ρους της σγχρονης τεχνολογας. Το σημαντικ εναι τι αυτ το ερημα αλλζει την ιστορα της Τεχνολογας, καθς εναι μια εφερεση προγενστερη του Μηχανισμο των Αντικυθρων». Χαρακτηριστικ εναι, τι με βση την ρευνα του κρητικο ερευνητ γνεται συσχετισμς του ευρματος της Σητεας με το φημισμνο Στουνχεντζ της Βρετανας. «Ουσιαστικ το Στουνχεντζ αποτελε μια αποτπωση σε μεγλη κλμακα του υπολογιστ αυτο κποιου λλου αντστοιχου», τονζει.

Αν τοποθετηθε το αποτπωμα του μηχανισμο του Παλαικστρου πνω σ’ να σκτσο του Στουνχετζ, τσι στε η ευθεα συμμετρας που στοχεει στο θεριν ηλιοστσιο στο Στουνχετζ να ταυτιστε με την εσωτερικ γραμμ της διπλς σειρς του σταυρο στο δσκο του Παλαικστου και να φρουμε και μα κθετη γραμμ στον ξονα, ττε παρατηρεται τι:

α) οι δο δσκοι με τους κθετους ξονες χωρζονται σε 4 τεταρτημρια που καθνα χει τους διους αριθμος χαρξεων(14 &15 νω, 16 &14 κτω) δσκος Παλαικστρου, και στο Στουνχετζ οι κκλοι Ζ και Υ με τις 29 και 30 οπς ταυτζονται ομοιμορφα.

β) γενικτερα το πλθος των χαρξεων29 και 30 στον εσωτερικ κκλο του Παλαικστρου σχετζονται με το πλθος των οπν των δο κκλων Ζ (29) και Υ (30). Το πλθος αυτν των οπν η χαρξεων αντιστοιχον σε σεληνιακ μνα 29,5 ημερν. Επιπρσθετα μπορε το πλθος των 59 χαρξεων του Παλαικστρου να ταυτιστε και με τον κκλο απ 59 μικρτερες γαλαζπετρες που ονομζεται (Κκλος απ Γαλαζπετρες) γρω απ τα 5 τρλιθα του Στουνχετζ.

γ) O εξωτερικς τελικς κκλος που περιβλει λο το Στουνχετζ, με τις 57 οπς με νομα κκλος μπρι (Aubrey Holes). Μπορε να ταυτιστε με τον εξωτερικ κκλο του δσκου του Παλαικστρου που χει και αυτς 58 οπς.

δ) Μσα απ τα τρλιθα στο Στουνχετζ υπρχουν 19 πτρες σε σχμα πταλου με νομα (Πταλο απ Γαλαζπετρες), το διο πλθος υπρχει και στο δσκο του Παλαικστρου με μορφ μικρν οπν σε δο περιοχς του εσωτερικο σταυρο.

«Τελικ με βση τα περιγραφμενα διαφανεται τι ο Μινωικς Πολιτισμς θα πρπει να εχε σχση και επαφ με τους υπερβορεους, πως αναφρει και ο Διδορος ο Σικελιτης», επισημανει ο κ. Τσικριτσς και προσθτει τι «αυτ που χουμε βρει εναι ελχιστα και προσωριν αρχεα των Μινωιτν. Αποδεικνεται τι εχαν πλοσια γνση σε τομες, πως η Αστρονομα και τα Μαθηματικ. ταν νας Πολιτισμς πολ προχωρημνος που εχε φτσει σε διφορα μρη του ττε κσμου»

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ