16 2011

Βασλη Φουρτονη, δσκαλου, Αντιπροδρου του Συλλγου Εκπ/κων Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

Στο νο νμο υπ’ αριθ. 3852 ΦΕΚ 87/7-6-2010 με ττλο «Να Αρχιτεκτονικ της Αυτοδιοκησης και της Αποκεντρωμνης Διοκησης − Πργραμμα Καλλικρτης» καθορζονται οι αρμοδιτητες των νων Δμων και των Περιφερειν.

τσι στους Δμους που προκυψαν απ την εφαρμογ του σχεδου "Καλλικρτης", αλλ και στις Περιφρειες μεταβιβζονται λες οι αρμοδιτητες του τομα Παιδεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο.

Παρακτω μπορομε να δομε ποιες απ αυτς τις αρμοδιτητες περνον στους νους Καλλικρατικος Δμους και ποιες στις Περιφρειες αναφορικ με τα ζητματα της εκπαδευσης.

 

Στους Δμους περνον

πως αναφρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ του παραπνω νμου με ττλο «ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» και μλιστα στο ρθρο 94, παργραφο 4 προβλπεται τι οι «Πρσθετες αρμοδιτητες δμων» που προστθενται στο ρθρο 75 παρ. Ι του Κδικα Δμων και Κοινοττων, υπ τον τομα στ («Παιδεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο»), εναι οι ακλουθες:

«13. Η εκτλεση προγραμμτων δια βου μθησης στο πλασιο του αντστοιχου εθνικο και περιφερειακο σχεδιασμο, σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα.

14. Η συγκρτηση επιτροπς καταλληλτητας, επιλογς και εκτμησης της αξας οικοπδου για την ανγερση διδακτηρου, καθς και επιλογς οικοπδου μετ κτιρου κατλληλου να χαρακτηρισθε ως διδακτριο.

15. Η απαλλοτρωση οικοπδων για τις ανγκες της σχολικς στγης, καθς και η ανγερση σχολικν κτιρων.

16. Η μσθωση ακιντων για τη στγαση δημσιων σχολικν μονδων, η στγαση και συστγαση αυτν και σε περπτωση συστγασης ο καθορισμς της αποκλειστικς χρσης ορισμνων χρων του διδακτηρου, απ κθε σχολικ μονδα, καθς και της κοινς χρσης των υπολοπων χρων και των ωρν λειτουργας της κθε συστεγαζμενης σχολικς μονδας.

17. Η διθεση διδακτηρου για λλες χρσεις κοινς ωφλειας για την πραγματοποηση εκδηλσεων, κοινο ενδιαφροντος, σε συνεργασα με τη Σχολικ Επιτροπ.

18. Η μεταφορ μαθητν απ τον τπο διαμονς στο σχολεο φοτησης, περιλαμβανομνης της μεταφορς των μαθητν σχολεων ειδικς αγωγς, καθς και της μεταφορς και στισης μαθητν μουσικν και καλλιτεχνικν και λυκεων.

19. Η εποπτεα και ο λεγχος των συλλγων γονων και κηδεμνων.

20. Η γκριση της εγκατστασης, μεταφορς επισκευς τηλεφωνικν συνδσεων (κυρων, δευτερευουσν, πρσθετων και παρλληλων) στα σχολεα.

21. Η οργνωση συναυλιν λλων πολιτιστικν εκδηλσεων για τους μαθητς, κατπιν γκρισης της Σχολικς Επιτροπς.

22. Ο διορισμς και η αντικατσταση διοικητν των ιδρυμτων, που χορηγον υποτροφες, εφσον χουν τοπικ σημασα.

23. Η γκριση οποιασδποτε μσθωσης ιδιωτικο αυτοκιντου δημσιας χρσης για μεταφορ προσπων και υλικν προς κλυψη σχολικν αναγκν.

24. Ο καθορισμς κοινωφελος χρσης των σχολεων σε περπτωση πασης της λειτουργας τους.

25. Η κατανομ πιστσεων στις Σχολικς Επιτροπς για την επισκευ και συντρηση των σχολικν κτιρων.

26. H επιβολ κυρσεων, κατ τις ισχουσες διατξεις, στους γονες και κηδεμνες που δεν εγγρφουν τα παιδι τους στο σχολεο και αμελον για την τακτικ φοτησ τους.

27. Η διακοπ μαθημτων, λγων κτακτων συνθηκν επιδημικς νσου, εντς των διοικητικν ορων του οικεου δμου.

28. Η χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας ιδιωτικν μουσικν ιδρυμτων (ωδεων, μουσικν σχολν, χορωδιν, συμφωνικν ορχηστρν και συγκροτημτων μουσικς δωματου), σμφωνα με τις διατξεις του β.δ.16/1966 (ΦΕΚ 7 Α).

29. Η συμμετοχ εκπροσπου του οικεου δμου στην οργανωτικ επιτροπ φεστιβλ τοπικς εμβλειας.

30. Η επιχοργηση φορων που αναπτσσουν πολιτιστικο χαρακτρα δραστηριτητες στη χωρικ αρμοδιτητα του δμου, καθς και σων συμβλλουν στην τουριστικ ανπτυξη και προβολ του, στερα απ απφαση του δημοτικο συμβουλου που λαμβνεται με πλειοψηφα των δο τρτων (2/3) των μελν του.

31. Η σκηση εποπτεας επ των Εθνικν Αθλητικν Κντρων, που καθορζονται με απφαση των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Πολιτισμο και Τουρισμο. Με την απφαση αυτ, η οποα εκδδεται κατπιν γνμης της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας, εντς τους απ τη δημοσευση του παρντος, προσδιορζονται ειδικτερα τα Εθνικ Αθλητικ Κντρα, κατ’ αντιστοιχα προς τους οικεους δμους, εξειδικεονται τα θματα που αναφρονται στην εποπτεα, καθς και κθε σχετικ τεχνικ, λεπτομερειακ και διαδικαστικ ζτημα.»

 

Στις Περιφρειες περνον:

πως αναφρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του παραπνω νμου, με ττλο «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ» και πιο συγκεκριμνα στο ρθρο 186 παργραφος (Η) με ττλο «Αρμοδιτητες Περιφερειν», προβλπεται τι οι αρμοδιτητες που περνον στις Περιφρειες εναι οι ακλουθες:

Η. Παιδεας – Πολιτισμο – Αθλητισμο, στους οποους περιλαμβνονται, ιδως:

1. Η εξειδκευση και κατρτιση προγραμμτων, προς υποστριξη της δια βου μθησης, στο πλασιο των κατευθνσεων και του σχεδιασμο του Υπουργεου Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, σμφωνα και με την κεμενη νομοθεσα.

2. Η σκηση λειτουργικο χαρακτρα αρμοδιοττων, περιλαμβανομνης και της θεματικς εξειδκευσης, για τα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.), σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα.

3. Η εκπνηση και εκτλεση προγραμμτων, τα οποα αφορον θματα περιβαλλοντικς εκπαδευσης, Νας Γενις και εκπαδευσης ενηλκων σμφωνα με τον αντστοιχο σχεδιασμ και τις εφαρμοζμενες, απ το Υπουργεο Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, πολιτικς.

4. Ο διορισμς και η αντικατσταση διοικητν ιδρυμτων, που χορηγον υποτροφες στη χωρικ αρμοδιτητα της περιφρειας.

5. Η διακοπ μαθημτων, λγω κτακτων συνθηκν επιδημικς νσου στη χωρικ αρμοδιτητα της περιφρειας.

6. Η αντικατσταση των κινητρων αυτοκιντων των περιφερειακν υπηρεσιν του Υπουργεου Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, καθς και η γκριση της εγκατστασης, μεταφορς επισκευς οποιασδποτε κατηγορας τηλεφωνικν συνδσεων για τις ανωτρω υπηρεσες.

7. Η γκριση σχολικν εκδρομν στο εσωτερικ και στο εξωτερικ.

8. Η συγκρτηση σχολικν εφορειν, που λειτουργον στις σχολικς μονδες εκκλησιαστικς εκπαδευσης.

9. Η γκριση της αδελφοποησης σχολεων της χρας με σχολεα της αλλοδαπς, της συνεργασας αυτν, καθς και της συμμετοχς μαθητν σε διεθνες μαθητικς συναντσεις.

10. Η χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Αντερων Σχολν Δραματικς Τχνης, Χορο και Κινηματογρφου κατ τις ρυθμσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127Α).

11. Η συμμετοχ σε προγρμματα πολιτιστικν και αθλητικν φορων της περιφρειας και των δμων.12. Ο συντονισμς δρσεων των πολιτιστικν φορων της περιφρειας.

13. Η υλοποηση πολιτιστικν προγραμμτων και εκδηλσεων υπερτοπικς σημασας.

14. Η θσπιση βραβεων, χορηγιν και λλων μσων για την ενθρρυνση της ανπτυξης των γραμμτων και των τεχνν, με παρλληλη εποπτεα και ενσχυση συλλγων και φορων που επιδικουν αντστοιχους σκοπος.

15. Η κοιν οργνωση με τοπικος φορες πολιτιστικν εκδηλσεων με σκοπ τη διατρηση της τοπικς πολιτιστικς κληρονομις και τη διδοσ της στους νους.

16. Η σσφιξη σχσεων της περιφρειας με τις δευτεροβθμιες και τριτοβθμιες Οργανσεις Αποδμων, που εκπροσωπον πανελλαδικ διεθνς λους τους αποδμους.

17. Η συγκρτηση και η μριμνα για τη λειτουργα των υφιστμενων Νομαρχιακν Επιτροπν Λακς Επιμρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), καθς και η διαχεριση των λογαριασμν τους, που τηρονται στην Τρπεζα της Ελλδος.

18. Ο συντονισμς των επιμορφωτικν φορων, που συμμετχουν στις υφιστμενες Ν.Ε.Λ.Ε..

19. Η υλοποηση Αθλητικν προγραμμτων σε συνεργασα με το Υπουργεο Πολιτισμο και τη Γενικ Γραμματεα Αθλητισμο, αθλητικος συλλγους, δμους, καθς και με λλους φορες Δημοσου Ιδιωτικο Δικαου.

20. Η σκηση εποπτεας επ των Εθνικν Αθλητικν Κντρων, που καθορζονται με απφαση των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Πολιτισμο και Τουρισμο. Με την απφαση αυτ, η οποα εκδδεται, στερα απ γνμη της νωσης Περιφερειν, εντς τους απ τη δημοσευση του παρντος, προσδιορζονται ειδικτερα τα Εθνικ Αθλητικ Κντρα, κατ’ αντιστοιχα προς τις οικεες περιφρειες, εξειδικεονται τα θματα που αναφρονται στην εποπτεα, καθς και κθε σχετικ

Αν θλετε να διαβσετε ολκληρο το Νμο σχετικ με το Πργραμμα Καλλικρτης πατστε ΕΔΩ